De namen van God                           5
T. J. de Ruiter, pastor en leraar in de Pinksterbeweging
 

Combinatienamen met de Godsnaam Jahweh

1.    Jahweh - Jireh, de HEER zal voorzien
Genesis 22:8,14. De Heer voorzag in het plaatsvervangend offer voor Abraham. Jahweh - Jireh verzekert ons dat als we Hem zoals Abraham gehoorzaam zijn en dus doen wat Hij beveelt, Hij in datgene zal voorzien wat nodig is, (Filippenzen 4:19).

2.    Jahweh - Rapha, de HEER die geneest
Exodus 15:26. De HEER maakte het water gezond. Het Hebreeuwse woord rapha betekent herstellen, maken wat kapot is gegaan, genezen. Jezus demonstreerde op volmaakte wijze dat de Vader in de hemel een genezend God is. We constateren echter dat God om verschillende redenen ziekte dikwijls toelaat, (o.a. Openbaring 2:22).

3.    Jahweh - Nissi, de HEER, onze Banier
Exodus 17:15. Zoals een vaandel soms een toevlucht tijdens een veldslag kan zijn en men zich er rondom verzamelt zo is de HEER onze toevlucht in de strijd van het leven. Bij Hem zijn we verzekerd van de overwinning. Houd dus je oog op de HEER gericht en overwin met Hem, (2 Korintiërs 2:14).

4.    Jahweh - Sjaloom, de HEER is Vrede
Richteren 6:24. De HEER is in zichzelf in volledige vrede en is volkomen tevreden met zichzelf. Hij kan en wil zijn vrede aan mensen schenken. De apostel roept ons dan ook om de vrede van Christus in ons hart te laten regeren, (Johannes 16:33; Kolossenzen 3:15).

5.    Jahweh - Ra'ah, de HEER, mijn Herder
Psalm 23:1. De betekenis van het Hebreeuwse 'ra'ah' is primair een kudde weiden, schapen hoeden. Maar ook kan het soms betekenen regeren of voeden als een vriend. De herder leidt de kudde, zorgt ervoor en beschermt het. Als we een schaap van de HEER zijn en Hem gehoorzaam zijn behoeven we dus niet bang te zijn en ontvangen we alles wat we nodig hebben, (Johannes 10:11).

6.    Jahweh - Tsidkenu, de HEER is onze gerechtigheid
Jeremia 23:6. Er wordt een koning beloofd die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Die koning is zonder enige twijfel Jezus Christus. Christus is de hoop van Israël en voor de wereld. Op grond van het zoenoffer van zijn Zoon schenkt God ons als we Hem geloven, zijn gerechtigheid omdat we van onszelf, gelet op zondige natuur, geen volkomen gerechtigheid kunnen bezitten,( Romeinen 5:1; 2 Korintiërs 5:21).

7     Jahweh - Sjamma, de HEER is aanwezig
Ezechiël 48:35. Een prachtige, hoopvolle Messiaanse belofte voor Jeruzalem en Israël. De Messias - Koning zal er wonen en regeren. Zie voor de eschatologische vervulling Openbaring 21:22,23.

8.    Jahweh - Sabaoth, de HEER van de hemelse machten
Jozua 5:14-15; 1 Samuël 1:10 6; Maleachi 1:4 en  let speciaal op vers 14.
Romeinen 9:29 citeert Jesaja 1:9. Let ook op Jakobus 5:4. De HEER van de hemelse machten wordt aangeroepen als men op geen andere hulp rekenen of hopen kan.

Reageren/ E-mail...Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / 4 augustus 2007 / 23 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands