Hier sta ik, ik kan niet anders!

T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar in  de Pinksterbeweging
 

We stonden in Worms bij het gedenkteken van Maarten Luther. Hij staat er in het midden, op een lager niveau omringd door standbeelden van een aantal andere kerkhervormers. We lazen onder zijn grote standbeeld de woorden: "Hier sta ik, ik kan niet anders, zo helpe mij God." Deze woorden sprak Luther nadat hij in Worms op 18 april 1521 op de speciaal belegde Rijksdag zijn hervormingsleer had verdedigd. Hij was door de paus reeds in de ban gedaan en iedereen mocht hem dus doden. Op de terugweg van de Rijksdag werd hij door de hem goed gezinde keurvorst voor zijn eigen veiligheid naar de Wartburg ontvoerd waar hij tien maanden verbleef. Hij vertaalde er in twaalf weken het gehele Nieuwe Testament in het Duits en schreef enkele andere werken. Later vertaalde hij in tien maanden het gehele Oude Testament. De week dat we in Worms waren verdiepten we ons onder andere in musea enkele malen in deze voor de hervorming zo belangrijke figuur. Luther was volledig overtuigd van de schriftuurlijke waarheid van zijn ontdekking dat de rechtvaardige uit zijn geloof zou leven en niet op grond van de goede werken de zaligheid zou verdienen. Hij trotseerde de paus en de machtige Roomse Kerk en bleef trouw aan het heilsbeginsel dat de mens behouden is op grond van zijn geloof in Christus en zijn volbracht verzoeningswerk aan het kruis. De 16e eeuw was de tijd van vernieuwing in de kerk en de invloed ervan werkt tot op heden door en is miljoenen tot zegen.

De kerkhervormers waren mannen van het Woord. Zij namen afstand van de door tradities, kerkpolitiek en bijgeloof gevormde aspecten van de Roomse leer en geloofden hierin geleid te zijn door de Heilige Geest, de grote Inspirator van de Heilige Schrift. Het mottowas: 'Sola Scriptura' dat is 'Alleen de Schrift.' Op het standbeeld staat Luther dan ook veelzeggend met de Bijbel in zijn hand en zijn vinger rust erop.

Voor evangelische en charismatische christenen moet het Woord van God de grondslag van het geloof en het richtsnoer, de standaard en norm voor levensstijl blijven. Wij geloven dat de verlichting door de Heilige Geest altijd in overeenstemming met het Woord zal zijn en wij verwerpen daarom inzichten en zogenaamde openbaringen die niet overstemmen met het Woord van God. Wij verwerpen de leraars die met leringen komen waarvan zij beweren dat dit nieuwe inzichten zijn die de Geest aan de bijbelse openbaringen wil toevoegen. Uiteraard staan we open om met anderen na te denken over bijzondere interpretaties die aan bepaalde delen  van de tekst van de Schrift gegeven zouden kunnen worden. Nauwkeurige en eerlijke hermeneutiek zal altijd de weg wijzen naar verantwoorde uitleg en toepassingmogelijkheden. De Heilige Geest zal ons willen leiden om in de dynamiek van het leven de tekst van zijn geïnspireerd Woord als gezaghebbend richtsnoer, hoop en krachtbron te ervaren.

Luther, hoewel ook een mens met gebrekkige inzichten zoals wij allemaal, heeft ons - samen met andere hervormers - gewezen op het gezag van de Heilige Schrift zowel voor het geloof als voor de christelijke levenswijze. Ik roep vandaag ook alle christenen op om hun geloof te baseren op de Bijbel en de Bijbel alleen.

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997  / 12 april  2006 / herzien 25 augustus 2011  / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands