Uitzicht op het water
Prediking van T. J. de Ruiter

Prediking in de dienst van Woord en Gebed, donderdag, 13 april 2000, te Huizen, bij de begrafenis van Truus Verwaal.

“En ik zag de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers van God.”

Openbaring 15:2; lezen 15:2-4

Geliefde broeder Verwaal, Elly, Cees, kleinkinderen, andere familieleden, broeders en zusters, vrienden, kennissen en buren; Truus Verwaal is ons allen ontvallen, en niemand, die dit pijnlijker en smartelijker ervaart dan u, br.Verwaal.

Chiel en Truus gingen samen verhuizen, de plannen waren reeds in een vergevorderd stadium, de woning te Huizen was hun toegewezen, de contracten waren nog slechts een formaliteit. Zo was het verleden week donderdag, toen mijn vrouw en ik bij Chiel en Truus Verwaal op bezoek waren. Zij waren beiden vol dankbaarheid en blijdschap dat zij naar Huizen zouden gaan. Dichterbij Hilversum wonen dat was hun groot verlangen geweest. Samen verhuizen, dat was het verheugende vooruitzicht voor hun beiden. Onze broeder Verwaal gaat dat echter nu alleen doen en dat is zeker een zeer moeilijke weg om te gaan.

Truus was, zoals gezegd, vol van de flat en het uitzicht dat die bood. Zij stond er voor het raam en keek uit op het meer. Zij zei dat het zien van het water, het ervaren van die rust, die er van dit panorama uitging, het antwoord op haar gebeden was. Zo’n plekje had zij reeds lange tijd vurig gewenst en nu kregen zij het; ik zie haar gezicht nog voor me, stralend van dankbaarheid en blijdschap.

Thans gaat onze broeder Verwaal dus alleen. En de grote vraag, die zich aan hem opdringt - hij is onontkoombaar - en die zoveel pijn doet, is deze, “Hoe heeft dit toch juist nu kunnen gebeuren?” Bij zo’n vraag valt een stilte, want het antwoord erop te vinden, is tasten naar mysteries, die achter deze stoffelijke, aardse werkelijkheid met haar belevenissen, liggen. Truus heeft het niet mogen beleven, dat zij kon genieten van het uitzicht op het water; het is voor haar geen werkelijkheid geworden.

Toch gaf de Geest van de Heer mij een mooi beeld, een geestelijk perspectief, een hemels uitzicht en dit ligt in de tekst van deze prediking. De tekst spreekt over overwinnaars in het geloof, in de apocalyptische beeldsymboliek, waarbij ik in deze prediking niet stilsta. Waar het mij om gaat is dat deze geloofoverwinnaars staan aan de glazen zee. In Openbaring 4:6 is er nog een nadere beschrijving, de zee lijkt op kristal. Het water is transparant en het schittert in het licht, dat van de troon straalt. Iemand, die vooral met een laagstaande zon aan de zee of een meer heeft gestaan, heeft kunnen zien hoe de waterspiegel met zijn rimpeltjes prachtig kan schitteren. Dan wordt er ook gezegd van deze overwinnaars dat zij citers in hun hand hebben. Als zij gaan zingen, zullen zij zich zonder enige twijfel, begeleiden  met deze eenvoudige snaarinstrumenten.

Als ik denk aan Truus, zoals zij jarenlang op de eerste rij in de gemeentezaal zat, dan zie ik haar spelen op de banjo. Zij wist er een goede toon mee te treffen, speels, sprankelend en sterk. In onzekere momenten, wanneer a capella zingend, de juiste toon moest worden getroffen, gaf zij die, dat hielp mij. Waarschijnlijk zou zij, als zij het had mogen beleven, voor het het raam van de nieuwe flat zijn gaan staan, en terwijl zij uitkeek op het water, de banjo hebben genomen en al neuriënd, één van die liedjes hebben gespeeld, die zij zo gaarne zong, terwijl de weldadige rust van het uitzicht op het water, haar ziel tot rust en aanbidding zou hebben gebracht. Dit beeld zal geen werkelijkheid worden want Truus is hier niet meer. Het meer bij Huizen zal haar niet aan haar kust zien staan.....

Maar ik kreeg dus een ander beeld, een hemels perspectief en dat wil ik met u delen. De Geest opende mijn oog door wat er hier in het boek Openbaring staat geschreven. Ik zag Truus staan als geloofsoverwinnares voor de glazen zee, een prachtig hemels water, helder, transparant en schitterend. Ik zag haar staan met de citer, die zij van God had ontvangen. Zij stond voor de zee van helder kristal, en voor de troon van het Lam, Jezus Christus. En zij zong en zingt - het is mijn volle overtuiging - het lied: “Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, de Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.”

Wat een prachtig, diepzinnig, Gode verheerlijkend lied! Zij zingt het nu reeds- of wordt voorbereid het in het hemels koor mee te zingen.

Ik vraag u allen, ik zou het u allen wel één voor één persoonlijk willen vragen, kinderen, kleinkinderen, andere familieleden, broeders en zusters, buren, kennissen: Zoudt u, zou jij, zoiets straks niet persoonlijk willen meemaken? Staan voor de troon van God, voor die schitterende glazen zee, met een citer in de hand, en vanuit je verlost en dankbaar hart, samen met Truus en alle verlosten, de Heer willen grootmaken. Ik vraag u, ik vraag jou: “Zou je niet willen geloven, zoals zij? Ondanks haar zwakke hart, was zij sterk in geloof. Dat geloof bleef er, ondanks de moeilijke momenten in haar leven. Meer dan eens was zij op het randje van de dood geweest, maar zij was gespaard gebleven en bereikte in al haar broosheid toch de respectabele leeftijd van zeventig jaar.

De vraag, die ik u stel is dus deze: “Zoudt u, zou jij, ook niet, als de aardse pelgrim’s reis is volbracht, daar willen staan, voor die glazen zee? Het uitzicht hier in Huizen op het water mag dan mooi zijn, maar ik verzeker u, dat het uitzicht op die hemelse glazen zee en de troon, zal dit aardse verre in schoonheid en verhevenheid zal overtreffen!”

Ik roep een ieder hier op om Truus Verwaal te volgen in de geloofsweg, die zij heeft volbracht. Zij heeft de strijd gestreden en het geloof behouden. Zij zag uit naar het moment, dat zij nu in de eeuwigheid heeft bereikt en dat toch - ook voor haar - misschien sneller plaats heeft gevonden dan zij had gedacht.

Geloof, mijn broeder en zuster, in de Heer Jezus Christus, stel uw vertrouwen voor nu en de eeuwigheid op Hem. Maak uw keuze nu, terwijl u hier bent en blijf er trouw aan, uw gehele verdere leven.

Lieve familie, volg Truus Verwaal, die Jezus volgde, maak ernst met het heil, dat God u in genade aanbiedt.

U allen hier, volg Jezus Christus, het Lam van God. Dat uitzicht op die glazen zee, dat gejubel voor de troon, dat spelen op de citers, u wilt dat toch straks niet missen?.

Gebed

"Mijn Schepper-God, die mij het leven heeft geschonken. Ik ga voor het geloof in Jezus Christus, Uw Zoon, die mijn zondeschuld aan het kruis heeft gedragen.. Niemand anders heeft ons - ook mij - zulk een geweldig perspectief geschonken op het leven na de dood. Ik dank U voor vergeving van zonden en het eeuwige leven -ik geloof! Amen."

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 1 augustus 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands