I
VOLG E-mail Magazine (nr. 6)
Verkondiging, Onderwijs, Leer & Getuigenis
Evangelisch E-mail Magazine van Stichting Support Christian Ministries
editie september 2011
e-adres: info@supportchristianministries.nl
Internet:  www.supportchristianministries.nlInhoud (artikelen)
1. Proclameren voor genezing
2. Rubriek uitleg: verzeker je nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn (.Lucas 23:43)
3. Diversen


1. Proclameren voor genezing

In een aantal Pinkster- en Volle Evangeliegemeenten worden fanatieke standpunten ten opzichte van genezing geleerd. Ik wijs in dit verband op het proclameren voor genezing of bevrijding. Het proclameren van Gods Woord en van genezende kracht heeft op zichzelf geen geestelijke kracht, dat heeft het alleen als God er kracht aan verleent, (Jakobus 5:16-18). Als er door God geen kracht aan wordt verleend heeft het niet het gewenste effect. Als we aan het gebed of het proclameren met of zonder Bijbelteksten toch genezende kracht toekennen grenst dit aan het toekennen van bijzondere kracht aan het spreken zelf. In dit verband wijs ik op het geloof in magische verklaringen want dat wordt gedaan met het geloof dat men meer dan gewone, natuurlijke kracht aan woorden of handelingen geeft. Uiteraard is het proclameren of het gewoon citeren van Bijbelse teksten  op zichzelf niet magisch, maar wel als we het aan spreken op zichzelf een meerwaarde van kracht toekennen. Het spreken, bidden of proclameren heeft echter alleen de gewenste kracht als God er kracht toekent of verleent. Ik herinner me het visionaire beeld dat een collega-predikant hierover had. Hij zag een betonnen oorlogsbunker, zo'n bunker die oorlogsjaren werd gebruikt en hij zag ook dat hij er pijlen op afschoot. Die pijlen hadden in zichzelf geen kracht om de bunker te beschadigen. Plotseling kwam er echter op een pijl (die een proclamatie of een gebed voorstelde) een bliksemstraal uit de hemel en toen die straal de bunker trof spatte die uiteen. Toen bracht de Geest van de Heer hem Jakobus 5:16b in herinnering: "Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet." (NBV). De NBG vertaling is zelfs duidelijker, want er staat: "doordat er (het gebed)  kracht aan verleend wordt." Die laatste vertaling uit de NBG stemt beter overeen met wat er in het Grieks door de apostel hier werd geschreven.

Conclusie:God moet kracht verlenen aan ons bidden en proclameren en die kracht die bewerkt het gewenste resultaat.

T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar in de Pinksterbeweging


2. Rubriek: Uitleg van en commentaar op een (moeilijke) tekst

Lukas 23:43: "Jezus antwoorde: Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn."

De hemel bestaat volgens de Joodse traditie (de Talmoed en de latere Kabbala) uit zeven verdiepingen. Het paradijs zou - afgaande op 2 Korinti
2:2-4 - in de derde hemel gelocaliseerd kunnen zijn. De troon van God staat in de hoogste hemel en aangezien Jezus na zijn hemelvaart de hemelen is doorgegaan zie Hebree4:14 (Grondtekst in het Grieks heeft meervoud hemelen) - naar de troon van God is hij in de hoogste hemel en zit naast de Vader op de troon, (Openbaring 3:21). Stefanus zag hem staande aan de rechterhand van de almachtige God, (Handelingen 7:56).

Het woord paradijs is van oorsprong een Perzisch woord dat de betekenis heeft van een ommuurde tuin. Als een Perzisch koning een onderdaan of een gast een heel bijzondere eer wilde bewijzen kreeg hij de uitnodiging om met de koning in zijn tuin (paradijs) te wandelen. Toen Jezus tot de gekruisigde crimineel naast hem zei dat hij vandaag (heden) met Hem in het paradijs zou zijn, beloofde Jezus hem dus de bijzondere eer om na het heengaan bij hem in het lustoord in het hiernamaals te zijn, Lukas 23:39-43. Ter ondersteuning, zie o.a. William Barclay, een Shots theoloog en pastor, 1953 en de Tyndale Commentary.

Met het Openbaring 2:7 stemt met deze zienswijze op het paradijs ook overeen. Hier wordt beloofd dat wie overwint zal mogen eten van de levensboom die in het paradijs staat. Dit wijst ook op het voorrecht in het hemels paradijs te mogen wandelen met Jezus. Paulus kreeg ook het bijzondere voorrecht om even een kijkje te mogen nemen in het hemelse paradijs, (2 Korinti
12:4).

Aangezien Jezus God is kan Hij overal aanwezig zijn want God is alomtegenwoordig. Als een gelovige overlijdt kan Hij hem welkom heten in het paradijs en daar bij hem zijn. We moeten niet vergeten dat de hemel of de hemelen, geestelijke locaties zijn die niet aan de fysieke wetten, krachten en beperkingen onderworpen zijn. De realiteit van de bovenaardse, geestelijke, onstoffelijke dimensies en realiteiten kunnen we ons echter niet voorstellen of indenken.
 
Ter aanvulling op het bovenstaande, waar ik o.a. zei dat Jezus gestorven gelovigen welkom heet in het paradijs, kan ik wijzen op ervaringen van gelovigen die een BDE (een bijna-dood-ervaring) hebben gehad. Dikwijls lees je in die verhalen dat zij in die toestand hebben ervaren dat zij in een prachtige tuin waren, waar zij Jezus ontmoetten en met prachtige bloemen en zelfs vogels. Ook in de verhalen van hen die visioenen hebben van het hiernamaals hebben gehad komt dit beeld van het paradijs voor. Mocht  u een dergelijke BDE ervaring hebben gehad, dan nodig ik u hartelijk uit ons hierover te schrijven. Mijn persoonlijk, vertrouwelijk e-mailadres is: tjderuiter@telfort.nl.

T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar in de Pinksterbeweging


3. Diversen

Teun en Tessa de Ruiter bedanken iedereen die met een maandelijkse gift, klein of groot, hun nu ondersteunt. Hun inkomen is dankzij de bijdragen op een bijna ongewijzigd niveau gebleven. Om het iets ruimer te kunnen hebben is er nog een 400 a 500 Euro nodig De Stichting Support Christian Ministries administreert de giften.

Informatie? Contacteer....
Stichting Support Christian Ministries, bankrekening 44.71.11.97.973 bij de ABN-Amro (ANBI erkend door de Belastingdienst)

Voor interessante en actuele publicaties op het internet
Log in op: http://home.telfort.nl/tdruiter
Je kunt hier de zojuist geplaatste Bijbelstudie lezen 'Geestelijke strijd' die ik in 2005 in de Pinkstergemeente Elim heb gegeven. Ga naar 'Artikelen, studies, speciale boodschappen, (4)' en zoek hier op de Nederlandse sectie naar 'Geestelijke strijd.'
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Support Christian Ministries
Voor info en correspondentie:  info@supportchristianministries.nl
Ingschreven bij k.v.k. nr. 41.19.07.15
Kantoor Barbeel 5, 3831 ZD Leusden
Bankrelatie ABN-AMRO, Leusden, rek. 44.71.11.973 (Anbi erkend)
(ook voor fin.ondersteuning van Br, en Zr. De Ruiter)
_______________________________________________________  

Contact or Information? E-mail...
VOLG Support Christian Ministries

~~~~~~~~~~~~~

Site Stichting 'Support Christian Ministries' / VOLG, since 2010 / update 6 December 2011 / SCM / The Netherlands
Site Support Christian Ministries