I
VOLG E-mail Magazine, Pinksteren, juni 2012
Verkondiging, Onderwijs, Leer en Getuigenis
Evangelisch E-mail Magazine van 'Teach All Nations,' de bediening van Teun & Tessa de Ruiter
editie juni 2012 (nummer 11)
e-adres: info@tjderuiter.nl en info.tjderuiter@telfort.nl
Internet:  www.tjderuiter.nl

<>
Inhoud

1. Bovennnatuurlijk spreken en verstaan door de Geest van God
2. Getuigenis uit Zuid Afrika
3.
Enkele historisch gedocumenteerde verslagen over het spreken in nieuwe tongen
4. Evangelisatie van CfaN in Sierra Leone, 5-8 april 2012
5. Tekstuitleg en  commentaar, Het net scheurde niet!
6. Citaat van C.S. Lewis

1. Bovennatuurlijk spreken en verstaan door de Geest van God
 
Op Pinksteren in Jeruzalem was er waarschijnlijk niet alleen sprake van een bovennatuurlijk spreken, maar ook van een van bovennatuurlijk verstaan. Dit wordt gebaseerd op Handelingen 2:6 zegt dat een ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.
 
We kunnen er zeker van zijn dat de Geest van God ook de macht heeft om een simultaan, (gelijktijdig), wonder van bovennatuurlijk horen en verstaan te verrichten terwijl er in een andere taal wordt gesproken. We kunnen echter over het bovennatuurlijk simultaan vertalen van de Geest in de oren van toehoorders op de Pinksterdag niet absoluut zeker zijn. De informatie in Handelingen 2 is daarvoor te summier. Wel kunnen we er zeker van zijn dat de leerlingen in niet door hen geleerde en dus niet voor hun zelf verstaanbare talen spraken.
 
Het wonder van een gelijktijdig verstaan in een andere taal dan waarin wordt gesproken is zeer waarschijnlijk meer voorgekomen. Zie hieronder het getuigenis over het gebeuren toen de Engelse evangeliste Maggie Trutter in Zuid Afrika sprak.
 
2. Getuigenis uit Zuid Afrika
 
Het was nog kort in de geschiedenis van de huidige Pinksterbeweging die rond 1900 in Amerika met een krachtige uitstorting van de Geest begon in de Verenigde Staten. Vanuit Engeland ging een jonge vrouw die door de Geest was bekrachtigd, naar Afrika als zendeling. Er was een serie samenkomsten belegd in Doornfontein. Een zaal met 500 zitplaatsen was avond aan avond gevuld. Velen kwamen tot bekering. Mensen werden bevrijd van verslavingen, zoals die aan alcohol. Er waren veel bekeringen tot het geloof. Er kwam echter van veel kanten ook tegenstand. Op avond ging Maggie Trutter tot de volle zaal spreken. Zij zag echter veel spotters zitten en kreeg de schrik goed te pakken. Zij nam even tijd voor gebed in een andere ruimte. Na tien minuten kwam zij terug en begon met haar boodschap in het Engels, haar moedertaal. Even later ging zij echter spontaan over in zuiver Afrikaans en na verloop van tijd kwam zij weer terug in het Engels. Terwijl zij in het Afrikaans sprak, bemerkte men aan de gezichten van de Afrikaanse toehoorders, dat zij iets ongewoons hoorden. De mensen waren bewogen en in tranen. De zendeling die deze gebeurtenissen meemaakte vertelde dat hij de beste sprekers ter wereld had beluisterd maar nooit een boodschap als deze had gehoord! De aangrijpende prediking over de gebedsstrijd van de Here Jezus in Getsemane, met aansluitend de uitnodiging om Jezus aan te nemen was eenvoudig onweerstaanbaar. Van een gehele familie, die gekomen was om zich vermaken, nam elk lid Christus aan. Later werd vernomen, dat de oproep van Maggie Trutter die maar heel weinig Afrikaans kende zelfs door inboorlingen uit de Kaapkolonie achter in de zaal in hun eigen taal te verstaan was geweest. Van die taal kende de zendelinge ook geen woord. Er vonden grote wonderen plaats: blinden werden ziende, lammen ging lopen en ernstige zieken werden genezen. Deze opwekking droeg veel bij aan het ontstaan van een groot Pinksterwerk, dat in 1910 werd georganiseerd in het landelijk kerkverband, de Apostolic Faith Mission.
 
3. Enkele historisch gedocumenteerde verslagen over het spreken in nieuwe tongen
 
a.   Vincent Ferrer
(1292-1346), een jonge Spanjaard, die een Dominicaan werd, was begiftigd met het spreken in tongen.
 
b. Francisco Xavier,
een groot Jezuiet, (1506-1552). Van hem wordt verteld dat hij in veel talen sprak die hij nooit had geleerd. (Alexander Mackiet in 'The Gift of Tongues', 1921, New York.
 
c. Louis Bertrand
(1526-1581), een zendeling onder de Indianen. Van hem wordt verteld dat hij mystieke krachten bezat. In zijn heiligverklaring staat dat hij wonderbaarlijk toegerust was met de gift van de tongentaal. (De 'Catholic Encyclopaedia' IX,377).
 
d. De 'Camisards,' Franse Gereformeerden, die zo genoemd in Langue-doc en die door de machtige Roomse Kerk als ketters werden beschouwd.. Omdat zij het Edict van Nantes in 1685 verwierpen vluchtten zij voor de vervolging naar de Cevennes. Er kwam onder hen een godsdienstige opleving met verschijnselen zoals het spreken in tongen en het vallen door de kracht van de Geest. Zij vielen dikwijls achterover, lagen languit op de grond, soms ook met vreemde bewegingen. Jonge kinderen konden terwijl zij onder krachten van de Geest stonden Schriftgedeelten citeren, die zij niet hadden geleerd en predikten in prachtig Frans, dat zij ook niet hadden geleerd.

e. De eenvoudige vrouw in Zuid Wales. Van een inmiddels overleden voorganger en schrijver, Ivor Rosser, die ik persoonlijk heb gekend, is mij het volgende incident bekend. In Wales kwamen vroeger Franse uienverkopers langs de deur met hun heerlijke Franse uitjes, bungelend aan een stok over hun schouder. Zij trokken van dorp tot dorp met de uitjes. Een Franse uienverkoper staat voor de deur. In zijn gebrekkig Engels prijst hij zijn uien aan. De eenvoudige vrouw aan de deur, een Pinkstergelovige, begint plotseling, spontaan in een voor haar onbekende taal te spreken. De man antwoordt zelfs terug in het Frans en zo gaat het enkele minuten door. De vrouw blijft hem toespreken. Er wellen tranen in de ogen van de uienverkoper op, hij knielt op de grond en heft zijn ogen naar de hemel. De vrouw begrijpt dat zij hem in zijn eigen taal over Jezus heeft toegesproken en over de nood van zijn ziel. Hij verlaat haar terwijl zijn gezicht straalde; hij had kennelijk vrede gevonden bij het kruis.
 
4. Evangelisatie van CfaN in Sierra Leone, 5-8 april 2012

In de CfaN evangelisatiecampagne die op Paaszondag eindigde in Sierra Leone kwam een man naar voren die tijdens de campagne in 1991 in Siera Leone toevallig in onze samenkomst kwam. He was een Moslim maar deed er zelf niets aan. In feite was hij een drugsverslaafde, een alcoholist en een overspelige. Hij had nooit het evangelie gehoord en wist er ook niets van, maar hield van voetbal. Hij was dikwijls naar dit nationale stadion gekomen om zijn favoriete team te zien spelen en op zekere avond zag hij dat er een grote menigte in het stadion was. Hij besloot te gaan zien wat er gaande was. Hij strompelde de samenkomst in, dronken en onder invloed. Maar, zo vertelde hij, het moment dat hij in het stadion was voelde hij iets dat hij nooit eerder had gevoeld. De haren op arm stonden overeind en hij voelde prikkels over zijn hele lichaam. Plotseling werd hij nuchter en hoorde evangelist Reinhard Bonnke het evangelie prediken. Hij gaf diezelfde avond zijn leven aan Christus.Dit gebeurde 21 jaar geleden. Nu is een voorganger en een stichter van tien gemeente gemeenten in Sierra Leone. Ik vraag me af hoeveel duizenden verhalen er nu zijn die wij nog nooit hebben gehoord. Een ding is duidelijk, er gebeuren machtige dingen hier en Jezus doet zijn reddend werk. Ook in deze campagne in 2012 werden veel zielen gered en kregen velen genezing van de Heer.
Daniel Kolenda

Er werden na de afloop van de campagne 301.790 beslissingskaarten geteld.

Lezers in Nederland: Als u aan deze evangelieverkondiging wilt meewerken stort uw bijdrage voor dit werk dan. op de Nederlandse Bankrekening van 'Christ for All Nations,' bij de Rabobank, Limburg, nr. 1529.45.326. Veel dank als u een bijdrage stort. De Heer zegene u.

CfaN heeft meegedeeld dat het Jesus-Festival in Rotterdam, dat was gesteld op 2 juni, is uitgesteld tot in 2013.

5. Tekst uitleg en commentaar, Johannes 21:11. Het net scheurde niet!
 
Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen. Wel geteld honderddrie- en- vijftig, en toch scheurde het niet.
 
Van oudsher heeft ook dit vers Bijbelkenners geboeid en is de vraag gesteld of er een speciale betekenis moet worden gezocht in het getal van 153, het aantal vissen dat toen werd gevangen op de aanwijzing van Jezus.
 
De kerkvader Augustinus zei erover dat het getal wees op de Tien Geboden en de Gaven van de Heilige Geest, omdat 153 het zeventiende driehoeksgetal is en 17 de som van 10 en 7. Eusebius Hieronymus (Jerome) merkte op dat Griekse zoölogen 153 vissoorten in de zee onderscheidden (de Middellandse Zee). Dus zou het getal van 153 vissen erop kunnen duiden dat Jezus mensen van alle rassen wil redden. Een ander wees erop dat 153 in het Hebreeuws, waarin men cijfers met letters worden geschreven, men met dezelfde lettercombinatie ook het woord Pesachlam, schrijft.
 
Wat mij belangrijk lijkt is dat er ook wordt vermeld dat het net niet scheurde hoewel er zoveel grote vissen in zaten. Met al die grote vissen erin kan het wel meer 200 kilo hebben gewogen en dat is echt teveel voor een eenvoudig linnen net. Dit kan symbolisch erop wijzen dat hoeveel zielen er ook voor Jezus gewonnen op bevel van Jezus werden de discipelen vissers van mensen het net van het Koninkrijk van God nooit zal scheuren. Met andere woorden gezegd: er kunnen nooit teveel mensen voor Jezus worden gewonnen! Dit is een bemoedigend woord voor allen die zich in deze tijd geroepen weten om veel mensen voor Jezus te winnen, zoals bijv. Reinhard Bonnke, de Duitse evangelist, die sinds de zestiger jaren in Afrika veel zielen tot Jezus heeft zien komen. Als we de roeping en de aanwijzingen van Jezus gehoorzamen, zullen we veel mensen voor Jezus kunnen winnen!
 
T. J. de Ruiter
 
6. Citaat

 
Iedereen vindt vergeving een mooie gedachte tot hijzelf iemand moet vergeven.
C.S. Lewis

 
Interessante en actuele publicaties op het internet
Log in op: http://home.telfort.nl/tdruiter
Je kunt hier de Bijbelstudie lezen 'Geestelijke strijd.' Ga naar 'Artikelen, studies, speciale boodschappen, (4)' en zoek hier op de Nederlandse sectie naar 'Geestelijke strijd.'
Voor eerdere nummers van het VOLG e-mail magazine, ga naar: http://www.tjderuiter.nl/VOLG/VOLGindex.html

Stichting Support Christian Ministries

Deze Stichting is opgericht voor de ondersteuning van Christelijke Zending, Evangelisatie, Counseling en Onderwijs. Het ondersteunt sinds juli 2011 ook Teun en Tessa de Ruiter in hun laatste levensfase en bediening. Na twintig jaar van pastoraat in en leiding van de Pinkstergemeente Elim in Hilversum - daarvoor hadden zij 27 jaar gewerkt aan de Centrale Pinkster Bijbelschool, - hebben zij op 73 jarige leeftijd hun voorgangerschap neergelegd. Als gevolg hiervan ontvangen zij - apart van hun AOW - geen maandelijks inkomen meer. De Stichting beschouwt het daarom haar verantwoordelijkheid ook hen te ondersteunen. Indien u hen of anderen wilt ondersteunen in hun bediening kunt u uw bijdrage storten op de Bankrekening van de Stichting 'Support Christian Ministries', te Leusden. De Stichting is ANBI erkend. Het rekeningnr. is: 44.71.11.973. De IBAN code is NL70ABNA0447111973.
Kantoor van de Stichting is gevestigd in Leusden, Barbeel 5, 3831 ZD, E-mailadres: info@supportchristianministries.nl

~~~~~~~~~~~~

Site 'Preaching & Teaching'  van Pastor T. J. de Ruiter, sinds 2010 / update 12 juni 2012 / The Netherlands
Site Teach All Nations