I
VOLG E-mail Magazine (nr. 8)
Verkondiging, Onderwijs, Leer en Getuigenis
Evangelisch E-mail Magazine van 'Teach All Nations' de bediening van Teun en Tessa de Ruiter
editie januari 2012)
e-adres: info@tjderuiter.nl
Internet:  www.tjderuiter.nl


Inhoud

1. Anno Domini 2012

2. Rubriek Uitleg van en commentaar op een tekst

3. Christendom snelst groeiende godsdienst

1. Anno Domini 2012

T. J. de Ruiter

Met de aanduiding Anno Domini (A.D.) bij het jaar wordt verkondigd dat de Heer Jezus Christus leeft. Dat Hij zeer waarschijnlijk enkele jaren eerder was geboren dan de monnik Dionysius berekende in 533 verandert niets aan de waarheid dat Jezus leeft.

Als wij een geliefde hebben verloren, kijken wij soms naar de foto en zeggen we - soms ook veel jaren later: "Als hij of zij nog in leven was, zou hij of zij nu zoveel jaar oud zijn." Mijn vrouw en ik dachten op 24 november, de geboortedatum van ons dochtertje Grace, aan haar korte leven bij ons -  wij verloren haar toen zij nog jong was. Wij zeiden tot elkaar: "Als zij nog geleefd had, zou zij nu 42 jaar zijn geworden." Wij weten dat velen, die een geliefde verloren hebben, dergelijke momenten kennen, waarin men terugdenkt aan diegene die werd weggenomen en dan wordt er dikwijls gezegd, "Als....." Dit 'als,' moeten wij wel van diegenen die ons ontvallen zijn zeggen. Van de Heer zeggen wij echter niet, "Als Hij nu nog leefde, zou hij 2012 jaar zijn geworden." De toevoeging AD bij het jaar betekent, kernachtig samengevat: "Dit is het jaar 2012 van onze Heer, Hij leeft bij-  en onder ons want Hij was opgestaan uit de dood om nooit meer te sterven en zijn Geest is aanwezig." En dat laatste is het verschil want de geesten van de overledenen zijn niet meer bij of onder ons, maar de Geest van Jezus wel zoals Hij had beloofd. Let op wat Hij zelf hierover zei toen Hij nog op aarde was in Matteüs 28:20, "En zie, Ik ben met (bij) u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld."

Dat de geest van Jezus Christus onzichtbaar aanwezig is en dat Hij in die essentiële geestelijke bestaanshoedanigheid op aarde werkzaam is wordt door talrijke wonderlijke ervaringen van mensen over de gehele wereld verspreid, bevestigd.

Er zijn veel gelovigen - getuigenissen komen uit de vroegste tijd van het Christendom tot aan de dag vandaag - die Hem hebben gezien in een droom, of in een visioen of als een verschijning in een normaal lichaam bij klaarlichte dag of in de nacht. Sommige ongeneeslijke zieke mensen hebben Jezus aan hun ziekbed gezien. Hij kwam sommigen vertellen dat hij hen thuis ging halen, maar aan anderen deelde hij genezende kracht toe zodat zij wonderbaarlijk herstelden. Nog veel meer gelovigen ervaren zijn geestelijke tegenwoordigheid en kracht in zowel gewone als ongewone omstandigheden.

Jezus verschijnt ook aan mensen van andere religies. De getuigenissen van Boeddhisten en Islamieten die door een droom of een gezicht van Hem of Hem zelfs als een echte verschijning hebben gezien tot bekering kwamen nemen in aantal toe. Zij hoorden zijn stem van liefde en voelden een warme genegenheid die zij nog nooit hadden ervaren. Sommigen zagen in zijn handen de littekens van de nagels die eens op Golgota door zijn handen en voeten werden gedreven en kwamen tot geloof in Hem. Uit onderzoekingen en studies blijkt dat er in deze tijd meer Islamieten door dergelijke merkwaardige ervaringen tot geloof in Jezus komen, dan door prediking en evangelisatie.

Jezus zit aan de rechterhand van de Vader maar Hij is dus ook werkzaam op aarde - in feite is Hij zeer actief bezig onder ons. Als Goddelijke Geest kan Hij overal aanwezig zijn. Dit is een mysterie, hoe dit mogelijk is kunnen we niet begrijpen. De wereld van het geestelijke bewaart ongetwijfeld zijn geheimen tot het moment, dat wij ook in die geestelijke dimensies zijn binnen gegaan.

Gaarne wek ik iedere lezer op om in 2012 zo te leven dat de tegenwoordigheid van Jezus in en door hem ook voor anderen een realiteit zal worden. Met Hem voor en bij je zal 2012 zeker een gezegend jaar worden.

Januari 2012, T. J. de Ruiter

2. Rubriek uitleg van en commentaar op een tekst

2 Korintiërs 3:13 "en zijn we niet zoals Mozes, die zijn gezicht bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween." (NBV)

Wie het boek Exodus in het Oude Testament kent en weet wat er Exodus 34:29-35 staat zal bij de NBV vertaling vanuit het Grieks hier in 2 Korintiërs 3:13b zich misschien zoals ik afvragen of wat hier staat wel in overeenstemming is met wat er in Exodus 34:29-35 staat. Als we dit stukje in Exodus goed lezen trekken we ongetwijfeld de conclusie dat het gezicht van Mozes nadat hij bij God op de berg was geweest zo sterk straalde dat de Israëlieten nauwelijks naar hem konden kijken, (vers 30 en 35). De reden dat Mozes een doekje voor zijn gezicht deed was daarom zonder enige twijfel dat de glans of straling van zijn gelaat zo sterk was dat hij het moest bedekken met een doek. Als hij echter in de tabernakel terugging om met God te spreken deed hij het doekje weer af. In de Nieuwe Bijbel vertaling (NBV) lezen we echter dat Mozes zijn gezicht bedekte zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Hoe hebben andere Bijbelvertalingen dit vers en met name de tweede zin erin, vertaald? De NBG vertaling van 1951 heeft: “opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen.” De Staten Vertaling heeft hier een soortgelijke bewoording. In de vertaling van Dr.. F.W. Grosheide lezen we: “Opdat de zonen Israëls niet konden zien naar het hoogtepunt van het vergankelijke.”

De vraag die we ons stellen en hier bespreken is wat de oorzaak is van de verschillende afwijkingen in de vertalingen. Het probleem ligt in de vertaling van het Griekse woordje ‘telos’ dat hier door Paulus werd gebruikt. Telos kan – zoals zoveel woordjes – verschillende betekenissen hebben. De betekenis hangt af van het verband waarin het woord wordt gebruikt. Heel veel woordjes krijgen namelijk hun door de spreker of schrijver bedoelde betekenis afhankelijk van het verband waarin ze worden gebruikt. Telos kan o.a. één van de volgende betekenissen hebben: einde, doel, vervulling, hoogtepunt, conclusie. Bovendien gebruikte Paulus hier ook niet het Griekse woordje dat als glans, straling, luister of heerlijkheid kan worden vertaald, zoals in 2 Korintiërs 3:11 en 18, maar ‘telos’ dat hier volgens velen het beste door ‘hoogtepunt’ of ‘einde’ kan worden vertaald. Einde heeft hier echter dan niet de betekenis van iets dat weggaat of eindigt, maar ‘het doel hebben bereikt.’Denk hierbij aan het einde van een reis of een proces als het bereiken van het doel of het hoogtepunt ervan. Zo is het voor de gelovige een geweldig hoogtepunt om bij de Heer te zijn en zijn heerlijkheid te weerspiegelen.

Conclusie: Voor de vertaling van 2 Korintiërs 3:13 kiezen we voor de vertaling van Dr. Grosheide en die we vinden in de NBG Vertaling of in de Staten Vertaling.

T. J. de Ruiter
 

3. Zoals in de bediening van Jezus is het in deze tijd in Afrika!

Een bericht uit Nigeria

December 2011

De zegen breidt zich uit in Ughelli, een stadje in het  zuiden van Nigeria. De menigte verdubbelde zich terwijl de campagne enkele dagen aan de gang was.

Het land hier heeft dringend bevrijding nodig, berichtte Daniël Kolenda.. Toen we in Ughelli arriveerden kwam de koning met een bord vol aarde en een hangslot naar me toe. Hij zei me dat het gebied onder een zware vloek lag en vroeg ons te bidden ervoor. Als een profetische en symbolische daad maakte ik het hangslot los en bad over de aarde. We baden over het land en proclameerden bevrijding erover in de Naam van Jezus.

Die avond predikte ik over het bloed van Jezus en samen verbraken we elke vloek en noemden daarbij de namen van de plaatselijke afgoden. We verstootten en verbraken alle duistere banden. De grote tonnen werden gevuld met fetishes, tovermiddelen, amuletten, jujus, talismannen en afgodsbeelden. We gooiden er benzine over en verbranden alles in de Naam van Jezus! Ik geloof dat er een machtig werk van bevrijding plaatsvond en het bewijs ervan kwam snel.

Een krankzinnige man die heel bekend was onder de mensen van Ughelli, want hij liep naakt door de stad en was volkomen zijn verstand kwijt, kwam naakt naar ons samenkomstterrein. Plotseling keerde echter zijn normale verstand terug en was hij vrij. De monteurs van ons team gaven hem kleren zodat hij ook op het podium kon komen en zijn getuigenis geven.

Een jonge man die in een satanische cultus zat kwam naar voren en vertelde de menigte dat hij een beslissing had gemaakt om Jezus te volgen en de cultus voor altijd verliet. Een doofstomme jongen kon plotseling horen en spreken en nu moet hij de taal leren; dit is toch ook een krachtig wonder. Verschillende kreupelen werden genezen en vele anderen. Maar omdat het erg laat werd moest ik de getuigenissen die avond beëindigen, ofschoon de menigte bleef roepen: “Meer, meer, meer!”

Daniël Kolenda, evangelist in CFaN samen met Reinhard Bonnke.

Nagekomen bericht: Nadat een aantal dagen later de beslissingskaarten waren geteld bleken date er 470.230 te zijn. Het team verheugde zich met deze oogst. Wij verheugen ons  met hen en de engelen.

4. Het Christendom is de snelst groeiende godsdienst

In de “Status van Global Mission 2012” is vastgesteld dat het Christendom de snelst groeiende godsdienst op aarde is, zelfs in China. De Islam staat op de tweede plaats in de wereld.. Het Ministerie van Godsdienstzaken van China heeft haar verontrusting uitgesproken dat er sprake is van een ‘explosieve groei’ en dat nu 1 op de 10 Chinezen Christen is. Het aantal Christenen China bedraagt nu 130 miljoen en er wonen ongeveer 1.3 miljard mensen.

Een nieuwe studie van ‘Pew Forum on Religion &Public Life’ laat zien dat de grootste groei van het Christendom in de Afrikaanse landen onder de Sahara plaatsvindt, zoals o.a. in Kongo, Ethiopië and Nigeria. In 1910 woonde slechts 1,4 procent van de Christenen in Afrika, maar in  2010 al 24 procent!  Afrikaanse kerken zenden nu zendelingen naar andere werelddelen. Veel grote kerken in Europa worden in deze tijd gevuld door Afrikaanse gelovigen waarvan velen uit hun eigen land waren gevlucht om aan vervolging te ontkomen.


Contact or Information? E-mail...
Magazine VOLG van T. J. & T. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~

Site Teach All Nations / VOLG, since 2010 / update 16 januari 2012 /  T. J. de Ruiter / The Netherlands
Site Teach All Nations