Een pleidooi voor deelname aan de kleine christelijke gemeenschap zoals de gemeentehuiskring

T. J. de Ruiter, predikant en leraar in de Pinksterbeweging

Inleiding

Deze lezing werd gehouden op 27 september 2000. Ik zal in het bijzonder spreken over de noodzaak en zegeningen van intiemere, geestelijke gemeenschap, zoals die beleefd kan worden in de kleine gemeentelijke groep, de huiskring of cel.

Lezen: Handelingen 2:41-47; 4:32-37.

Een recent onderzoek onder evangelisch/reformatorische kerkmensen in de Verenigde Staten met als centrale vraag wat men van een kerk verwacht, leverde het volgende resultaat op:

De overgrote meerderheid verwacht in/van de kerk:

1. Goede prediking
2. Goed onderwijs, zuiver naar de Bijbel
3. Gemeenschap; inhoudelijke, goede relaties

De uitkomst van dit onderzoek sluit volledig aan bij het verslag van het functioneren van de eerste gemeente, zoals wij dit aantreffen in het boek Handelingen. Wij treffen er de volgende kenmerken van die eerste Christelijke gemeente aan:

1. De gelovigen ontvingen het woord van bekering en geloof en begonnen vol  overtuiging  aan een nieuw leven.
2. Zij lieten zich dopen en gaven hiermee te kennen tot de nieuwe, Messiaanse
    gemeenschap, de kerk van Jezus Christus te behoren.
3. Zij openden zich voor de vervulling met de Heilige Geest en het functioneren van
    zijn gaven, (1 Korintiërs 12).
4. De gelovigen volhardden bij het onderwijs van de apostelen.
5. De gelovigen kwamen samen in hun huizen en beleefden geestelijke gemeenschap, (Handelingen 2:43-47).
6. Men zorgde voor elkaar - velen verkochten zelfs hun goederen om anderen te
    helpen.
7. Zij getuigden met enthousiasme en moed van hun geloof.
 

De huiskring, voorziet in geestelijke basisbehoeften

De geestelijke en sociaal contacten kunnen - vooral in gemeenten van honderd en erboven - moeilijk op het individuele niveau tot haar recht komen. De mens kan slechts met een tien tot vijftien personen tegelijkertijd een intieme, persoonlijk band opbouwen die van betekenis- en van waarde in het leven is. Het is dus al in een gemeente van zestig leden moeilijk om met iedereen een goed contact te hebben, dat in de persoonlijke sfeer van betekenis is.

Het christendom heeft haar kathedralen, kerkgebouwen, tempels en tabernakels gebouwd, plaatsen waar zij samenkomt om haar erediensten en andere kerkelijke activiteiten te houden. Daarom klinkt het: “Wij gaan naar de kerk.”  Maar dit is een verdraaiing van het concept van Jezus Christus en de eerste apostelen. De kerk is niet het gebouw, de kerk bestaat uit de mensen, die in Hem geloven en Hem volgen. De gelovigen samen zijn de kerk en in het beeld van een gebouw, zijn zij dan ook haar ‘levende stenen.’ In dit beeld heeft elke steen een plaats; links en rechts, boven en onder liggen andere stenen, met wie zij een hechte eenheid vormt en, samen met alle stenen, vormt zij het gebouw.

De huiskringen hebben als functie om in de geestelijke basisbehoeften van liefde, geborgenheid, zorg, erkenning en voedsel te voorzien. Zoals de mens een gezin en een familie nodig heeft voor een gezonde psychische ontwikkeling - iets wat door de meeste psychologen als fundamenteel wordt erkend - zo heeft de Christen, lid zijnde van een geestelijk gezin, een gemeente nodig, waarin voorzien wordt in de geestelijke gemeenschap. De Christen met het gevoel en besef krijgen dat hij is opgenomen- en meetelt in het gezin van God. Wij adviseren daarom iedereen die in een gemeente zijn of haar geestelijk thuis heeft gevonden, deel te nemen aan een huiskring.

In het traditionele Rooms katholieke en Reformatorische christendom is de noodzaak van de kleine groep waarin de basisbehoeften van liefde, zorg, geborgenheid, persoonlijke aandacht en erkenning, over het hoofd gezien, zeker in de officiële organisatorische structuur van de plaatselijke kerk. Daarin komt nu verandering want ook in die denominaties worden de stemmen tot vorming van de huiskringen en de kleine gemeenschapsgroepen steeds sterker.

Sommige leiders zijn er zeker van dat de kerk van de 21e eeuw de structuur zal kennen van de huisgemeenschappen en de grote bijeenkomsten. De behoefte aan de intimiteit en kracht van de kleine groep zal beter worden erkend, terwijl de grotere bijeenkomsten, waarin zeer krachtige stimulansen aanwezig zijn, blijven bestaan. Want in de grote bijeenkomsten wordt het besef versterkt dat het individu en de kleine groep in Gods ordening deel zijn van een zeer groot geheel. De kerk van de toekomst zal - zo wordt dus voorspeld - bestaan uit de huiskringen, ook wel cellen genoemd, maar zal ook de grotere zondagse erediensten en de nog grotere regionale, nationale en zelfs internationale bijeenkomsten blijven behouden.
 

De huiskring, voor uitoefening van geestelijke kracht

Jezus moet aan de kleine gemeenschapsgroepen waaruit zijn grote kerk zou gaan bestaan, gedacht hebben, toen Hij zei: “Waar twee of drie samen komen in mijn naam, daar ben Ik in hun midden, (Matteüs 18:20). Jezus wist ook als geen ander dat de gelovige behoefte heeft aan de geborgenheid en de kracht van de kleine groep. Ik wil hier echter op iets wijzen dat meestal door uitleggers over het hoofd wordt gezien. In het vers 19 sprak Jezus over geestelijke autoriteit in verbondenheid en samenwerking met de hemel. Het verband met wat Hij er aan toevoegde is duidelijk door het voegwoord ‘Want,’ waarmee de volgende zin aanvangt -  in het Grieks staat hier ‘ou gar.' Op grond van wat Jezus hier zei kan ik stellen dat in het gebed en de geestelijke autoritei, die in huiskringen kunnen worden beoefend, grote kracht kan schuilen als het waarachtig in Naam van Jezus plaatsvindt. Ga geestelijke eenheid beleven, ga samen geestelijke kracht en autoriteit ontplooien. Huiskringen kunnen baanbrekend werk verrichten voor Gods Koninkrijk. Wij adviseren daarom iedereen die in een gemeente zijn of haar geestelijk thuis heeft gevonden, deel te nemen aan een huiskring.
 

De huiskring, voor het overleven (survival) van de kerk

De kerk van Jezus Christus groeit en groeit snel in deze tijd. Daarom is het niet te verwonderen dat de agressie tegen de kerk wereldwijd toeneemt. Gevoelens van bedreiging van de eigen, nationale of regionale cultuur en godsdienst, van onverdraagzaamheid en van haat ontladen zich meer en meer in geweld tegen Christenen en hun kerkgebouwen.

De serieuze evangelische Christenen in China kunnen alleen ondergronds bijeenkomen in hun huizen of ergens buiten op een verborgen plek. De Christenen op de Molukken zijn hun historische kerkelijke structuur grotendeels kwijt geraakt. De meeste kerkgebouwen en andere plaatsen van samenkomst zijn verwoest en hun kerkelijke verbanden zijn kapot. Het ziet er niet naar uit dat de overheersende Moslimbevolking hen ooit zal toestaan om zich te herstellen in de oude orde. Wat kan de toekomst van de kerk veilig stellen in dit gebied? Een deel van het antwoord is de huisgemeenten.

Ook in Afrika neemt de bedreiging door de Islam toe. Ondanks de massale bekeringsgolf in veel landen, slaat de Islam in sommige noord Afrikaanse landen toe door haar Shariawet op te leggen aan de bevolking. Geweld tegen Christenen wordt door haar leiders aangewakkerd en dat ontlaadt zich vooral in het verwoesten van kerkgebouwen.

De mogelijkheid van toekomstige agressie tegen de kerk in Europa is zeker niet uit te sluiten, al lijkt dit op korte termijn nog niet te zullen plaatsvinden; de tolerantie op spiritueel en sociaal gebied is nog altijd groot en de bescherming van de rechtsorde is nog grotendeels intact. Toch zou het met het oog op mogelijke toekomstige ontwikkelingen niet onverstandig zijn dat ook de kerken van West-Europa de huiskringgemeenschap bevorderen. Wij adviseren daarom iedereen, die in een gemeente zijn of haar geestelijk thuis heeft gevonden deel te nemen aan een huiskring.

Uit kerkelijke statistieken van Europa blijkt dat de kerkelijke huiskringen- of cellenstructuur in Europa nog niet de resultaten heeft gehad die het in andere gebieden van de wereld heeft. Er is geen wezenlijke groei van het aantal Christenen door huiskringen gekomen. De groei van sommige kerken is grotendeels te danken aan het overstappen van gelovigen van de ene naar de andere kerk en niet door de bekering van buitenkerkelijken. De huiskring kan - indien zij gezond functioneert - behalve in gemeenschap en zorg, ook voorzien in groei. Uit evangelisatiecijfers blijkt dat de grootste effectiviteit in het winnen van zielen niet ligt op het gebied van grote, massale campagnes, maar op het persoonlijk vlak; het getuigenis tot familie, buren, vrienden, collega’s.. Aangezien de drempel een kerkgebouw binnen te gaan voor een dienst voor velen tamelijk hoog is, is de huiskring een betere gelegenheid om buitenkerkelijken voor Christus te winnen. Dit is een gegronde reden om serieus te proberen anderen naar de huiskring mee te nemen. Maak uw kring gereed voor de ontvangst van pasbekeerden of van hen,  die dichtbij bekering zijn. Wij adviseren daarom iedereen, die in een gemeente zijn of haar geestelijk thuis heeft gevonden, deel te nemen aan een huiskring.
 

Slot

De huiskringen behoren een deel van de totale structuur van de gehele gemeente te zijn. Daarom functioneren zij niet los en onafhankelijk van de leiding die in de gemeente is aangesteld. Huiskringleiders en de leden van de kringen erkennen de mede door hen aangestelde gemeenteleiding en onderwerpen zich er aan. De huiskringen bouwen mee aan een gezondere, sterkere en groeiende gemeente, een deel van het grote Lichaam van Christus.

Leusden, 27 september 2000, herzien 28 juli 2011

Direct contact: e-mail T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~
   Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997 / pagina herzien 28 juli 2011 / T. J. de Ruiter / The Netherlands