De namen van God                           4
T. J. de Ruiter, pastor en leraar in de Pinksterbeweging
 

Samengestelde namen met EL (2)

3. El Echad, de Enige God, ook: 'God is één'

Deuteronomium 6:4."Hoor Israël de HEER uw God is één." Het Hebreeuwse woord échad,' duidt op een samengestelde eenheid, (Genesis 2:24). Deze naam houdt dus in dat God als de Drie-enige God meer dan één persoon is. Maleachi 2:10 "Heeft niet één en dezelfde God ons geschapen?" NBG: "Heeft niet één God ons geschapen."

4. El Olam, de Eeuwige God

Genesis 21:33. De naam kan ook vertaald worden 'de altijd blijvende God.' El is de God zonder begin en zonder einde, (Psalm 90:1-3; Jesaja 26:4). Let erop dat er in Genesis 21:33 staat 'de HEER, de Eeuwige God.' HEER is de Hebreeuwse Verbondsnaam 'Jahweh.' Jahweh is dus de Eeuwige God.

5. El Gibbor, de Sterke God

In Jesaja 9:5,6 werd geprofeteerd over het kind dat geboren zou worden. Het kind zal o.a. Goddelijke Held, (Sterke God, zie ook NBG) worden genoemd. De Jehovah's Getuigen geloven niet dat Jezus eeuwig God is met de Vader en de Heilige Geest maar een door Jehovah God geschapen opperwezen. We letten echter nu ook op Jeremia 32:18, "U bent de grote, machtige (Sterke God), uw naam is HEER (Jahweh) van de hemelse machten." Sterke God, (El Gibbor) verwijst duidelijk naar Jahweh en daarom moeten we de leer van de Jehovah's Getuigen afwijzen. Er is één waarachtige en sterke God, (zie ook Jesaja 45:22).

6. El Rachum

Deuteronomium 4: 31. God is liefde. Hij is de barmhartige, de genadige God. Afgeleid van rechem, dat baarmoeder betekent. God wil de mens die Hij liefheeft omvatten en beschermen.

7. El Hannora

Nehemia 9:32. God is de Ontzagwekkende God. (Engels 'The Awesome God'). NBG: De grote, sterke en geduchte God.

8. El De'ot

1 Samuël 2:3, in de lofzang van Hanna: "Want de HEER is een alwetende God, Hij heeft kennis van alles." Behalve de alwetendheid, schrijven wij aan God ook almacht en alomtegenwoordigheid toe.

9 El Haggadol

Deuteronomium 10:17. De grote God. NBG: "de grote, sterke en vreselijke God."

10. El Tsaddik

Jesaja 45:21. De rechtvaardige, de correcte God. God doet altijd dat wat recht en juist is.

11.El Hakadosh

Jesaja 5:16. De heilige God; de God die volkomen uniek is en volmaakt in alles. Kadoosh (Kaddosh) betekent heilig, volkomen uniek, totaal anders dan al het andere dat bestaat, (Jesaja 6:3).

12. Immanuël, God met ons

Jesaja 7:14. Jesaja deelde in een profetisch woord aan de ongelovige koning Achaz mee dat er een teken van God zou komen: een mannelijk kind dat de naam Immanuël, 'God met ons zou krijgen. Jezus was het kind dat echt ten volle Immanuël zou zijn, 'God met (bij) ons. Zie Matteüs 1:22, waar de engel Jozef in een droom meedeelde dat Jezus de vervulling van deze profetie in Jesaja zou zijn.

Reageren/ E-mail...Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / 4 augustus 2007 / 23 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands