Hoop - ook bij een puinhoop


Voorwoord

Terwijl de verschrikkelijke beelden van verwoesting en onnoemelijk veel menselijk leed in Amerika ook mij nog vers voor ogen staan voelde ik mij geinspireerd tot het schrijven van het dit artikel.

Inleiding

Het is 14 september als ik dit artikel schrijf. Het is de week van het verschrikkelijk gebeuren in de Verenigde Staten, waar het World Trade Centre en het Pentagon door terroristen werden aangevallen en respectievelijk geheel of gedeeltelijk werden vernietigd, waarbij duizenden mensen het leven verloren.

Het heeft ons allen verbijsterd dat zoiets kon gebeuren. Het leed van mensen, die geliefden en bekenden missen is onbeschrijflijk en aangrijpend. Wie kan niet meevoelen met hun verdriet en rouw, hun verbijstering en angst.

De reacties van christelijke leiders stromen binnen. Zij variëren in klemtoon van: 'Dit is Gods apocalyptisch oordeel en er komt nog meer,' via 'Wij zien nu voor onze ogen waartoe de boze in staat is,' tot oproepen ons te bekeren, te bidden om vergeving van onze nationale zonden en vernieuwing te komen.

De Bijbel

Wat zegt de Bijbel over dergelijke gebeurtenissen? Sommigen vragen zich af of er profetieën zijn die op deze ramp direct betrekking zouden hebben. De occulte vertolkers van Nostradamus weten nu reeds passages in zijn mysterieuze geschriften aan te duiden die direct op deze vernietiging in New York betrekking zouden hebben en zij zien in die geschriften ook dat er een nieuwe wereldoorlog uit zal voortvloeien. Er zijn in de christelijke gemeenschap sommigen die wat in Openbaring 18 vers 8-19 werd opgeschreven willen toepassen op de ramp in New York. Het is uiteraard zonder meer duidelijk dat ook in Openbaring 18 opmerkelijke apocalyptische taferelen en motieven tot in details beschreven zijn. Er staat in vers 10, 'in één uur is uw oordeel gekomen,' en zo snel ging het in New York met het WTC. Toch moeten we niet stellen dat wat er in New York gebeurde de vervulling is van deze profetie. De apocalyptische profetieën van deze hoofdstukken gaan over religeus-wereldse systemen zoals die voortdurend door de verdorven mensheid opgebouwd worden. Van het menselijk kunnen zijn grote gebouwen en andere bouwwerken, zoals die in New York, uiteraard de arrogante en trotse stoffelijke manifestaties.

Wat ik wel stel is dat al het bouwen van de mensheid aan wetenschap en techniek dat plaatsvindt in menselijke trots en arrogantie en niet uitgaat van de waarden en de doelstellingen van het Koninkrijk van God, onder het afkeurend oordeel van de Almachtige Schepper valt.

Wij dienen tevens te beseffen dat zowel wijzelf als onze werken kwetsbaar en vergankelijk zijn. Soms maken we kapot wat we zelf met veel inspanning en moeite hebben opgebouwd, soms maken anderen het kapot en soms de natuur - denk aan de verwoestende kracht van een aardbeving. Dit is ons lot op deze planeet in dit tijdperk van vergankelijkheid en boosaardigheid; al onze werken zullen vroeger of later vergaan. Er is echter iets dat onvergankelijk is, het Koninkrijk van God. Dr. Wagenaar, een voormalig huisarts in Hilversum, citeerde Bijbelteksten in een gemeenteblad onder de kop 'Wat verwachten we nog als alles instort.' Hij was op die 11e september de eerste die mij belde met de woorden: "Kijk naar de tv want Amerika stort in." De aangehaalde teksten wijzen op de komst van Gods heil en de vestiging van zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.

Het vermanend woord van Hebreeën 12:28,29 behoren wij ter harte te nemen, het raakt de kern, het fundament van de enige vastheid, die de mens rust en blijvende kracht voor zijn ziel kan schenken: "Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur."

De huidige ontwikkelingen zijn zorgwekkend

Als we letten op het wereldgebeuren, de ontwikkelingen in de verschillende bevolkingsgroepen op deze planeet, met name die van fanatiek religieuze aard, worden we met zorg vervuld. Bij sommige aanhangers van grote religies neemt de hatelijke polarisatie toe en onverzoenlijke, gewelddadige standpunten worden steeds duidelijker en openlijker ingenomen. Sommigen zullen niet terugschrikken om de lafste en meest destructieve plannen te realiseren. We moeten geen struisvogelpolitiek bedrijven want dan ontnemen we onszelf de mogelijkheid ons op de tijd die voor ons ligt voor te bereiden. Een christen staat in deze wereld met open ogen en een fier bewustzijn, want hij vertegenwoordigt edele normen en hoge waarden. Zijn geloof geeft hem rust en kracht. De christen is lid van de gemeente, het bruggenhoofd van Gods Koninkrijk in de verdorven, goddeloze wereld.

De Christen en zijn hoop

Hoe zal de christen zich op de toekomst voorbereiden? Hij zal in de eerste plaats al zijn hoop richten op het heil dat God heeft beloofd. Er zal een nieuwe tijd komen van vrede en gerechtigheid - neen, niet die van het occulte, goddeloze New Age concept dat de mens zelf probeert te verwezenlijken - maar die van het Koninkrijk van God, waar Jezus Christus de Koning der koningen en Heer der heren zal zijn.  In de tweede plaats zal hij beseffen dat lijden in de tegenwoordige, boze wereld onvermijdelijk is. In de derde plaats zal hij onvermoeibaar - want dit is zijn opdracht - de mensen blijven wijzen op de eeuwige, goddelijke realiteiten, het heil van God, de boodschap van de definitieve, ultieme hoop. Hoewel de verwezenlijking hiervan verder weg lijkt dan ooit spoedt de tijd zich er toch heen en is Gods heil aanstaande. De Morgenster schijnt al in onze harten. Zeker weten, de nieuwe dag gaat aanbreken, de komst van Jezus is nabij. Terwijl de Amerikanen - en wij met hen  - zitten en werken bij een enorme, troosteloze puinhoop, mogen wij dankzij de ultieme hoop die God ons in Jezus Christus heeft geschonken uit louter genade toch hoopvol blijven, want het centrum en het koninkrijk die God aan het bouwen is, zullen onwankelbaar en onvergankelijk zijn.

T. J. de Ruiter, Leusden, 14 september 2001

Contact?E-mail...  T. J. de Ruiter

~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht'  sinds 1997 / pagina geplaatst december 2001 / herzien 5 september 2011 / Pastor T. J. de Ruiter, The Netherlands