Aanbidding is voor God!

T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar in de Pinksterbeweging

In de E.O. Visie van week 42 in 2005 stond een commentaar van Arie Kok, de hoofdredacteur van dit blad, met als onderwerp 'aanbidding.' Hij schreef dat hij moeite had met de moderne ontwikkelingen in de aanbidding zoals die in veel erediensten worden gemanifesteerd. Arie Kok had het over de constante stroom van nieuwe liederen met de dikwijls heel moeilijke melodieën, waar menig amateur-pianist - ik citeer hem, 'peentjes op zit te zweten.' Moeite heeft hij ook met de gebruikte metaforen, zoals bijvoorbeeld 'ik ren naar toe.' Aanbidding heeft volgens hem niet zo veel te maken met gerichtheid op de eigen beleving, op het 'ik,' maar meer met gerichtheid op God. Met dat gevoel van 'in de Heer zijn' waar sommigen het over hebben tijdens het zingend aanbidden heeft hij ook moeite en hij vraagt zich af of je dat perse zo moet ervaren. Kok denkt dat aanbidding meer te maken heeft met een levensstijl waarin overgave en toewijding aan God centraal staan.

Ik moet zeggen dat ik mij in sommige opvattingen van Kok wel vinden kan. Want het moet ons in aanbidding primair te doen zijn om wat God zoekt en wat Hem behaagt. In 2000 publiceerde ik een artikel in het Engels waarin ik mij afvroeg of wij niet bezig zijn een geheel verkeerde kijk op aanbidding te ontwikkelen. Het grote en enige doel van ware aanbidding moet zijn dat wij God behagen en dat houdt in dat wij ons hart in de geest en waarheid voor Hem uitstorten, (Johannes 4:24). Ik kan echter niet de indruk van mij afschudden dat wij in veel aanbidding bezig zijn onze eigen gevoelens en smaken te behagen. Ik vroeg me in dat artikel af of God echt zit te wachten op en echt geniet van het dikwijls oorverdovende geluid, onze professionaliteit en de geluidstechnische verfijningen van de allernieuwste apparatuur? Ik stelde de onderzoekende vraag of wij niet eigenlijk bezig zijn onze eigen oren en ogen te behagen en dat er dus heel veel zintuiglijk georiënteerde aanbidding is.

Vanzelfsprekend mag het niet worden uitgesloten dat een gelovige die professionele talenten heeft en gebruikt zich vanuit het hart oprecht en integer in ware aanbidding tot God keert en zo God behaagt. Maar het gevaar ligt desalniettemin wel degelijk op de loer dat wij meer onszelf en ons publiek trachten te behagen. Aanbiddingteams zien het als hun opdracht het publiek te betrekken bij hun zang en muziek zodat het meegaat in de gecreëerde sfeer van aanbidding. Dat is in beginsel geen verkeerde bezigheid als de essentie van aanbidding centraal blijft staan en wij voldoende gewaarborgd hebben dat de Heer ontvangt wat Hij zoekt: vernedering voor Hem, oprechte, geestelijke bewondering en verering uit een gereinigd en geheiligd hart.

Als het echter gaat om evangelisatie zullen wij wel de beste en modernste middelen en mogelijkheden benutten want dan gaat het erom de ongeredde mens voor Jezus te interesseren en tot Hem te brengen. Hierbij stellen we alles in het werk om hem te bereiken. De apostel Paulus deed dit in zijn cultuur, met de hem gegeven mogelijkheden ook; zie 1 Korintiërs 9:19-23.

Maar als het om aanbidding gaat kan ik op grond van de Heilige Schrift zonder aarzeling vaststellen dat God inderdaad meer geïnteresseerd is in de ware staat en houding van ons hart en de geestelijke kwaliteit van onze levenswandel dan in de fysieke vorm en emotionele lading die er dikwijls bij de moderne aanbidding aan te pas komen. In Johannes 4 wees de Heer de Samaritaanse vrouw erop dat aanbidding van God niet afhankelijk gesteld moet worden van de locatie waar hij plaats vindt, maar dat zij alles te maken heeft met de staat en gerichtheid van het hart; het gaat God niet om fysieke, aardse aspecten bij aanbidding. In Psalm 29:2 wekt David op de HEER te aanbidden in heiligheid. Vertalers kunnen kiezen uit diverse mogelijkheden hier. Het Hebreeuwse werkwoord kan o.a. vertaald worden door buigen, neerbuigen of aanbidden (Engels 'worship'). De Engelse 'Authorized Version' Bijbel heeft: "Worship the LORD in the beauty of holiness,'' dat is 'aanbid de HEER in de schoonheid van heiligheid.' Onze Nieuwe Bijbelvertaling verbindt heiligheid aan God die het onderwerp en doel van aanbidding is: "Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie." Samengevat kunnen we schriftuurlijk dus stellen dat aanbidding van de heilige God in oprechte en zuviere heiligheid dient plaats te vinden. Jezus zei dat God aanbidders zoekt die Hem aanbidden in geest en  waarheid, (Johannnes 4:24).

Gaarne wek ik een ieder die de HEER liefheeft op te streven naar de aanbidding die Hem echt behaagt en zich dus voorafgaand aan de aanbidding af te vragen of er niets in zijn leven en geest is dat God zou belemmeren de aanbidding te aanvaarden. Laat ons God aanbidden in geest en in waarheid.

Leusden, 19 oktober 2005

Reageren? E-mail...  Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997  / artikel 8 februari 2006 / herzien 5 december 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands