God is Genoeg!
Prediking van T. J. de Ruiter

“Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.”

Filippenzen 4:19,20

Inleiding, de tekst in het verband

Maak een lijst van de dingen, die je nodig hebt, zend hem naar de hemel en God zal heerlijk voorzien, zo zouden velen graag deze tekst willen verstaan. Het is een prachttekst en wij leren hem dan ook uit ons hoofd, zodat wij in een situatie, waarvan wij vinden dat er ons iets ontbreekt, hem onmiddellijk uit het hoofd kunnen opzeggen, als een geloofsproclamatie.

Om te verstaan wat Paulus hier bedoelde te zeggen tot de gemeente te Filippi en ons, zullen we eerst het verband bestuderen, waarin Paulus tot deze veelbelovende verklaring kwam.

De apostel had een moeilijke tijd gehad. Hij had perioden van gebrek gekend, waarin weinigen hem van het nodige voorzagen. Veel gemeenten, die hij zelf had gesticht, hadden er niet aan gedacht dat deze trouwe, zelfopofferende dienstknecht van de Heer zelf ook praktische zaken nodig had. Zij hadden er ook niet bij stil gestaan dat deze apostel al zijn tijd voor de verspreiding van het evangelie wilde gebruiken en daarom door anderen van de dagelijkse benodigdheden zou moeten worden voorzien. De gemeente te Filippi had echter wel aan hem gedacht en een gave gezonden ter ondersteuning. Paulus schreef in 4:14, “Toch hebt gij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking” en in vers 16, “Want ook te Tessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden.” Paulus dankte ook God voor deze lieve, oplettende en behulpzame gemeente te Filippi. Hij zegende haar daarom met dit woord: “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus.”

Dit woord van de apostel geeft mij inspiratie om in deze woordverkondiging stil te staan bij de Algenoegzaamheid van God. Want God is inderdaad bij machte in alle behoeften te voorzien. Hierbij moeten we niet slechts denken aan de aardse, zoals voedsel, kleding, onderdak, maar vooral aan de diepere en belangrijkere: De behoefte aan Genade, aan een Gids door het leven, aan een Geliefde (met een hoofdletter ‘L’) en aan Genezing van geest, ziel en lichaam

God is genoeg voor het levensonderhoud

Er zijn drie basisbehoeften van de mens, de Bijbel noemt deze ook: Voedsel, kleding en onderdak. Afhankelijk van de cultuur waarin we leven, worden deze eisen uitgebreid met bijna ontelbaar veel zaken, waarvan wij met elkaar vinden, dat wij ze nodig hebben en dat we niet zonder hen kunnen. Wij hebben veel nodig; Een huis, een kamer, een fiets, een scooter of auto, een vaste- en een mobiele telefoon, een stereo-installatie, een tv. - als het even kan een breedbeeld, een computer, en liefst een supersnelle ook, een goede opleiding en daarna een goede baan, vakantie, liefst tweemaal per jaar en - ga zo maar door. De lijsten van de meeste mensen in ons land zijn nog veel langer, dan wat ik hier heb genoemd. Allemaal dingen, die we nodig hebben om te kunnen leven in deze maatschappij. Ik leg de nadruk op ‘in deze maatschappij.’

Want, gaan we naar de binnenlanden van Afrika of Papoealand bijvoorbeeld, dan weten we dat mensen daar met veel minder tevreden moeten zijn.

Wij vinden met elkaar dat we zoveel dingen en zaken nodig hebben. Maar, wat vindt God hiervan? In Het Onze Vader wordt ons geleerd dat we mogen bidden: “Geef ons heden ons dagelijks brood.” Brood staat voor alles, wat we elke dag nodig hebben voor ons leven op deze planeet. Afhankelijk van onze levenswijze in de cultuur, waarij we leven, zal God ons, op ons gebed, willen geven wat we nodig hebben. Maar nooit moeten we vergeten dat ons leven, ook lichamelijk, voortgekomen is uit het Woord van God en door zijn Woord blijft bestaan. In een ultieme testervaring is door Jezus bewezen dat we het mogelijk is alleen uit Hem te leven. Toen de duivel Jezus verzocht van stenen broden te maken, antwoordde Jezus hem met een: “Er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond van God uitgaat.” Mattheüs 4:4; Deuteronomium 8:3. Er zijn ook gedocumenteerde getuigenissen van Christenen, die opgesloten waren in cellen, geen voedsel kregen om hen van de hongerdood te laten sterven. Zij bleken - tot volkomen verbijstering van hun beulen - zelfs na langere perioden gezonder te zijn dan de gevangenisbewaarders; zij waren zelfs aangekomen! Zij waren door engelen van voedsel voorzien of hadden uit de uit de voedingskracht van het Woord van de levende God geleefd!

God is algenoegzaam en kan ons in leven houden zonder de normale lichamelijke, stoffelijke behoeften voor ons dagelijks leven! Geloof Hem!

God is genoeg voor alle genade

Waaraan denkt u als ik het woord ‘genade’ uitspreek? Mensen hebben het bijbelse begrip ‘genade’ vervormt en verzwakt in zijn ware betekenis. Ik moet terugdenken aan een jeugdervaring als jongen van 7 of 8 jaar op de basisschool. We vochten met elkaar, soms eerlijk en soms heel gemeen. Als de één de ander eronder kreeg in een greep, waaruit je niet los kon komen, dan kon de ander tegen je zeggen: “Als je genade zegt, laat ik je los.” Het is mij ook overkomen, zowel de overwinnaar-ervaring als de verliezende. Ik lag op de grond, mijn arm achterover gebogen. Wat ik ook deed, ik kon niet loskomen. De knul boven op mij wist het en siste: “Als je genade zegt, dan laat ik je los.” Natuurlijk dacht ik "genade zeggen, dat nooit! Wat een vernedering!” Maar de greep werd krachtiger, de pijn haast ondraaglijk, mijn arm stond op breken. Toen kwam dat vernederende woord eruit, ‘genade.’ Hij liet los, ik had hem wel kunnen neerslaan, maar m’n arm deed nog pijn. Ik dacht, "de volgende keer krijg ik jou wel!" Genade had ik moeten zeggen - wat een vernedering.

Nu heb ik Gods heerlijke genade leren kennen, die mij niet vernedert, maar verhoogt. Als ik vraag: “God, wees mij genadig. Ik dank U voor genade.” Voel ik mij niet vernederd, neen, ik voel mij juist beter want Gods genade verhoogt en verrrijkt een mens - dat is zijn bedoeling. Hij weet dat we genade nodig hebben. De basisgenade is kwijtschelding van alle zondeschuld. Dan ook het eeuwig leven bij Hem en het ontvangen van de vele zegeningen, waaronder als eerste het ontvangen van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft op zijn beurt ons geestesgaven. Die geestesgaven worden in het Nieuwe Testament de ‘charismata’ genoemd, dat is letterlijk en juist vertaald als ‘genadegaven.’ Het is daarom ook uit Gods genade als u echt in tongen spreekt, of kunt profeteren, of wonderen kunt verrichten, of geloof hebt dat u bergen kunt verzetten of als kunt prediken en onderwijzen. Paulus, die zeer hard voor de Heer werkte zei dan ook in 1 Corinthiërs 15:10, “Ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God, die met mij is.”

Als we denken een geestelijke krachtpatser te zijn, een geestelijke reus, zullen we dienen te beseffen dat we alles ontvangen hebben uit Gods vrije genade. Hebreeën 13:9 wijst erop dat ons hart vastheid moet kunnen vinden in genade. Wees niet trots, maar kniel voor de Heer en zeg; “Heer, ik heb uw genade nodig, dank u dat U mij genadig zijt.” En Petrus zegt in 1 Petrus 5:10, dat God, de God van alle genade is. Hallelujah!

God is genoeg voor alle leiding

Laten we eerlijk zijn. Wij mensen zijn op reis door het leven naar de eeuwigheid. Dikwijls voelen we behoefte aan leiding. We staan voor een keuzemogelijkheid, die van groot belang voor ons verdere leven zal zijn. Wat zal ik kiezen, wat moet ik doen? Hoe kan ik weten wat het beste voor mij, m’n gezin, m’n werk, m’n toekomst is?

We hadden het onlangs over astrologie en de horoscoop. Steeds meerderen schenken vertrouwen aan de astrologische voorspellingen, zoals die in horoscopen worden gegeven. De meeste mensen doen er gemakkelijk over, maar intussen lezen velen de horoscopen in de bladen en magazines en laten steeds meer mensen hun de toekomst voorspellen. Veel leiders, ook politieke, maken gebruik van de voorspellingen en adviezen van astrologen. Wat kunnen van dit zoeken naar leiding verwachten? Alleen maar verwarring, chaos, teleurstelling. Ik vermaan u: Geloof niet in de sterren, geloof in de God, die de sterren gemaakt heeft!

We hebben een Gids nodig om ons te leiden door dit leven en door de dood heen naar het nieuwe leven. Wij zongen vroeger:

“Heer, wees mijn Gids, op heel mijn levenspad, Wees gij mijn Gids. Wijs mij de weg naar Sion’s gouden stad, Wees gij mijn Gids. Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor, Dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k Uw spoor.”

Hebben we geen hemelse Gids meer nodig, vandaag, die ons door het leven leidt? Zijn we zo technisch vooruitgegaan dat we met het Global Position Systeem ook onze weg feilloos naar de hemel kunnen vinden?

U mag dan de allernieuwste straten- en wegengids hebben, en uw auto feilloos besturen naar uw bestemming, maar u heeft een geestelijke gids nodig, die u leidt door het leven met al z’n ups en downs, z’n teleurstellingen en successen. God heeft een gids gegeven in de Bijbel. Een boek dat ons betrouwbare aanwijzingen geeft hoe we moeten leven en ons bovenal een betrouwbaar verslag geeft van de Grote Verlosser Jezus Christus!

David kende het Woord van God als zijn Gids; Psalm 119:9, “Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.” Hé, meisjes, jongedames, denk niet, “Ha, dat geldt voor de knullen.“ Neen, dat geldt ook voor jullie -zeker weten!

Voelt u behoefte aan een betrouwbare Gids op uw levensweg? U voelt behoefte aan leiding? Neem de Heer als uw Gids, uw Loods, uw Leider. Hij heeft wegen om u te leiden op de beste weg, Hij heeft mogelijkheden, die uw verstand te boven gaan. U kunt dit lied tot uw gebed maken:

“Leid mij, Heer, o machtig Heiland, door dit leven, aan uw hand. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig. wees mijn Gids, in ‘t barre land.”

God is genoeg voor alle genezing

De Allerhoogste God heeft de kracht u genezen naar lichaam, geest en ziel. In Exodus 15:26 proclameert Hij: “Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.’ Daarom durfde David proclamerend dichten in: Psalm 103:3a, "Die al uw krankheden geneest.”

Dat de HERE GOD kan en wil genezen bewees Hij overtuigend en overweldigend in de bediening van de Messias Jezus Christus. Sinds Hij naar de hemel is terug gekeerd heeft Hij door de kracht van zijn Geest met of zonder de hulp van dienaars met bijzondere genezingsgaven velen genezen, dikwijls ook op onverklaarbare wijze en met wonderlijke kracht. De getuigenissen van de genezende kracht van God stapelen zich hoog op tot op de dag van vandaag. Er zijn er ook in de deze gemeente, die genezing van de Heer hebben ontvangen. De Here wil vandaag ook genezen. Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Hij genas Tessa, mijn vrouw, verleden jaar van lastige en vervelende pijnen vanwege spataderen. Zij kon jarenlang niet slapen van de kramp in het rechterbeen, spataderen, bewegende aderontstekingen, falende kleppen in adertjes, ook diep in het been verborgen, zodat de chirurg niet meer wilde opereren. God genas haar in één flitsende, dynamische, krachtige aanraking! Haar getuigenis staat op onze Internetsite. Lees het en geloof God voor uw genezing.

Dit gezegd hebbend zal ik niet ontkennen dat God dikwijls ziekte toelaat om een mens tot dieper inzicht en heiliging te brengen, tot gehoorzaamheid of tot verootmoediging en een groter besef van afhankelijkheid. Ik heb aan ziekbedden gestaan en hoorde de lijder zeggen: "Ik dank God voor deze ziekte, want ik heb heb iets geleerd dat ik waarschijnlijk anders niet had willen leren."

God is genoeg voor alle liefde, die U nodig heeft

De mens heeft liefde nodig, liefde, die hem koestert, voedt, opbouwt en steunt en nooit in de steek laat. Liefde schenkt leven, voeding, waardering, zinvolheid, de diepste bevrediging in de ziel. Zonder liefde voelen we ons incompleet, dood, verlaten, verloren. We hebben het nodig ook voor onze zelfbevestiging, te weten dat we geliefd zijn. En als de liefde in ons eigen hart ontwaakt merken we het vermogen, het potentieel om zelf liefde te willen geven aan een ander.

God is liefde, schreef de apostel Johannes, de apostel van de liefde wordt hij genoemd. “Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld., opdat wij zouden leven door Hem.” 1 Johannes 4:9.

De mensheid is gericht op de aardse, de vleselijke, de natuurlijke, de lichamelijke liefde, op het genot, de passie en de bevrediging ervan. Maar het evangelie heeft ons een hogere orde van liefde geopenbaard, de Goddelijke liefde, een geestelijke-, zelf-communicerende, supercreatieve liefde, oneindig van aard, kostbaarder dan het fijnste goud, een liefde, die het hart van de mens zo vervullen en verzadigen kan, dat al het andere er de lichamelijke liefde erbij verbleekt.

In het Engels zingen we: "Oh, the deep, deep love of Jesus, fast, ummeasured, boundless free. Rolling like a mighty ocean o’r me."

U heeft liefde nodig, een borst, waar u troost, warmte, geborgenheid, genegenheid, koestering en kracht ervaart? Kom dan tot Jezus Christus, want van Hem werd getuigd in Johannes 1:18. “Niemand heeft ooit God gezien, de Eniggeborene, die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem ons doen kennen.”

Het is Jezus Christus, die u in zijn armen nemen kan en u aan de boezem van zijn Vader kan leggen. Is dit niet ongelofelijk mooi? Liggend aan de boezem van de Vader van Jezus hoor ik u zeggen: “Meer heb ik niet nodig, U bent genoeg voor mij, mijn Vader-god.” Daarom kom ik tot de laatste, de allesomvattende waarheid:

Slot; God zelf is genoeg

Al het voorgaande kan ik samenvatten in deze zin: U heeft God nodig. Ik zal preciseren: U heeft geen New Age God nodig, geen kosmische energie, uit wie alles ontstaan zou zijn via allerlei ingewikkelde energetisch-kosmische processen. U heeft niet nodig de God van het Spiritisme, een super-intelligent brein, maar onpersoonlijk, het heeft geen hart, dat liefde kent en kan geven. U heeft niet de God van de Oosterse godsdiensten nodig, een pantheïstische god, die in alles is, hij is de materie, in de mens. Als je lang en diep mediteert zul je hem misschien vinden die god in je. We hebben niet de god van de filosofen nodig, die niemand - ook niet na heel lang nadenken - kan begrijpen. Welke God hebben we dan nodig, waarom vraagt ons hart?

Ik verkondig u - in navolging van Christus en zijn apostelen -de God, die U nodig heeft: De God van de Bijbel, die ons gemaakt heeft, ons vergeeft, ons sterkt, ons voedt, ons met zijn hand wil leiden door het leven en wiens arm niet verkort is, zodat Hij niet zou kunnen verlossen. Wiens ogen altijd op ons rusten, zodat Hij ons overal kan volgen om ons waar ook ter wereld te helpen. Die God is de God, die zich openbaarde aan Israël en die de profeet uitdagend liet profeteren: “Met wie of wat wil gij mij vergelijken?” Wij hebben de God nodig, die Jezus Christus verkondigde, kende en eerde als zijn Vader.

Psalm 23:1, “De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.” Ik predik u de Algenoegzame God. Wat u nodig heeft is... Jezus alleen, want in Jezus is de volheid van God aanwezig en gemanifesteerd. Ik zeg u nogmaals: God is meer dan genoeg - ook voor jou, ook voor u, wat ook uw noden, pijnen en tekortkomeningen mogen zijn. Open uw hart voor Hem, uw hemelse Vader, en zijn algenoegzaamheid. U hebt toegang tot Hem door geloof in Jezus Christus, amen.

Ik nodig u uit dit gebed te bidden, erken en geloof Gods Vaderlijke Algenoegzaamheid.

"God, U bent genoeg voor mij vandaag, U kunt voorzien in mijn nood. U alleen weet wat goed voor mij is. U bent mijn Voorziener, U bent meer dan genoeg voor mij."

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor27T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 1 augustus 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands