De mens, beheerder van deze planeet


 
 

Welke verantwoordelijkheid heeft de christen voor het zo goed mogelijk beschermen van de aarde en het leven dat er zich op bevindt? Lees dit artikel en reageer.

Pastor en bijbelleraar T. J. de Ruiter

Inleiding

Het gaat in dit artikel over het beheer van deze planeet en alles dat er zich op bevindt. Een beheerder of rentmeester is aangesteld om op de goederen of zaken van een ander toezicht te houden en die op een verantwoorde wijze - in overeenstemming met de wil van de eigenaar - te gebruiken of te laten gebruiken. Het spreekt vanzelf dat naarmate de goederen en zaken waardevoller en groter zijn de verantwoordelijkheid van de rentmeester groter is. In deze eerste studie bezinnen we ons op de oudste en algemene opdracht aan de mens en die in onze moderne tijd bijzonder urgente aandacht van ons allen behoort te krijgen.

Het milieu is in de gevarenzone!

In de eerste week van december 2005 werd er in Montreal, Canada, opnieuw een internationale milieuconferentie gehouden. Velen maken zich zorgen over de industriële aantasting van het milieu, met name van de atmosfeer. Wetenschappers luiden de alarmbel en zeggen: "Als we zo doorgaan zal binnen enkele decennia de aarde onleefbaar zijn geworden, de lucht zal geheel vervuild zijn door schadelijke stoffen die allerlei heel vervelende ziekten zullen veroorzaken en velen een vroegtijdige dood bezorgen. Men maakt zich ook zorgen over de vervuiling van het land en het water. Tot in de diepste oceanen zijn thans de gevolgen zichtbaar van de vervuiling die de mens door de industrie veroorzaakt. Het vuil ligt in lagen op de bodem van de oceanen en doodt daar allerlei belangrijke levensvormen! Het doden van veel dieren o.a. voor consumptie en allerlei industriële toepassingen heeft tot gevolg dat tal van diersoorten in hun voortbestaan worden bedreigd en dit zal - zo vrezen wetenschappers - ongetwijfeld zeer schadelijke gevolgen voor de mens hebben. In de Bijbel verklaarde Jesaja, een grote profeet in het oude Israël, in hoofdstuk 24:4,5 van zijn omvangrijk boek dat de aarde ontwijd, vervuild, is door bewoners. Het gevolg hiervan is dat een vloek haar bewoners verteert. Wij zien dat deze profetie in onze tijd in alle opzichten wordt vervuld.

De Bijbel verkondigt: de mens is namens God de beheerder van deze planeet

De Bijbel verkondigt dat God, de Schepper van hemel en aarde, de mens vanaf het begin van zijn ontstaan verantwoordelijkheid heeft gegeven voor deze planeet en alles wat er zich op bevindt. Met andere woorden gezegd de mens is door God als rentmeester of beheerder van de aarde en het leven aangesteld. Deze bijbelse verkondiging is ook voor christenen de reden waarom zij behoren kiezen voor een verantwoorde en goede zorg voor deze planeet. Zij mogen zich niet aan deze meest oorspronkelijke opdracht onttrekken omdat zij zich richten op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die zullen komen want christenen hebben ook verantwoordelijkheden in het huidige leven. Bestudeer Genesis 1:26-28; Psalm 8:7,8 en Hebreeën 2:6-8, met een verwijzing naar Psalm 8:5-7. Het 'heersen' in Genesis 1:26 houdt in dat de mens de gehele aarde moet beheren, dus verstandig en goed gebruiken. In Genesis 1:28 zei God dat de mens de aarde moet vervullen en onderwerpen, dat wil zeggen: dienstbaar aan zich moet maken. God zag in het begin dat alles goed geschapen was en hoewel de mens de aarde aan zich behoort te onderwerpen moet hij er zich wel rekenschap van geven hoe hij de planeet en alles erop gebruikt. Een verantwoord gebruik impliceert ook goede zorg en onderhoud en als er iets wordt beschadigd dat het dan ook wordt hersteld. Om iets te noemen: het is een goede maatregel dat als in de bossen bomen worden gekapt er jonge bomen worden geplant, zo blijven de bossen en wouden in stand.

Denk eens na......

Ben je het eens met deze stelling: christenen behoren blijk te geven van hun verantwoordelijkheid voor een goed beheer van de planeet met alles dat er zich op bevindt.

Vraag 1: denk eens aan mogelijkheden om een grotere persoonlijke bijdrage te kunnen leveren aan de van God gegeven opdracht goed met deze planeet en het leven om te gaan.

Vraag 2: in de discussie n.a.v. deze studie kwam op vraag of een christen mee kan mee doen met Green Peace. Als je hierover een mening hebt kun je die me e-mailen.

Contact? E-mail... T. J. de Ruiter

Home van deze site 'Inspiratie & Inzicht'
 

site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / update 21 augustus 2011 / T. J. de Ruiter / The Netherlands