Hemelse Radioactiviteit
Prediking van T. J. de Ruiter

2 Corinthiërs 3:17,18, "De Here nu is de Geest; en waar de Geest van de Heer is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer, die Geest is." Zie ook Exodus. 34:25-39

Inleiding

Dit gedeelte neemt ons terug naar de wetgeving op de Sinaï in de tijd van Mozes. Deze gebeurtenis is van grote invloed geweest voor het volk Israël en voor de gehele mensheid. Paulus hecht aan het Sinaï gebeuren in het licht van het evangelie weliswaar een ondergeschikte rol, maar niettemin is deze toch wel belangrijk. Boven deze prediking staat ‘Hemelse radioaktiviteit. Voor de duidelijkheid: Radioactiviteit is de eigenschap van sommige elementen, zoals bijvoorbeeld radium om voortdurend energie uit te stralen. De radioactiviteit werd in 1898 ontdekt door Pierre en Marie Curie.

In de tegenwoordigheid van God

Mozes was de berg opgeroepen om daar bij God te zijn en van Hem woorden, instructies en het verbond te ontvangen. Veel dagen bracht hij -zo vertelt het oeroude verhaal ons- hoog op berg door. Daar ontmoette hij God. Het verhaal vertelt ons zelfs dat hij God van achteren zou zien; zie Exodus 33:22,23, als Hij voorbijtrok. Gods aangezicht zou hij niet te zien krijgen. Daar, hoog op de berg, gaf God hem de wetten, de instellingen en de verordeningen voor het volk. Het verbond luidde dat God Israël tot Zijn eigen volk wilde hebben, maar dan moest het wel in zijn wegen wandelen en zijn wetten houden en dan zou ongekende zegen het volk ten deel vallen. Hij, God, wilde temidden van Zijn volk wonen. Mozes bracht veel dagen zo in Gods tegenwoordigheid door. Toen hij, afgedaald van de berg, bij het volk beneden aankwam, straalde zijn aangezicht. Die straling was zo sterk dat ze hinderlijk voor de omstanders was. Vriendelijk werd hij dan ook verzocht om een doekje voor zijn gelaat te doen, zodat zij er niet door verblind zouden worden; zie Exodus 34:29-35. Was Mozes radioactief geworden? Als hij dat was, dan was het zeker een niet gevaarlijke straling. Eigenlijk was hij helemaal niet radioactief, maar goddelijk-aktief geworden.

Ik vraag me af wat er gebeurd zou zijn als zij wel de straling hadden verdragen en juist dicht bij Mozes zouden zijn gebleven. Ik vraag me af wat er gebeurd zou zijn als het volk zou gezegd hebben: “Mozes, je bent in Gods tegenwoordigheid geweest en je straalt zo mooi. Wow, Mozes, dit is gaaf, dit is fantastisch. Wij willen ook gaan stralen. Wij willen in jouw tegenwoordigheid blijven, want jij draagt Gods kracht in je! Mozes we willen je aanraken. Raak ons aan, opdat we allen vol worden van de tegenwoordigheid van de Heer....” Ik durf te veronderstellen dat het gehele volk was gaan stralen. Dan was het een volk van zonnetjes geworden. En, die waren toen - en nu is het nog zo - hard nodig in deze donkere, duistere en demonische samenleving. Er zijn mensen als zonnetjes zijn nodig - niet slechts mensen als kaarsjes. Mensen, die radioactief zijn, goddelijk-aktief, omdat ze in Gods Tegenwoordigheid leven.

Straling ondanks de onvolmaaktheid van het Oude Verbond

Mozes moest een zware weg gaan om in Gods Tegenwoordigheid te komen. Hij moest een zware klim naar boven maken, terwijl de berg rookte en er een soort onweer boven de top hing. Het volk was niet voor niets bang. Het volk zei tegen Mozes dat hij maar alleen naar boven moest gaan en zij beneden zouden wachten. God wilde Zijn ontzagwekkende majesteit en heiligheid op deze wijze aan het volk duidelijk maken. Hij was een levende en geen dode God. Hij was geen Egyptische god, gelijk aan de afbeelding van een dier. Hij was ontzagwekkend en in staat bergen te doen beven en ze in vuur en vlam te zetten. Geen wonder dat het volk bevende zei: "Mozes ga jij maar lekker alleen naar boven, wij wachten hier beneden wel op je." Zie Hebreeën 12:18-21.

Paulus, de schrijver van deze 2e Corinthebrief, wist dat het verbond, dat Mozes voor Israël had ontvangen gedoemd was te falen. Niet omdat het niet goed was, maar omdat de macht van de zonde woont in de mens en zij daardoor moreel zwak zijn en dus de wetten niet kunnen nakomen. Daarom wordt de wet 'de bediening van de dood' genoemd. Door de wet zou er eigenlijk een besef van onvermogen moeten komen in de mens. "God, U heeft fantastisch mooie en goede wetten voor ons gemaakt, maar - helaas - het spijt ons, wij zijn zwak en zondig en kunnen ze niet houden. Vergeef ons alstublieft en help ons." Daarom zegt Paulus in de Romeinenbrief: "Door de wet leren wij de zonde kennen.”

Paulus heeft een meesterlijke argumentatie in dit gedeelte van de brief opgebouwd, hier is het: Als Mozes vanuit Gods Tegenwoordigheid met de bediening van de wet in zijn handen, reeds straalde, hoeveel te meer zullen wij niet stralen met de bediening van de genade en het eeuwig leven. Ik zeg: “Good point,’ brother Paul.” Christenen behoren zeker te stralen.

Stralend door hemelse energie

Mozes leefde in het Oude Verbond, dat van de wet en straalde, maar in het Nieuwe Testament lezen we ook over stralende mensen. Noem ik als eerste Jezus.

Petrus, Johannes en Jacobus zagen Jezus op de berg der verheerlijking stralen; lees Mattheüs 17:2, er staat: "Zijn gelaat straalde als de zon en zijn klederen werden wit als het licht." Zelfs in deze tijd zijn zulke fenomenen niet begrepen. Petrus is deze ervaring nooit vergeten. De schitterende aanblik van Jezus had een onuitwisbare indruk in zijn geest gemaakt; zie 1 Petrus 1:16,17.

In Handelingen 6:15 lezen wij over Stefanus, dat hij straalde als een engel, in de laatste fase van het verhoor door het Sanhedrin.

Gedurende de gehele kerkgeschiedenis zijn er gelovigen geweest, die soms in straling werden gezien. Ik noem bijvoorbeeld Fransiscus van Assisi. Zijn volgelingen gingen hem soms s’nachts zoeken in het bos, waar hij veel bad. Soms zagen zij hem gehuld in een lichtkrans. De plaatjes van Jezus, apostelen en kerkheiligen met een stralenkrans, een halo, rondom hun hoofd berust op de waarneming van een schittering rondom hun hoofd bij sommige gelegenheden.

Ook in recentere tijden zijn schitterende stralingen bij toegewijde gelovigen waargenomen. Tijdens de opwekking van Wales in 1904 straalde de prediker soms met een hemelse glans en mensen ervoeren een geweldige, heilige en ontzagwekkende tegenwoordigheid van God en zelfs de meest geharde zondaars bekeerden zich. Opwekking komt als de tegenwoordigheid van God groot en sterk wordt in heilige kracht.

Het is duidelijk dat wij mensen niet voortdurend met zo'n hoog stralingsniveau kunnen leven. De stoffelijke schepping, waarbij ook ons lichaam is inbegrepen, is geschapen met een lager energieniveau. De aardse stoffen en lichamelijke hoedanigheid kunnen niet lang een hogere energie uitstralen, dan waarmee ze geschapen zijn. Maar af en toe draait God de schakelaar even hoger en laat zien waartoe zijn Heilige Geest in staat is.

Verandering door de Geest van God

De tekst in de 2e Corinthebrief vestigt onze aandacht op de kracht van God, die mensen verandert, vernieuwt, verfrist.

Iemand, die in de Tegenwoordigheid van God leeft en in de vrijheid van Christus, zal nooit hetzelfde kunnen blijven -hij zal voortdurend veranderen. Mensen, die de kracht van de Geest in zich missen, verzuchten: “Ik zal altijd wel zo blijven. Ik verander nooit. Mijn zwakheden zullen me wel altijd aanbleven en parten spelen. Mijn zondige gewoonten, zowel in mijn fantasie, als in mijn daden, zullen me wel altijd blijven hinderen en binden. Mijn karakter met z'n eigenaardigheden en negativiteit zal altijd hetzelfde blijven, want zo ben ik nu eenmaal...” Er zijn mensen hier, die deze denkwijze herkennen. Je weet het: Je bent gebonden.

Mensen, die echter wel leven in Gods Tegenwoordigheid en in de vrijheid van Christus staan, veranderen voortdurend; dat is zeer opwindend. Zij veranderen van inzichten, want zij leggen verouderde inzichten af en nemen de nieuwe met blijdschap aan. Zulke mensen laten zich niet binden door menselijke instellingen of tradities, zij veranderen met creatieve en effectieve kracht. Dit is de kracht van Gods Geest. Mensen, die in de Tegenwoordigheid van God leven zullen niet altijd bij het oude willen blijven, ook zullen zij niet achterom kijken. Mensen, die in de Tegenwoordigheid van God leven, richten zich op de toekomst, de toekomst van God's Koninkrijk. Mensen, die in Gods Tegenwoordigheid leven weten dat het leven geen statisch bestaan is, maar een dynamisch. Zulke mensen veranderen voortdurend van heerlijkheid tot heerlijkheid en van kracht tot kracht, zoals Psalm 84:8, “Zij gaan voort van kracht tot kracht, en verschijnen voor God in Sion.”

Wij maken dikwijls de fout om mensen te beoordelen op grond van ervaringen van jaren geleden. Men zegt: "O, die en die is zo en zo, en die verandert nooit...." Maar mensen, die in Gods Tegenwoordigheid leven en de vrijheid van Christus kennen veranderen wel. Als je zulke mensen opnieuw ontmoet ontdek je dat ze veranderd zijn. Zij zijn betere mensen geworden. Soms herken je zulke mensen niet meer - zo sterk zijn ze veranderd. De vraag is wil jij veranderen van heerlijkheid naar heerlijkheid? De Geest van God wil dat in je bewerken.

Zijn hier nu stralende Christenen? Straal ik, straalt u? Eén ding is zeker: Wij kunnen dit stralingsniveau niet zelf regelen. Niemand kan zelf een paar schakelaars in zijn hersenen omzetten om te gaan stralen. Niemand kan zelf een hogere straling bewerken - gelukkig maar. We zouden dan weer iets hebben om mee te spelen en te manipuleren.

U kunt gaan stralen

Toch durf ik dit te stellen: Ook jij, ook u kunt gaan stralen door hemelse energie.

Als je wilt gaan stralen door Gods tegenwoordigheid, moet je dit eerst doen: Reinig je ziel van alle elementen die de stralingsbron van hemelse energie belemmeren - hier bedoel ik zonde in alle- en elke vorm. Reinig je gedachteleven eerst. Zoveel mensen hebben last van onreine fantasieën. Ik zal er duidelijk over zijn: Onreine fantasieën worden gestimuleerd door wat je ziet, wat je hoort en dat je toelaat bezit van je geest te nemen. Als iemand tijdens bediening mij belijdt dat hij of zij veel last heeft van onreine fantasieën, weet ik waarmee hij of zij zich gevoed heeft. Ik dring er met klem op aan: Heb geen gemeenschap met onreinheid, leef heilig, leef in gemeenschap met de heilige God en je gedachten zullen rein blijven en je fantasieën vol van de heerlijke dingen van God.

Als je rein voor God bent, als je je geest zuiver richt op Hem en zijn wil, kun je gaan stralen. Misschien niet met dat hoge stralingsniveau, dat toch maar eventjes duurt omdat niemand dat lang in dit zwakke lichaam kan verdragen, maar wel op een lager, onzichtbaar niveau, dat door mensen in je nabijheid wordt aangevoeld. Dan wordt er van je gezegd: “In zijn of haar nabijheid voel je de tegenwoordigheid van God.” Ik zeg u vandaag in elk geval: Het is niet Gods wil dat u, dat jij slechts een kaarsje in deze donkere en koude wereld zal zijn, maar een zonnetje! Het is Gods wil dat je zult stralen met de radioactiviteit van de Heilige Geest. Wie echt goed naar de Zoon van God blijft kijken en in zijn Tegenwoordigheid leeft, zal gaan stralen van vreugde! Zie Psalm 34:6 "Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde!"

Oproep en slot

Wil je Gods Tegenwoordigheid ervaren? Wil je je blootstellen aan zijn straling, zijn goddelijke radioactiviteit? Heeft je ziel behoefte aan nieuwe kracht? Moet je leven niet veranderd worden? Je wil toch niet zo blijven, zoals je nu bent? Er zijn mensen hier, jonge en oudere, die weten dat hun leven niet zo moet blijven, zoals het nu is. Beleid je zonden, bekeer je tot God en maak je gereed een nieuw, rein leven te gaan leiden; laat het oude voorbij zijn en begin opnieuw. Kom tot God, kom tot de Bron van hemelse straling, van goddelijke energie. Kom tot Jezus Christus en wordt vervuld met de Heilige Geest. Je behoeft geen berg te beklimmen om vandaag bij God te komen. Er hangt geen donderwolk boven je hoofd. Je mag komen tot de feestelijke vergadering van God; zie Hebreeën 12:22. Hij wil je zegenen met de bediening, die leven aan je geeft. De zonde heeft de dood in je bewerkt, maar de genade van God wil leven in je bewerken. Ik spreek leven uit over iedereen hier; amen.

Gebed

“Heer, ik kom met mijn flikkerend, uitgaand kaarsje tot U. U zegt in uw woord dat U de walmende vlaspit niet zult uitdoven, daarom kom ik met vertrouwen tot U. U vergeeft mij mij zonde; ik geloof in de kracht van het bloed van Jezus. Ik wil ook geloven in de kracht van de Heilige Geest. Ik wil een hemels radioaktief Christen worden, stralend voor U. Ik dank U voor het wonder van vernieuwing, dat U in mij bewerkt.”

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 1 augustus 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands