God bemint  U.....
Prediking van T. J. de Ruiter

“Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht.”

Daniël 9:23

Inleiding

De man Daniël is een belangrijke figuur  in de Bijbel. Zijn loopbaan is een succesverhaal tot eer van God. Zijn grootheid, eer en succes waren echter niet gemakkelijk gekomen. Als jongeman was hij door de Babyloniërs uit Jeruzalem naar Babel meegevoerd. Hij ontving er zijn opleiding aan het hof van de grote koning Nebuchadnezar. Temidden van een heidense cultuur moest hij als Israëliet opgroeien, dit ging ongetwijfeld met veel moeilijkheden gepaard,. maar hij vergat de godsdienst van zijn volk niet. Hij behield zijn geloof in- en het contact met de God van zijn volk.

Daniël wordt ons geschilderd als een wijs, godvruchtig, moedig en begenadigd man. Bekend is het verhaal van de uitleg van dromen door de openbaring van God. Bekend is ook het verhaal van Daniël in de leeuwekuil. Omdat hij bleef bidden tot zijn God werd hij in die kuil vol hongerige leeuwen geworpen, maar die hadden geen trek in hem. Hij werd er tot verbazing van de koning levend uit gehaald. Daniël en de koning wisten het beide: God had de muilen van die leeuwen toegesloten.

De wijsheid en het verstand van Daniël gaan over de grens van het natuurlijke heen. De droom, waarvan de koning de uitleg wilde hebben, terwijl hij niet eens bereid was die te vertellen, werd door Daniël onthuld en de uitleg erbij. In hoofdstuk 9 ontvangt Daniël terwijl hij in gebed is voor zijn volk een heerlijk woord van God, dat voor u ook een zeer persoonlijke evangeliewaarheid bevat; de engel zei hem dat hij door God zeer bemind was. Dit woord stellen we centraal in deze prediking. Om dit woord de schriftuurlijke achtergrond en  geladenheid te geven kijken we naar het verband, waarin dit gegeven werd. We letten op de volgende hoofdzaken:

1. Daniël onderzocht de Schriften
2. Daniël opende zijn hart als voorbidder voor God
3. Daniël ontving het openbaringswoord van God
4. Daniël was zeer bemind door God

1. Daniël onderzocht de Schriften

Daniël leefde in een heidens land, maar had toegang tot de oude geschriften van zijn volk. Wij weten dat de Israëlische geschriften, zoals de boeken van Mozes en enkele profeten, zoals met name de boeken van Jesaja en Jeremia in hoog aanzien waren bij de gecultiveerde grote volkeren van het Midden-Oosten. In de bibliotheek van Babel lag in elk geval het boek van de profeet Jeremia. Daniël moet tijd in die bibliotheek hebben doorgebracht, want op zekere dag las hij over de zeventig jaar, dat God zijn volk in ballingschap zou laten vertoeven. We lezen nu wat Daniël las; Jeremia 25:11, “dan zal dat gehele land tot een oord van puinhopen, tot een woestenij worden. Deze volkeren nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig jaren, maar na verloop van zeventig jaren zal Ik aan de koning van Babel en dit volk, luidt het woord van de HEER, hun ongerechtigheid bezoeken...” Hij las ook Jeremia 29:10, “Als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen.” Daniël  zei, “Hallelujah, ons volk gaat spoedig terugkeren.” Hij deed echter nog meer: Hij knielde en vol ontroering bad hij een gebed, dat het hart van God raakte.

2. Daniël opende als voorbidder zijn hart voor God

Daniël opende zijn hart voor God en stortte zijn hart uit in een nederig, vurig en vrijmoedig gebed. Hij deed daarin belijdenis van schuld. Deed oprechte voorbede en gaf uitdrukking aan zijn geloofsverwachting, dat God zijn woord zou houden. Zijn volk zou dus spoedig mogen terugkeren. In dit ontroerende gebed treffen we belijdenis van schuld aan en oprechte voorbede. Hij verenigde zichzelf met de zonde van zijn volk. Een kenmerk van een ware voorbidder is dat hij zich identificeert met de persoon of nood, waarvoor hij bid. Tenslotte zien we dat Daniël geloof had; hij vertrouwde op God’s barmhartigheid; zie 9:18,19

Wij zingen; “staan op de beloften van mijn Heer en God.” Maar Daniël knielde voor God in ootmoed, zich richtend op de profetische belofte van zeventig jaar.

3. Daniël ontving het openbaringswoord van God

De engel zei: “Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan.” Dit kan niets anders betekenen dan dat God zelf een woord had gesproken. God is een sprekend God, dat geloven wij vandaag ook. Dat God kan spreken wijst er op dat Hij een persoon is, die zowel verstandelijk als vanuit zijn hart kan communiceren. Spreken is de hoogste vorm van communicatie, want het zijn klanken, die op een zeer ingewikkelde wijze zo zijn gegroepeerd en samengevoegd, dat zij voor zowel de spreker als de ontvanger een zinvolle betekenis hebben, van zeer simpel tot uiterst gecompliceerd. God’s spreken is creatief en constructief, Hij communiceert in zijn spreken zijn hart. Is niet het eerste wat er over God in de Bijbel wordt gezegd en dat Hij sprak? En God zeide: “Er zij licht en er was licht.”

God is een sprekend God, dat geloofde men in Israël. De meeste heidense volkeren hadden afgoden, maar die spraken niet. De priesters van zulke afgoden, moesten zich zeer inspannen tot in allerlei extreme bewustzijnstoestanden, zoals die in extase of hysterie voorkomen, om iets te produceren waarin zij goddelijke inspiratie meenden gevonden te hebben. Het treffendste voorbeeld van de enorme inspanningen, die men soms maakte is wel het optreden van de priesters van Baäl op de Karmel. In Jesaja worden de afgoden belachelijk afgeschilderd: Zij zijn stom en spreken dus niet. Maar de God van Israël leeft echt en spreekt. Daniël erkende en eerbiedigde zijn God niet als een kosmische oergod, maar als een levend en persoonlijk God, die een onmetelijk verstand en hart had.

De engel kwam tot Daniël met een woord van de Allerhoogste God. God beminde hem zeer. Hij kreeg ook een profetisch panoramische blik over de hoogtepunten van de toekomst van zijn volk. Dit inzicht was bedoeld als een bemoediging. Hij was nu een oud man geworden en wist dat hij zijn geboortegrond nooit meer zou terugzien. Hij hield van zijn volk en haar land, maar het land lag in puin en Jeruzalem was nog verwoest. Zoals we reeds zagen had hij echter gelezen dat er zeventig jaar van verwoesting waren bepaald en op grond daarvan bad hij om herstel van zijn volk. Laat me hier een moment stilstaan. Er heerst in sommige Christelijke kringen een tragisch misverstand. Men zegt God zeer lief te hebben geeft daaraan in allerlei vormen uiting. Maar is er ook liefde voor de Schriften? Kent men de Heilige Schrift en heeft men haar lief? Is er ook liefde voor de gemeente, het volk van God en geeft men daarvan blijk door trouw te zijn, offervaardig en meewerkend? Dit zijn zeker aspecten van het geestelijk leven, die velen wel eens meer aandacht behoren te schenken.

Het ‘historisch panorama’ dat Daniël ontving sprak van strijd en verdrukking, maar er kwam een Helper van God, de Gezalfde, die zijn volk tot de eindoverwinning zou voeren. Het is een profetie van grote lijnen, waarin allerlei details niet zichtbaar zijn. Daniël zag bijvoorbeeld niet duidelijk dat er een ander volk van God zou komen, de Gemeente van Jezus Christus, een volk vergaderd uit alle natiën, stammen en talen.

Over de uitleg van het woord, een panoramisch zicht op de toekomst, heb ik een studie geschreven: De 70 weken van Daniël. Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe nauwkeurig Daniël dateringen van hoogste belangrijke zaken, zoals de komst van de Messias, van God had ontvangen. De meest recente wetenschappelijke onderzoeken van bijbelse gebeurtenissen bewijzen de opmerkelijke nauwkeurigheid van hetgeen Daniël in dit hoofdstuk heeft opgeschreven. God is een sprekend God, ook vandaag. Als u meent, als u zeker weet, een woord uit Gods mond te hebben ontvangen, dan kunt er ook zeker van zijn dat het honderd procent betrouwbaar is.

4. Daniël was zeer bemind door God

De engel zei tot Daniël: “Want gij zijt zeer bemind...” Ik denk dat Daniël bij dit woord van de engel zeer ontroerd werd. Wie zou niet ontroerd zijn en zich heel klein, maar ook zo intens gelukkig voelen als hij zou horen: “God houdt heel veel van jou.”

In het Oude Verbond kwam Gods liefde tot speciale geroepenen, zoals Abraham, Mozes, David, Salomo, Jesaja, Jeremia en hier een Daniël. Slechts enkele mensen wisten persoonlijk dat de Heer van hen hield. Ik heb een boodschap van liefde voor alle mensen. Want het evangelie leert ons dat God van de wereld houdt. God houdt van alle mensen, hoe zondig zij ook mogen zijn.

