De namen van God                           6
T. J. de Ruiter, pastor en leraar in de Pinksterbeweging
 

Griekse namen voor God in het Nieuwe Testament en hun betekenis

1. Theos (God)

Het lijkt waarschijnlijk dat het Griekse woord theos, meervoud theoi, afgeleid is van het werkwoord 'theô' dat rennen of rennen van de juiste loopbaan betekent en vooral dus een doelgerichte beweging aangeeft.

Deze Griekse naam voor God is gelijkwaardig aan de Hebreeuwse Godsnaam Elohim en komt zo'n 1000 maal in het Nieuwe Testament voor. In het Nieuwe Testament worden de drie personen van de goddelijke Drie-eenheid alle God, (Theos) genoemd.

De Vader is God: Johannes 20:17; 2 Petrus 1:17.
De Zoon is God: Johannes 1:1, Romeinen 9:5.
De Heilige Geest is God: Lucas 1:31-35; 1 Korintiërs 12:4-6.; Efeziërs 4:30. Bestudeer ook Handelingen 5:3,4.

2. Logos (Het Woord)

Johannes 1:1-5. De Grieken begrepen reeds eeuwen voordat Christus kwam dat de gehele kosmos en dus ook de wereld met alles erop, eraan en erin niet zomaar tot stand waren gekomen. Er moest een oerkracht of een oerbeginsel zijn die of dat alles had bedacht en gemaakt. Die oerkracht of dit oerbeginsel, de grond van het bestaan van alles werd Logos genoemd; letterlijk vertaald Woord. De grote, vraag die zij niet konden beantwoorden was en bleef: "Waar, wie, of wat is die Logos, die oerkracht of dit oerbeginsel van alles dat bestaat?" Sommigen opperden dat die in de materie zelf aanwezig moest zijn. Daarom bedacht iemand de theorie van de monaden. Deze monaden waren volgens sommige Griekse filosofen de kleinste eenheden van leven die bezield moesten zijn - ze zouden zelfs intelligentie bezitten. Maar waar zat die ziel, die intelligentie eigenlijk? Over die vraag konden Grieken blijven discussiëren, piekeren, ruziën en dromen. Sommigen stelden dat de Logos niet zat in de oerkleine monaden maar ergens in het universum, ver weg, ongrijpbaar. Hij was een oerkracht die leven uitstraalde. Johannes openbaart echter dat de Logos, de persoonlijke, eeuwige, scheppende God is die naar de aarde afdaalde om als een mens te worden verwekt en geboren, de Heer Jezus Christus.

3.Kurios (Heer)

Kurious komt zeshonderd maal in het Nieuwe Testament voor. Toen het Oude Testament in de periode van 250-100 jaar voor Christus door 70 vertalers in het Grieks werd vertaald - daarom heet het geproduceerde Griekse Oude Testament (Hebreeuws de Tenach) de Septuagint, afgekort met LXX (70 in Romeinse lettertekens) - werd de naam Jahweh vertaald door Kurios, Heer. Kurios heeft dus dezelfde betekenis als het Hebreeuwse Adonai dat heer, meester, baas betekent.

Zoals het Engelse sir zowel een gewone aanspreektitel voor een man kan zijn, als een adellijke titel, zo was in de tijd van de apostelen kurios ook zowel een gewone aanspreekvorm als een zeer voorname. Sommige Romeinse keizers lieten zich min of meer als een god aanbidden. Als men hem aansprak moest de de titel Kurios worden gebruikt Christenen maakten hiertegen bezwaar omdat zij maar één goddelijke Kurios erkenden: Jezus Christus, (Handelingen 2:36; 1 Timoteüs 1:12).

4. Despotes (meester, heerser, eigenaar)

Deze naam komt vijfmaal voor in het Nieuwe Testament, Lucas 2:29; Handelingen 4:24; 2 Petrus 2:1; Judas 4 en in Openbaring 6:10. In Judas 4 komen Despotes (meester) en Kurios (Heer) beide voor.

5. Patêr (de Vader)

In de oude Hebreeuwse cultuur noemde men ook uitvinders, leraars en oudere leidinggevende mannen, vader. Jezus kende de Almachtige, Allerhoogste God als zijn persoonlijke Vader had met Hem een buitengewone en zeer intieme geestelijke relatie. Hij kende deze unieke relatie reeds op zeer jonge leeftijd, (Lucas 2:49). In Johannes 16:26,27 zei Jezus tot de discipelen dat de Vader zelf hen liefhad.In Johannes 20:17 zei Hij dat Hij opvoer 'naar mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en uw God.'

6. Pantokratôr (de Almachtige)

Pantokratôr betekent de Almachtige en is in de Bijbel gelijkwaardig aan de Hebreeuwse godsnaam El Shaddai. (
2 Korintiërs 6:18, Openbaring 19:6).

Let ook op Jakobus 5:4. De HEER van de hemelse machten wordt aangeroepen als men op geen andere hulp kan rekenen of hopen.

Reageren/ E-mail...Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / 4 augustus 2007 / 23 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands