Israël en haar land                    4

Deuteronomium: de laatste woorden van Mozes aan de grens van het beloofde land

T. J. de Ruiter, predikant  en leraar
 

Deuteronomium maakt er aanspraak op het laatste onderwijs en de laatste vermaningen van Mozes te bevatten. Hij gaf dit onderwijs toen Israël in de velden van Moab - oostelijk van de Jordaan tegenover Jericho - was gelegerd.

Enkele wetenswaardigheden over het boek

1.  De naam van het boek is afgeleid van twee Griekse woorden: De naam van het boek is afgeleid
     van twee Griekse woorden: van 'deuteros' dat tweede betekent en van 'nômos, wet.

2. De boodschap van Deuteronomium kan in drie korte zinnetjes worden opgesomd:
    Herinner u wat de HEER heeft gedaan. Blijf gehoorzaam aan de wetten en voorschriften
    van de HEER. Weet dat de HEER zijn beloften en eisen voor altijd handhaaft.

Een selectie van passages die over het beloofde land gaan

Hoofdstuk 1:6-8. Mozes bevestigt de grenzen van het land.

Hoofdstuk 3:8-17. Bevestiging van de toestemming dat het overjordaanse door enkele stammen bewoond mag worden.

Hoofdstuk 7:1-6. Mozes benadrukt dat de Israëlieten zich niet moeten verzwageren met de stammen van Kanaän die afgoderij bedrijven.

Hoofdstuk 11:10-12. Mozes bevestigt dat God een goed en vruchtbaar land geeft.

Hoofdstuk 12:10-19. Mozes maakt het duidelijk dat God een plaats zal aanwijzen voor de belangrijkste nationale godsdienstige verplichtingen (feesten). De tabernakel werd in Gibeon neergezet - zie 1 Kronieken 21:29 - maar David maakte Jeruzalem tot die centrale plaats en Salomo bouwde er de tempel.

Hoofdstuk 27:11-36. Mozes geeft de opdracht dat er op twee bergen tegenover elkaar in het midden van het land, de Gerizim en de Ebal, de zegen (op de Gerizim) op gehoorzaamheid en de vloek op ongehoorzaamheid (op de Ebal) moesten worden geproclameerd.

Deuteronomium 34:1. Mozes sterft maar op de berg Nebo die noordoostelijk van de Dode Zee ligt mag hij van de hoge top (800 meter hoog) eerst toch een panoramische blik op het land werpen. Op een heldere dag is het mogelijk vanaf de top o.a. Jeruzalem te zien en zelfs het water van de Middellandse Zee ( de Grote Zee genaamd in die tijd) te zien schitteren. De afstand van de Nebo tot de westkust van Kanaän - het beloofde land - is iets minder dan 100 km. God zelf begroef Mozes en zijn graf is onbekend gebleven ( zie Deuteronomium 34:6). Er is later wel een heiligdom op de berg ter nagedachtenis van Mozes gebouwd.

Slot van de vierde studie

Mozes, de grote leider die het volk uit Egypte bracht en haar namens de Here God wetten, voorschriften en instellingen gaf, stierf aan de grens van het beloofde land vanwege een daad van ongehoorzaamheid aan het bevel van God - hij had tot een rots moeten spreken opdat er water uit zou stromen maar in plaats daarvan sloeg hij in boosheid erop. Deuteronomium bevat zijn laatste onderwijs aan Israël en volgens 31:9 heeft hij het nog zelf kunnen opschrijven. Zijn opvolger Jozua is volledig voorbereid om het volk in het land te brengen, zoals we in het volgende boek Jozua zullen zien.

Reageren? e-mail...Pastor T. J. de Ruiter


Site 'Inspiratie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010/ pagina sinds aug. 2006, herzien 27 juli 2010 / T. J. de Ruiter / The Netherlands