De waterval van de Heilige Geest!

Prediking van T. J. de Ruiter

Tekst Joël 2:28,29,"Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft..."

Inleiding

Op 7 augustus 2000 stonden Tessa en ik voor de tweede maal bij de indrukwekkende Niagarawatervallen in Canada. De opstijgende nevel van de massa's vallend water plensde als een fijne regen op ons neer. Er valt enorm veel water van de gemiddeld 52 meter hoogte naar beneden. Er kan 3,7 miljoen liter per seconde vallen, maar door aftapping voor krachtcentrales is dit tot 2,8 miljoen liter per seconde terug gebracht - toch een onvoorstelbare hoeveelheid. Om ons een voorstelling ervan te maken: Twaalf miljoen mensen zouden zich tegelijk per minuut in het vallend water kunnen douchen - de hoeveelheid is per minuut genoeg voor bijna de gehele bevolking van Nederland. Bedenk ook dat dit natuurwonder doorgaat, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar en eeuw na eeuw. Deze watervallen bestaan al zeer veel eeuwen, dat is te meten aan de slijtage van de rotswand waarover de watervallen zich storten, want die heeft zich reeds veel km's stroomopwaarts verplaatst. De slijtage bedraagt thans per jaar ongeveer dertig cm.

Peinzend stond ik bij deze waterval en dacht aan de God, die zulk een ontzagwekkend natuurverschijnsel mogelijk had gemaakt. Ik dacht aan onze menselijke geringheid ten opzichte van deze watervallen. Mensen hebben getracht zich door deze waterval te begeven in bootjes, in tonnen, in ijzeren kooien en sommigen hebben het met de dood moeten bekopen. Ik dacht aan de eeuwige, ontembare, grote kracht van dit vallende water. Ik dacht aan de energie, de frisheid, en de majesteitelijkheid, die God in dit natuurverschijnsel had geïnvesteerd.

God wil zijn Geest massaal uitstorten!

Het kwam in mijn gedachten dat zoals God een waterval kon maken, waarin twaalf miljoen mensen tegelijkertijd een douche zouden kunnen nemen om zich te reinigen en te verfrissen, Hij dan ook zoveel van zijn Heilige Geest kan uitstorten over- en in mensen dat zij op massale wijze bevrijd worden van zonde, ongerechtigheid en de boze banden, die hen binden. Welk een ontzagwekkende gedachte! Ik wist het ineens: Er is een Niagarawaterval van de Heilige Geest! Alleen, wij moeten hem ontdekken en als we hem ontdekt hebben, ons erdoor laten overmeesteren en reinigen. Ik zag het; Ik wist het. Het was als een visioen: God wil zijn Geest uitstorten met heilzaam, liefdevol geweld op de vele mensen op deze planeet. Hij is daar groot genoeg voor en Hij wil het gaarne. Maar waarom toch is ons geloof zo klein? Waarom toch is onze visie op God en zijn verlossend- en genezend werk zo eng? Waarom toch beperken wij God in wat Hij wil? Waarom willen mensen zich niet massaal laten reinigen van zonde en ongerechtigheid? Men komt wel uit alle streken van de aarde om naar de majestueuze watervallen te kijken, maar slechts een minderheid van de wereldbevolking wil zich reinigen door het woord- en het bloed van Jezus Christus.

Ik stond daar bij die waterval als het ware in de geest en hoorde de stem van de oude profeet Joël, die eeuwen geleden schreef - en toen was deze waterval er ook reeds lang: Joël 2:28: "Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest  zal uitstorten op al wat leeft.

Toen de Heilige Geest zich op de eerste Pinksterdag te Jeruzalem met donderend geweld op de gelovigen stortte, wist Petrus dat dit de vervulling was van de profetie van Joël. Handelingen 2:16,17: "Maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees." Eén van de grootste commentaren op het Oude Testament, dat van Keil-Delitzsch zegt: "Uitstorten betekent communicatie in overvloed, als een regenbui of een waterval." Jazeker, de Schrift spreekt profetisch duidelijk over de Goddelijke intentie zijn Geest met grote kracht massaal op de mensheid uit te willen storten.

Het is ook duidelijk dat deze uitstorting van de Heilige Geest de gelovigen uitrust met krachten en gaven om het getuigenis van Jezus Christus in de wereld uit te dragen. Daartoe zal Hij echter in het hart en leven van de gelovige heiligheid en godsvrucht willen cultiveren, want zonder deze geestelijke kwaliteit van leven is er geen  gemeenschap met God mogelijk. Daarom zei Jezus in Johannes 15:5, "Zonder Mij kunt gij niets doen." In deze prediking zal ik over deze fundamentele kwaliteiten spreken, want noodzakelijker dan geestelijke gaven is de ware godsvrucht.

Beperk de Heilige Geest niet!

Men tapt thans boven de watervallen een derde van het water af om het naar een waterkrachtcentrale te leiden; daardoor hebben zij  reeds aanzienlijk veel van hun woeste kracht verloren. De toeristen merken dat echter niet, want er stroomt nog altijd een enorme hoeveelheid over de rots naar beneden. Men vertelde ons dat de waterval zelfs geheel stil gelegd kan worden om slijtage van de wand van zacht gesteente te beperken.

Is het niet waar, dat zoals men in Canada de Niagarawaterval kan beperken, de kerk de Heilige Geest aan banden heeft gelegd? U vraagt me, hoe dat mogelijk is? Door dogmatische, vaste leringen, die de enorme creativiteit van de Geest beteugelen; door meer vertrouwen op menselijk intellect en vernuft dan op de wijsheid en kennis van de Heilige Geest; door het verheerlijken van kerkleiders en hun persoonlijk charisma boven de zuivere werking van de Heilige Geest; door trots en eerzucht, vleselijkheid en manipulatie; door zonde. De gedachte trof mij als een bliksemstraal: De kerk heeft de Heilige Geest in feite tot een hulpkracht gedegradeerd. Als wij Hem nodig hebben bidden we: "Help, Heilige Geest." Meestal denken we de vele problemen en noden van mensen met eigen kennen en kunnen op te kunnen lossen. Wij hebben toch de psychologie en de vele pastoraat-opleidingen. Wij hebben ons leiderschapsgezag, op grond van kennis en ervaring. Behoren we echter de Heilige Geest niet de leiding in handen te geven over de gemeente en de bedieningen?. Jazeker, en daarom zullen we veel tijd in gebed dienen door te brengen om onze geest af te stemmen op zijn stem. Wij zullen onze eigen plannen opzij moeten zetten om zijn wil te kunnen verstaan. De kerk zal de heerschappij terug moeten geven aan de Heilige Geest. Opwekking komt altijd als mensen hun eigen geestelijke armoede erkennen en hun afhankelijkheid van God inzien. Laat de Heilige Geest zijn werk doen en beperk door ongeloof zijn enorme kracht niet!

Reiniging en verfrissing zijn nodig

In Canada doet men er alles aan om deze rivieren en meren, waartussen deze watervallen van de Niagara zich bevinden zo schoon mogelijk te houden. Deze meren behoren overigens tot de grootste zoetwaterbekkens op onze planeet. Want als deze wateren niet schoon worden gehouden, ontstaat er grote vervuiling en een vervuilde Niagarawaterval zal rampzalige gevolgen voor het gehele gebied hebben.

De mogelijke vervuiling van deze prachtige rivier met haar grandioze watervallen, deed mij denken aan de vervuiling, de verontreiniging in de gemeente van de Heer, waardoor er onzuivere elementen in de bedieningen ingeslopen zijn. Deze vervuilingen en verontreinigingen kunnen tot ernstige problemen aanleiding geven. Reeds in het Nieuwe Testament wordt er tot de eerste generatie van Christenen waarschuwend gesproken om reinheid en zuiverheid te bewaren in de gemeente. De apostelen sloten het niet uit dat er na hen veel verontreiniging zou kunnen binnensluipen in de gemeentes. Men bemoedigde dan ook de gelovigen om op hun hoede te zijn en goed op te letten; zie Handelingen 20:29-31. Nu zijn we twintig eeuwen verder en over de treurige staat van de kerk van vandaag behoef ik toch zeker niet uit te wijden. Om alle verontreiniging uit de gemeente van de Heer weg te spoelen is een sterke beweging van de Heilige Geest nodig. Alle beperkingen en belemmeringen moeten worden opgeruimd, als wij opwekking willen hebben. Alle zonde zal de door Geest van gericht en van uitdelging - zie Jesaja 4:4 - weg gezuiverd moeten worden. De Geest zal het bloed van Jezus Christus willen toepassen door berouw, bekering en geloof op de harten. Ik zie voor mijn geestesoog een zo grote werking van Gods Geest dat alle onreinheid met overweldigende kracht wordt weggespoeld.

Reiniging van het denken, de handel en wandel van gelovigen heeft ongetwijfeld grote prioriteit voor de Heilige Geest. Deze reiniging behoort ook onze prioriteit te zijn als er zonde en ongerechtigheid in ons leven is. Voordat iemand door Gods Geest gebruikt kan worden, wil Hij het hart en de geest reinigen. Als dat niet uw prioriteit heeft, krijgt u een bron en stroom van vervuilde geesteskracht. en dat zou niets minder dan een ramp zijn, voor zowel uzelf als anderen, die u tracht te helpen.

De Heilige Geest wil in deze dagen met onstuimige kracht de kerk reinigen en zondaren redden. Jesaja 59:19b en 20 is een krachtige profetie, die op deze geweldige reinigende werking wijst: "want Hij komt als een onstuimige rivier door de adem (Hebr. RUACH) voortgezweept. Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor zich in Jacob van overtreding bekeren, luidt het woord van de HEER."

God's Geest komt met de kracht van het woord en het bloed van Jezus om te zuiveren, te reinigen en te verlossen. Het resultaat van dit proces zal zijn dat overal op deze planeet de Naam van de Heer geëerbiedigd zal worden en zijn heerlijkheid aanschouwd wordt. Nederland heeft zo'n werking van Gods Geest nodig! Ons volk is een vloekend volk, een immoreel volk, een onverstandig, bandeloos en goddeloos volk dat de lieflijke Naam van Jezus belachelijk maakt en als vuil vertrapt. God wil komen en zuiveren en reinigen. De Naam van de Heer behoort geëerbiedigd te worden en zijn heil verheerlijkt. Wilt u het bidden: "O, Heilige Geest, schenk een herleving en begin bij.... mij."

Wij zagen en hoorden de onstuimigheid van de Niagarawaterval, het water stroomde onstuitbaar over de rand, in een onvoorstelbare hoeveelheid. Zoals reeds gezegd, veel mensen zouden zich er in kunnen wassen en reinigen. Een massale opwekking is een voor ons onuitvoerbaar plan - maar voor God niet, want alles is mogelijk bij God! Opwekking is ook niet onze mogelijkheid - het is Gods mogelijkheid. Opwekking is niet ons plan, het is Gods plan. Opwekking laat zich niet door ons regelen - de Heilige Geest zal het moeten bewerken.

God wil de redding van alle mensen, want Hij houdt van de mens, ook van ons, Nederlanders - Hij heeft altijd van ons gehouden. Nog altijd staat - wat Hem betreft - zijn heil te komen. Hoor wat de profeet Jesaja jubelend meer dan 26 eeuwen geleden uitriep -  lees Jesaja 56:1: "Zo zegt de HEER: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren."

Als de Geest valt en reinigt met kracht...

Zo weinigen onder de gelovigen hebben besef van de grote kracht van de Heilige Geest. Paulus streefde ernaar dat zijn prediking niet slechts zou bestaan uit woorden, doch zou komen met betoon van geest en kracht; zie 1 Corinthiërs 2:4,5; 4:20. Hij wees de Corinthiërs in zijn onderwijs over de gaven, op de krachten van de Geest; zie 1 Corinthiërs 12:9. Laat ons niet gelijk afwijzend-kritisch zijn als er zich in bedieningen, waarin Gods Geest krachtig werkzaam is, ongewoon sterke manifestaties werkzaam zijn. Het vallen, schudden, trillen, beven en lachen of huilen dat sommige mensen tijdens bepaalde bedieningen en na voorbede doen kunnen reacties op de kracht van de Heilige Geest zijn. Als Gods Geest mensen aanraakt, diep in hun vastzittende of ontwrichte en beschadigde innerlijk, kan er van alles gebeuren. Als men Gods Geest zijn gang laten gaan zal er altijd als vrucht heiliging, bevrijding, vernieuwing en genezing plaats vinden; aan zulke vruchten is het werk van Gods Geest te herkennen.

Ik wil gaarne op concrete wijze op het hierboven gezegde ingaan. Denkt u echt dat als de Geest van God met kracht op u valt, u er onbewogen onder kunt blijven en dat u niets zult beleven of zelfs voelen? Zo'n opvatting over het werk van de Geest is zeker niet Bijbels te noemen. Als de Geest van God op u valt kunnen er ongewone manifestaties zijn - dat verzeker ik u, want de kracht van de Geest is geen gewone kracht. Toon me een Bijbels figuur, die door Gods Geest overweldigd werd en daarbij niets ervaarde en gewoon zichzelf bleef. In bijbelse incidenten werden mensen door de overweldigende werking van Gods Geest ingrijpend veranderd en deden daarna met grotere kracht Gods werk. Hun ervaring werd verrijkt door de krachten van de Geest van God en de mogelijkheden, die Hij aanreikte. Ik heb goed nieuws: Mensen worden vandaag ook ingrijpend en vernieuwend veranderd door het helend en bevrijdend werk van Gods Geest.

Laat ons onszelf losmaken van ons klein, bekrompen denken over God, want daardoor beperken wij Hem in onze eigen geest en hinderen zijn doelstellingen. God wil dat zijn kinderen groot gaan denken over de mogelijkheden, die Hij heeft en over de krachten van zijn Geest.

Oproep en slot

Bent u gebonden, leeft u in zonde? Zoek de Heer om bevrijding en reiniging. Bent u geestelijk dor geworden, uw ziel is droog? Zoek de Heer voor de verfrissende en vitaliserende vervulling van uw dorre en droge innerlijk. Zoek de Heer voor de vulling van de leegte, die u zo lang reeds diep in uw hart ervaart. Open u voor de vernieuwende en verfrissende werking van de Heilige Geest. Zing dit lied als een gebed: "Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer." Sta stil bij die regel, "O, Heilige Geest, kom tot Uw heerschappij. Schenk een herleving en begin bij mij."

Als het ooit mogelijk zou zijn dat u een bad zou nemen in de Niagarawaterval... u zoud het uw gehele leven niet meer vergeten.... Als de Heilige Geest met kracht op u valt, u wast van uw gebondenheden, u verfrist en bekrachtigt - welk een ervaring - u vergeet dat uw gehele leven niet, dat verzeker ik u.

Een Gebed

"Heer, ik kom tot U met mijn angsten, mijn frustraties, met mijn innerlijke leegte en mijn geestelijke armoede. Ik ontvang vergeving voor mijn zonden en dank U voor het bloed dat U daarvoor deed vloeien. Ik geloof U, Jezus, U bent de Zoon van God. Door Uw sterven en opstanding is er nieuw leven voor mij. Ik open mijn hart voor uw Geest. Overstroom mij met uw Rivier van Levend Water. Vult U mij maar, zoals U wilt. Ik ontvang uw Geest!" Hallelujah, Amen.

~~~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands