Het Koninkrijk van GOD

Pastor en leraar T. J. de Ruiter


Inleiding

In het gebed dat de Heer ons leerde bidden, het 'Onze Vader,' komt de regel voor: "Uw Koninkrijk kome." Hoewel de meeste christenen dit gebed wel kennen weet menigeen niet precies wat er met het Koninkrijk van God wordt bedoeld en hoe volgelingen van Jezus zowel gestalte in het heden als aan de toekomstige verwezenlijking ervan behoren mee te werken. Het behoeft ons dan ook niet te verbazen dat er onjuiste leringen over het Koninkrijk van God zijn. Daarom zal ik in deze studie de betekenis van het Koninkrijk van God proberen duidelijk te maken en de verschillende aspecten ervan aan de hand van de Bijbel te belichten. We beginnen met de Joodse verwachting ervan, zoals die in de dagen van Jezus heel sterk aanwezig was.

De Joodse verwachting

Het was Johannes de Doper die het concept Koninkrijk van God na lange tijd van stilte voor zijn volksgenoten nieuw leven inblies. Hij predikte en zei - lees Matteüs 3:2: "Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen." Jezus zette deze prediking met een Messiaanse kracht en diepere inhoud voort. Matteüs 4:17: "Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen."

Sommige leraars beweren dat de schrijver van het evangelie naar Matteüs die de uitdrukking, 'Koninkrijk van de hemelen' gebruikte, een ander idee in gedachten had dan die van het 'Koninkrijk van God,' zoals door Lucas gebruikt in zijn evangelie. Deze zienswijze is niet juist. De verschillende uitdrukkingen zijn een kwestie van voorkeur van de schrijvers van de evangeliën geweest. Zo schrijft Marcus in 1:15 over Jezus als zeggend: "De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeert u en geloof het evangelie." Matteüs gebruikt bij voorkeur de uitdrukking 'koninkrijk van de hemelen' en Lucas 'koninkrijk van God'. Het is interessant om in de evangeliën teksten zoals o.a. Matteüs 13:31 met Lucas 13:18 te vergelijken.

De Joodse verwachting bevatte een nationaal herstel als volk met een koning uit het geslacht van David op de troon. Deze verwachting was gebaseerd op geschiedenis en profetie. Veel Oud Testamentische profeten spraken over een toekomstig herstel van het Joodse volk met een koning uit het geslacht van David op de troon. Toen dan ook Johannes de Doper - en na hem Jezus - het herstel van het koninkrijk van God predikte, vertolken de Joden dit als een spoedig herstel van hun nationale vrijheid en grootheid, want het was in die tijd een provincie van het Romeinse Rijk. Deze verwachting was ook bij de discipelen - zelfs nog na kruisiging en opstanding van Jezus - zeer sterk aanwezig, (Handelingen 1:6). Jezus ging echter terug naar de hemel zonder het herstel van Israël gerealiseerd te hebben - zij had Hem immers verworpen. De bittere teleurstelling van de discipelen vanwege het feit dat Jezus het koningschap niet op zich nam, maar naar de hemel vertrok, is duidelijk te merken in de verslaggeving van Handelingen hoofdstuk 1.

In de brieven van de apostelen komt men zelden de uitdrukking Koninkrijk van God tegen. Paulus gebruikt het in Romeinen 14:17: "Want het Koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest." Hier krijgt het concept 'Koninkrijk van God' een diepere invulling dan die de Joden in de dagen van de Messiaanse bediening van Jezus hadden. Onze belangstelling wordt nu echt gewekt. Wat is toch eigenlijk dit Koninkrijk van God?

Jezus was het Koninkrijk van God bij de mensen

Zoals reeds gezegd, in de tijd waarin Jezus Christus leefde zag het volk van Israël sterk uit naar het herstel van de nationale identiteit omdat ingelijfd was als een provincie van het Romeinse keizerrijk. De verkondiging van Johannes de Doper en later ook van Jezus, dat het Koninkrijk van God aanstaande was, wekte bij de massa de gedachte op dat het volk van Israël binnen afzienbare tijd het juk van Romeinse heerschappij zou afwerpen en dat hun God de hiervoor noodzakelijke krachtfiguur, de Messias, zou doen opstaan. Het enthousiasme groeide dan ook snel onder de prediking van de Doper, zelfs ondanks het gegeven dat hij geen wonderen verrichtte. Om de heerschappij van de Messiaanse koning mogelijk te maken riep de Doper de mensen tot een nieuwe wijze van leven op en daartoe moesten zij zich bekeren van slechte, boze en schadelijke gedragingen. Deze prediking sloeg onder de gewone mensen best wel aan want velen bekeerden zich en lieten zich dopen, (Matteüs 3:5).

De leiders van het volk bekeken deze bediening van de Doper echter met argwaan en ongenoegen. Bevrijding van de Romeinen sprak hen vanzelfsprekend aan en ook de leiders van de meeste religieuze partijen. Wa hen echter minder beviel was zijn oproep tot bekering van zondig en verdorven gedrag. Zij voelden zich in hun geweten aangesproken want hun slechte, egoïstische motieven en praktijken werden door hem aan de kaak gesteld. Zij voelden aan dat de Doper hen met zijn scherp inzicht in menselijk gedrag doorzag en dat hij wist wat er in hun hart omging. Zij begrepen dat hun uitwendige godsdienstijver door hem als onecht, huichelachtig, werd ontmaskerd en dat wilden zij niet aanvaarden, (Matteüs 3:7-9). Zij wisten door hem zich ontmaskerd en daardoor voelden zij zich in hun posities, waarin zij religieus als zeer hoogstaand werden beschouwd, bedreigd. Toch lieten zij zich dopen, maar dat deden zij ter wille van het volk, dat Johannes de Doper voor een profeet hield, (Matteüs 21:26).

Wat blijkt uit het bovenstaande? Dat er een tegenstelling bestond tussen de doelstelling van de prediking van de Doper en de heersende opvatting van de Joden met betrekking tot verwezenlijking van Gods Koninkrijk. De Doper zei: “Het Koninkrijk van God kan er komen, als jullie je, als volk, bekeert tot een nieuwe, een rechtvaardige wijze van leven.” De Joden zeiden: "Wij willen het Koninkrijk in zijn politieke, nationale consequentie, de bevrijding van de Romeinse onderdrukking." Johannes wist echter dat in het Koninkrijk van God goed en kwaad niet samen kunnen gaan. Hij veroordeelde de huichelarij van de leiders met de strengste woorden en voorspelde het oordeel van God over mensen die aan zulk een houding vasthielden.

Jezus ondervond problemen met de leiders van zijn volk. Dat kon ook niet anders want het Koninkrijk van God was in Hem onder de mensen gekomen. Ik citeer Lucas 17:20,21: "Het Koninkrijk van God komt niet zo, dat het te berekenen is; zie hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk van God is bij u." Het is interessant om te weten dat het voorzetsel 'bij,' - in het Grieks 'entos' is, dat door 'onder' of 'binnen in', kan worden vertaald. Er kan dus hier ook gelezen worden 'Het Koninkrijk van God is 'onder' of 'binnen in.' En Jezus was inderdaad de inplanting van het Koninkrijk van God in de verdorven menselijke samenleving. In Hem kwam de heerschappij van de Almachtige God tot zijn volmaakt recht. Jezus onderwierp zich in volkomen gehoorzaamheid aan de wil van God, zijn Vader. Het doen van de wil van God was zijn dagelijks voedsel, (Johannes 4:34).

Als we dus bidden: "Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede," is dit gebed pas oprecht als wij onszelf geheel onderworpen open stellen voor het doen van de wil van de Almachtige God.

Ik benadruk nogmaals dat het grote doel van bekering tot het geloof in Jezus Christus het doen van de wil van God is. Dat niemand volmaakt de wil van God kan doen is bij God bekend. Ook al mogen wij ons koningskinderen noemen, behoren wij niet de pretentie te hebben dat wij in onze handel en wandel volmaakt als Koning Jezus zijn.

Koningskinderen behoeven zich echter door hun menselijke zwakheid niet te laten deprimeren want zij leven gelukkig niet onder de wet die veroordeelt, maar onder de genade die rijkelijk elke dag over hen wordt uitgestort. Als kinderen van het Koninkrijk weten we dat God ons niet vanwege onze zonden en het veelvuldig falen veroordeelt, maar ons altijd de wil en de kracht wil schenken, - lees Filippenzen 1:6; 2:13 - die ons in staat stellen te leven naar zijn wil. In een ieder die dit begrijpt, accepteert en doet kan het Koninkrijk van God zich gaan manifesteren.

juni 2004

Voor de volledige studie: Het Koninkrijk van God

~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht'  sinds 1997 / pagina geplaatst 3 april 2009 / herzien 5 sptember 2011 / T. J. de Ruiter, The Netherlands