Het kennen van de juiste tijden

door T. J. de Ruiter

De prediking van zondag, 28 augustus 2005 ging over het kennen van de wil van de Heer zodat er juist gehandeld kan worden. De tekst was 1 Kronieken 12:33: "Uit de stam van Issachar, waar men de tekenen des tijd goed aanvoelde en begreep welke koers Israël zou kiezen; 200 hoofden met hun stamgenoten onder hun bevel." (NBV)

Toen David tot koning werd gekroond was Israël zowel geestelijk als politiek en moreel in een slechte staat. Koning Saul was in de macht van een boze geest terechtgekomen en vervolgde David omdat hij wist dat David gezalfd was om de volgende koning te worden. In hoofdstuk 11 van 1 Kronieken lezen we dat David Jeruzalem verovert en koning over Israël werd. Saul was gestorven. Hij had - toen hij zag dat hij de strijd met de Filistijnen verloor - zelfmoord gepleegd. Nu was dus voor David de tijd aangebroken om de door God beloofde troon te bestijgen.

Vanaf vers 10 aandacht gegeven aan de grootste en trouwste helden van David, die zich bij hem aansloten toen hij nog door Saul werd vervolgd en opgejaagd. We lezen over moedige en trouwe mannen. We lezen over drie toegewijde en moedige mannen die uit de put van Betlehem, terwijl het omsingeld door Filistijnen water haalden omdat David dorst had naar dat water. We lezen o.a. over Benaja die een leeuw in een modderige put doodde terwijl er sneeuw lag. Uit alle stammen kwamen de leiders kwamen vertegenwoordigers die David als de nieuwe koning wilden aanstellen. Zij erkenden dat hij de door God gezalfde nieuwe vorst was. Zo wordt vermeld dat uit de stam Issachar 200 leiders kwamen. Van deze mannen staat opgetekend dat zij ervaring hadden en inzicht om de juiste tijden te kennen. Zij beschikten blijkbaar over bijzondere wijsheid en wisten wat Israël moest doen, welke koers het moest nemen. De betekenis van deze vermelding is ongetwijfeld dat deze mannen de seizoenen, feesten en bijzondere dagen kenden zoals de Here God die via Mozes aan Israël had gegeven. We mogen er ook van uitgaan dat zij trouw gebleven waren aan deze instellingen.

De prediking benadrukte dat het als christen belangrijk is de tijd te onderkennen waarin we thans leven en ook te weten wat de wil van de Heer voor ons is, zodat wij duidelijk de richting kennen die wij op moeten gaan..

Ook werd ingegaan op de tijd waarin we als gemeente van Jezus Christus zijn aangekomen en dat we ons dienen te beijveren met elkaar de juiste koers te weten die wij onder de leiding van de Heilige Geest dienen te gaan. Tenslotte werd de vraag gesteld of de Heer in deze tijd op een ieder van ons kan rekenen.

De volledige prediking kan per e-mail worden opgevraagd bij....  Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht'  sinds 1997 / pagina geplaatst 3 april 2009 / herzien 22 augusstus 2011 / T. J. de Ruiter, The Netherlands