door Gods Geest veranderd!
Prediking van T. J. de Ruiter
(Heer, verander mij ......)

Pinksterpredikig 2000; Elim Pinkstergemeente op zondag, 11 juni 2000
T. J. de Ruiter

Tekst: 1 Samuël 10:9, “Toen hij zich omkeerde om van Samuël weg te gaan, schonk God hem een ander hart.”
 

Inleiding

Het verhaal begin in 1 Samuël 9:1. Een aantal ezelinnen is van de boerderij van de vader van Saul weg gelopen. Saul moet ze gaan zoeken. Hij zal gemopperd hebben: “Waarom moet ik nu per se achter die stomme ezelinnen aan? Ik heb wel wat beters te doen!” Ze zijn nergens te vinden. Waar hij ook zoekt - hij trekt bijna het gehele land door - ze zijn spoorloos verdwenen. Saul had geen mobieltje om af en toe even met zijn vader contact hebben, terwijl hij door het land trok op zoek naar deze ezelinnen; “Pa, hallo, met mij, zijn de ezelinnen al terecht, ik kan ze nergens vinden.” Pa: “Man, blijf zoeken, ze zijn er nog niet.”

Uiteindelijk komt hij via aanwijzingen van anderen, ten einde raad, bij de profeet Samuël terecht, die zal de Heer moeten vragen, waar die ezelinnen zitten. Hij is een profeet, dus hij zal het moeten weten. Samuël hoort van de Heer dat de ezelinnen al terug zijn op de boerderij. Maar hij heeft een veel belangrijke instructie van de Heer ontvangen. Hij moet deze lange, knappe en mooie jongeman tot koning zalven.

Wat zou dat mobieltje weer handig zijn geweest. “Pa, ik ben bij de profeet, volgens hem moeten ze er al zijn. Klopt dat?” “Ja, Saul, ze zijn er, ik begon me al zorgen over jou te maken. Kom maar snel terug.” “Pa, dat kan niet, want de oude profeet vraagt me voor een feestje even te blijven, doejjj....”

De profeet weet dus van God dat Saul de eerste koning over Israël gaat worden en dat hij hem voor dat ambt moet gaan zalven. En dat gebeurde ook, ongetwijfeld tot grote verbazing van Saul zelf. Want koning worden paste helemaal niet in zijn plannen, hij was een veel te bescheiden en stille jongeman.

De zalving

Het oude Israël kende de zalving in de Tora, die door Mozes was gegegeven. De heilige zalfolie wordt in Exodus 30:22-33 beschreven. Het was bestemd voor het inwijden van de tabernakel en al haar gerei.

In Leviticus 8:12 lezen we dat Aäron met de olie werd gezalfd toen hij als de eerste hogepriester werd ingewijd. Volgens Exodus mocht de heilige zalfolie niet op mensen worden gebruikt. Uit het verslag in Leviticus blijkt dat toen Mozes de tabernakel en alles er in had gezalfd, hij die olie ook op het hoofd van Aäron uitgoot. De priester van de Heer ontvangt een zalving, die niet voor mensen, gewone mensen wel te verstaan, bestemd is. In ons verhaal over Saul ontving hij een zalving van de Heer. Het was een symbolische handeling; er was geen bijzondere geestelijke kracht in de olie. Maar de HEER reageerde vanwege zijn belofte met het schenken van een bijzondere kracht en bekwaamheid. De gezalfde werd bekwaam voor de taak, waartoe God hem had geroepen. Ik kom nu tot de kernpunten in deze Pinksterprediking

Vier hoofdpunten

1. Ontvang
2. Onderga
3. Ontsteek
4. Onderneem

1. Ontvang; Saul ontving de zalving; hfdst. 10:1,2

Saul ontving, geheel onverwacht, de zalving van de Geest. Een echte zalving van de Geest kan niet door mensen worden georganiseerd. Een echte bekrachtiging van de Geest wordt door de Heer georganiseerd. En het beste effect komt misschien wel als Hij dit voor ons volkomen onverwachts doet.

De discipelen hadden Pinksteren niet georganiseerd. Petrus had geen agenda voor de Pinksterbijeenkomst opgesteld. Punt 1. We openen met gebed. punt 2. We gaan zingen en lofprijzen. Punt 3. De Geest valt op ons. Punt 4. We gaan in tongen spreken.. Punt 5, ik ga een preek geven. Neen, neen en nogmaals NEEN! De Geest viel op hen plotseling. “Eensklaps (klap) kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag...”

Er is veel te veel gesjoemel met ‘zalving’ vandaag, veel menselijk initiatief: “Ik zalf je... Maar er gebeurt niets. Wij moeten het initiatief bij God laten, bij zijn Geest. Als Hij zalft, als Hij zegt: “Zalf die en die,” dan gaat er wat gebeuren. Let maar op wat er met Saul gebeurt!

2. Onderga; Saul onderging een innerlijke verandering; hfdst. 10:9.

Het is in een gebied waar de vijand zich heeft genesteld - zie 10:5, “Daarna zult gij te Gibea Gods komen, waar een bezetting van de Filistijnen ligt...” - dat Saul de profeten van God zal ontmoeten. Midden in een door de vijand overmeesterd gebied zijn er mensen, die zich openen voor Gods Geest en die zich niets aantrekken van de boze Filistijnen. Ik ben dankbaar voor gelovigen, die, hoewel zij leven, zoals wij allen, in een door de vijand bezette wereld, toch de Heer kennen, Hem prijzen en loven en zich overwinnaars weten in Christus!

Saul ontmoet dus deze profeten. En wat gebeurt er? De vonk van heilige geestdrift slaat over, er is iets in Saul dat zegt: “Dat moet ik ook hebben, deze geest van lofprijs, overwinning en heilig vuur.”

Saul onderging dan ook de verandering van zijn hart in deze aanstekelijke sfeer van geestelijke extase. De profeten hadden een geweldige tijd van lofprijs en aanbidding, zij speelden op muziekinstrumenten, zongen er ongetwijfeld bij, profeteerden en kwamen in geestvervoering, in extase. Toen Saul bij hen kwam, sprong de vonk van de Geest op hem over. Hij kwam ook in een opgewonden bewustzijnstoestand, in geestvervoering en profeteerde. De zalving, een symbolische handeling van de goddelijke gift van bekwaammaking voor zijn roeping en de daarop volgende geestelijke aanraking, die een bijzonder bewustzijn van geestelijke extase opwekte, veranderde Saul.

Laat me dit over Gods werk zeggen: Soms kan Gods Geest gemakkelijker en misschien zelfs alleen dat diep reinigend, bevrijdend en vernieuwend werk in ons binnenste doen, als wij zelf de bewuste controle over onszelf wat overgeven aan Hem. In de nuchtere toestand houden we altijd alles onder controle en kan Hij zo moeilijk dit diepe, vernieuwende werk in ons hart doen. In extase, geestvervoering, is ons ‘ik’ controle min of meer weg gevallen en daardoor kan de Geest dat werk doen, waarvan Hij nog veel beter weet dan wijzelf, dat het nodig is.

Saul was echt heel veel veranderd, men kende hem nauwelijks terug. “Wie is hun vader?” Vroeg iemand; zie vers 12. Dit betekent: “Dit is een nieuwe Saul. Van wie heeft Saul dit ontvangen? Wie heeft Saul zo verandert? Saul had een natuurlijke vader, Kis en men kende hem als zijn zoon. Maar nu kent men hem als een zoon van JAHWEH! Want de Geest van JAHWEH heeft hem aangeraakt en veranderd!

Men kent u als de zoon of als de dochter van die of die. U heeft de geaardheid van uw vader of moeder. Veel van hun genen hebben u gemaakt. U manifesteert wat u door hun opvoeding hebt geleerd. U toont in uw gedrag de vorming, die u van hen hebt ontvangen.

Maar hebt u ook iets van JAHWEH, van de Heer der heren en de Koning der koningen ontvangen? Heeft u iets van de Geest van de Heer ontvangen? Bent u door Hem gezalfd, en zo veranderd, dat mensen zich afvragen, wie is toch zijn- of haar vader? Als u door de Geest bent wedergeboren, bevrijd, vernieuwd, gezalfd dan kan u zeggen: “Mijn vader is mijn Heer, mijn God. Zijn Geest is over mij gekomen en heeft mij veranderd.” Is dit niet nodig in deze tijd? Zoveel Christenen - laat ons eerlijk zijn - leven als onveranderde mensen. Terwijl de naam ‘Christen’, gezalfde betekent. Een Christen valt op door de vernieuwende zalving, bekrachtiging en bekwaammaking door de Geest van Christus. Christenen hebben hun natuurlijke, zondige, geaardheid gekruisigd met Christus en leven als (ver)nieuwde mensen, aangeraakt door de Geest van de Heer.

3. Ontsteek; Een krachtige bewogenheid ontstak in Saul; toen er een nood kwam; hfdst. 11:8.

Er was een nood ontstaan. De Ammoniet Nahas had het beleg rondom het stadje Jabes geslagen. Hij wilde het volk onderwerpen. De voorwaarde van zijn verbond met hen was, dat hij bij een ieder het rechteroog zou uitsteken’ 11:2. De Israëlieten raakten volkomen overstuur en wilden 7 dagen bedenktijd. Zij zonden tevens boden naar Saul, die hem dit droevige en afgrijselijke verhaal vertelden. Toen gebeurde er iets. De Geest van God ontwaakte en er ontstak een hevige, heilige emotie van woede in hem. ‘Dat Gods volk zo door haar vijanden wordt vernederd en geknecht! Dit neem ik niet! Dit mag niet! De voorheen rustige Saul had nooit zulk een hevige emotie, zulk een heftige innerlijke werking gekend. Het zette hem aan tot actie. Zo kom ik tot het volgende punt:

4. Onderneem; Hij ondernam actie; hfdst. 11:7-9.

De actie was zo plotseling, zo drastisch, dat het volk uit haar slaperigheid, haar passiviteit wakker schrok; zie 11:7: “Toen viel de schrik van de HEER op het volk...” En onder de gezalfde Saul ging het volk op oorlogspad en overwon de vijand; zij verdreef hem van haar grondgebied en kon weer in vrijheid leven.

Waarlijk door de Geest veranderde en gedreven mensen zullen soms door hun drastisch, radicaal en geestelijk-effectief optreden Gods volk aan het schrikken maken - en dat is soms nodig!

Slot

De Israëlieten jammerden en weenden vanwege de verdrukking van de Ammonieten. Zoveel Christenen jammeren en wenen vandaag, omdat zij in feite onder de invloed van machten zitten, die zij in eigen kracht niet aankunnen. “Ach, ik zie het niet meer zitten. De wereld is zo slecht. Ik kan er niet meer tegen. Is er iemand, die mij kan helpen anders ga ik er aan. ”O ja, er is een gezalfde van de Heer, laten we naar hem toegaan.”

De gezalfde ontsteekt met een heilig vuur! Hij komt in actie. Hij gaat er tegenaan! In Jezus’ naam, weg met die Ammonieten. Weg met die Filistijnen! Word bevrijd, word strijdbaar. God is machtig. Jezus is onze Bevrijder. Hij, die in ons is, is sterker dan die in de wereld is! Dit is de taal van iemand, die gezalfd is, begrijpt u dit?

Saul was veranderd. Bid u: “Heer, verander mij?” U bent gewend nederlagen, slapte en machteloosheid te aanvaarden. Ontvang de zalving van de Geest. Word veranderd. Ontsteek de kracht van de Geest in u door gebed en geloof. Paulus tot Timotheüs: Wakker de gave van God aan, die in u is.

God wil mensen veranderen. Van angstige mensen in heilig assertieve mensen! Van slappe, tot sterke mensen. Van mensen, die leven onder ‘vijand’s onderdrukking, tot overwinnaars in Christus. Dan weten zulke mensen; “Hij, die in ons is, is meerder dan die in de wereld is!’ Zeg eens: “Hallelujah!”

Als de kerk haar van God gegeven opdracht wil vervullen, zullen Christenen in plaats van ezeltjes te zoeken (vul maar in, wat of wie uw eigen ‘ezeltjes’ zijn .....) zich moeten gaan uitstrekken naar de echt inhoudelijke en belangrijke zaken van God en zijn koninkrijk. Ontvang daartoe Gods zalving tot koning, priester en profeet in Christus.

Wilt u veranderd worden? Wilt u een nieuw hart ontvangen? Wilt u een gezalfde, een met de Geest van Christus gezalfde, worden? Wij moeten dit aan de HEER overlaten, maar we mogen er om vragen. Zijn belofte is immers ook voor u! Wie dorst heeft mag komen en drinken van het levend water om niet. Wie zich bekeert en aan Christus aanbiedt, mag zich openen voor de Heilige Geest. Dat is de boodschap van het Volle Evangelie., de boodschap van Pinksteren

De belofte van de uitstorting van de Geest is er voor ‘alle vlees.’ Voor kinderen, volwassenen en ouden van dagen. Er is vernieuwing, verandering, vuur voor iedereen - welk een heerlijke belofte! Ontvang zijn Geest en word veranderd, in Jezus’ Naam. Amen!

~~~~~~~~~~~~~~~
<

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands