I
VOLG E-mail Magazine (nr. 5)
Verkondiging, Onderwijs, Leer & Getuigenis
Evangelisch E-mail Magazine van Stichting Support Christian Ministries
editie september 2011
e-adres: info@supportchristianministries.nl
Internet:  www.supportchristianministries.nl


Inhoud

1.    Hoe de doop met de Heilige Geest te ontvangen

       Korte studie, Pinksteren

2.    Getuigenis van Tessa over haar vervulling met de Heilige Geest

3.    Vijftig jaar bediening, een getuigenis van Teun J. de Ruiter

4.    Catalogus beschikbare studies

1.    Hoe de doop met de Heilige Geest te ontvangen

        Korte studie, Pinksteren

Er zijn verschillende inzichten - ook in de brede Volle Evangelie en Pinksterbewegingen - over deze ervaring en de interpretatie van de individuele ervaringen ervan. Sommigen houden eraan vast dat je pas zeker weet dat je bent gedoopt in de Heilige Geest als jij zelf of anderen hebben gehoord dat je in nieuwe talen (tongen) hebt gesproken. Een negatief gevolg van deze leer kan zijn dat gelovigen dikwijls krampachtig gaan zoeken en streven naar het spreken in nieuwe, voor hen onbekende talen die door de Geest worden gepireerd. Veel Pinksterchristenen zijn door voortdurende pogingen om in nieuwe (tongen) te spreken - terwijl dat steeds maar niet lukte - gefrustreerd geraakt. Er zijn voorgangers die - zonder er zich bewust van te zijn - aan het ontstaan van een krampachtige houding bij zoekende gelovigen hebben meegewerkt. Een meer ontspannen houding en ervaring wordt bevorderd als men als het volgende hierover leert en dit in de praktijk probeert toe te passen.

1.  Wees gereed om de Heilige Geest te ontvangen.

    a. Alle zonde is dus beleden en er is vergeving ontvangen in geloof.

    b. Alle angst voor extase en vooroordelen tegen de Doop in de Heilige Geest (zoals

        lering die deze ervaring gelijkstellen aan de wedergeboorte) zijn overwonnen en

        vormen dus geen belemmering meer voor de Geest om met zijn verfrissende kracht

        te komen

2.  Vraag om de Doop met de Heilige Geest

     a. Vraag er zelf om of/ en.... (zie b)

     b  Laat een met de Geest gedoopte gelovige die een goed getuigenis heeft voor je bidden.

3.  Geloof dat je de Doop met de Heilige Geest hebt ontvangen.

4.  Open je mond, loof en aanbid de Heer Het spreken in nieuwe tongen kan zich onmiddellijk

     manifesteren maar ook op een later tijdstip - zelfs geruime tijd later.

5. Let op de verandering in jezelf. Eenmaal gedoopt heb je zeker een sterkere aandrang

     om van Jezus te getuigen en zijn naam te verheerlijken (Handelingen 1:8). En let er ook

     op of zich andere geestesgaven gaan manifesteren (1 Korinti12:4-11).

Conclusie: Zoek met een gereinigd hart naar de doop met de Heilige Geest, geloof met heel je hart dat de Heer je zijn Geest wil geven en wees geheel ontspannen in zijn tegenwoordigheid.

T. J. de Ruiter,

2. Getuigenis van Tessa over haar vervulling met de Heilige Geest

 

Ik kwam met Teun en ons eerste kind, Andrew toen nog een baby van drie maanden - in 1964 naar Nederland. We waren er nog maar drie maanden toen ik heel moeilijk kreeg. Ik was de Nederlandse taal niet meester, dus de communicatie verliep moeizaam. Teun werkte bij de 'Volle Evangelie Zakenlieden' in de Den Haag en was vaak niet thuis. Hij werkte mee aan de voorbereidingen voor de driedaagse campagne van Oral Roberts die in een Jaarbeurshal in Utrecht gehouden zou worden. Ik kwam in een crisis terecht en was het liefst zo snel mogelijk naar Wales teruggegaan. Op een dag zat ik bij de kapster en besefte dat ik niet langer in die crisis mocht blijven zitten. Ik kreeg een sterke overtuiging dat ik de Heer pijn ermee deed en bedroefde. Van de Pinksterzegen wilde ik ook niets meer weten. Onze relatie begon er ook onder te lijden. Toen bad ik zoiets als: "Heer, als ik ooit U en de kracht van uw Geest nodig heb dan is het nu. Geef mij alles wat U mij kunt geven."

 

Klaar bij de kapster kwam ik weer thuis en voelde dat ik tot rust was gekomen en dat het alles in orde was met de Heer. Ik boog mijn knieen ging bidden. Opeens zag ik de Heer voor me staan. Toen Hij zijn hand op mijn voorhoofd legde doorstroomde de kracht van de Heilige Geest me en begon ik onmiddellijk in nieuwe tongen te spreken. Klanken die ik niet kende kwamen uit mijn hart en mond. Ik werd vervuld met een grote vreugde. Toen Teun na zijn dagelijks werk bij de Volle Evangelie Zakenlieden thuis kwam en naast me ging zitten vertelde ik het hem. Ik zei: "Teun er is iets moois gebeurd. Ik ben gedoopt met de Heilige Geest en sprak in nieuwe tongen." Hij kon zijn oren haast niet geloven maar de glans op mijn gezicht vertelde hem genoeg. We hebben toen samen de Heer gedankt en doen dat nog.

 

Tessa de Ruiter-Thomas

~~~~~~~~~~~~

 3. Fifty Years of ministry (1960-2010)

       A testimony of Teun J. de Ruiter

 

In 2010 I celebrate fifty years of Christian ministry. I give a short review of my life. I had received a traditional Dutch Reformed upbringing but did not know the Lord personally. In February 1959 I got converted at the age of 21 while serving in the Dutch Royal Airforce at an evangelical conference, where amongst others also Anne van der Bijl spoke. Shortly after filled with the Holy Spirit. Straight after my conversion I started preaching in open air meetings in The Hague, Holland. In the Spring of 1959 I received the call for ministry, which was confirmed with 2 Timothy 2:1-4. This had as a result that I applied for ministerial training at the Bible College of Wales in Swansea, Great Britain. After finishing my Military Service in the Royal Dutch Air Force in December 1959 I went in January 1960 for the study to South Wales. Soon I met Reinhard Bonnke in the College who also celebrates this year 50 years of ministry - and we became friends up till this day. After a few months of study I received the first invitation to minister in one of the many churches in the vicinity of Swansea. More invitations followed with the result that on Sundays I made often, as other students, an early journey to preach in one of the many chapels in a village or town. As students in Christian ministry we were often asked to preach as there was already in those days a shortage of preachers and pastors.

 

In 1962 I received my Diploma and became officially a Christian Minister. I started first to preach in Wales and England and later in Holland and Germany. In September 1963 I married with Theresa Thomas and started to travel together. Tessa was already active in her church and had also ministered for some years in the Sunday service of churches. She always ministered the Word of God with great dedication and was greatly appreciated by her pastor, Rev. Jim Webber and the members of the Church, the Baptist Chapel Tabor in Brynmawr.

 

In the Spring of 1967 we moved with our few belongings and our first child, Andrew, who was born in January, definitely to Holland and made our home in the town of Rijswijk, near The Hague. The reason for this move was the invitation to become a teacher in the 'Centrale Pinkster Bijbelschool,' (Central Pentecostal Bible School), which was to open in The Hague in September 1967 to receive her first students. Reverend Roscoe Leach and his wife, both ministers of the Assemblies of God in the U.S.A., were the first directors. They were truly inspiring leaders for staff and students. With great personal sacrifice they led the school in those first years of her existence. The school started with more students than was expected. We celebrated in 1992 twenty-five years of teaching and leadership, but remained a teacher in that school till 1994. In 1990 I accepted the call to become the pastor of the 'Pinkstergemeente Elim,' (Pentecostal Church Elim) in the city of Hilversum.

 

In 1963 I had received a prophecy in the AoG Pentecostal Tabernacle of Brynmawr the village where Tessa lived and where I always found a place to stay that the Lord would give me a teaching ministry. I had at first difficulty to believe this word. But after prayer I received from the Lord a word of confirmation that I would indeed become a teacher of many nations. First of all I taught students in the Bible College, equipping them also for ministry abroad. But the prophetic word given in 1963 received in 1997 a new, exciting potential. When I left the College as a teacher I was presented a personal computer. In a speech the remark was made that I could enjoy myself with playing with it at home. But soon after I left the college I began to realize the enormous, worldwide potential of this electronic medium for preaching and teaching on the internet and by e-mail. Our internet sites are bilingual reaching people all over the world. Now, in 2010, ten thousands of people are blessed and inspired by our ministry.

 

Both Tessa and I are now 71 years of age but continue to minister. It is our desire to work for the Lord as long as we live and He continues to give us the strength for it. If we are a blessing for someone we do praise the Lord for it. It is all through Him and unto Him. To Him, who sacrificed His life for us, be all the glory!

 

Dit getuigenis staat op het internet op: http://home.telfort.nl/tdruiter/Fifty%20Years.html

~~~~~~~~~~~~

4. Catalogus Studies /Cursussen

van T. J. de Ruiter, predikant en leraar in de Bijbel & Bedieningen

 

1. Korte, inleidende cursus op het boek Exodus met o.a. een beknopte behandeling

    en beschouwing van de Tien Geboden, de sociale wetten voor Israen een beknopte studie van de Tabernakel.

    Gelijk aan 42 A4 pagina's. Toezending per e-mail na ontvangst van 7,50.

 

2. Volledige studie in de tekst van het boek Jesaja, twee delen. Omvang gelijk aan 110 A4 formaat bladzijden.

    Per e-mail toegezonden voor de prijs van 15,00.

 

3. Inleiding tot het boek Jeremia met indeling en beschrijving van de inhoud.

    Omvang gelijk aan 26 A4 formaat bladzijden. Per e-mail toegezonden, voor de prijs van 3,75.

 

4. Volledige studie in de tekst van de 1e Brief aan de Korinti. Omvang gelijk aan 108 A4 formaat bladzijden.

    Per e-mail toegezonden voor de prijs van 10,40.

 

5. Volledige studie in de tekst van de 2e Brief aan de Korinti. Omvang gelijk aan 57 A4 formaat bladzijden.

    Per e-mail toegezonden voor de prijs van 5,50.

 

6. Studie in de tekst van de brief aan de Efezi. Omvang gelijk aan 17 A4 bladzijden. Per e-mail toegezonden

     voor de prijs van 2,75.

 

7. Studie in de tekst van de brief aan de Kolossenzen. Omvang gelijk aan gelijk aan 17 A4 bladzijden. Per e-mail

    toegezonden voor de prijs van 2,75.

 

8. Studie in de tekst van de 2e brief aan de Tessalonicenzen. Omvang gelijk aan 10 A4 bladzijden. Per e-mail

    toegezonden voor de prijs van 2,50.

 

9. Cursus Homiletiek (predikkunde) I. Omvang gelijk aan 53 A4 formaat bladzijden.

    Per e-mail toegezonden voor de prijs van 10,00. (Met begeleiding - o.a. het beoordelen en corrigeren van

    preekschetsen - wordt de prijs 29,50).

 

10. Cursus Inleiding tot de Hermeneutiek (uitlegkunde). Omvang gelijk aan 32 A4 formaat bladzijden. Per e-mail

      toegezonden voor de prijs van 6,00.

 

11. Religieuze / filosofische Bewegingen I. Inhoud: Vrijmetselarij, Rozenkruisers, Theosofie, Antroposofie,

      Christian Science, New Age. Omvang gelijk aan 54 A4 formaat bladzijden. Per e-mail toegezonden

       voor de prijs van 8,50.

 

12. Religieuze / filosofische Bewegingen II. Inhoud: De Mormonen (Kerk van de heiligen van de laatste dagen

      en de Jehovah's Getuigen. Omvang gelijk aan 22 A4 formaat bladzijden. Per e-mail toegezonden voor de

      prijs van 4,80.

 

13. Religieuze bewegingen, deel III, Inhoud: Zevende Dag Adventisten, Brits IsraBeweging, William Branham

      Beweging, Worldwide Church of God. Omvang 35 A4 bladzijden. Per e-mail toegezonden voor de prijs van 6,25

 

14. Het Occultisme. Behandeld worden: het veelzijdige terrein van het occulte, geestelijke wezens uit de mythologie

      en het oud-Germaans volksgeloof, Het spiritisme, astrologie, magisch denken en handelen, het occultisme bij

      de jeugd,  oosterse meditatietechnieken, New Age, de verwachting van de Maitreya, in contact met occult belaste

      mensen: diagnose, bescherming en Bevrijding.  Omvang 37 A4 bladzijden. Per e-mail toegezonden voor de prijs

       van 5,75.

 

15. Demonologie. De geschiedenis van het geloof in boze geesten. Beginnend bij de oude culturen via het Oude

      Testament naar het Nieuwe Testament. Omvang13 A4 bladzijden. Per e-mail toegezonden voor  2,95.

 

16. Cursus Apologetiek - verdediging van het geloof. Omvang 59 A4 bladzijden. Per e-mail toegezonden voor de

      prijs van 8,10.

 

17. Ik geloof! Een serie van korte, dynamisch geschreven stukjes over belangrijke waarheden van het Christelijk Geloof.

      Bijzonder geschikt voor jong volwassenen en pasbekeerden, ook voor gebruik op de huiskring en voor jongeren

      bijbelstudies. Omvang 53 A4 bladzijden. Per e-mail toegezonden voor de prijs van   7.00.

18. Leren van Jezus Christus. Een volledige cursus in discipelschap, 14 lessen + evaluatie, 47 pagina's.

      Prijs voor toezending per e-mail: 7,00. Zie voor de inhoud: http://home.tiscali.nl/ministry/NIB/Disctrain.hml

 

a.  Theologie deel I, Theorieover en argumenten voor het bestaan van God is gereed. Omvang 10 A4 paginas,

      wordt per e-mail toegezonden voor 4,00.

 

Voor een aantal studies is extra begeleiding mogelijk. Per cursus kost de begeleiding

25,00. De kosten voor het afnemen van een examen en een certificaat bedragen

40,00.

Levering na ontvangst van het verschuldigde bedrag op bankrekening:  48.13.69.376 van

T. J. en T. de Ruiter. Vermeld a.u.b. duidelijk op de overschrijving en per e-mail voor welke studies de betaling is bestemd.

~~~~~~

Actuele Publicaties op het internet

Sunday Pastorale Boodschap (In het Engels en Nederlands)

Log in: http://home.telfort.nl/tdruiter/pastindp.htm

Fifty Years of Ministry (1960-2010)

Log in:  http://home.telfort.nl/tdruiter/Fifty%20Years.html
 

Stichting Support Christian Ministries

Ingschreven bij k.v.k. nr. 41.19.07.15  (ANBI erkend)

Barbeel 5, 3831 ZD Leusden

Voor uw gift of testamentaire beschikking:

Stichting Support Christian Ministries

Bankrelatie ABN-AMRO, Leusden, rek. 44.71.11.973


_______________________________________________________  

Contact or Information? E-mail...
Volg Support Christian Ministries

~~~~~~~~~~~~~

Site Stichting 'Support Christian Ministries' / VOLG, since 2010 / update 7 December 2011 / SCM / The Netherlands
Site Support Christian Ministries