Waar gaat het naartoe met Israël?

Het gaat niet goed in het Middenoosten dat kan een ieder constateren. Israël heeft het moeilijk want sommigen wensen haar toe geheel van de wereld te worden gevaagd. Het geweld laait telkens weer op ondanks de pogingen om rondom Israël rust te brengen. Over en weer beschuldigt men elkaar de oorzaak van de ellende te zijn.  De regering voelt zich gedwongen telkens met keihard geweld te reageren op de gewelddadige acties vanuit het Palestijnse gebied.


Het neveneffect van de keiharde reacties van Israël is echter dat het de internationale gemeenschap meer en meer tegen zich gekant ziet met alle vervelende gevolgen vandien. De meeste landen zijn het er echter wel over eens dat zowel de terroristische aanslagen van de Palestijnen als de vreselijke wraakacties van Israël moeten worden veroordeeld.

Wat zal de zo fel begeerde stabiliteit en vrede in dit gebied, de navel van de aarde genoemd, kunnen bewerkstelligen? Hoor ik niet de zucht bij veel christenen: "Here God, hoe lang nog, hoe lang moet dit nog doorgaan?" En ook de gebeden van het Joodse volk: "God van onze vaderen, waarom helpt U ons niet, waarom bent U zo ver van ons en verlost U ons niet?"

De wereldse politiek zal slechts één middel kennen: met internationale druk en geweld deze volkeren tot de orde roepen. Een internationale actie die zich vooral tegen Israël zal richten mag zeker in een niet al te verre toekomst worden verwacht als zij haar huidige politiek van hard militair optreden handhaaft. Want Israël kent nog geen andere strategie dan hard militair optreden om de veiligheid van haar burgers te kunnen garanderen.

Als er een internationale vredesmacht naar het Middenoosten zal gaan is het zeer wel mogelijk dat er een hevig conflict ontstaat omdat Israël geen andere keus ziet dan zich er tegen te verzetten. In haar ogen houdt de internationele gemeenschap geen of onvoldoende rekening met haar historische aanspraak op het land. De grote internationale vredesmacht zal het heilige land bezetten en Israël willen beteugelen. Ongetwijfeld zal Israël zich fel verzetten tegen deze bezetter zoals zij dit bij eerdere bezettingen hebben gedaan. De vraagt dringt zich onweerstaanbaar op of deze toekomstige bezetting dan de tijd van de 'grote benauwdheid voor Jacob' is, waarvan de profeten hebben gesproken, (Jeremia 30:7; Daniël 12:1). In die grote nationale benauwdheid zullen de ogen van Israël worden geopend en zal zij roepen om de Messias, de lang beloofde Verlosser.

Wie zal die redder van Israël zijn, die beloofde koning en heerser, op wie alle vrome Israëlieten wachten? Het antwoord van christenen is duidelijk: deze redder en verlosser van Israël is niemand anders dan de eens verworpen en gekruisigde Jezus Christus van Nazaret. Als Hij terugkeert, zoals door Hem zelf, hemelse engelen, volgens Handelingen 1:10,11 en zijn apostelen is voorzegd, zal Hij Israël uit haar grote benauwdheid verlossen, haar vijanden verslaan en wereldwijde vrede brengen. De terugkeer van Jezus zal het begin zijn van het Messiaanse Vredesrijk waarover de profeten van Israël eeuwen geleden reeds hebben geprofeteerd. De gemeente van Jezus zal haar plaats naast Hem mogen innemen. Het wordt een prachtige tijd van wereldwijde vrede en gerechtigheid. Dan zal Israël haar bestemming bereiken onder het leiderschap van haar Koning en Verlosser.

Laat ons hopen en bidden dat  het glorieuze Messiaanse rijk van vrede spoedig zal aanbreken. Alleen dan zal de strijdbijl voor eeuwig begraven zijn en er rust komen op de navel van de aarde. "Here Jezus, kom spoedig. Amen."

22 september 2005, T. J. de Ruiter, Pastor en Bijbelleraar

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997  / 11 februari 2006 / herzien 28 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands