Anno Domini 2002

T. J. de Ruiter
 

De Latijnse aanduiding A.D. die men soms achter de jaartelling aantreft, staat voor 'Anno Domini,' dat vertaald wordt als 'Het jaar onzes Heren.'

Toen ik bad en nadacht over het schrijven van het eerste artikel voor het nieuwe jaar, werd deze aanduiding 'Anno Domini,' zeer krachtig aan mijn bewustzijn gepresenteerd. Hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik de schat aan waarheid en zegen in deze eenvoudige toevoeging 'Anno Domini' aan het jaartal begon in te zien.

2002 A.D. Het onvergankelijke leven van de Heer

Het zal velen ontgaan dat de aanduiding A.D. achter een jaartal erop wijst dat de Heer leeft. Er wordt verkondigd: Het is jaar 2002 van het  leven van de Heer Jezus Christus. Dat wij er zeker van zijn dat de Heer een vier of vijftal jaren voor het jaar één, waarmee onze jaartelling aanvangt, was geboren, verandert principieel niets aan betekenis van de aanduiding 'A.D.'

Als wij een geliefde hebben verloren kijken wij soms naar de foto en zeggen we - soms ook veel jaren later: "Al hij of zij nog in leven was, zou hij of zij nu zoveel jaar oud zijn." Mijn vrouw en ik dachten op 24 november, de geboortedatum van ons dochtertje Grace, aan haar korte leven bij ons -  wij verloren haar toen zij nog zeer jong was. Wij zeiden tot elkaar: "Als zij nog geleefd had, zou zij nu 32 jaar zijn geworden." Wij weten dat velen die een geliefde verloren hebben, dergelijke momenten kennen, waarin men terugdenkt aan diegene die werd weggenomen en dan wordt er dikwijls gezegd, "Als....." Dit 'als,' moeten wij wel van diegenen, die ons ontvallen zijn, zeggen. Van de Heer zeggen wij echter niet, "Als Hij nu nog leefde zou hij 2002 jaar zijn geworden." De toevoeging achter het jaartal betekent, kernachtig samengevat: "Dit is het jaar 2002 van onze Heer, Hij leeft bij  en onder ons want Hij was opgestaan uit de dood om nooit meer te sterven en zijn Geest is aanwezig."  En dat laatste is het verschil want de geesten van de overledenen zijn niet meer bij of onder ons maar die van Jezus wel. Let op hetgeen Hij zelf hierover zei, toen Hij nog op aarde was in Mattheüs 28:20, "En zie, Ik ben met (bij) u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld."

Dat de geest van Jezus Christus onzichtbaar aanwezig is en dat Hij in de essentiële geestelijke bestaanshoedanigheid op aarde werkzaam is, wordt door talrijke wonderlijke ervaringen van mensen over de gehele wereld verspreid, bevestigd.

Er zijn veel gelovigen - getuigenissen komen uit de vroegste tijd van het Christendom tot aan de dag vandaag - die Hem hebben gezien, in een droom, in een visioen of als een verschijning bij klaarlichte dag. Sommige ongeneeslijke zieke mensen hebben Jezus aan hun ziekbed gezien. Hij kwam sommigen vertellen dat hij hen thuis ging halen, maar aan anderen deelde hij genezende kracht toe zodat zij wonderbaarlijk herstelden.

Jezus verschijnt - en dit is zeer opmerkelijk - ook aan mensen van andere religies. De getuigenissen van ex-Boeddhisten en ex-Islamieten die tot geloof in Jezus zijn gekomen omdat zij Hem zagen, soms in een droom, een gezicht, of zelfs als een echte verschijning, nemen in aantal toe. Zij hoorden zijn stem van liefde en voelden een genegenheid die zij nog nooit hadden ervaren. Sommigen zagen in zijn handen de littekens van de nagels die eens op Golgotha door zijn handen en voeten werden gedreven en zij kwamen tot geloof in Hem. Uit onderzoekingen en studies blijkt dat er in deze tijd meer Islamieten door dergelijke merkwaardige ervaringen tot geloof in Jezus komen dan door prediking en evangelisatie.

Het jaar 2002, Anno Domini. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader, maar Hij is dus ook werkzaam op deze aarde - in feite is Hij zeer actief bezig onder ons. Als Goddelijke Geest kan Hij overal aanwezig zijn. Dit is een mysterie want de wereld van het geestelijke bewaart ongetwijfeld zijn geheimen tot het moment dat wij ook in die geestelijke dimensies zijn binnen gegaan.

Het jaar 2002, Anno Domini. Jezus leeft ook als Overwinnaar. Is Hij niet de overwinnaar over de dood, de hel en over alle machten, zowel de aardse als de kosmische en de geestelijke? Omdat hij de dood overwon, leeft Hij. De opstanding van Jezus Christus is één van de meest omstreden bijbelse en kerkelijk fundamentele geloofswaarheden - zowel binnen- als buiten het Christendom. Dat is wel te begrijpen vanuit het standpunt van het rijk van de duisternis, want die opstanding is het doorslaggevende bewijs dat Hij echt de Zoon van God was en is, (Romeinen 1:40. Zijn opstanding is de garantie dat er leven is na de dood en voor gelovigen dat er een eeuwig, zalig leven is in zijn tegenwoordigheid.

Als Hij niet zou zijn opgestaan was Hij dood - dood voor eeuwig. Dan zaten we inderdaad nog opgescheept met vragen als: "Is er wel leven na de dood?" "Is er wel verzoening met God, onze Schepper en een herstel van de mens in een eeuwig, zalig leven?" Dan hadden wij ook geen Schriftuurlijk antwoord in kwesties als die van de euthanasiewetgeving in Nederland.  Als Jezus niet leeft zou Hij niet aanwezig kunnen zijn als geest. Dan zouden al die verhalen over verschijningen alleen maar subjectieve waarde hebben en dan was er geen gezaghebbend, schriftuurlijk antwoord voor hen die beweren dat zulke ervaringen alleen moeten worden toegeschreven aan de sterke en vreemde fantasie van de betrokkenen.

Het jaar 2002, Anno Domini. Wat zal dit jaar onthullen, wat is er te verwachten in dit jaar, wat staat er te gebeuren. Een onbeschreven bladzij in de wereldgeschiedenis en in ons aller persoonlijk leven.

Waarzeggers en voorspellers hebben het razend druk. Velen willen weten wat hen te wachten staat en hoe zij zich het beste op onvoorziene omstandigheden zouden kunnen voorbereiden. De waarzeggers, horoscoopmakers en voorspellers maken ongetwijfeld overuren rond de jaarwisseling. Christenen die echter een geloofsrelatie met de levende Heer kennen, leggen hun leven in zijn hand. Zij raadplegen de Heilige Schrift en luisteren naar het profetische woord.

Het jaar 2002, Anno Domini. Het betekent dat de Heer als levende God zijn ogen open heeft en dat die over het rond der aarde gaan, om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat, (2 Kronieken 16:9).

De lering uit deze laatste tekst is dan dat wij ervoor moeten zorgen dat  dit gehele jaar, zo de Heer wil en wij leven, ons hart elke dag naar Hem uit zal gaan, vanaf 1 januari tot 31 december 2002.

Het jaar 2002, Anno Domini. Wij kunnen als gelovigen zingen omdat het het jaar 2002 van onze Heer, is: "Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.  En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft."

Jezus heeft een nieuw begin aan de wereldgeschiedenis gegeven. En omdat Hij leeft kan Hij telkens weer een nieuw begin aan uw en mijn leven schenken. Iemand zei laatst klagelijk tot mij: "De duivel is tegen mij, ik heb het er zo moeilijk mee, gevolgd door een ziepe zucht." Waarop ik antwoordde: "Mens, kijk toch naar boven, hef je hoofd fier omhoog en proclameer: "Maar God, mijn Redder en Heer, is voor mij." Jazeker! U en ik hebben een levende Heer, een Helper, groot van kracht, steeds paraat.

Het is Anno Domini 2002, het jaar van onze Heer. Wij, u en ik samen - de gehele kerk, gaan verder met Hem, omdat Hij leeft en Overwinnaar is!

Leusden, januari 2002, herzien september 2011

Contact? E-mail...  Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht'  sinds 1997 / pagina geplaatst 3 april 2009 / herzien 3 september 2011 / T. J. de Ruiter, The Netherlands