Grenzen aan vrije meningsuiting

T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar

De spotprenten over de profeet Mohammed brengen in deze dagen Islamieten in steeds meer landen tot woedende reacties, zelfs tot massarazernij. Denemarken is de grootste boosdoener in de ogen van de Islamieten want daar waren de spotprenten voor het eerst gepubliceerd, maar ook anderen landen die ze publiceerden moeten het nu ontgelden. De boosheid van de moslims neemt toe al dan niet geregisseerd door leiders maar de westerse landen blijven zich beroepen op het recht van vrije meningsuiting; iedereen mag denken, zeggen en…. tekenen wat hij zelf wil. De vraag die echter moet worden gesteld is of er geen grenzen zijn aan de 'vrije meningsuiting.' Nederland kent in elk geval een wettelijke grens want er is een verbod op 'smalende godslastering.'

Zonder diep in te gaan op allerlei ethische aspecten is het toch voor ons als christenen snel duidelijk dat de mens op alle terreinen van zijn leven en handelen grenzen dient te eerbiedigen, dus ook op het terrein van de vrije meningsuiting. Getuigt het nog van een beschaafde moraal als men meent de spot te moeten drijven met overtuigingen die een ander dierbaar en heilig zijn? Welk doel dient spotten eigenlijk? Spot heeft altijd een element van verachting in zich en toont een gebrek aan eerbied voor een ander en zijn overtuiging. Het maken van spotcartoons van zaken die anderen dierbaar en heilig zijn kan - dit is mijn mening - nooit getuigen van een edele en echt beschaafde mentaliteit. Sommigen kunnen de cartoons grappig vinden maar men dient niet te vergeten dat wat voor de één grappig is dit voor een ander helemaal niet het geval behoeft te zijn. Integendeel, de grap kan verdriet, ergernis en woede veroorzaken, zoals in dit in deze dagen het geval is bij de Islamieten. We dienen te beseffen dat de grote meerderheid van Islamieten vanaf de wieg is onderwezen in de weg van de Islam en het geïnspireerde leiderschap van de profeet Mohammed. Als wij in een Islamitisch land geboren zouden zijn zouden we hoogst waarschijnlijk ook deze religie aanhangen met haar normen en waarden! Verachtelijke bespotting van hun profeet raakt hen dus tot in het diepst van hun van jongs af gevormde gevoelens en overtuigingen.

Laat er daarom niet gespot worden met de overtuigingen die voor een ander heilig en dierbaar zijn. Kwets een ander toch niet in zijn diepe religieuze gevoelens. Spot niet met de God van christenen, met Jezus Christus, met de God van de Islam en met Mohammed. Als men het geloof van een ander niet deelt en dit wil kenbaar maken kan dit best worden gedaan op een wijze die een ander niet onnodig kwetst. Een beschaafde kritische, goed onderbouwde dialoog is een veel beter middel dan spotprenten die negatieve reacties oproepen. Christenen zullen nooit de harten van Islamieten winnen door spot, wel door oprechte naastenliefde, gebed en verstandige verkondiging, geïnspireerd en bekrachtigd door de Heilige Geest.

Wat ongelovigen, niet religieuze mensen, ook mogen doen, christenen behoren respect te tonen voor hun medemens en diens overtuiging, ook als zij die niet delen en dus afwijzen. De volgelingen van Jezus zullen de vrede zoeken met allen en mensen proberen echt lief te hebben, zoals de apostel Paulus heeft vermaand in Romeinen 12:17,18. Bovendien roept hij gelovigen in 1 Korintiërs 13:5 op niemand in zijn gevoelens te kwetsen. In gehoorzaamheid aan het onderwijs van Christus en zijn apostelen roep ik christenen daarom op de liefde van Jezus Christus naar Islamitische medemensen uit te stralen en de vrede tussen mensen te bevorderen, hoe verschillend van ras, cultuur en religie zij ook mogen zijn.

20 februari 2006

Reageren? E-mail..  Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997  / artikel 21 februari  2006 / herzien 25 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands