Strategie voor Overwinning

Prediking uit het boek Openbaring door Prediking van T. J. de Ruiter

"En zij hebben hem (de draak, de oude slang de duivel en de satan) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood." Openbaring 12:11

Inleiding

De Apocalyps, zoals de Openbaring van Johannes wel genoemd wordt, kan niet juist uitgelegd en verstaan worden als men geen uitgebreide kennis heeft van de boodschap, de symboliek en de achtergronden van het Oude Testament. De beelden en taferelen, ja de gehele symboliek van dit boek is doortrokken van die, welke wij in het Oude Testament aantreffen. In feite is de gehele zingeving gebaseerd op die van het Oude Testament. De boodschap vindt echter zijn uiteindelijke zingeving in Jezus Christus. Het is duidelijk voor alle uitleggers: De ziener van Patmos, de apostel Johannes moet een Jood geweest zijn die doorkneed was in de Oude Geschriften, maar hij was een gelovige geworden in de Messias, de Christus,  Jezus van Nazareth. Jezus Christus staat dan ook centraal in dit boek. Het gaat om zijn glorie en Hij wordt gezien als Degene, die vanuit de hemel alles leidt en bestuurt.

Het gehele boek ademt de sfeer uit van een gigantische strijd, een strijd tussen geestelijke, bovenmenselijke machten. Toch wordt deze strijd - zo ziet de schrijver het - beslecht op deze aarde en hij weet ook dat de Christus met zijn gelovigen als de overwinnaars te voorschijn zullen komen. In hoofdstuk twaalf schildert hij deze strijd met machtige, adembenemende beelden en symbolische voorstellingen. In het 11e vers beschrijft hij hoe gelovigen zullen overwinnen. Hij geeft een strategie van overwinning over de duivel. Over deze strategie gaat het in deze prediking; er zijn drie hoofdpunten:

1. Weersta hem door het bloed van het Lam
    Dat is: Identificatie
2. Weersta hem met het woord van uw getuigenis
    Dat is: Proclamatie
3. Weersta hem tot aan de dood toe
    Dat is: Determinatie

1. Identificatie: Weersta hem door het geloof in het bloed van het Lam

Om dit woord te verstaan moeten we terug naar het boek Exodus, terug naar het Uittocht uit Egypte. In de nacht toen het volk gereed moest staan het land Egypte te verlaten, moest men een eenjarig mannelijk lam of geitebok slachten, het vlees eten en het bloed strijken aan de deurposten als een teken - zie Exodus 12:5, 12,13. Want als de verderver het bloed aan de deur zag, moest hij voorbijgaan aan dat huis. In de overige huizen, waar hij geen bloed aan de deurposten zag, zou Hij de eerstgeborene doden.

Het bloed van het lam identificeerde het gezin in het huis als gehoorzaam Israëlisch en de doodsengel zou dit huis niet mogen binnengaan om zijn verwoestend werk te doen. Het bloed aan de deurposten getuigde van geloof, van gehoorzaamheid, van paraatheid, van scheiding. Het bloed maakte scheiding tussen gelovigen en ongelovigen. Het bloed maakte hen onaantastbaar voor de doodsmacht, die buiten in de nacht rondwaarde door het land. Door het bloed konden zij de verderver weerstaan! Hij kon hen niet aanraken!

Ter verduidelijking - want sommigen hebben moeite om deze teksten goed te verstaan. Er staat in Exodus dat de HEERE door Egypte ging en overal de eerstgeborenen sloeg, zie bijv. Exodus 12:23 en 29. Dit betekent echter niet de HEER zelf dat nare, dodelijke werk deed. Het was de engel, die de doodsmacht heeft, die dat deed. Dat wordt reeds duidelijk in Exodus 12:23, waar in het tweede gedeelte staat dat de HEERE de verderver niet zal toelaten zijn werk te doen in huizen, waar op de deurposten het bloed is gestreken. De HEERE wilde de verderver in Egyptische huizen wel zijn werk laten doen, opdat zijn volk bevrijd zou worden. Hij wilde met Israël verder gaan, om uit dit volk de Redder voor de gehele mensheid te kunnen voortbrengen, die ook Egypte tot zegen zou worden in latere tijden. Een drastisch verderf was noodzakelijk geworden om het rebelse hart van Farao te verbreken. Maar het bloed van het Lam beschermde zijn volk en maakte het onaantastbaar voor die verderver.

Gods volk kreeg bescherming tegen- en overwinning over de verderver, de engel, die de macht over de dood had. Het bloed van het lam weerhield hem ervan zijn werk te doen. Het bloed maakte Israël onaantastbaar.

Door Jezus Christus is er overwinning over de geestelijke doodsmacht, de duivel, de grote verderver en verleider van de mensheid.

Het geloof in het bloed van Jezus, als het zoenmiddel voor al onze zonden beschermt ons tegen de verderver. Het geloof in de kracht van het bloed doet nog meer: Het geloof in het bloed overwint de stem en macht van de aanklager.

De duivel is de grote aanklager en hij wil de veroordeling en eeuwige verdoemenis van de mens bewerken. Hij klaagt de mensen aan voor God en hij spreekt het oordeel uit: "Zij moeten allen sterven." Hij had de mens verleid tot zonde en nu is de mens verdorven van hart en daden. Hij klaagt de mens aan voor God: "God, u bent rechtvaardig, maar zie hoe slecht de mensen zijn en hoe zij U behandelen. Zij hebben geen enkel respect meer voor U als God. Zij zijn U in alles ongehoorzaam. Dat gehele stelletje op die planeet is hartstikke stom, blind en verdorven. Ik vertel U, grote Almachtige God dat zij de dood verdienen en ik sta gereed om hen weg te vagen" Zo zou de aanklacht verwoordt kunnen, die de satan dag en nacht voor God, de Opperrechter, staande hield - hij hield niet op. Zoudt U er niet akelig van worden als die figuur u nacht en dag zo zou bezig houden en constant uw aandacht opeist met zijn voortdurende aanklacht? Zoudt u hem niet van u af willen schudden? Wel, dat heeft God ook gedaan. Hij is uit de hemel op de aarde geworpen; zie vers  9.

Maar nu gaat hij dus op deze planeet rond om mensen zelf dag en nacht aan te klagen. "Hoe doet hij dat dan," zo vraagt u mij? In het geweten. Hij versterkt op een sinistere, subtiele, sadistisch wijze de stem van het geweten. Als ons geweten, dat is het ingeschapen vermogen tot zelfoordeel ons zegt dat we een fout hebben begaan, een zonde hebben bedreven. Dan fluistert hij: "Ja, en nu ben je verdoemd, verloren, er is geen hoop meer voor je." En als men gevangen wordt in deze duivelse invloed, kan het zijn dat hij psychisch ziek maakt, dat men niet meer naar behoren kan functioneren. Hij kan zelfs een zo'n sterke invloed uitoefenen dat men aan zelfmoord denkt. "Het leven heeft toch geen zin meer, ik ben verdoemd, verloren - voor eeuwig."
Sinds Freud heeft de psychologie veel aandacht voor het probleem van de veroordelende stem van het geweten. Er zijn stromingen in de psychologie die schuldbesef met de schuldgevoelens als de grootste negatieve en ziekmakende kracht zien. Freud zag godsdienst, die mensen schuld aanpraat als de grote boosdoener. Daarom zei hij van godsdienst: "Weg ermee, het praat mensen maar schuld aan, angst voor eeuwige straf en verdoemenis."

Als grote stromingen in het Christendom bij mensen eeuwenlang niet veel meer hebben gedaan dan het schuldgevoel versterken en daar tegenover niet de kracht van vergeving en kwijtschelding van alle schuld door het geloof in Jezus Christus hebben geplaatst, dan moet ik Freud gelijk geven en concluderen dat die soort van Christelijke religie jammerlijk heeft gefaald in het overbrengen van de echte boodschap van het evangelie.

Het ware evangelie is echter geen boodschap, die mensen verdoemenis aanzegt, maar verlossing. Het ware evangelie is geen boodschap, die mensen de hel inpraat, maar hen er juist uit haalt. Het evangelie is geen boodschap, die de stem van het geweten sadistisch versterkt totdat mensen er ziek en akelig van worden en geen rust meer voor hun ziel vinden. Neen, het evangelie geeft juist rust voor de ziel en reinigt het geweten van besef van kwaad. In 1 Johannes 1:7 lezen wij: "Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het  bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde."

Het bloed reinigt ons van alle zonde, als wij wandelen in een oprechte geloofsgemeenschap met onze God en met elkaar. Want Jezus zei dat God ons alleen vergeeft als wij zelf anderen vergeven. Zie in het `Onze Vader', Mattheüs 6:12;14,15; 18:35 en Marcus 11:25,26.

Ik verkondig: Geloof in het verzoenend en bevrijdend bloed van Jezus Christus is de weg ter overwinning, de weg tot geestelijke en lichamelijke gezondheid!

2. Proclamatie: Weersta de satan met het woord van uw getuigenis

De tweede stap: Ga getuigen, ga proclameren. Er zijn veel te veel Christenen, die hun mond niet durven open doen om hun geloof te belijden. Ze zijn bang voor gek te worden aangezien of voor simpel. Ze zijn bang dat ze bespot- en gepest zullen worden. Dat is inderdaad best allemaal mogelijk, maar het lost het conflict niet op waar elk mens middenin staat, het conflict tussen de geestelijke supermachten, waar de mens een beslissende rol in moet spelen. Geen mens kan daarin passief zijn. Als je je als Christen passief opstelt, ga je er aan. Zoals een soldaat, die niet wil vechten in de strijd, het gemakkelijke slachtoffer van de vijand wordt.

De Christen kiest voor de kant van God, de Christen kiest voor de Gezalfde Verlosser. De Christen gelooft in de vergeving van al zijn zonden. De Christen kan weer rustig slapen, hij heeft een gereinigd geweten. De Christen wil dat de Koning der Koningen snel zal komen voor de grote eindoverwinning. De Christen wil zoveel mogelijk mensen tot het verlossend- en overwinnend geloof in Christus brengen en daarom moet hij zijn mond wel opendoen. De Christen getuigt, verkondigt, proclameert: "Jezus is Heer. Hij stierf voor uw- en mijn zonden. Erken je miserabele en slechte geestelijke toestand, belijd je schuld, maar ontvang dan tegelijkertijd vergeving. Het is heerlijk om een kind van God te zijn, vergeven, gereinigd en bekrachtigd."

Nogmaals: De strijd tussen de geestelijke supermachten, enerzijds God en zijn engelen en anderzijds, satan en zijn engelen, is neergeslagen naar- en op de aarde en zal hier in deze sferen moeten worden beslecht. De mens is inderdaad slachtoffer geworden van de vuile streken van de duivel, maar dat behoeft hij niet te blijven, hij kan, dankzij Christus, dankzij de verzoening en de kracht van de Heilige Geest, overwinnaar worden. Van slachtoffer naar overwinnaar - dat is een enorme promotie. Wie wil die promotie niet hebben? Iedereen natuurlijk. U moet er echter wel wat voor doen - geen promotie komt zonder een prestatie - zo is het toch, of niet soms? Voor de Christen geldt ook: Proclameren geeft opening tot promoveren.

3. Determinatie: Weersta tot aan de dood toe

Als je dacht dat je na een opwekkende samenkomst en een machtige aanraking, eindelijk de eindoverwinning had behaald, krijg je dikwijls snel een koude douche. In feite kun je juist na een geweldige samenkomst, waarin er een geopende hemel was, een enorme terugslag krijgen. Sommige gelovigen zijn daar in het geheel niet op voorbereid. Zij dachten: "Nu heb ik de overwinning, eens voor altijd. Nu kan me niets meer gebeuren. Nu wordt het leven een en al glorie. Nu zal ik nooit meer terugvallen. Als ik maar in de samenkomsten blijf zweven, zal ik veilig eeuwig leven. Eindelijk, dank U, Heer." Het is juist deze opstelling, die je tot kandidaat van een grote teleurstelling kan maken. De duivel loert nu extra op je om je een terugslag te geven.

Wat wij als Christenen dienen te beseffen is dit: De strijd tegen de satanische machten duurt het gehele leven. Deze strijd komt in golfbewegingen telkens terug. Er zijn overwinningen, jazeker, en er zijn adempauzes, maar wees nuchter, wees waakzaam en blijf altijd paraat, gereed om strijd te leveren. Reken er maar dat de slechte duivel er juist plezier in heeft als gelovigen opgewekt en gezegend, vol van de ervaringen en onder de zalving de samenkomst verlaten, ze te grazen te nemen op een uiterst listige en kwaadaardige wijze. Luister, hij geeft zijn demonen de opdracht om vooral goed te letten op hen, die zij hebben horen zeggen: "Nu kan me niets meer gebeuren, de Geest heeft me totaal."

Iemand vraagt me wat er dan zoal fout kan gaan? Moet ik uit uw vraag begrijpen dat u hiervan echt niets snapt? Een voorbeeld: Laatst was ik in een gemeente en er was een krachtige zalving in de dienst aanwezig. Maar reeds tijdens het koffie drinken erna was ik getuige van enkele lelijke, kwetsende opmerkingen, die gelovigen naar elkaar maakten en zag ik de boze blikken. Ik dacht bij mezelf: "Hebben jullie niets begrepen van wat God vanmorgen zei en wilde doen?"

Zo'n ruzie onmiddellijk na een goede dienst kan vervelende gevolgen hebben. Straks ben je thuis en wat dan? Men komt dikwijls van de ene ruzie in de andere. En `s avonds  vind je moeilijk rust en kun je niet bidden. Je hebt de pest aan jezelf en denkt: "Ik heb het weer fout gedaan. Maar die ander begon." Een stem in je zegt: "Zie je nu wel hoe stom je bent en je pocht nog wel zo met je zalving, maar, echt het lijkt op niets...." Hé, die stem, die ken ik, wie is dat? Dat is de stem van de aanklager, die als je eigen geweten je daden afkeurt er een schepje bovenop doet en je in relatie tot God aanklaag. Uiteindelijk gaat het dan zo: "Ach, wat betekent het geloof eigenlijk, niets toch. Ik houd ermee op. Ik word zo moe van dit alles." Demonen kunnen rapporteren aan hun baas dat ze succes hebben geboekt en satan lacht brullend.

Hoe snel is het goede zaad, het Woord van God, dikwijls uit harten geroofd." Ik vraag u, wie rooft dat zaad weg?" De boze, we weten het allemaal! Maar het gebeurt wel omdat wij niet oplettend genoeg en gehoorzaam zijn geweest.

Luister mensen. Deze strijd is nog niet voorbij, zij duurt tot aan de dood. Ben ik onschriftuurlijk in deze onderwijzing, ik dacht van niet.

Neen, pessimistisch ben ik niet, als ik zeg dat de strijd voortduurt en dat we goed dienen op te letten en waakzaam moeten zijn. Luister naar de apostel Petrus in 1 Petrus 5:8: "Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een..... kakelende kip of als een blaffende hond? Neen, als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof."

Oproep en slot

Een liedje zegt: En als de strijd voorbij is erven wij een kroon, de overwinnaarskroon. Paulus kwam aan het eind van zijn leven en bediening en wist dat zijn einde nabij was. Hij schreef aan zijn jongere medewerker, Timotheüs, in 2 Timotheüs 4:8, "Voorts ligt voor mij gereed de krans van de rechtvaardigheid, welke te dien dage, de HEER, de rechtvaardige rechter mij zal geven."

Wij zingen vandaag: "The devil is under my feet..." We baseren dit op Romeinen 16:20, "De God nu van de vrede, zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. "Maar let op het volgende: De genade van onze Heer Jezus zij met u." Zolang de satan nog niet vertreden is onder onze voeten hebben we nog veel genade van God nodig. Jacobus geeft een sleutel tot overwinning over de duivel, dat is de grote aanklager en verleider: "Onderwerpt u God en biedt weerstand tegen de duivel... en dan zal hij van u vlieden." Ik schreef onlangs ergens: Een Christen kan alleen overwinnen door onderwerping: Onderwerping God is de beste garantie tot overwinning over de satan. Onderwerping aan God betekent dat we zeggen: "Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede.." Kunt u dat bidden vanmorgen. Misschien ben je opstandig tegen God, want Hij vraag je iets te doen, dat je veel kost en voorlopig ben je niet van plan dat te doen. Toch, als je overwinnaar wilt zijn, zul je je moeten onderwerpen. Moge God je genade schenken om dat te doen - er is geen andere weg om te overwinnen. Amen.

We hebben in deze prediking gezien hoe de verderver door Egypte ging en overal de eerstgeborenen doodde -behalve in de huizen, waar het bloed aan de deurpost was gestreken. De verderver ging in die verschrikkelijke nacht voorbij om te doden. Heden, op dit moment, gaat Jezus voorbij. Jezus gaat hier voorbij om leven te geven aan een ieder, die in nood is, die in de greep van de kille, sinistere doodsmachten is. Jezus gaat heden voorbij. O, houd hem staande en roep hem aan. Amen.

~~~~~~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands