Global: 'Oproep aan alle mensen'
(een boodschap aan mensen overal op deze planeet)

T. J. de Ruiter

Handelingen 17:30, "Met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, verkondigt God heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen."

Inleiding

De beroemde apostel Paulus had één van de meest opwindende kansen van zijn gehele carriere als prediker. Hij was in Athene, het centrum van de Griekse wijzen en filosofen. Hij moet veel gebeden hebben dat God hem een kans zou geven hier het evangelie tot de elite van de Griekse cultuur van het Griekse denken te mogen brengen en te getuigen van zijn Heiland, die Hij zo liefhad en vereerde.

Tijdens een wandeling door de stad zag hij opnieuw de vele altaren staan, men kon ze niet missen, zij stonden overal en elk altaar was aan een bepaalde god gewijd. Toen, plotseling, viel zijn oog op een altaar, dat het opschrift droeg:"Aan de onbekende god." Hij kreeg een geweldig idee: Hij zou zijn boodschap over Jezus Christus, de Zoon van de Almachtige God van het heelal en de Redder van alle mensen, presenteren als de boodschap over die onbekende god!

Paul begon volgens zijn gewoonte in de Joodse synagoge te prediken. Het was gebruikelijk in de synagogediensten dat mannen de gelegenheid kregen een boodschap te delen. Jezus maakte ook vele malen van die gelegenheid gebruik en ook hij, zo lezen we in het boek Handelingen. Na de synagoge was de marktplaats of een plein een uitstekende gelegenheid een boodschap tot publiek te geven. Tenslotte waren er ook de gehoorzalen of openlucht auditoria waar de notabelen en de filosofen bij elkaar kwamen, de Areopagus was in Athene de plaats waar de wijsgeren tezamen kwamen.

Drie redenen  voor bekering

De ideeën, die Paulus presenteerde wekten zoveel interesse op, dat men hem naar de Areopagus bracht. De overblijfselen van die plaats kunnen vandaag nog bewonderd worden in Athene. Het was een groot moment voor Paulus want nu kon hij zijn boodschap aan de elite van de Griekse bevolking presenteren, aan mannen, die het denken van velen vormden. Wanneer we de samenvatting van zijn redevoering in Handelingen 17 lezen kunnen we goed de grote zorgvuldigheid en wijsheid aanvoelen, waarmee Paulus zijn zinnen koos om de boodschap te communiceren.

Zijn publiek luisterde klaarblijkelijk met grote aandacht en bleef rustig totdat hij bij het punt kwam van de opstanding van Christus uit de dood. Dit was teveel voor sommigen. Dood is dood en dat is definitief. Niemand was ooit  terug gekomen uit de graf en dat was geen filosofische theorie, maar een praktisch feit van leven en dood. Zijn publiek werd onrustig en opgewonden en begon hem zelfs te bespotten. Spreken werd hem onmogelijk gemaakt en ofschoon sommigen beloofden dat hij nog een tweede kans zou krijgen, is er geen enkel bewijs dat hem dat ooit nog gegeven werd.

In deze prediking vestig ik de aandacht op wat Paulus in de tekst zei, die boven deze prediking staat: "Met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, verkondigt God heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen." Oorspronkelijk is het in het Grieks geschreven zoals het gehele Nieuwe Testament. De tekst kan ook zo worden vertaald: God beveelt dat mensen overal tot bekering zullen komen."

De vraag mag worden gesteld op welke grond God alle mensen beveelt tot bekering te komen, het kwade uit hun leven weg te doen en in zijn Zoon Jezus Christus te geloven. Met andere woorden gezegd: Zich te bekeren tot geloof in God en tot een ordelijke, waardige en goede levenswijze. Als ik deze vraag tracht te beantwoorden onderscheid ik drie aspecten in Gods verlossingsplan.

Ten eerste: Hij biedt vergeving van alle zonde aan, waarmee mensen Hem hebben gekwetst en hun ziel hebben belast. Jezus Christus, Zijn Zoon, betaalde de losprijs en verzoende de mens met God. De mens, dus ook u, ontvangt vergiffenis van alle schuld als hij wil geloven in Jezus Christus. Als u van harte gelooft en oprecht en met overtuiging wilt zeggen: "Jezus heeft mijn zondeschuld weggenomen, ik geef Hem mijn geloof," is dat voor God voldoende u alles kwijt te schelden en u als zijn kind te aanvaarden.

Ten tweede: Hij biedt een geestelijke- en een morele vernieuwing aan. Hij wil alle mensen een nieuw hart geven, een nieuwe, perfekte levenskracht, een geestelijke nieuwe geboorte. Dit nieuwe leven wordt door de Geest van God geinplanteerd in zijn hart, wanneer de mens zich bekeerd, vergeving van zonden accepteerd en besluit het kwade te verlaten en het goede, naar Gods wil, te doen.

Ten derde: Hij biedt een nieuw leven na de dood, een leven in gemeenschap met Hem, om zijn mooie, eeuwige plannen met de schepping uit te werken. Dit nieuwe leven begint bij de opstanding uit de dood, wanneer Christus terugkeert uit de hemel. God heeft Christus uit de dood opgewekt als de grote demonstratie en verzekering dat Hij dit inderdaad kan- en zal doen. De belofte van dit heerlijke, toekomstige leven is voor iedereen, die de verzoening met God aanvaardt, gelooft in zijn Zoon Jezus Christus, zich onderwerpt aan Hem en zijn eeuwige, goede en rechtvaardige wil gehoorzaamt.

Tot slot

De boodschappers aan wie de verkondiging van het evangelie is toevertrouwd brengen die met grote overtuiging, maar laten een ieder vrij hem al- dan niet te aanvaarden. De mens is vrij te kiezen en te geloven wat hij wil, maar zal zelf altijd de consequenties van zijn wijze van denken en keuze moeten dragen. Is de keuze een verkeerde, dan zal hij er de schade van ondervinden; dit geldt ook voor de keuze, die het evangelie aan ieder mens voorlegt: Voor Christus, of tegen Christus, voor God of tegen Hem, voor het leven of er tegen. Kies je tegen God, dan kies je voor de ondergang en tegen het aanbod van eeuw leven; je vervalt dan als uiterste conseqentie in de eeuwige dood. Ieder mens moet met deze boodschap worden geconfronteerd, want het geeft elk mens uitzicht op een fantastische toekomst, het eeuwige leven in heerlijkheid, samenwerkend met God aan zijn eeuwig werk. Deze boodschap is daarom ook in het engels vertaald, zie de link onderaan.

Overweeg, alstublieft, zorgvuldig en verstandig en geef het evangelie uw geloof. Neem Jezus Christus aan als Heer- en Verlosser van uw leven; open uw hart voor de grote liefde van God.

Gebed

Wilt u dit gebed bidden?

"Lieve God, Vader in de hemel. Ik heb mijn leven met zonde, onreinheid en dwaze, hoogmoedige, trots kapot gemaakt. In uw heilige aanwezigheid voel- en weet ik mij schuldig. Ik aanvaard vergeving op grond van het schuldoffer van Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis om ook voor mij vergeving en verzoening met U mogelijk te maken. Ik open mijn hart voor het nieuwe leven van Uw Heilige Geest en neem plechtig de beslissing om van dit moment te gaan leven volgens Uw heilige, goede en rechtvaardige wil. Mijn grote voorbeeld voor deze nieuwe levenswijze is Jezus Christus. Ik word een volgeling van Hem. Ik dank U, hemelse Vader, voor de kracht, die U mij elke dag geven zult. Amen."

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands