Op alle vlees...!

Artikel ter gelegenheid van Pinksteren
door Pastor T. J. de Ruiter

"En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees."
Handelingen 2:17

Inleiding

Pinksteren 2004, we zijn bijna tweeduizend verder in de geschiedenis dan de eerste uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem, die waarschijnlijk in het jaar dertig van onze jaartelling plaatsvond. Er is sinds die tijd veel veranderd in de wereld, ook in het Christendom. In dit korte artikel wil ik echter vast stellen dat de belofte van God niet veranderd is en dat ook vandaag elke gelovige zich mag uitstrekken naar een persoonlijke bekrachtiging, de doop of vervulling met de Heilige Geest. We zullen daartoe de tekst boven dit artikel op een bijbelse en verantwoorde wijze uitleggen.

In de laatste dagen

Met de uitdrukking 'de laatste dagen,' maakt de Heilige Geest duidelijk dat de mensheid sinds de verzoening aan het kruis in een deel de laatste fase vam haar geschiedenis is gekomen. Dit deel van de geschiedenis beslaat de periode waarin de zonde en de onafhankelijke goddeloosheid gedoogd worden en zelfs kunnen voortwoekeren. Terwijl de zondemachten echter hun vernietigend werk kunnen doen, is God ook bezig overal, op 'alle vlees,' van zijn Geest te uit te storten.

Het is echter zeer betreurenswaardig dat velen deze wonderbare belofte van de uitstorting van de Geest vanwege kerkelijke, dogmatische starheid niet in zijn volle waarde hebben kunnen schatten en daardoor onbekend zijn gebleven met de krachtige geestelijke voorzieningen, die de Heer aan al zijn gelovigen wil meedelen.

<>Een starre, dogmatische afwijzing

Die dogmatische starheid blijkt met betrekking tot de uitstorting van de Geest in de leer dat sinds de Geest op die eerste Pinksterdag werd geschonken er geen verdere uitstortingen meer behoeven plaats te vinden. Zij, die deze leer aanhangen stellen dat de Geest eens voor altijd over de kerk is uitgestort en dus in en bij de kerk in al zijn kracht aanwezig is gebleven en werkzaam is. Op grond van dit standpunt worden krachtige ervaringen van de Geest die kenmerken vertonen van de eerste vervulling te Jeruzalem, zoals het spreken in nieuwe talen, tot op de dag van vandaag door hen als 'vals' of 'onecht' beschouwd. Het is een star, dogmatisch standpunt, dat geen oog heeft voor het werken van God, zoals Hij dit op soevereine wijze in de wereld verricht.

De verslagen in het boek Handelingen die verhalen van uitstortingen van de Geest op anderen, zoals o.a. die op Cornelius in hoofdstuk 10:44-46 en op de mannen in Efeze in 19:6, worden ook uitgelegd als eenmalige gebeurtenissen, nodig voor het begin van het Christendom. Ook het onderwijs in de brieven zoals in de 1e brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, wordt op deze wijze uitgelegd; de gaven zijn niet meer voor vandaag.

De twijfelachtigheid van dit standpunt wordt onmiddellijk duidelijk als we in oude documenten uit de vroegste perioden van de kerk kunnen vaststellen dat ook volgende generaties van gelovigen de vervulling met de Geest hebben gekend, met het spreken in tongen en manifestaties van andere geestelijke gaven. Men was hier en daar gewend na de doop in water om de vervulling met de Heilige Geest te bidden en dikwijls kwam er dan een krachtige uitstorting met spreken en tongen en profeteren.

Vanwege het grote belang van de belofte van de Geest voor het effectief vervullen van de Grote Opdracht van Jezus is het zeker zinvol dieper na te denken over de blijvende, actuele en dynamische waarde van het profetisch woord dat God in de laatste dagen van zijn Geest zal uitstorten op alle vlees.

De Geest blijft zich uitstorten op alle vlees, tot aan de einden van de aarde!

Voor de apostelen en de gelovigen van de eerste gemeenten in het Romeinse Rijk was een groot deel van de bevolking op deze planeet nog totaal onbekend. Het Romeinse Rijk was voor hen zo beetje de gehele wereld, ook al waren er handelscontacten met mensen, die veel verder af woonden, zoals in India en China of zuidelijker in Afrika. Als wij in Handelingen 2:7 lezen dat er vrome mannen aanwezig waren te Jeruzalem "uit alle volken onder de hemel," moeten wij dit niet verstaan in het licht van onze hedendaagse kennis van de ver verwijderde werelddelen want die waren totaal onbekend in die tijd. De Heilige Geest wist echter ook toen van het bestaan van die ver wonende mensen in de onbekende werelddelen af. Ook wist Hij af van de vele generaties die er sinds die eerste Pinksterdag nog zouden komen, tot op de dag van vandaag. Lees wat Petrus geïnspireerd zei in Handelingen 2:39: "Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn…" De Geest van de Heer wist dat de dag zou komen, waarop ook de mensen in de verste gebieden de belofte van de Heilige Geest zouden ontvangen. Wij leven in die tijd - hoe opwindend! Wij horen dat gelovigen in de meest afgelegen gebieden krachtig vervuld worden met de Heilige Geest en zijn wonderbare gaven ontvangen. Evangelist Reinhard Bonnke maakt in de massabijeenkomsten in Afrika mee dat de Geest op menigten van honderdduizenden wordt uitgestort. Het kan niet worden betwijfeld, wij leven in die laatste dagen, waarin God van zijn Geest uitstort op alle vlees.

Ik houd staande op grond van de letterlijke profetische belofte en de ervaringen van talloze integere gelovigen, vanaf de eerste christelijke eeuw tot nu toe, dat de belofte van de uitstorting van de Geest ook vandaag vervuld en uitgestort wordt op alle vlees. Op vlees van elk ras, elk volk, elke cultuur en elke generatie. Derhalve mag ieder mens, als hij gelooft in het volbrachte werk van Christus, zich uitstrekken naar een persoonlijke vervulling met de Geest van God.

Slot

Laat ons als gelovigen van deze 20e eeuw opnieuw beseffen dat de heilige en inspirerende krachten, die de Heilige Geest sinds de eerste Pinksterdag in Jeruzalem van tijd tot tijd - zoals Hij het beschikt - op en in gelovigen uitstort gebruikt dienen te worden voor een toegewijd en vurig dienstbetoon, voor prediking van het evangelie en het getuigenis van Jezus, (Handelingen 1:8).

Als de Heilige Geest mensen met wonderbare kracht aanraakt en vervuld, kan het zijn dat zij 'uit hun bol' gaan pure, extatische vreugde. Het is toch heel bijzonder als de Geest woei als een wind, kwam met vurige tongen, in overweldigende kracht neerdaalde en in nieuwe talen deed spreken. Deze verschijnselen zijn bij latere uitstortingen ook voorgekomen. Ik kan me voorstellen dat onder zulke krachten mensen gaan trillen, beven en wankelen. Het was dus onvermijdelijk dat omstanders bij de allereerste uitstorting op de Pinksterdag in Jeruzalem al meenden dat de apostelen dronken waren.

Als een echte vervulling met de Heilige Geest die voor omstanders dan misschien wat lijkt op dronkenschap, zulke fantastische gevolgen kan hebben, zoals de bekering van duizenden, dan bid ik toxh opnieuw: "Stort uw Geest uit in onze dagen, Heer, en laat Uw kracht over ons komen."

15 mei 2004, herzien september 2011

~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht'  sinds 1997 / pagina geplaatst 3 april 2009 / herzien 4 september 2011 / T. J. de Ruiter, The Netherlands