De Rivier van God!

Prediking van T. J. de Ruiter,  zondag, Elim-Hilversum, 20 augustus 2000

Ezechiël 47:9b, "Overal waar de beek (rivier) komt zal alles leven."

Inleiding

Rivieren hebben hun plaats in de bijbelse verhalen en sommige vervullen ook een symbolische functie. Reeds in Genesis 2:10 lezen wij over een rivier, die in Eden - het Paradijs - ontsprong om de hof te bevochtigen. Zij splitste zich daar in vier stromen, achtereenvolgens in de Pison, de Gihon, de Tigris en de Eufraat. Later gaat ook de Nijl een rol spelen in het Bijbels verhaal, vooral bij de Exodus uit Egypte en weer later komt de Jordaan in beeld. Deze rivier speelt een zeer belangrijke rol in de bijbelverhalen. Hij was de oostgrens van Israël en later doopte Johannes erin. In Ezechiël 47 lezen we over de rivier, die volgens de profeet eens uit de tempel naar het Oosten zal gaan stromen en zal uitmonden in de Dode Zee. Tenslotte, als we aan het eind van de Bijbel komen, in het boek Openbaring, lezen we in 22:1 over de rivier van het leven, die helder is als kristal, die ontspringt uit de troon van God en van het Lam.

De rivier van Ezechiël 47 heeft tot allerlei speculaties geleid. Gaat het hier over een echte rivier, die vanuit het tempelgebouw zal gaan stromen? Die bron is er nog niet en bovendien staat er een Moskee op de plaats van de vroegere tempel. Als deze profetie dus vervulling zal moeten krijgen, moet er ter plaatste wel het één en ander veranderen. Volgens sommige onderzoekers zal een aardbeving mogelijk een ondergronds waterreservoir een opening naar boven kunnen geven, waardoor er een rivier zou kunnen ontstaan.

De meeste uitleggers zijn het erover eens dat Jezus deze tekst in Ezechiël in gedachten had, toen hij in Johannes 7:37-39 sprak over de stromen van levend water, die uit het binnenste van de gelovige zullen vloeien. Let er namelijk op dat Jezus zei: "Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt..." Er is geen andere Schriftplaats, die voldoet als achtergrond voor deze uitspraak van Jezus, dan die in Ezechiël 47.

Er zijn drie hoofdgedachten in deze preek

1. De rivier van God reinigt van alle onreinheid en vervuiling,
    zowel moreel als geestelijk
2. De rivier van God brengt leven
3. De rivier van God geeft nieuwe frisheid en kracht

1. De rivier van God reinigt van alle onreinheid en vervuiling, zowel moreel als geestelijk

In Ezechiël is er geen aanwijzing dat deze rivier, die uit de tempel stroomt, tot reiniging dient. Maar als we naar het boek Zacharia gaan lezen we in hoofdstuk 13:1, "Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging." Zacharia heeft het ongetwijfeld over dezelfde bron. Deze bron en de rivier, die eruit ontstaat, zullen dus tot reiniging dienen - en dat is een zeer logische consequentie

De profetie dat de bron tot reiniging en ontzondiging dient, wijst er op dat de profeet een meerwaarde in de bron ziet,  want ontzondiging komt niet door gewoon water. Die reinigende rivier is dan ook in geestelijke zin te verstaan. De Israëlieten wisten dat het woord van God, zoals in de Tora gegeven reinigt. De Israëlieten hadden een zegswijze dat woorden als water stromen, als een rivier. Alle Israëlieten kenden het beeld van de rivier van God en wisten dat hiermee de woorden van God, de Tora, werd bedoeld. Gods woorden reinigen het hart en geest van de mens. David bezong de zuiverheid en waarde van de woorden van God. Luister naar hem in Psalm 19:9, "De bevelen van de HEER zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod van de HEER is louter (of: zuiver, rein), het verlicht de ogen."

Wij wassen graag ons lichaam, bijvoorbeeld onder de douche en laten het water over ons lichaam stromen. Maar hebben wij het niet veel meer nodig, net zo als de mensen van Jeruzalem, waarover Zacharia het had, dat onze ziel van alle morele en geestelijke vervuiling wordt schoon gewassen.

Ik vraag u dan ook: Is uw ziel van zonde en ongerechtigheid gewassen in de rivier van God? Er is een bron geopend op Golgotha, uit het lichaam van Christus, een bron van goddelijk bloed, die ons reinigt van de smetten van de zonde. Is dit niet ongelofelijk? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde! Hallelujah! In een lied wordt gezongen: "Bloedfontein, zo schoon en rein, ere zij het bloed van Jezus. Hallelujah, glorie voor het Lam. Ere zij het bloed van Jezus!

Hindoes in India wassen zich uit hun godsdienstige plichten ter reiniging ritueel in de Ganges. Misschien was de rivier vroeger schoon, maar nu is hij vervuild. Er is echter maar één rivier, die mensen van hun zonden wast en dat is de rivier, die stroomt van Golgotha, uit het hart van de Zoon van God. We zongen vroeger in Engeland een lied dat de vraag stelt: "Are you washed in the blood of the Lamb?" (Bent u gewassen in het bloed van het Lam?)

Mijn vraag aan jou is dus: Ben je gewassen in de rivier van God, het bloed van het Lam?
 

2. De rivier van God brengt leven

Zonder water sterven wij, zoals wij ook zonder lucht zouden sterven. In ons land is geen schaarste aan water, maar welk een schaarste aan water is er in sommige Afrikaanse landen.

Waar geen water is - dat zien wij zeer duidelijk in de droge gebieden - gaat alles dood of er wordt een kwijnend bestaan geleden. Als er een bron wordt aangeboord met westerse hulp, bijvoorbeeld door steun van Tearfund, komt er leven. Er komt plantengroei, men kan gewassen gaan verbouwen en mensen worden gezond, bomen gaan vruchtdragen. Wij lezen in Ezechiël 47:9, "Overal waar de rivier komt, zal alles leven." En in 47:12 lezen we dat overal langs de rivier allerlei vruchtbomen opschieten, welks loof niet verwelkt. Dit profetisch beeld spreekt dus van een geweldige verandering in het gebied ten oosten van Jeruzalem. Dit woord in Ezechiël brengt mij naar Psalm 1, waar in vers 3 geschreven staat over de godvruchtige, gelovige man: "Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt." De rivier van God doet alles leven, brengt alles tot bloei en tot vruchtdragen.

Ik moet hier even bij die boom, geplant aan waterstromen, stilstaan. Wie is die man, die op zo'n boom lijkt? Het is de man, die niet wandelt in de raad van de goddelozen en die aan de wet, de Tora, de woorden van de Heer, een welgevallen heeft en die woorden (wet) overpeinst bij dag en bij nacht. Maar de rechtvaardige is niet iemand, die alleen de Bijbel leest, neen, hij richt zijn leven ernaar in. Lees vers 6, "Want de HEER kent de weg van de rechtvaardigen." Dat betekent dat de weg, of de levensstijl van de rechtvaardige naar de wil van God is. Daarom kan God gemeenschap met hem hebben en een intieme omgang. Ook de Christen zal niet slechts in de Bijbel lezen en zelfs niet alleen zich ten doel zetten om zoveel mogelijk teksten uit het hoofd te leren, neen hij zal willen leven naar het woord van God. Hij zal zijn levensstijl in overeenstemming met het woord van God brengen.

In Jesaja 55:1-3 staat geschreven, "O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve."

Jesaja is duidelijk: Materiële welvaart verzadigt de ziel niet, wel het onderwijs van de Heer, zijn nabijheid en zijn genade.

Wilt u als een vruchtdragende boom zijn, geplant aan waterstromen? Lees dan het woord van God, leer het woord van God in uw hart te bergen en leef naar het woord van God. Dit is het enige leven dat acceptabel is voor God en zijn zegen wegdraagt.
 

3. De rivier van God geeft nieuwe frisheid en kracht

In een stromende rivier kan het heerlijk verfrissend baden zijn. Er zijn echter rivieren waar je moet oppassen voor gevaarlijke rivierdieren, zoals de krokodil in Afrika of Australië, of in de Amazone, in Zuid Amerika de piranha. Een grote school van die vraatzuchtige piranha's maakt in enkele seconden korte metten met je - ze vreten je compleet met huid en haar, bot en been, op.

Ook in Nederlandse rivieren zijn er gevaren, zoals sterke stromingen of draaikolken of vervuiling. Hier-en-daar prijken de bordjes: "Verboden te baden of te zwemmen, " want het water is òf chemisch- òf biologisch door blauwalgen gevaarlijk geworden.

Ik heb goed nieuws: In de rivier van God is geen gevaar aanwezig. God nodigt je uit om een verfrissend en bekrachtigend bad erin te nemen.

Ezechiël had een bijzondere ervaring, daar zijn de meeste bijbelkenners het wel over eens. Hij beleefde blijkbaar voor zijn besef alles heel echt wat hij `in de geest' ontving, zag en hoorde. Hij waadde voor zijn besef echt door het water en even later moest hij echt zwemmen in die rivier - althans die indruk geeft het geschrevene. Kan God nog dergelijke merkwaardige ervaringen geven? Jazeker - en waarom zou dat Hij niet doen?

Er zijn ook in deze tijd gelovigen, die soortgelijke ervaringen als die van Ezechiël hebben gehad. Ik denk, bijvoorbeeld, aan de ervaring van John Kilpatrick, de voorganger van de gemeente in Pensacola, Florida. Toen hij in de ochtenddienst op vaderdag, 1995, Steve Hill liet preken, omdat hij zichzelf er niet in staat toe voelde - zijn moeder was de week ervoor overleden en dat had hem sterk aangegrepen, wist hij niet welke een enorme verrassing God voor hem had. Toen Steve na zijn preek voor de vele mensen, die naar voren kwamen, ging bidden, kreeg Kilpatrick het gevoel dat hij in water liep dat steeds hoger om zijn voeten en benen klotste. Hij wankelde het podium op, moest zelfs geholpen worden, en viel. Hij is daar uren blijven liggen en toen hij opstond voelde hij zich totaal verfrist en vernieuwd. Dat was het begin van de opwekkingsbijeenkomsten in Pensacola.

Velen hebben dergelijke ervaringen als onzin naast zich neer gelegd en bestempeld als `bedrog' of, erger nog, als `occult.' John Kilpatrick is echter niet de enige Christen, die zulk een merkwaardige ervaring heeft gehad. Laten critici onder de gelovigen dan ook eens goed nadenken over de ervaring van Ezechiël. Hij was in een soort van geestvervoering, toen hij deze profetie ontving. Hij ervaarde het echt dat hij door een rivier liep en dat hij op een bepaald moment niet meer in het water kon staan. De rivier stroomde en werd dieper en dieper, op een bepaald punt voelde Ezechiël dat hij niet op zijn voeten kon blijven staan, hij moest gaan zwemmen. De rivier was te diep en de stroming te sterk, want de tempelrivier heeft een grote val naar het laagland toe. Het water spoelde om hem heen en dreigde hem om te werpen. En, dit alles gebeurde `in de geest.' Als God een dergelijke ervaring toen aan de profeet kon geven, kan Hij die ook vandaag geven. Soms, dat weet God veel beter dan wij, hebben mensen merkwaardige ervaringen nodig om tot een nieuw besef van God en het werk van zijn Geest te komen.

Wij zijn kort geleden voor de tweede maal in de gemeente te Toronto geweest. Toronto is de stad waar Oswald Smith jarenlang een zeer gezegende bediening in zijn `The People's Church" had en waar in 1994 een krachtige beweging van Gods Geest begon in de Airport Vineyard Church. Ja, het was heel speciaal om daar te zijn. De stad ligt aan het grote Ontariomeer, waarin de Niagararivier zijn water uitstort, maar er stroomt een rivier daar, de rivier van God.

God heeft mij in Toronto verfrist, in mijn geestelijk leven en in mijn visie voor zijn werk. God deed zijn verfrissend werk in mij, vooral in de ochtenduren, als ik mediteerde en mij in gebed tot Hem opende. Ik was verbaasd over de frisse inspiratie, die ik ontving en de nieuwe `touch,' aanraking van God op mijn leven. Ik ben thans meer onder de indruk van Gods verfrissende liefde en onderwijzingen dan van de inhoudelijkheid en de sfeer van de bijeenkomsten daar. Ja, er stroomt een rivier van God in Toronto.

Ik heb echter goed nieuws: De rivier van God stroomt ook hier!
Maar wij Nederlanders moeten iets afleren. Wij zijn dijkenbouwers, wij temmen de Rijn en de Maas met dijken, wij leggen overal dijken aan, want wij moeten kunnen leven in dit kleine landje en meer ruimte hebben. Helaas - het is mijn overtuiging - hebben we ook de rivier van God getemd en dat hadden we niet moeten doen. Wij moeten Gods rivier niet temmen. Wij moeten hem niet kanaliseren en niet omleggen. Als we dat doen - en dat hebben we gedaan - verliest de rivier van God in onze ervaring, zijn kracht en frisheid. Daarom roep ik het Nederlanders toe: "Laat de rivier van God stromen, leg geen dijk of dom, sluis of stuw aan - laat Hem stromen, laat Hem alles overstromen. Hij brengt geen vernietiging, Hij brengt leven!

Of u wel of niet een geestvervoerende ervaring ontvangt als Ezechiël of als voorganger Kilpatrick, de verfrissende rivier van God is er ook voor u. God heeft vele manieren om onreine, vermoeide en zwakke gelovigen te vernieuwen en te verkwikken. U werpt u gewoon in de rivier van God, door te doen wat Jezus zegt. Kom tot bekering, beleid uw zonden en zeg: "Heer, ik open mij voor uw verfrissende Heilige Geest." In de  begindagen van het Leger des Heils in Londen wierpen zondaars van de straat, de dronkaards en misdadigers zich in die rivier en vielen onder de kracht van God. Uit die begintijd van het Leger des Heils stamt het lied, Joh. de Heer 202, "O, zee van God's liefde, zo peilloos en wijd." Het koor ervan zegt, "`k Hoor hemelstemmen ruisen, des heilstroom's golven bruisen. Ik werp mij in die heilstroom, Hallelujah! Prijs de Heer! Werp u in die heilstroom, die vloeit van Golgotha's kruis!

Slot

Bent u afgedwaald van de rivier van God en uw innerlijk is verdroogd, verdord? U leeft als het ware in een dor en dorstig land. Is uw ziel verontreinigd door zonde en voelt gevangen in de stroom van uw eigen zondige hartstochten?

Daarom vraag ik: "Wie heeft er verkwikking of verfrissing nodig vandaag? De uitnodiging is er: Kom naar Rivier van God. Laat je reinigen, laat je verfrissen, laat er nieuw leven komen."

~~~~~~~~~~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands