I
VOLG E-mail Magazine (nr. 7)
Verkondiging, Onderwijs, Leer en Getuigenis
Evangelisch E-mail Magazine van Teach All Nations
editie december 2011  (Advent en Kerstnummer)
e-adres: info@tjderuiter.nl
Internet:  www.tjderuiter.nl


Artikelen
1. O kom, laat ons aanbidden, T. J. de Ruiter
2. Een wonderlijke bekering en genezing in Nigeria, R. Bonnke en D. Kolenda
3. Uitleg van en commentaar op Johannes 1:1, T. J. de Ruiter

1. O kom, laat ons de Heer aanbidden

Ik werd getroffen door een artikel van Kees Kraayenoord, een bekend gospelteamleider o.a. door zijn optreden in EO diensten en programma's. Hij schreef: "Aanbidding is niet wat wij er van hebben gemaakt in de kerk en wat ik er van maak. Wat wij aanbidding noemen is het by far niet." En even verder: "Uiteindelijk ontdek je door de jaren dat er iets aan de hand is. Wij labelen een stijl muziek als 'worship'. Waar we aan voorbij gaan, is dat Paulus in een van zijn brieven zegt dat wij ons leven behoren te geven als een Gode welgevallig offer. Aanbidding heeft niet zo veel te maken met gerichtheid op de eigen beleving, op het 'ik,' maar meer met gerichtheid op God. Aanbidding moet gericht zijn op God en niet op een fijn gevoel over onze kwaliteit op muzikaal en vocaal gebieden en heeft meer te maken heeft de gerichtheid op God en met een levensstijl waarin overgave en toewijding aan God centraal staan."

Enige jaren geleden schreef ik over aanbidding het volgende. Het moet ons in aanbidding primair te doen zijn om wat God zoekt en wat Hem behaagt. Ik vraag mij af of wij niet bezig zijn een geheel verkeerde kijk op aanbidding te ontwikkelen. Het grote en enige doel van ware aanbidding moet volgens mij zijn dat wij God behagen en dat houdt in dat wij ons hart in oprechtheid en waarheid naar Hem openen, (Johannes 4:24). Ik kan echter niet de indruk van mij afschudden dat wij in veel aanbidding bezig zijn onze eigen gevoelens en smaken te behagen. Ik vraag me af of God echt geniet van het dikwijls oorverdovende geluid, onze professionaliteit en de geluidstechnische verfijningen van de allernieuwste apparatuur. Ik stel de onderzoekende vraag of wij niet eigenlijk bezig zijn onze eigen oren en ogen te behagen en dat er dus heel veel zintuiglijk geori
eerde aanbidding is.

Vanzelfsprekend mag het niet worden uitgesloten dat een gelovige die professionele talenten heeft en gebruikt zich vanuit het hart oprecht en integer in ware aanbidding tot God keert. Maar het gevaar ligt wel degelijk op de loer dat wij meer onszelf en ons publiek trachten te behagen. Aanbiddingteams zien het als hun opdracht dat zij het publiek betrekken bij hun zang en muziek zodat het meegaat in de gecre
de sfeer van aanbidding. De Heer moet in onze aanbidding vinden wat Hij zoekt: oprechte vernedering en respect voor Hem vanuit een gereinigd en geheiligd hart.

In Johannes 4 wees de Heer de Samaritaanse vrouw erop dat aanbidding van God niet afhankelijk gesteld moet worden van de locatie waar hij plaatsvindt maar dat zij alles te maken heeft met de staat en gerichtheid van het hart; het gaat God niet om fysieke, aardse aspecten bij aanbidding. In Psalm 29:2 wekt David op de HEER te aanbidden in heiligheid. Vertalers kunnnen kiezen op grond van de Hebreeuwse tekst, voor 'buigen voor,' 'neervallen, of 'aanbidden'. De Engelse Authorized Translation heeft: "Worship the LORD in the beauty of holiness,'' dat is 'aanbid de HEER in de schoonheid van heiligheid.' De Nieuwe Bijbelvertaling heeft: "Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie." Samengevat kunnen we Schriftuurlijk dus stellen dat aanbidding van de heilige God in oprechte nederigheid, eerbied en heiligheid dient plaats te vinden.

Graag wek ik een ieder die de HEER liefheeft op om te streven naar de aanbidding die Hem echt behaagt en zich dus voorafgaand aan de aanbidding af te vragen of er niets in zijn leven en geest is dat God zou belemmeren de aanbidding te aanvaarden. Laat ons God aanbidden in geest en in waarheid. O kom, laat ons de Heer aanbidden.

T. J. de Ruiter, Global Pastor, Counsellor en Leraar

2. Een  wonderlijke bekering en genezing, november 2011 in Nigeria
 
Reinhard Bonnke en Dani
Kolenda berichtten ons in een nieuwsbrief over een zeer opmerkelijk wonder van redding en genezing in zijn evangelisatiecampagne in Agbani, Nigeria, die plaatsvond van 9 tot 13 november. In de laatste dienst van de campagne werden mensen uitgenodigd om te getuigen wat God voor hen had gedaan. In de lange rij stond een man die zij nog niet eerder in de diensten hadden gezien. Hij kwam het podium op om zijn verhaal te vertellen. Hij kwam uit India en was een Hindoe. Hij was niet naar de diensten gekomen maar zat thuis en hoorde via de grote luidsprekers op het terrein de prediking van DanKolenda en Reinhard Bonnke. Hij voelde zich echter diep aangesproken en toen het zondaarsgebed werd gebeden knielde hij gewoon thuis en nam Jezus aan. Hij voelde zich innerlijk geheel veranderd en op hetzelfde moment werd hij van een vervelende ziekte genezen. Hij kwam het podium op dit te vertellen. Hij geloofde nu in Jezus en had zijn hemelse krachten ervaren. Het grootste wonder in deze campagne in Agbani was dat er 375.040 bekeringen werden geteld.

Wilt u het evangelisatiewerk van Reinhard Bonnke en Dani
Kolenda steunen dan kunt u dit doen door een bijdrage over te maken op de rekening 1529.45.326 van hun stichting CFaN bij de Rabobank in Limburg

3. Rubriek: Uitleg van en commentaar op een (moeilijke) tekst

Johannes 1:1, ''In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God."
 
De apostel Johannes was waarschijnlijk oud geworden toen hij dit evangelie schreef. Hij zal ongetwijfeld veel in aanraking zijn geweest met de Griekse cultuur en filosofie. Hij zal dan ook zich wat in de Griekse theorie
hebben verdiept over God (Theos), de oorsprong van de schepping en het woord (logos). Ik zal hier in deze korte studie in deze advent- en Kersttijd bij willen stilstaan. De Griekse filosofen waren echte doordenkers. Ik noem er twee, Aristoteles en Plato. De Grieken begrepen al heel lang dat de gehele kosmos niet zomaar tot stand gekomen kon zijn. Er moest een oerkracht, een ordenend oerbeginsel, zijn dat alles had gemaakt. Die oerkracht of dit oerbeginsel, de grond van het bestaan van alles, werd Logos genoemd. De Grieken kwamen echter niet verder dan alleen te constateren dat er inderdaad een oerkracht moest zijn die alles had gemaakt. De grote vraag die zij niet konden beantwoorden was: "Waar, of wie, of wat, is die Logos?" Sommigen opperden dat die in de materie zelf aanwezig moest zijn. Daarom kwam er iemand met de theorie van de 'monaden.' Deze monaden waren volgens sommigen de kleinste eenheden van leven die bezield moesten zijn; ze zouden zelfs intelligentie bezitten. Maar waar waren die eigenlijk? Ook over die vraag konden die Grieken eindeloos blijven nadenken. Sommigen stelden dat de Logos niet zat in de kleine monaden maar ergens in het heelal als een oerkracht die leven uitstraalde maar voor ons volkomen onkenbaar bleef.

De apostel Johannes, een Isra
et, geloofde in de allerhoogste God, de Schepper en onderhouder van alles dat bestaat. Hij was met dit geloof hij opgevoed. Toen Hij Jezus had ontmoet geloofde hij Hem dat Hij de Zoon van die God was, de aan Israbeloofde Verlosser. Hij werd een volgeling van hem en werd de 'geliefde discipel.'

Er zijn oude documenten uit de eerste periode van het Christendom die vertellen dat Johannes later voorganger werd van de gemeente in de grote stad Efeze, een stad vol afgoderij en Griekse filosofen. Waarschijnlijk kreeg hij daar de bijzondere inspiratie van de Heilige Geest om Jezus in zijn evangelie te introduceren als de vlees geworden Logos. Hij wist het: Jezus Christus is de Logos. Christus is de persoonlijke goddelijke kracht die alles geschapen heeft en alles draagt en onderhoudt, lees ook Hebree
1:2,3. De Logos was dus geen onpersoonlijke scheppende en ordenende oerkracht, maar een goddelijk persoon. Dit inzicht van de apostel legde een brug vanuit het geloof in Jezus Christus naar het Griekse denken. Wat hij zag, geloofde en wist was een lichtstraal van waarachtige openbaringskennis uit de hemel: de Christus, God, is die Logos.
 
T. J. de Ruiter, Global Pastor, Counsellor and Teacher
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teun en Tessa de Ruiter bedanken iedereen die met een maandelijkse gift, klein of groot, hun nu ondersteunt. Hun inkomen is dankzij de bijdragen op een bijna ongewijzigd niveau gebleven; er is echter nog een 400 Euro per maand nodig. De Stichting Support Christian Ministries administreert de giften. Zij maken van deze gelegenheid ook gebruik om iedereen een gezegend Kerstfeest toe te wensen.

Informatie? Contacteer....
Stichting Support Christian Ministries, bankrekening 44.71.11.97.973 bij de ABN-Amro (ANBI erkend door de Belastingdienst)

Voor interessante en actuele publicaties op het internet
Log in op: http://home.telfort.nl/tdruiter
Je kunt hier de zojuist geplaatste Bijbelstudie lezen 'Geestelijke strijd.' Ga naar 'Artikelen, studies, speciale boodschappen, (4)' en zoek hier op de Nederlandse sectie naar 'Geestelijke strijd.'
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Support Christian Ministries
Voor info en correspondentie:  info@supportchristianministries.nl
Ingschreven bij k.v.k. nr. 41.19.07.15
Kantoor Barbeel 5, 3831 ZD Leusden
Bankrelatie ABN-AMRO, Leusden, rek. 44.71.11.973 (ANBI erkend)
(ook voor fin.ondersteuning van Br, en Zr. De Ruiter)

~~~~~~~~~~~~~

Site 'Teach All Nations' / VOLG, since 2010 / update 6 December 2011 / TAN / The Netherlands
Site Teach All Nations