De namen van God                           3
T. J. de Ruiter, pastor en leraar in de Pinksterbeweging
 

Samengestelde namen met EL (1)

1. El Elyon

In Genesis 14:18-19 treffen wij de samengestelde naam El Elyon aan als de naam van de God van de priester Melchisedek was. De goddelijke naam komt bijna onmiddellijk opnieuw voor in vers 22, toen Abraham hem zelf gebruikte in een eed aan de koning van Sodom. In de Septuagint is in dit vers deze godsnaam afwezig. De naam betekent inderdaad zoals sommige Bijbelvertalingen het hebben 'God de Allerhoogste.'

We begrijpen aan de hand van dit verhaal in Genesis 14 dat men in Salem, de oude naam van Jeruzalem, de allerhoogste kende en eerde; Melchisedek diende El Elyon als priester voor zijn volk. Abraham begreep dat  El Elyon  dezelfde God was als die zich aan hem had geopenbaard en die hem uit Ur van de Chaldeeën had geroepen om naar Kanaän te gaan. Hij noemde dan ook God onmiddellijk  El Elyon  en beloofde met beroep op  El-Elyon  de koning van Sodom dat hij niets van de buit zou behouden.
De naam Elyon  komt in de Bijbel zonder toevoeging voor, maar ook  in combinatie met El, YHWH en Elohim, (\ieie voor El Elyon ook Psalm 78:35 en Psalm 91:1).

2. El Shaddai

Genesis 17:1. De HEER verschijnt aan Abraham en zegt tot hem: Ik ben El Shaddai, NBV 'De Ontzagwekkende,' NBG en andere Bijbels 'de Almachtige.' Er is veel geschreven over de mogelijke herkomst en betekenis van deze naam die hier in Genesis voor het eerst voorkomt; er zijn verschillende theorieën. Sommigen menen op grond van gevonden overblijfselen van een stad van de Amorieten bij de Eufraat uit de late Bronstijd (1100- 800 v. Chr.) die Shaddai werd genoemd dat Shaddai de god van deze stad was. Abraham zou dan mogelijk deze naam hebben meegenomen tijdens zijn trektocht uit Ur van de Chaldeeën naar Haran en Kanaän. Volgens anderen zou El Shaddai de God van de heuvels en bergen zijn geweest vanwege de overeenkomst met het Akkadische Shadu, (Het Akkadisch is een oude Semitische taal die in Mesopotamië werd gesproken).

W. F. Albright (1891-1971) een gerespecteerde Midden-Oosten archeoloog, Bijbeldeskundige en taalkundige heeft op goede gronden een interessante betekenis van deze naam verdedigd. Hij stelde dat de naam Shaddai een band heeft met 'shadayim' dat borsten in het Hebreeuws betekent. De naam kan dus verbonden zijn aan het idee van de goddelijke vruchtbaarheid en voorzienigheid (voeding) voor de mensheid; Genesis 28:3: "God, de Ontzagwekkende (NBG, de Almachtige) moge je zegenen, je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt." In Genesis 35:11 en 49:25 komt El Shaddai opnieuw voor en de naam is opnieuw verbonden aan de zegeningen die uit de uit de borsten (Hebreeuws 'shadayim') en baarmoeder (Hebreeuws 'racham') en voortkomen.

In de profetieën van Bileam komt de naam El Shaddai ook voor,(Numeri 24:4 en 16). Volgens Exodus 6:2,3 was Shaddai inderdaad de naam waarbij God bekend was bij Abraham, Isaäk en Jakob. Ook het boek Job dat als zeer oud is gedateerd (mogelijk de tijd toen Abraham leefde) komt de naam voor.

De vraag wordt wel eens gesteld waarom er zoveel verschillende namen voor God zijn. Een deel van het antwoord is dat in oude, bijbelse, culturen stond een naam voor de identiteit, het wezenlijke, van een persoon. Wie die persoon was kon je dus opmaken uit zijn naam. God is de onmetelijke, de alomvattende, die op veel wijzen door de mens kan worden ervaren en beleefd, terwijl het voor de beperkte mens onmogelijk is om Hem in zijn gehele, onmetelijke en onbevattelijke identiteit te grootheid tegelijk te kennen. Daarom communiceert een naam een bepaald deel van zijn goddelijk Wezen, zoals Hij zich op dat moment openbaart en wordt ervaren.

Reageren/ E-mail...Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / 4 augustus 2007 / 23 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands