OPROEP tot voorbede voor regering en volk

De goedkeuring van de wet voor toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, is - naar mijn stellige overtuiging - één van de duidelijkste bewijzen dat het Nederlandse volk het geloof in God, de Schepper en zijn Zoon, onze Redder en Heer, de Eigenaar van het leven massaal heeft verlaten. In onze droefheid over deze gang van zaken zullen wij ons niet tot passiviteit en gelatenheid laten verleiden maar juist willen overgaan tot ernstig en vurig gebed. Ik vraag daarom uw aandacht voor het volgende.

Ofschoon deze wet op 10 april, 2001, door de Eerste Kamer is goedgekeurd, blijft het toch van zeer groot belang dat Christenen volharden in smekingen en gebeden voor de Koningin, de regering en het volk. Ik roep daarom  alle bijbelgetrouwe Christenen op niet te verslappen, maar de 'wapenen van de Geest' met geloof, moed en beleid te hanteren. En,laat ons niet vergeten: wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten en krachten in de hogere sferen. Intussen kan ik niet anders dan constateren dat ons volk door gebrek aan kennis van de wil van God en respect voor de Heer, in oud Nederlands, 'de vreze des Heren,' ten onder dreigt te gaan, (Hosea 4:6). Broeders en zusters in de Here Jezus Christus, de schreeuw uit Jesaja 63:17: "Waarom liet Gij ons afdwalen, HERE, van Uw wegen, verharddet Gij ons hart, zodat wij U niet vreesden," mag in ons hart niet verstommen.

Ik doe een dringende oproep aan alle bijbelgetrouwe Kerken, Reformatorisch, Evangelisch, Pinksteren, Volle Evangelie en de nieuwere Charismatische Gemeenten, enz. regelmatig speciale Gebedsavonden voor regering en volk  te beleggen en te blijven zoeken naar mogelijkheden om dit lokaal ook gezamenlijk te doen. Laten alle Christenen meer tijd in gebed in gezin en in privé voor dit doel doorbrengen. Laat er gebeden worden dat de Geest van God krachtig zal werken op allen die in de regering ons volk leiden, vooral voor hen die zijn woord liefhebben en respecteren. Bid dat hun stem door de Heilige Geest met grote kracht zal door werken. Bid voor de bekering van ons volk. Het is laat geworden, maar nog niet te laat. De lamp van God is in ons land nog niet uitgegaan, (1 Samuel 3:3).  De kerk, het zout van de aarde en het licht op de berg, functioneert nog in ons land, (Mattheus 5:13-15).

Met het op de Schrift gefundeerde geloof dat God geen behagen heeft in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin dat hij leeft, doe ik bij deze de oproep aan alle waarachtig wedergeboren gelovigen in Nederland.

De Heer, onze God, zegene u.

Goede Vrijdag, 13 april 2001
T. J. de Ruiter

~~~~~~~~
Indien deze oproep u aanspreekt overweeg dan hem aan anderen door te zenden
Lees de boodschap: Nederland, keer terug op uw weg! (i.v.m. de euthanasiewet)

Contact E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht'  sinds 1997 / pagina geplaatst 3 mei 2001 / herzien 5 september 2011 / T. J. de Ruiter, The Netherlands