Vallen door de kracht van de Heilige Geest  

Voorwoord

Vanwege voortdurende vragen over het verschijnsel van het vallen tijdens voorbede, zegening of een bevrijdingsgebed, al dan niet onder handoplegging heb ik deze studie in 1998 geschreven.

T. J. de Ruiter, Leusden, maart 1998, juli 2012

                                       Inhoud

1. Inleiding
2. Belangrijke vragen
3. Geestelijke gaven en hun werking
4.De heerlijkheid van de Geest
5. Een vluchtige blik in de kerkgeschiedenis
6. In andere godsdiensten
7.Ontspannng en rust
8. Een arts aan het woord
9. Psychologische duiding van het vallen
10. Manipulaties
11.Criteria
12. Slot
 

1. Inleiding

Er zijn verschillende uitdrukkingen waarmee men dit fenomeen van het vallen omschrijft. Een veel gebruikte uitdrukking in de Engelse taal is 'being slain in de Spirit' (geslagen in de Geest). In het Nederlands wordt gesproken over 'vallen in de Geest.’ Ik geef de voorkeur aan de benoeming 'vallen door de kracht van de Heilige Geest', omdat deze benaming het best beschrijft wat er plaatsvindt. Dit vallen is namelijk een reactie van de menselijke constitutie op de buitengewone geestelijke kracht, die lichamelijk wordt ervaren. In deze studie van het vallen laat ik enkele zaken die voor misverstanden zorgen buiten een uitvoerige beschouwing, zoals o.a. het vallen door manipulatie van degene die in de bediening staat. Ik ga in deze brochure wel op enkele vragen in.

2. Belangrijke vragen 

Vragen van wezenlijk belang zijn deze: Door welke kracht gebeurd het vallen onder de bediening in samenkomsten en welke functie heeft het vallen? 

Er is in het Nieuwe Testament zeer weinig in detail beschreven en we lezen er niet dat mensen vielen onder de bediening van Jezus en de apostelen, uitgezonderd mensen die van boze geesten werden bevrijd, (o.a. Marcus 9:20) maar daarom mogen we nog niet concluderen dat het vallen niet bijbels is omdat het niet in de Bijbel beschreven is. Jezus heeft veel meer gedaan dan datgene wat beschreven is, (Johannes 20:30; 21:25). Er gebeurde ongetwijfeld van alles als Jezus voor zieken en gebonden mensen bad. We kunnen er - mijns inziens- rustig van uitgaan dat toen Jezus met heilige, genezende kracht mensen aanraakte, deze zeker niet altijd rustig, kalm en beheerst overeind bleven staan, Iemand, die wil volhouden dat de enorme krachten van de Geest van God die soms tijdens bediening door mensen worden ervaren geen emoties en lichamelijke reacties kunnen oproepen, weet niet zoveel over de reëel werkende krachten van de Geest van God. Mijns inziens moet men derhalve niet te snel concluderen dat het vallen nooit uit God kan zijn. <>In Handelingen lezen we dat God buitengewone krachten deed door de handen van de apostelen. (o.a. Handelingen. 19:11). Welke manifestaties gepaard gingen aan deze buitengewone krachten is niet beschreven. Deze geestelijke krachten dienen te worden geëvalueerd aan de hand van de concrete gevolgen en vruchten. Het is belangrijke de beschrijving van geestelijke gaven en werkingen in de 1e brief aan Korinte te bestuderen.

3. Geestelijk gaven en werkingen

In 1 Korinte 12:4-7 leert Paulus: "Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen (er staat in het Grieks 'krachten', 'energieën'), maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt." Het moge een ieder al bij een vluchtige lezing van 1 Korinte 12:4-11 duidelijk worden dat er een grote verscheidenheid van werkingen bestond in de apostolische tijd die aan de Geest van God werden toegeschreven. De apostelen schreven de heilzame, genezende en opbouwende krachten die in hun bedieningen en in de gemeenten werden ervaren toe aan de Heilige Geest. Opnieuw moet worden geconstateerd dat er geen gedetailleerde beschrijvingen of verslagen zijn van de reacties van de menselijke constitutie op het moment dat deze krachten in werking waren.

4. De heerlijkheid van de Geest

In haar brochure 'Het vallen in de Geest: heilig of occult?' vestigt Martie Dieperink mijns inziens terecht de aandacht op de betekenis en de mogelijke consequenties van de in de Bijbel ge­bruikte uitdrukking 'de Geest viel op hen', (o.a. Handelingen 8:16; 10:44 en 11:15). Zij schrijft: "Als de Heilige Geest op ons valt, zal dit een menselijke reactie teweegbrengen. Als de Heilige Geest kracht geeft en op ons valt, kunnen we dan zelf ook niet vallen? " Verder wijst zij erop - zie pagina 7 van haar brochure - dat het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid van God, 'Kabod', eigenlijk gewicht betekent. "Wat gebeurt er, als er een gewicht op je valt? Dan kun je toch zelf ook vallen? Het vallen past binnen het bijbelse patroon."

Ik wijs u op 2 Kronieken. 5:13,14 waar gesproken wordt over de heerlijkheid van de HEER die als een wolk de zojuist ingewijde tempel vervulde. De priesters konden niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de HEER had het huis vervuld. Dit wonderlijk gebeuren vond plaats in de tijd van de schaduwbeelden. Nu leven we in de tijd van de realiteit die in Christus is gekomen. Nu woont God niet meer in tempels van hout en steen, maar in menselijke lichamen, (o.a. 1 Korinte 6:19). God kan zeker de menselijke tempel zo met zijn krachtige heerlijkheid vervullen, dat anderen die er dichtbij staan niet kunnen blijven staan.


5. Een vluchtige blik in de kerkgeschiedenis

Studies van de kerkgeschiedenis tonen aan dat het vallen door de kracht van de Geest in alle eeuwen is voorgekomen. Vanaf de 12e tot de 15e eeuw vonden er bijvoorbeeld in Zuid-Europa machtige opwekkingen plaats, die altijd door de officiële kerk onderdrukt zijn. Bekend zijn de buitengewone krachten die plaatsvonden bij de Waldenzen en de Albigenzen. Volgens de kerk dwaalden deze sekten. De Geest werkte echter onmiskenbaar in hun midden. Er was spreken in tongen, profeteren en er vonden genezingen en het in rust vallen door de kracht van de Geest plaats.

In China vonden zeer buitengewone verschijnselen plaats in de periode 1934-1940 die ons doen denken aan de apostolische tijd. Berichten uit het toenmalige China vertelden van gelovigen die een volle dag en nacht rustten in de Geest. Een ander zeer opzienba­rend incident vond plaats in een school. Terwijl kinderen in de kapel aan het bidden waren, kwam er een geluid als van een geweldige windvlaag en de kinderen vielen neer door de machtige kracht. Bedenk dat deze mensen zware tijden te wachten stonden onder het toen opkomende communisme en Maoïsme. Hoezeer hadden zij de kracht en ervaring van de Geest nodig om in de zware tijden die voor hen lagen te kunnen volharden.
 
6. In andere godsdiensten

Sommige christenen verwerpen het vallen door de kracht van de Geest omdat het ook bij heidense, spiritistische en occulte oefeningen en activiteiten plaatsvindt. In de samenkomsten van Jomanda vielen er ook mensen die dan min of meer verstijfd blijven liggen, soms in posities die niet netjes waren. 

Tot christenen die het vallen onder of door de Geest zonder meer afwijzen zeg ik dat zij de geestelijke bron en kwaliteit van zulke merkwaardige en ongewone manifestaties in het gedrag van gelovigen niet moeten beoordelen op grond van een vergelijking met overeenkomstige manifestaties bij niet-christenen. Zij dienen meer te letten op de geest waarin en waardoor zij plaatsvinden en de gevolgen ervan in de levens van deze mensen. Laat mij duidelijk zijn. Er is een hemelsbreed verschil tussen de effecten van manifestaties, zoals het vallen, het beven, trillen, het buigen enz. als zij geproduceerd worden onder de kracht van de Heilige Geest dan wanneer zij door occulte, spiritistische of demonische krachten worden opgewekt. De vrucht van de energieën, die bij christenen werken zal tot verheerlijking van Christus zijn en daarom tot versterking van het geloof en tot opbouw van de gemeente. Dat er soms bij gelovigen toch negatieve gevolgen worden geregistreerd kan aan een veelheid van factoren te wijten zijn, zoals o.a. die van onbegrip, gebrekkig pastoraat of een verkeerd omgaan met hetgeen men ontvangen had. Helaas trekken sommigen te snel conclusies uit negatieve ervaringen van een aantal gelovigen.

Onderzoekers hebben geconstateerd dat bij occulte krachten het vallen of liggen dikwijls vergezeld gaat door een verstijving van spieren, terwijl er bij werkingen van de Heilige Geest in christelijke samenkomsten juist een verslapping, een ontspanning, plaatsvindt. Andere onderzoeken, waarbij mensen langere tijd gevolgd werden hebben aangetoond dat de kracht van de Heilige Geest mensen in hun totaliteit, ziel, geest en lichaam, tot rust brengt, terwijl andere krachten die dergelijke manifestaties veroorzaken mensen juist verder in nrust en depressiviteit brengen.

7. Ontspanning en rust door de kracht van de Heilige Geest

We leven in een tijd waarin veel mensen voortdurend in een gespannen toestand verkeren. Het gehele psychische en fysieke organisme staat door het moderne, gehaaste en veeleisende leven aan overbelasting bloot. Veel mensen, zowel ongelovigen als gelovigen, bezwijken er dan ook onder. Als mensen met hun noden in samenkomsten naar voren komen merkt de met de Geest vervulde dienaar van de Heer hoe gespannen en angstig de mensen dikwijls zijn. Meestal beseffen de mensen zelf niet dat gespannenheid hen ervan weerhoudt Gods zegen en genezing te aanvaarden. Een rustig gebed voor ontspanning en overgave aan de Geest van de Heer is dan de beste aanpak, niet zelden ontspant iemand zich dan onmiddellijk en valt neer. Zonder uitzondering is de  ervaring er dan één van rust en verfrissing. In deze ontspannen toestand kan Gods Geest nieuwe inspiratie, frisse gemoedsrust, energie en levensmoed geven -  en hoezeer hebben we dat allen niet nodig, telkens opnieuw. Uit de studie van dokter Meyboom  -zie hieronder - blijkt zeer duidelijk dat dit vallen onder de kracht van de Heilige Geest in een algehele ontspanning plaatsvindt. De medische wetenschap weet al langere tijd dat spanningen een nadelig effect op het lichaam hebben. Een gespannen fysieke conditie komt dikwijls, zo niet altijd, voort uit psychische en/of geestelijke gespannenheid. In de bediening onder de kracht van de Heilige Geest komt er ook lichamelijk een algehele ontspanning en kan de persoon zegenrijk rusten. De dienaar valt soms zelf ook en ontvangt zijn bijzondere zegening.

In 1895 viel een pastor van de Christian Missionary Alliance onder de kracht van de Geest en sprak in tongen. Het is bekend dat in 1906 in Noorwegen en Zweden voorgangers tijdens het prediken achterover vielen en in tongen spraken. De bekende engelse evangeliste Jean Neil viel soms zelf ook tijdens of na de bediening. Ik had de gelegenheid om met haar te spreken over haar ervaringen in en na zulke momenten. Zij vertelde dat ze geheel verfrist werd en dikwijls ook van de Heilige Geest nieuwe instructies voor de bediening ontving. Ik heb op haar gelet en heb geconstateerd dat deze ervaringen in de bediening werden bevestigd. Ik heb ook een aantal mensen mogen interviewen over hun ervaringen tijdens en na het vallen. Zonder uitzondering getuigden zij van rustgevende, verfrissende en zegenrijke ervaringen. Het is mij ook overkomen dat ik viel tijdens een gebed dat over me werd uitgesproken en kan getuigen dat ik mij na het opstaan soms als herboren gevoeld heb - en dat na een dag van bediening en hard werken. Ik dank God die door zijn Geest zulke geweldige wonderen in ons, beperkte en zwakke mensen, bewerken kan.
 

8. Een arts aan het woord

Het is interessant om naar de bevindingen van een medicus te luisteren, omdat zijn benadering een andere is dan die van voorgangers en andere christelijke zielzorgers.De arts J.C.C. Meyboom, bestudeerde het verschijnsel van het vallen door de kracht van de Heilige Geest en schreef er in een artikel het volgende over:  <>"Bij dit vallen bezeert men zich niet; er treedt geen bewustzijnsstoornis op. Hoewel aan Psalm 145:14 ook nog wel een andere uitleg gegeven kan worden, mag toch zeker wel van deze val gezegd worden: "De Here ondersteunt allen, die vallen en Hij richt de gebogenen op."  Deze val is, zoals reeds gezegd, niet vergelijkbaar met het op de grond vallen als gevolg van een of andere ziekte. Zowel bij vallende ziekte als bij de hysterische val is er een toestand van spierspanningen, krampen, verwondingen, breken van armen of benen en altijd een gevoel van ziek zijn en zwakte na afloop ervan. Maar de val die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van God, gaat gepaard met een algehele spierontspanning. Dit is een van de hoofdredenen dat men zich niet bezeert en er geen ledematen worden gebroken. Bij navraag en persoonlijke waarneming - aldus dokter Meyboom - bleek me ook, dat er geen sprake is van enige stoornis van het bewustzijn. Men blijft alles om zich heen goed horen en men verkeert in een staat van bewuste aanbidding en lofprijzing. Men houdt alleen de ogen gesloten. Polsslag en ademhaling zijn ongestoord. Men kan niet blijven staan en gaat letterlijk 'door de knieën'. Ook de reeds genoemde spierontspanning is eigenlijk een zichtbare opheffing van alle verzet in geestelijk opzicht. Algehele overgave van de ziel aan Christus, sluit alle verzet uit.

De Bijbel vermeldt menigmaal dit soort gebeurtenissen. Bij de inwijding van de tempel door koning Salomo (1 Kon. 8:11) lezen we: "de priesters konden niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld." Van Ezechiël lezen we ettelijke malen, dat hij ter aarde viel door de heerlijkheid van de Heer. Ezechiël 1:28: "viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van Eén die sprak."

Ook hier is dus geen sprake van bewusteloosheid, maar van horen spreken en van de opdracht die door Ezechiël nauwkeurig wordt uitgevoerd. Eze­chiël weet steeds heel goed waar hij deze dingen ervaren heeft. Zie Efeziërs 43:3;44:4. 
Daniël beschrijft gelijksoortige ervaringen (Dan. 8:17,18). Maar hier gaat het ter aarde liggen over in een diepe slaap. Daarna krijgt hij 'een aanraking' (een 'touch'), zodat hij kan gaan staan en in staat wordt gesteld om kennis te nemen van het toekomstige wereldge­beuren. Een schokkende mededeling. 

De staande houding drukt bereidheid uit om actief te worden, opdrachten uit te voeren, maar ook aanbidding en lofprijzing. De zittende houding is symbolisch voor rust na gedane arbeid. Zitten wil zeggen: Het is voltooid. De knielende houding is die van 'rich­tingsverandering'. Het is de houding van bekering. Het knielende lichaam drukt de richting naar boven uit. In alle situaties waarin in de Bijbel gesproken wordt over knielen, is er sprake van berouw, van belijdenis en verootmoediging. In al het doen en laten van de mens, niet alleen in zijn lichaamshoudingen, is een diepe symboliek verborgen (zie ook Psalm 139:1-5). Het begrip 'symbool' betekent 'in meegaan' (Griekse symballas). Het wezenlijke gaat mee in datgene wat we zintuiglijk waarne­men. Het zijn de dingen die voor onze zintuigen zelf ver­borgen zijn. Tot zover dokter Meyboom.

9. Psychologische duiding van het vallen

Dr. Parmentier legt in zijn boekje ‘Rusten in de Geest’ uit, dat het niet om het vallen zelf gaat maar om de innerlijke ervaring. Hij schrijft op bladzij 46: "Het rusten in de Geest is een moment waarop je hart gaat spreken. Je weggestopte, diepste gevoelens worden voelbaar. En dat kunnen zowel positieve als negatieve gevoelens zijn. Gevoelens van hemelse vreugde en blijdschap, maar soms ook gevoelens van duisternis en verlatenheid. In ieder geval zijn het gevoelens die je vanuit je eigen leven zult herkennen. Ze 'slaan ergens op'. Je kijkt namelijk in de spiegel van je diepste zelf."

Het is duidelijk dat het vallen een soort capitulatie inhoudt. Het verstand stapt van zijn troon af en erkent dat de mens meer is dan verstand. De mens is een bewust 'ik', maar met een diep onderbewuste. In de gebieden onder het normale bewustzijn kunnen allerlei weggestopte trauma's, remmingen, blokkades en beschadigingen aanwezig zijn, die toch een mens in zijn totaliteit, vooral geestelijk, enorm kunnen hinderen om voorwaarts te gaan in Gods heilige en volmaakte wil.
 
Staande, of liever gezegd, liggend  voor God in een ontvankelijke, ontspannen houding, ontvangt de totale mens Gods zegening, die soms wonderlijke genezing en reiniging met zich meebrengt. Het liggen in rust onder de kracht van de Geest van God kan inderdaad een liggen op Gods operatietafel zijn, waar Hij liefdevol, tactvol en deskundig de mens met zijn helende en bekrachtigende genade ontmoet, op grond van het zoenoffer van Jezus Christus. 

Wij stonden in een dienst in 1995 tussen liggende mensen, sommigen in rust, aanbiddend, anderen huilend of van pure, ontspannen vreugde lachend, vroeg ik mezelf af: "Waarin ben ik nu terecht gekomen, wat is er hier gaande?" Een stem van boven zei me: "Dit is de psychiatrie van de Heilige Geest." Inderdaad, de vele vruchten van zulke ervaringen, bewijzen de diepzinnige waarheid dat Gods Geest als de beste psychiater mensen tot genezing kan brengen - wonderlijk, maar waar.  

10. Manipulatie? 

Men hoort nog al eens de klacht dat dienaars mensen duwen en hen doen vallen. Het bezwaar tegen duwen is dat men dit als menselijke manipulatie aanvoelt en niet als het werk de Heilige Geest. In principe bn ik met deze zienswijze eens, maar soms kan het iemand helpen zich aan Gods kracht over te geven door het uitoefenen van een zachte druk. Voelt men als geestvervuld dienaar aan dat iemand zeer gespannen is en dan kan men - ls dienaar van de Heer - een ander trachten behulpzaam te zijn zich te ontspannen en van God te ontvangen. Met deze motivatie kan het uitoefenen van enige druk functioneel en zijn en dienstbaar aan de Heilige Geest; het is een pastorale benadering. Ook het wijzen op een vanger, die achter de persoon staat kan angst en spanning helpen te overwinnen, zodat er een overgave plaatsvindt. Als er angst of bezwaar blijft moet men niet forceren. Als de bediening plaatsvindt in een sfeer van liefde, respect en oprechte hulpvaardigheid, kunnen we zeker zijn van heerlijke en verrijkende zegeningen - ook zonder te vallen.  <>Het vallen blijkt soms spontaan - zonder een gebed of bediening - voor te komen. De Heilige Geest kan dus ook zonder het gebed van een ander mensen doen vallen en tot rustige, verfrissende en genezende ontspanning brengen. Soms gebeurt het vallen zelfs bij dienaars die zelf geen voorstanders van dit verschijnsel zijn. De Bijbel geeft veel getuigenissen van mensen die de kracht van God ontvingen zonder directe hulp, zoals bij handoplegging, van anderen. Lees Matteüs 8:5-13; Marcus 7:24-30; Handelingen 10:44; en 19:12. Voor de overdracht van geestelijke zegen, genezing of kracht met hulp van gebed met handoplegging, lees Handelingen 5:12; 8:17; 19:11; 28:8; 2 Timoteüs 1:6.

Sommigen verdenken christelijke dienaars in wiens samenkomsten deze manifestaties, zoals het vallen plaats vinden van het opzettelijk gebruik van sterk suggestieve, hypnotiserende methodes of van het veroorzaken van massahysterie. Dat sommigen zich laten verleiden tot het opzettelijk gebruik van zulke methodes is uiteraard nooit uit te sluiten. Men zal elke bediening dienen te toetsten. Die toetsing moet echter wel eerlijk, deskundig en redelijk grondig gebeuren waarbij men niet slechts af moet gaan op van horen zeggen of op wat men op een video heeft gezient. De indrukken op afstandelijke wijze opgedaan blijken soms in een heel ander licht te komen als men de persoon, een predikant of evangelist leert kennen. Het opzettelijk geraffineerd gebruik van manipulerende, hypnotiserende methodes wijs ik af. 

11. Criteria

Er zijn veel mensen die er aanspraak maken op het bezit van buitengewone krachten, zoals magnetiseurs en de vele oosterse leraars en genezers, die onze landen overspoe­len. Zij werken met geestelijke en psychische krachten die niet onder de heerschappij van de Geest van Christus zijn gesteld. Deze krachten maken mensen tot een prooi van vernietigende, demonische machten.

De christen zal het volgende credo belijden en toetsen bij anderen, speciaal hen die bedieningen uitoefenen, waarin geesteskrachten zich manifesteren: God is de Schepper van alle krachten, er is echter maar één Naam die zijn machtiging heeft, de Naam van Jezus Christus. Hij is de in het vlees gekomen God en zijn Naam is de hoogste; Hij heeft alle macht ontvangen. Hij is de ware liefhebber van alle mensen, want Hij is de enige die zijn leven heeft opgeofferd als schuldoffer. Hij heeft van de Vader, de allerhoogste God, de belofte van de Heilige Geest ontvangen om die uit te storten op hen, die in zijn Naam geloven. De krachten van de Heilige Geest komen derhalve in actie bij mensen die in Hem geloven. Lees Johannes 3:16; Handelingen 2:29-36; Filippenzen 2:5-11; 1 Timoteüs 3:16; 1 Johannes 4:1-3.
 

Uit het bovenstaande volgt dat alleen die mensen die zich volledig onderwerpen aan het gezag van de Naam van Jezus, de hun toebedeelde geestelijke, mentale, emotionele en lichamelijke krachten gebruiken tot eer van God.

12. 
Slot

Het gaat niet om het vallen maar om de overgave aan de Heilige Geest op grond van het geloof in Jezus Christus. Velen zijn zich vaag bewust van allerlei belemmeringen en trauma's, beschadigingen en gebondenheden, zodat hun menselijke functionaliteit, en vooral hun relatie met God zich niet optimaal kunnen ontplooien. Voor genezing en bevrijding is er meestal een dieper werk nodig dan het aanhoren van een prediking of het ontvangen van een pastoraal advies. De Vader in de hemel ziet de worsteling van veel mensen om het hoofd boven water te houden en Hij kent de verstomde wanhoopschreeuw. Hij zendt (let op de tegenwoordige tijd) zijn Heilige Geest bij ons en Hij is het die het bevrijdend, genezend werk van Jezus Christus doet in mannen en vrouwen, jongens en meisjes.


Als u over deze zaken zekerheid hebt en tot de conclusie bent gekomen dat de Heilige Geest aan het werk is, kunt met verwachting en dankbaarheid zijn heilzame kracht over u laten komen!

T. J. de Ruiter

Contact? E-mail.... Pastor T. J. de Ruiter

Voor een overzicht van onze publicaties, die niet op deze site staan, o.a. predikingen, studies en lezingen. druk op onderstaande verbindingstekst.
For een list of our publications, which are not on this site, sermons, studies and articles:

Publications/publicaties

~~~~~~~~~~~~~~~~

Site 'Inspiration' & Insight' (Inspiratie & Inzicht), since 1997 / page update 14 August 2012 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands