als op... Midiansdag!
Prediking van T. J. de Ruiter

Jesaja 9:3,4, "Want het juk dat het drukte en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midiansdag. Want elke schoen, die dreunend stampt en elke mantel in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur."

Wat er aan Midiansdag vooraf ging...

Het verhaal van de ‘Midiansdag’ speelde zich af rond 1100 v.Chr. De jonge Gideon werd door God geselecteerd om zijn volk een bevrijding te bezorgen uit de macht van de omliggende stammen. Zij maakten het leven van de Israëlieten zuur. Niets was meer veilig, de oogsten werden geroofd, het veldgewas vernietigd, er werd geen voedsel overgelaten. Schapen, runderen en ezels werden gestolen. De Israëlieten verarmden zienderogen, de economie ging ten gronde en er viel gewoon niet meer normaal te leven -wat een toestand; lees Richteren 6:1-6. Men nam allerlei voorzorgsmaatregelen om toch maar een beetje eten veilig te stellen. Zo werd soms koren in de wijnpers gedorst of geklopt en niet in het veld of op het erf.

Gideon was zo aan het werk toen er de Engel aan hem verscheen. Let op hoofdletter 'E' want het was de HEER. We noemen zo'n verschijning een 'theofanie', God in menselijke gedaante. De HEER zei hem dat hij was uitgekozen om Israël een overwinning te geven en de Midianieten een gevoelige les, een nederlaag, te bezorgen; lees Richteren 6:11-16. De kern van het bemoedigende en veelzeggende woord van de engel in vers 16 is: "En de HERE zeide tot hem: IK ben met u, daarom zult gij Midian verslaan als was het één man!"

Na allerlei perikelen - want eerst had Gideon het afgodsbeeld in zijn dorp kapot gemaakt wat hem niet in dank werd afgenomen - kwam dan de dag, dat de Midianieten moesten worden aangepakt. Zij waren weer gekomen - nu in grote getale, want ook de Amalekieten waren erbij in een soort van bondgenootschap - en lagen reeds in het land.

Gideon kreeg snel de Israëlieten gemobiliseerd. Zijn oproep was indrukwekkend en wekte vertrouwen. Hij kreeg een aanzienlijk aantal strijdlustige mannen om zich heen. Maar, er vond op Gods instructies een strenge selectie plaats. Bange en niet parate soldaten mochten naar huis terugkeren en Gideon bleef met slechts driehonderd man over -terwijl het leger van de Midianieten zo groot als een zwerm sprinkhanen was - dus niet te tellen! Zou dat wel goed aflopen, moet Gideon zich hebben afgevraagd. Het blijkt dat ook al ben je vervuld met de Heilige Geest - en dat was Gideon - je toch een mens blijft en je gewoon menselijk kan afvragen of alles wel goed zal gaan.

De Heer bemoedigde echter zijn dienstknecht en liet hem een avontuurtje beleven dat hem de zekerheid gaf dat hij de overwinning zou behalen. Zij gingen 's nachts spioneren in het leger van Midian. Het was ongetwijfeld het holst van de nacht en overal in de tenten lagen de snurkende Midianieten en Amalekieten. Zij maakten zich geen zorgen want hun verspieders wisten wel dat Gideon met een armzalig klein aantal soldaten aan de andere kant van de heuvel lag. "Dat word morgen een gemakkelijke klus, die Gideon is zo afgemaakt... slapen, er is geen gevaar. Snurk er maar op los alsof je thuis in bed ligt."

Gideon en zijn adjudant Pura slopen om het snurkende kampement. Plotseling - was dat even schrikken - hoorden ze een conversatie in één van de tenten. Een slaperige stem sprak: "He, word wakker - ik heb gedroomd. Een gerstekoek rolde de legerplaats van Midian binnen, kwam tot aan de tent, stootte die om, zodat ze neerviel, en keerde ze ondersteboven, en daar lag de tent. Wat moet dat nou betekenen?" De ander geeuwend, zich nauwelijks realiserend wat hij zei: "Dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëliet; God heeft Midian den gehele legerplaats in zijn macht gegeven." Stilte, snurken. Ik denk dat Gideon bijna "Prijs de Heer" had willen roepen, maar hij hield nog net de hand op de mond. Eenmaal weg van de legerplaats was het: "Hallelujah, nu weet ik het! God geeft ons de overwinning."

Midiansdag!

Er moest nu snel worden gehandeld: Gideon gaf zijn bevelen aan de driehonderd mannen: Drie groepen werden gevormd en iedereen kreeg een horen om op te blazen en een lege kruik met een fakkel erin. De afspraak was: We sluipen van drie kanten naar het kamp. Op een teken blazen we tegelijk op de horen, slaan de kruiken kapot, steken de fakkels aan en stormen op het kamp af! We roepen: "Voor de HEER en voor Gideon!" U zult het met me eens zijn: Een geniale verrassingsaanval - en die bracht dan ook de vijand in grote paniek. Het werd een grote overwinning! Dit was de Midiansdag: Een verrassende en volkomen overwinning, geweldig!

Interview met Gideon, de vraag naar zijn ‘geheim’

Ik heb Gideon om een interview gevraagd want ik wilde wel eens weten wat zijn geheim was. "Gideon, dit was fantastisch, te gek man - zo'n strategie, subliem - maar toch: Hoe is dit mogelijk geweest? Hoe kwam je aan dat sterke leiderschap en hoe kwam je op dat geniale idee en hoe kwam je aan de mannen, die je gehoorzaamden tot diep in de nacht? Vertel eens, man." Hier volgt Gideon's reactie; luister goed, want het is echt bijzonder.

"Mijn geheim? Ja, ik ben eigenlijk van nature een bange jongen, geen bijzondere talenten en ik had een minderwaardigheidscomplex, ik voelde mij de kleinste van de gehele familie. Maar, weet je, nadat die Engel bij me was gekomen en de HEER, en mij zo bemoedigend had toegesproken, veranderde er iets in mij. Toen kwam dat moment - het was toen we in de krant lazen en op het nieuwsjournaal hoorden dat de Midianieten en Amelekieten weer een veldtocht tegen ons beraamden - dat ik een bijzondere ervaring kreeg. Het was alsof de Geest van God om en over mij heen kwam alsof er een mantel over me heen werd gegooid; zie Richteren 6:34. Ik kreeg een warm gevoel, een tinteling ging door mij heen en er kwam een enorme kracht in mij naar boven. En toen, nou ja, de rest weet je. Ik blies op mijn trompet en tot m'n eigen verbazing verzamelde zich bijna geheel Israël om mij heen  -niet te geloven man. ik weet, dat het geheim echt die ervaring was, die vervulling, die bekleding (Dat betekent het Hebreeuws eigenlijk) met de Geest van Jahweh. Het geheim was die zalving, die bekrachtiging met de Geest van God. Het geheim is dus eigenlijk: De Geest van de Heer, die op mij kwam.”

Inderdaad, de Schrift geeft aan dat het de Geest van JAHWEH was die van Gideon een moedige, strijdlustige en wijze man maakte, die zich van slappe mensen en van zijn wereldse, afgoden dienende dorpsgenoten, niets aantrok. Het was de vervulling met de Heilige Geest, die hem tot een instrument van God maakte, zodat het juk dat het volk drukte en de stang op de schouder, die het pijn deed en kwelde, verbroken werden. Ook de dreunende schoen, die onderdrukt, vertrapt en intimideert werd vernietigd. Het heerlijke gevolg was dat het volk zich in vrijheid kon verheugen en in vrede kon wonen.

Bevrijding, door de de Heilige Geest...

Iemand verzucht: "Prachtig verhaal, waar wat heb ik er aan?” Luister, hier komt boodschap voor u: Zoals Jesaja profetisch deze oeroude gebeurtenis als een illustratie gebruikt voor wat God zou gaan doen voor zijn volk, zo gebruik ik hier dit verhaal van Gideon als de grond voor een profetische proclamatie van heil aan u.

Ik vraag je persoonlijk, herken je dit? Je bent bang, je voelt je voortdurend opgejaagd, je wordt geïntimideerd - en niet zo’n klein beetje ook. Er zijn - bij wijze van spreken - Midianieten en Amalekieten, machten, die je kwellen en het leven zuur maken. Je verschuilt jezelf en probeert je te verbergen, bang als je bent nog meer door anderen beschadigd te worden. Er is geen echte levensvreugde en je kwijnt als het ware langzaam maar zeker weg. Je roept tot God, er is een schreeuw in je hart: "God help me, alsjeblieft, want ik houd het niet meer uit, ik ga kapot. Oh," zo verzucht je, "was er maar ergens iemand, die mij uit mijn isolement kon halen, die mij zou kunnen bevrijden uit deze ellendige situatie."

Ik heb goed nieuws. Gideon sprak van een zalving met de Geest van God, van een bekleed zijn of vervuld zijn met de Geest van de HEER, maar zijn zalving is nog niets vergeleken met die met de Heilige Geest, de Grote Gave, die jij nu ontvangen kunt op het geloof in Jezus Christus. Luister naar deze verbluffende Messiaanse proclamatie in Jesaja 61:1-3.

"De Geest van de Here HEER is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening van de gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen van de HEER en dag van wraak van onze God; om alle treurenden te troosten, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende gees."

De Geest van de Heer is aanwezig. Ik zeg u: Al zouden alle demonen van de hel u achtervolgen als die Midianieten van toen en proberen u alle geluk en levenskracht en hoop en gezondheid te ontnemen. Al zouden al die satanische en sinistere machten u het leven zuur en ondraaglijk maken, als u gewillig bent de bevrijding door de Geest van God bewerkt te ontvangen, zult u door het geloof in Jezus een geweldige overwinning.

Oproep en slot

U weet zich geïntimideerd, u verbergt zich, u bent bang. Niet alleen mensen intimideren u, maar ook mysterieuze, duistere machten. U voelt hun inwerkingen in uw gevoelsleven en denken. Let op: Nu blaas ik op de horen en proclameer: “In Jezus’ Naam word vrij! Het juk, dat u drukt: word verbroken. De roede en de stang, die opjagen en pijn doen: Word kapot gemaakt. De dreunende schoen, die intimideert en angst aanjaagt: Word verbrand door het reinigend vuur van de Heilige Geest. Geloof en ontvang het: Dit is uw Midiansdag. Uw Midiansdag is Gods vrijzettend geschenk aan u. Ontvang de volkomen verlossing en bevrijding, die tot u komt door het geloof in het Kind, de Zoon, de Sterke God, die geboren is in Bethlehem. Dit is uw Midiansdag.

Waarom zou u dit dankgebed niet bidden: "Dank U, Heer; U geeft mij mijn Midiansdag."

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 1 augustus 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands