I
VOLG E-mail Magazine, Pasen, april 2012
Verkondiging, Onderwijs, Leer en Getuigenis
Evangelisch E-mail Magazine van 'Teach All Nations,' de bediening van Teun & Tessa de Ruiter
editie april 2012 (nummer 10)
e-adres: info@tjderuiter.nl en info.tjderuiter@telfort.nl
Internet:  www.tjderuiter.nl

Inhoud

1. De Opstanding van Jezus was geen reïncarnatie
2. Het is Gods tijd voor Afrika, nu in  Monrovia, Liberia
3. De wonderbare genezing van spataderen, getuigenis van Tessa de Ruiter
4. Rubriek Uitleg van en Commentaar op een tekst. Doop voor de doden?
5. Citaat

1. De opstanding van Jezus was geen reïncarnatie!

Elk jaar verschijnen er rond Pasen artikelen waarin men twijfels over de betrouwbaarheid van de Bijbelse verhalen over de opstanding van Jezus Christus uit. Sommigen noemen de verhalen Volslagen onzin." Anderen die wat vriendelijker willen zijn, zeggen: Het was de uitvinding van die discipelen om de moed erin te houden; zo waren die drie en een half jaar met Jezus niet vergeefs geweest. Menig modern theoloog denkt - sommigen durven het best hardop te zeggen - dat Jezus waarschijnlijk niet gestorven was maar schijndood moet zijn geweest. In de koelte van het graf kwam Hij bij en werd enige tijd door zijn discipelen verzorgd totdat hij weer gezond was. Laat me op die laatste suggestie reageren: hoe men serieus zo'n suggestie durft te maken is onbegrijpelijk. De verwondingen van Jezus waren namelijk zo ernstig dat hij - als hij nog leefde - lange tijd op de intensive care van een Universitair Medisch Ziekenhuis had moeten worden verpleegd.

Het geloof in een persoonlijke opstanding uit de dood waarbij de identiteit van de mens bewaard blijft is voor velen onaanvaardbaar. Velen zien meer heil in het reïncarnatiegeloof waarin wordt gesteld dat wij als mens meerdere malen op deze planeet terugkeren, maar telkens als een ander individu. Overigens gelooft men in sommige Oosterse godsdiensten dat de mens zelfs gereïncarneerd als een dier kan terugkeren. Tot welke absurditeiten het geloof in reïncarnatie in onze westerse wereld aanleiding geeft zien we in het ontstaan van verzekeringsbanken waar men geld kan deponeren voor gebruik in het volgende leven. Maar men moet dan in een volgend leven wel kunnen aantonen dat men dezelfde persoon is anders wordt er niets uitbetaald.

Sommigen willen de opgestane Jezus als een soort reïncarnatie van de eerdere zien. De opgestane Jezus was echter niet gereïncarneerd. Althans niet in de betekenis die men in niet-christelijke theorieën religies eraan geeft. Laat dit duidelijk zijn: de opgestane Jezus was een uit de dood opgewekt individu die met behoud van zijn vroegere, oorspronkelijke identiteit en zijn eigen lichaam aan een nieuw bestaan begon, het verheerlijkt of hemels leven. Dit leven van de opstanding heeft sensationele eigenschappen. Let maar eens op de mogelijkheden, waarover Jezus beschikte toen Hij uit de dood was opgestaan. Volgens de evangeliën was Jezus - ofschoon hij door de kruisiging zwaar lichamelijk letsel had opgelopen - geheel gezond uit het graf gelopen en zo verscheen hij aan de vrouwen en later aan de mannen. Hoewel hij bij de kruisiging al zijn kleding was kwijtgeraakt was hij bij de opstanding gewoon gekleed. Hij kon zomaar in een huis komen hoewel de deuren waren gesloten. Hij kon zomaar verschijnen en verdwijnen. En bij de hemelvaart verplaatste hij zich verticaal, de lucht in. Het is duidelijk: de opstanding van Christus heeft de poort naar nieuw menselijk bestaan geopend waarvan we nog maar zeer weinig weten. Christus is de eerste mens die deel heeft aan het verheerlijkte leven en allen die in Hem geloven kunnen dit leven ook tegemoet zien, (Filippenzen 3:20-21).

Een dergelijk nieuw leven na de dood zal uiteraard altijd op ongeloof stuiten want het kan niet op een wetenschappelijke wijze worden onderzocht en bewezen. Dit geldt overigens ook voor de verhalen over herinneringen aan een vorig leven die bij bepaalde therapie
tot het bewustzijn zouden zijn gebracht. Het staat helemaal niet vast dat deze opwellingen waarvan wordt beweerd dat het herinneringen uit een vorig leven waren, betrouwbaar zijn.

De conclusie is onontkoombaar: het opstandingsleven dat Jezus demonstreerde is niet te benoemen als een reïncarnatie van Hem. Hij had hetzelfde lichaam maar in een nieuwe hoedanigheid. Als ik een vergelijking maak tussen het huidige leven en dit toekomstige, stel ik: in dit huidige leven is de geest van de mens gebonden aan het lichaam, want dat bepaalt waar de geest zich bevindt en hoe die zich manifesteert. Maar in het nieuwe leven is het lichaam gebonden aan de geest en die bepaalt waar het lichaam zich bevindt en hoe dit zich manifesteert. De opgestane Heer is de eerste mens die dit demonstreerde voor de ogen van zijn volgelingen. We aarzelen dan ook niet met de Christenen van alle eeuwen te belijden: De HEER is waarlijk opgestaan!

T. J. de Ruiter, februari 2012
Dit artikel staat op: http://home.telfort.nl/tdruiter/opstanreinc.html


2. Het is Gods tijd voor Afrika, nu in Monrovia, Liberia
       Een verslag van R. Bonnke en D. Kolenda, CfaN

Beste vrienden,

We hadden een verbazingwekkende week hier in Monrovia, Liberia. Op de laatste avond waren er 260.000 mensen dat is bijna 30% van de gehele bevolking van deze stad, d e hoofdstad van het land. De president was aanwezig samen met enkele hoogwaardigheidbekleders en ambtenaren van de regering.

What in amazing week we have had here in Monrovia, Liberia. 260,000 people attended tonight's final meeting - that's nearly 30% of the entire population of this capital city! The state president attended the meeting along with other top dignitaries and government officials.

Evangelist Bonnke predikte vanavond het evangelie en bad voor de zieken. Er waren wonderbare getuigenissen, dove oren werden genezen, blinde ogen konden weer zien, kreupelen gingen weer lopen, alles tot de glorie van God.

Een ander fascinerend getuigenis kwam van een iemand die zich tot een heks had uitgeroepen. Ze zei dat ze in de loop van de tijd 10 mensen had gedood door het gebruik van vervloeking en juju, waaronder twee zussen van haar. Enkele avonden eerder zond haar heksenkring naar onze samenkomsten om mij te doden. Maar ,zo vertelde ze, tot haar verbazing waren onze gebeden te krachtig. Ze viel op de grond en begon demonen te manifesteren. De medewerkers droegen haar naar de gebedstent en dreven de demonen uit. Ze bekeerde zich, beleed haar zonde en ontving Jezus Christus als haar Verlosser!

Nadat de getuigenissen waren gegeven, bad evangelist een zegen over de mensen, over de president en het volk. Het was een krachtig moment. Wat er deze week allemaal gebeurde kan door ons op eeuwigheidswaarde worden geschat. Een ding is wel zeker: Liberia heeft op grote schaal de kracht van het evangelie ervaren! We verheugen ons en danken de Heer ook allen die medewerkers zijn geweest in de oogst !

A short time after the closing of the campaign the number of decision cards was 540.400. We praise the Lord for this harvest!

De uwen in het Evangelie, evangelisten Daniel Kolenda en Reinhard Bonnke, samen met het hele CfaN team.

(vertaling T. J. de Ruiter)

Lezers in Nederland: Als u aan deze evangelieverkondiging wilt meewerken stort uw bijdrage voor dit werk dan a.u.b. op de Nederlandse Bankrekening van 'Christ for All Nations,' bij de Rabobank, Limburg, nr. 1529.45.326. Veel dank als u een bijdrage stort. De Heer zegene u.
februari 2012, T. J. de Ruiter

Mededeling Jesus-Festival
Christ for all Nations
organiseert in samenwerking met de kerken in Rotterdam er een Jesus Festival in de Ahoyhallen op zaterdag 2 juni 2012. 's Morgens een Fire Conferentie, 's middags evangelisatie en 's avonds een evangelisatiebijeenkomst. Toegang is vrij.
Internet: www.bonnke.net/events/rotterdam


3. Genezing van spataderen, getuigenis door Tessa de Ruiter-Thomas
   
Want Ik, de HEER, ben uw Heelmeester
      (Exodus 15:26b)


Dit getuigenis staat al 13 jaar op onze internetsite en nog steeds komen er veel reacties binnen waarin dikwijls om gebed wordt gevraagd. Wij bidden altijd samen over deze gebedsverzoeken.

Vijfentwintig jaar lang heb ik in mijn rechterbeen last van spataderen gehad. Eerst werd het been blauw, later begonnen de spataderen zichtbaar te worden en kwamen er ontstekingen bij. Ik kreeg aangemeten kousen, maar die hielpen niet echt. Na een aantal jaar heb ik de spataderen laten wegspuiten, maar de ontstekingen bleven terug komen. Uiteindelijk moest ik een operatie ondergaan en die hielp, het been zag er weer goed uit en tien jaar ging het beter, daarna begon de ellende opnieuw. Spataderen, vermoeide benen, ontstekingen en pijn, soms zoveel pijn dat ik er niet van kon slapen.

Een chirurg heeft toen een echo van mijn been laten maken en de uitslag luidde: "Diepliggende spataderen, met ook nog een aantal die waren overgebleven van de vorige operatie. Kleppen functioneerden niet goed, waardoor het bloed niet voldoende doorstroomde." De chirurg zei: "Mevrouw, het is niet zo best met uw been. Ik kan niets voor u doen. Een operatie voer ik liever niet uit want alles ligt zo diep. Het zou een heel lange operatie moeten worden. Als de pijn erger wordt, kom dan maar terug." Ik bleef dus met de pijn zitten en die werd steeds erger.

In juni van dit jaar was evangelist Jan Zijlstra bij ons in de gemeente. Aan het eind van de avond vroeg hij een ieder die genezing nodig had, te gaan staan. Ik had een pijn in mijn been alsof iemand met spelden prikte en de pijn steeg hoger en hoger. Terwijl ik met m'n ogen dicht stond voelde ik opeens een hand op mijn hoofd en een stem bestrafte krachtig in de naam van Jezus de ziekte. Ik voelde echt een kracht door mij heen gaan. Die nacht had ik geen pijn meer en het is nooit meer terug gekomen. Ik droeg altijd steunkousen - zelfs in de zomer. Maar, prijs de Heer, ik heb de gehele zomer zonder steunkousen gelopen! Br. Zijlstra wist niet waarvoor ik gebed nodig had, maar Jezus wel. Hij gebruikte Br. Zijlstra ervoor. Ik dank Jezus voor dit wonder, Hij is bij machte te doen boven bidden en boven denken - geloof het! Jezus Christus is de Goddelijke Genezer; Hij geneest ook van spataderen!

Tessa de Ruiter, Leusden, 24 november 1999, herzien 6 maart 2012
Dit getuigenis staat op: http://home.telfort.nl/tdruiter/tessa03n.htm
Als u wilt reageren kunt u me e-mailen op: tdruiter@telfort.nl


4. Rubriek uitleg van en commentaar van 1 Korintiërs 15:29
       Titel: Dopen voor de doden?

1 Korintiërs15:29, (NBV) Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan laten dopen?

Er is een flink aantal uitleggers van het Nieuwe Testament dat dit vers het moeilijkste vers vindt om te verklaren. De moeilijkheid zit hierin dat we nooit met zekerheid zouden kunnen zeggen over wie Paulus het hier had. Maar toch kunnen we nu na nieuw historisch bewijsmateriaal - wel met zekerheid zeggen over wie het hier gaat. Hieronder kunt lezen u over de historische betekenis van dit vers.

Even noordelijk  van Korinte was in die tijd een stadje dat Eleusis heette Het was de plaats waar een heidense godsdienst in de zee doopte. De aanhangers lieten zich er dopen voor de gestorvenen met de hoop dat zij hiermee een goed leven in het hiernamaals hadden gewaarborgd. Homerus schreef over deze religie aan Demeter in 478-79 A.D.

Het was bekend dat de mensen in Korinte waarschijnlijk soms ook de Christenen -  veel werden beinvloed door andere gebruiken en gewoontes want zij vormden een deel van een groot economisch gebied waar veel mensen uit andere streken woonden. Het is dus inderdaad mogelijk dat de Christenen van Korinte wisten vanr dit heidense ritueel dat in Eleusis werd beoefend.

De Kerk van de Heiligen van de laatste dagen (de Mormoonse kerk) heeft haar leer over en ritueel van de doop voor de doden gebaseerd op dit vers, (1 Korintiërs 15:29). Zij beroept zich echter dus geheel onterecht erop voor haar ritueel, want het werd beslist niet beoefend in de eerste Christelijke gemeente van Korinte, zoals zij wel willen beweren. De zij over wie Paulus schreef waren zeer waarschijnlijk geen leden van de gemeente. Het echter niet worden uitgesloten dat sommige uit die religie tot het Christendom bekeerde gelovigen nog even aan dit doopritueel hadden vastgehouden om zich voor iemand die pas bekeerd was, maar voordat hij de christelijke doop kon ondergaan was gestorven, lieten dopen.

T. J. de Ruiter

5. Citaat van Dietrich Bonhoeffer

Niets, werkelijk helemaal niets is de moeite waard zonder liefde; zinvol is het leven, waar liefde is

(Dietrich Bonhoeffer was een Duits theoloog en dominee, die door de Nazis werd geëxecuteerd omdat hij een uitgesproken tegenstander van Hitler was.


Stichting Support Christian Ministries

Deze Stichting is opgericht voor de ondersteuning van Christelijke Zending, Evangelisatie, Counseling en Onderwijs. Het ondersteunt sinds juli 2011 ook Teun en Tessa de Ruiter in hun laatste levensfase en bediening. Na twintig jaar van pastoraat in en leiding van de Pinkstergemeente Elim in Hilversum - daarvoor hadden zij 27 jaar gewerkt aan de Centrale Pinkster Bijbelschool, - hebben zij op 73 jarige leeftijd hun voorgangerschap neergelegd. Als gevolg hiervan ontvangen zij - apart van hun AOW - geen maandelijks inkomen meer. De Stichting beschouwt het daarom haar verantwoordelijkheid ook hen te ondersteunen. Indien u hen of anderen wilt ondersteunen in hun bediening kunt u uw bijdrage storten op de Bankrekening van de Stichting 'Support Christian Ministries', te Leusden. De Stichting is ANBI erkend. Het rekeningnr. is: 44.71.11.973. De IBAN code is NL70ABNA0447111973.
Kantoor van de Stichting is gevestigd in Leusden, Barbeel 5, 3831 ZD, E-mailadres: info@supportchristianministries.nl

~~~~~~~~~~~~

Site 'Preaching & Teaching'  van Pastor T. J. de Ruiter, sinds 2010 / update 12 april 2012 / The Netherlands
Site Teach All Nations