De boodschap van het evangelie is, zoals reeds gezegd in deze prediking, dat God alle mensen liefheeft en dat Hij om het duidelijk te maken en te demonstreren Jezus naar de aarde zond. Jezus houdt van alle mensen. Men kan al zeer jong weten dat Jezus van je houdt en dat kan Gods tegenwoordigheid naar je leven toetrekken.

Dr. R. H. Schuller herinnert zich het liedje dat hij als jong kind op de schoot van zijn moeder leerde en dat hem zijn gehele leven is bij gebleven: “Jesus, loves me, yes I know, for the Bible tells me so.” Als je dit mag weten gedurende je gehele leven, zelfs als je zeventig, tachtig of negentig jaar oud bent geworden of nog ouder, dan weet je het mooiste en belangrijkste wat een mens maar weten kan.

Luister, ik weet het. Er is iemand hier -zelfs meerderen - en je hebt het gevoel, het is een verschrikkelijk gevoel, dat er niemand echt van je houdt, dat niemand je echt liefheeft. Luister, mijn vriend of vriendin: God houdt van je, zijn Zoon is speciaal naar de aarde gekomen om ons, dus ook jou, te vertellen en te demonstreren met het behalen van de hoogste prijs: zijn leven! Ook jij mag het vandaag opnieuw weten: “Jesus loves me, yes, I know, for the Bible tells me so!”

O, wat een boodschap voor jou en mij vanmorgen. De boodschap van onvoorwaardelijke liefde. Die liefde van God, de liefde van Jezus zijn Zoon, behoeven we niet te verdienen met prestaties. Die liefde is niet gebaseerd op uitwendige of inwendige schoonheid. Paulus zegt in Romeinen 5:6 dat ‘toen wij nog zondaren waren, Christus voor ons is gestorven.” En Johannes 3:16 zegt dat God de wereld liefheeft. Laat mij duidelijk wezen in mijn exegese: God heeft de wereld lief, dat is God heeft de mensen van de wereld lief, die goddeloze, opstandige,  zondige, arrogante, slechte mensen. Als je dit voor jezelf aanvaardt, ook al ben je zondig, dan gaat er iets in je hart gebeuren. Dan wordt de doodsmacht verjaagd, dan komt er nieuw leven, leven van God. Een wonder - je bent wederom geboren, door de liefde van God, die zijn geest in je hart transplanteert.

Slot

Iemand kan een ander heel veel liefhebben. Maar.... als die ander die liefde niet met liefde beantwoordt, of zelfs verwerpt, dan ervaart hij of zij niets van die liefde in zichzelf. De bewijzen van de liefde kunnen zelfs verkeerd geïnterpreteerd worden.

Het evangelie verkondigt dat God jou liefheeft, je bemint. Jezus heeft dit duidelijk gemaakt. Maar, hier is de vraag aan u: “Heeft u God lief? Daniël hield van zijn God, houdt u van God, van Jezus en geeft u daar ook praktische invulling aan? Daniël had zijn God lief, zoveel zelfs dat hij het riskeerde door de leeuwen opgevreten te worden en te sterven dan zijn dagelijkse omgang met God in gebed, op te geven. Nogmaals stel ik de indringende vraag: “Heeft u God lief? Heeft u de Here lief? Houdt u van het dagelijks gebed; van het dagelijks lezen van de Bijbel?” Ik kan geen enkele reden bedenken waarom iemand, waarom u, God, onze Vader, niet zoudt willen liefhebben. In Johannes 16:27 zei Jezus tot zijn discipelen dat de Vader zelf hen liefhad. Ik zeg u: God zelf heeft u, heeft jou, lief. Om die liefde eens en voor altijd duidelijk te maken is Jezus gekomen en heeft Hij zijn leven aan het kruis opgeofferd. Zoveel liefde heeft de Almachtige God voor u, voor mij, voor ons allen.

Ik eindig met de oproep dat u uw hart opnieuw - of misschien voor het eerst - aan Jezus geeft en dat u besluit van Hem te gaan houden. Liefde is in de eerste plaats een beslissing, “Ik ga van Hem houden,” daarna komen de mooie gevoelens van welzijn en puur geluk. Zeg het opnieuw, ook al heb je misschien veel gefaald hierin: “Mijn Jezus ik, ik houd van u, ik noem U mijn Vriend.’ Amen.

~~~~~~~~~~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 1 augustus 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands