I
VOLG E-mail Magazine, herfst 2012
Verkondiging, Onderwijs, Leer en Getuigenis
Evangelisch E-mail Magazine van 'Teach All Nations,' de bediening van Teun & Tessa de Ruiter
editie juni 2012 (nummer 11)
e-adres: info@tjderuiter.nl en info.tjderuiter@telfort.nl
Internet:  www.tjderuiter.nl

Inhoud

De Bruid van het Lam (1)
Evangelisatie in Afrika
Tekstuitleg en  commentaar
Citaat van Anselm Grn
Interessante publicaties op het internet
Stichting Support Christian Ministries

________________________

De Bruid van het Lam (1)
 Een overzicht en studie van diverse inzichten en leringen

 

Inhoud
1. Inleiding
2. De bruid van Jahwe in het Oude Testament
3. De bruid in het Nieuwe Testament
4. De bruid in het licht van typologie
5. Prediking over de bruid in opwekkingsbewegingen
6. Bespreking van enkele passages in het Nieuwe Testament
7. De leer van de twee bruiden en van de vervanging
8. Ik ben de bruid van Jezus
9. Enkele kanttekeningen
10. Slot
 
Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen
Openbaringen. 19:6-8
 
Die de bruid heeft, is de bruidegom.
Johannes 3:29
 

1. Inleiding

De leer van de bruidsgemeente  is in sommige kringen opnieuw een opvallend onderwerp in prediking en onderwijs geworden. Het is daarom voor een evenwichtige leer en geloofsbeleving van groot belang dat wij bij het spreken over de gemeente van Jezus Christus onder het beeld van bruidegom en bruid uitgaan van een gezonde Bijbelse grondslag.
 
De voorstelling van de relatie tussen de HERE GOD en zijn volk door middel van die van een bruidegom en bruid heeft haar grondslag al in het Oude Testament. Wij zullen om deze reden voor de Bijbelse onderbouwing en verantwoording van deze leer en de visies eraan verbonden eerst naar het Oude Testament gaan.
 
2. De bruid van Jahwe in het Oude Testament
 
Het volk Isra묠werd door sommige profeten getekend als de bruid en vrouw van Jahwe, de HERE GOD, (o.a. Jesaja 54:6 en Hosea 2:18,19). De profeten zagen Isra묠als gehuwd door Jahwe in haar jeugd. Deze visie ging terug tot de roeping en verkiezing van Abraham en de andere aartsvaders van het volk. God vestigde met dit volk een unieke verbondsrelatie. Zij werd echter ontrouw en verliet de man van haar jeugd, maar de HERE GOD wilde haar - zo werd geprofeteerd - toch terug nemen als zijn vrouw. Door de Heilige Geest ge﮳pireerde profeten illustreerden met deze vergelijkingen hoe uniek en intiem de relatie was tussen de Almachtige God, Jahwe, en het volk Isra묬 dat door Hem als zijn eigen volk was gekozen boven andere stammen en volkeren.
 
3. De bruid in het Nieuwe Testament
 
Johannes de Doper was de eerste om er op te wijzen dat de Messias een volk had dat Hij als zijn bruid tot Hem wilde nemen, (Johannes 3:29). Jezus verwees naar zichzelf als een bruidegom in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden, ( Mattes 25). Er zijn nog meerdere uitspraken van Christus over zichzelf als een bruidegom,( o.a. Lucas 5:35). Let er op dat dit geen leerstellige uitspraken van Christus waren maar als beelden of vergelijkingen dienst deden. De apostelen namen het beeld van God in het Oude Testament als de man en zijn volk als zijn vrouw over en pasten het toe op de relatie van Christus met zijn gemeente. Paulus gebruikte dit beeld op enkele plaatsen in zijn brieven om uitdrukking te geven aan de intieme en unieke relatie van Christus met de gemeente, (2 Korinte 11:2, Efeze 5:25,26).
 
Met een boek zoals de Openbaring van Johannes waarin geschreven werd over de gemeente als de bruid of de vrouw van het Lam dienen we uiterst behoedzaam in de uitlegging te zijn - zoals met alle apocalyptische literatuur - omdat we hier meestal met figuurlijke taal te maken hebben. Uiteraard lijkt het boven alle twijfel verheven dat met de vrouw van het Lam - zie Openbaring 19:6,7 - de gemeente wordt bedoeld.
 
Er zijn in het Nieuwe Testament ook andere beelden die gebruikt worden om de relatie van Christus met de gemeente uit te beelden. De gemeente is een gebouw of tempel van levende stenen en een lichaam waarin God door zijn Geest wonen wil en waarvan Christus het hoofd is. De gemeente is dan als een echt lichaam, het heeft veel leden die elkaar nodig hebben en voor elkaar dienen te zorgen. Christus is het hoofd van dit lichaam en als zodanig bestuurt Hij het door zijn Geest.
 
4. De bruid in het licht van typologie in het Oude Testament
 
Het verhaal in het Oude Testament over Isa䫠en Rebekka - zie Genesis 24-.is een prachtig typologisch beeld van Christus en zijn gemeente. De typologische betekenis kan tot in details worden uitgewerkt. Abraham is God, de Vader, de Heilige Geest is de knecht die een bruid werft voor de zoon in een ver land. De bruid gaat mee met de knecht en de zoon krijgt haar lief. In het Nieuwe Testament is er overigens  - heel merkwaardig - geen apostel die dit prachtige en ontroerende verhaal als zodanig heeft gebruikt.
 
Ook in het verhaal van Jozef en zijn Egyptische vrouw kan men een typologische meerwaarde leggen, (Genesis 40 en 41). Na lijden wordt Jozef onderkoning en ontvangt - nog steeds verworpen door zijn eigen volk - een heidense vrouw. Deze vrouw is dan - typologisch gezien - de gemeente uit de heidenen. Later komt zijn eigen broedervolk tot geloof in hem. Ook dit verhaal wordt in het Nieuwe Testament niet als ondersteunende typologische onderwijzing voor Christus en zijn gemeente gebruikt.
 
Voorlopig kunnen we dus uit het gehele getuigenis van het Nieuwe Testament concluderen dat het beeld van de bruidegom en bruid geen belangrijke leerstellige functie vervulde in het onderwijs van de apostelen om de relatie tussen Christus en zijn gemeente uit te beelden. Het boek Openbaring gebruikt met haar rijkdom aan symboliek het beeld enkele malen en wijst ermee op die reine en intieme relatie tussen Christus, het Lam, en zijn gemeente.
 
Omdat in veel opwekkingsprediking dikwijls grote nadruk wordt gelegd op het beeld van bruidegom en bruid als inspiratie voor een intieme relatie met Christus, is het de moeite waard een snelle blik op dergelijke prediking te werpen

Deel 2 volgt in het volgende nummer
(Indien u het gehele artikel in
keer wilt ontvangen wordt het u toegezonden. Mail naar: tjderuiter@telfort.nl)      

Evangelisatie in Afrika

Christ for All Nations heeft een grote evangelisatiecampagne gepland in Ethiopi렶an 7-11 november. Deze grote campagne zal plaatsvinden in Addis Ebeba. In 1995 kon er een campagne niet doorgaan vanwege serieuze terroristische dreigementen.

CfaN roept overal Christenen op om voor deze campagne te bidden en er ook voor te offeren. Giften kunnen worden gestort op de rekening van '
Christ for All Nations,' bij de Rabobank, Limburg, nr. 1529.45.326. Veel dank als u een bijdrage stort. De Heer zegene u.

Tekst uitleg en commentaar

Marcus 6:3, Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses and Judas en Simon? En wonen zijn zusters hier niet bij ons?

De Katholieke Kerk leert dat Maria haar gehele leven maagd is gebleven en dat zij dus geen andere kinderen had gekregen. Hieronder noem ik een de belangrijkste redenen van de Rooms Katholieke kerk op grond waarvan zij al eeuwen leert dat Maria haar gehele leven, ook na de geboorte van Jezus maagd is gebleven. Het is interessant dat Augustinus, later ook Luther en zelfs Calvijn deze leer bleven aanhangen; de laatstgenoemde zou er later in zijn leven van zijn teruggekomen.

Ik laat nu het belangrijkste op de Schrift gebaseerde argument volgen op grond waarvan de Roomse Kerk leert dat Maria geen andere kinderen had gekregen dan Jezus.

1. In Marcus 6:3 lezen we, Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses and Judas en Simon? En wonen zijn zusters hier niet bij ons? Let op dat hier alleen van Jezus wordt gezegd dat Jezus de zoon van Maria is en van de anderen wordt dit niet gezegd. Er wordt alleen gezegd dat zij broeders van Jezus waren. Indien zij niet als Jezus kinderen van Maria waren geweest zou het dan niet logisch zijn geweest als dit van hen ook was gezegd?

2. Aangezien de toen gesproken taal het toenmalige Hebreeuws (Aramees) was en er in het Hebreeuws er geen speciaal woord was zoals in het Grieks om te zeggen dat er neven of nichten werden bedoeld en ze zo te onderscheiden van biologische broers en zussen, zouden hier geen broers of zussen van Jezus zijn bedoeld.

Hier  tegenover stellen we da naast de vermeldingen van broers en zussen van Jezus in de evangeli뮬er ook dergelijke vermeldingen zijn in het boek Handelingen. De eerste vermelding treffen we aan in Handelingen 1:14. Van Handelingen kan niet worden beweerd dat het niet in het Grieks geschreven zou zijn en dus ligt de conclusie voor de hand dat het hier duidelijk gaat om andere kinderen van Maria, de moeder van Jezus

Als u wilt reageren, e-mail dan naar: tjderuiter@telfort.nl

Citaat van Anselm Grn

God heeft meer mogelijkheden voor ons en onze wereld dan we kunnen bedenken.
Anselm Grn in 'Een jaar met Anselm Grn,' 29 augustus
 
Interessante en actuele publicaties op het internet

Log in op: http://home.telfort.nl/tdruiter
Je kunt hier de Bijbelstudie lezen 'Geestelijke strijd.' Ga naar 'Artikelen, studies, speciale boodschappen, (4)' en zoek hier op de Nederlandse sectie naar 'Geestelijke strijd.'
Voor eerdere nummers van het VOLG e-mail magazine, ga naar: http://www.tjderuiter.nl/VOLG/VOLGindex.html

Stichting Support Christian Ministries

Deze Stichting is opgericht voor de ondersteuning van Christelijke Zending, Evangelisatie, Counseling en Onderwijs. Het ondersteunt sinds juli 2011 ook Teun en Tessa de Ruiter in hun laatste levensfase en bediening. Na twintig jaar van pastoraat in en leiding van de Pinkstergemeente Elim in Hilversum - daarvoor hadden zij 27 jaar gewerkt aan de Centrale Pinkster Bijbelschool - hebben zij op 73 jarige leeftijd hun voorgangerschap neergelegd. Als gevolg hiervan ontvangen zij - apart van hun AOW - geen maandelijks inkomen meer. De Stichting beschouwt het daarom haar verantwoordelijkheid ook hen te ondersteunen. Indien u hen of anderen wilt ondersteunen in hun bediening kunt u uw bijdrage storten op de Bankrekening van de Stichting 'Support Christian Ministries', te Leusden. De Stichting is ANBI erkend. Het rekeningnr. is: 44.71.11.973. De IBAN code is NL70ABNA0447111973.
Kantoor van de Stichting is gevestigd in Leusden, Barbeel 5, 3831 ZD, E-mailadres: info@supportchristianministries.nl

Teun en Tessa de Ruiter bedanken iedereen die met een maandelijkse gift, klein of groot, hen nu ondersteunt. Hun inkomen is dankzij de bijdragen op een bijna ongewijzigd niveau gebleven
.

~~~~~~~~~~~~

Site 'Preaching & Teaching'  van Pastor T. J. de Ruiter, sinds 2010 / update 17 oktober 012 / The Netherlands
Site Teach All Nations