Want ik ben verzekerd.....!

Prediking van T. J. de Ruiter op de laatste zondag van 2001 in de Elim Pinkstergemeente te Hilversum

“Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch machten, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enige ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Here."

Romeinen 8:38,39

Inleiding

In 'Het Beste' van deze maand, een advertentie: Overwinteren voor langere tijd naar het buitenland? Denk dan aan de volgende zekerheden:

* Ziektekostenverzekering
* Autoverzekering
* Diefstalverzekering
* Rechtsbijstandverzekering

En als je gewoon thuis blijft?
Dan heb je ook nog:
De brand en inboedelverzekering, de glasverzekering, de kostbaarhedenverzekering, de levensverzekering, de sociale verzekeringen en tenslotte de begrafenisverzekering. Alle mensen, het totale bedrag aan premies kan flink oplopen. Maar, okay, voor zekerheid moet je wat overhebben.

Heb ik er nog één gemist?

Ik miste de belangrijkste: De verzekering voor uw ziel, als u zou komen te overlijden. Maar zegt iemand, een verzekering voor nadat ik overleden ben? Dat is toch flauwekul, want dood is toch dood, alles is voorbij? Kunnen er echt zeker van zijn, dat dit zo is, is dood het einde van ons? De Bijbel zegt van niet, er is leven na de dood. De wetenschap heeft steeds meer vraagtekens, zij weet nog niet wat zij denken moet van de patiënten, die klinisch dood waren, maar toch een bewustzijn bleken te hebben na het overlijden.

Sommigen, die in reïncarnatie geloven, dus dat zij in een nieuw leven, weer op aarde terugkomen, verzekeren zich al voor sommige zaken van dat nieuwe leven.

Waar zoeken mensen zekerheid? Bij de waarzeggers, bij de horoscoopmakers. De mensen verwachten dat de politiek, de regering zekerheden schept.

Wij, mensen, willen zekerheid. Amerika wil zekerheid er geen tweede 11 september zal komen.  Bush verzekert de Amerikanen en de gehele wereld, dat hij het terrorisme zal uitbannen. "Don't make a mistake, I want you to be sure, we will succeed, no doubt about that." Het is de vraag of hij erin zal slagen die verzekering, waar te maken.....

Paulus schreef dat hij zeker was, dat zijn gehele leven en ziel in goede handen was. Hij had een relatie, die hem alle zekerheid bood, die hij nodig had. De zekerheid van Paulus was gegrond op God, zijn Woord, zijn Belofte en zijn eeuwige liefde.

Ik wil stilstaan bij de grootste zekerheden, die de mens, dus ook u, ook jij, nodig heeft.

Zekerheid 1; De zekerheid van God, Hij is er altijd

David wist dat God eeuwig bestaat en leeft tot in alle eeuwigheden, Psalm 90:2, "Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God." Psalm 92:9, "Maar Gij, o HERE, zetelt in den hoge voor eeuwig."

Jesaja 40:28, "Een eeuwig God is de HERE, Schepper van den einden der aarde…" Het eeuwig, tijdloos bestaan van God - Hij is zonder begin en einde - kan niet door ons verstand worden bevat. Met dit eeuwig bestaan van God worstelde mijn verstand reeds toen ik als jong kind op de zondagsschool was, nu heb ik me er aanbiddend bij neergelegd. "God, ik aanbid U, eeuwig en tijdloos." Nu ben ik dankbaar dat er een Schepper is, die alle dimensies van tijd, duur en continuatie overstijgt. Hij is de Bron van het leven en de heerser over alle eeuwigheden. Generatie op generatie kan haar vertrouwen op Hem stellen, Hij is er altijd. En Jezus is Degene, die is, die was en komen zal.

Zekerheid 2, God blijft altijd Dezelfde

David wist dat God voor eeuwig dezelfde blijft; Psalm 102:28, "Maar Gij blijft Dezelfde, aan uw jaren komt geen einde." Met als resultaat van Gods onveranderlijkheid, vers 29, "De kinderen van uw knechten zullen veilig wonen, hun nageslacht zal voor uw aangezicht blijven bestaan."

Jesaja wist dat God dezelfde blijft; Jesaja 48:12,13, "Ik ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste, ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid."

De aarde staat niet toevallig als het resultaat van een 'big bang' op deze plaats in het heelal en het zonnestelsel. De hemelen, het universum is niet toevallig ontstaan, neen God heeft het gemaakt. Wow, wat een geweldige boodschap. U en ik bestaan niet toevallig op dit planeetje aarde, neen we zijn er omdat de eeuwige God het zo gewild heeft! Halleluja!

En de schrijver van brief aan de Hebreeën wist dat Jezus Dezelfde blijft. In Hebreeën 13:8 schreef hij: "Jezus Christus, gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde."

Vroeger zongen wij dikwijls uit de Johannes de Heer Bundel, nr. 485.
Het  refrein van dit lied zegt:
            Hij is Dezelfde nu,
            Hij is Dezelfde nu,
            Bij Hem is geen verandering,
            Hij is Dezelfde nu.

Het gevolg van deze waarheid is dat wij ons gehele leven, van de wieg tot het graf een grote zekerheid hebben: God is en blijft dezelfde. Jesaja wist dit voor zijn volk en voor allen, die op Hem vertrouwen: Jesaja 46:4, "Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en Ik zal redden."

Jonge mensen, houd je aan God vast. Ouderen, welk een rijkdom aan troost en kracht liggen er in deze zekerheid gevende profetische verklaringen, die in Naam van de Allerhoogste God zijn uitgesproken. Wilt u, wil jij, zekerheid in het nieuwe jaar? De beste verzekering krijg je als je alles, wat je bent en hebt toe te vertrouwen aan de Heer. Laat Hem uw zekerheid zijn. Stel uw vertrouwen op de eeuwige God.

Zekerheid 3, De liefde van Jezus

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Wij kunnen dus zeker zijn van zijn liefde, want die zal ongehinderd, onweerstaanbaar, onophoudelijk ons omhullen, koesteren, versterken en vasthouden. De liefde van Jezus is een:

a. Een eeuwige, goddelijke liefde

De apostel Johannes schreef in 1 Johannes 4:8, "God is liefde."
De liefde van God zal nooit vergaan, want God vergaat nooit - daarvan was de apostel Paulus heel zeker; zie 1 Corinthiërs 13:8, waar hij schreef: "De liefde vergaat nimmermeer."

b. Een alles opofferende liefde

Johannes 3:16, "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem geloof, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

c. Een overwinnende liefde

Er is veel haat in deze wereld en haat is een dodende kracht. God is de Bron van alle leven en in zijn grote wijsheid en creativiteit heeft hij ons, mensen, gemaakt. Niets kan Hem, de eeuwige Bron van liefde en kracht aantasten, laat staan doden. Haat zal niet het laatste woord hebben. Neen, we mogen zeker zijn in Christus dat liefde het laatste woord zal hebben.

In deze wereld heeft het geweld van de haat veel macht.
Maar in Gods Koninkrijk heeft de geweldloosheid van de liefde de overwinning en die zal zich in het gehele universum als de grootste kracht manifesteren.

Stel uw vertrouwen op God, Hij is uw zekerheid.

Paulus heeft alles wat hij was en had aan de Heer toevertrouwd; lees 2 Timotheüs 1:12, "Want ik weet op, wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd - dat is ik ben ervan verzekerd - dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.
 

Zekerheid in nood en bij het naderen van de dood

Misschien ervaart iemand dat boosaardige krachten hem of haar naar beneden trachten te trekken en misschien ontvalt je alle kracht en je moed is je in de schoenen gezonken. Kijk naar boven - kijk niet naar beneden. Er staat iemand bovenaan en strekt zijn hand naar je uit. Kijk, het is een hand met een litteken, het is de hand van Jezus. "O. grijp vast die doorboorde hand."

Ik moet denken aan een plaat, die Guus Rijber ons gaf. Een man zinkt in een diepe afgrond, hij kan zich nog net met één hand even vasthouden, zijn blik is angstig, hij is in doodsnood. Boven aan de rand staat iemand in een wit gewaad, het is Jezus. In zijn blik is liefde te lezen, een grote, tedere bewogenheid. Zijn hand is uitgestrekt naar de wanhopige man beneden Hem. De betekenis is duidelijk: "Grijp mijn uitgestoken hand, Ik red je van de dood."

Denk u eens in dat u te horen krijgt dat u deze nacht nog gaat sterven - wat zou u, wat zou jij, doen? Zou je toch nog al je aardse zaken proberen te regelen of zou je de uren in deemoedig gebed doorbrengen of in aanbidding en rustige verwachting van je heengaan? Er zijn mensen, die in deze tijd te horen krijgen van artsen: "Je leeft hooguit nog enkele weken of maanden." Wat gaat er niet door een mens heen, als je dit te horen krijgt? Het leven ontvalt je - wat blijft er over van de trots van onze kracht en van de aardse, stoffelijke zekerheden, waarop we bouwden - niets toch?

De Heer gaf een voorbeeld van goddeloze verzekerdheid in de gelijkenis van de rijke man, Lucas 12:13-21.

De welvarende boer wilde zekerheid voor zijn oude dag. Hij was welvarend en succesvol. Hij bouwde schuren en sloeg veel op voor later. Hij verzekerde zijn ziel dat alles voor de oude dag verzekerd was en dat zij ongestoord van het leven kon genieten. Maar God zeide tot hem: "Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?"

Het viel mij op dat er staat: "Maar God zeide tot hem."  Blijkbaar kreeg de man nog voordat hij stierf een waarschuwing van God, want God deelde hem blijkbaar mee dat hij de komende nacht zou gaan sterven. Hij kon zich nog - als hij de boodschap serieus had genomen - voorbereiden op het snelle einde van zijn leven. Als hij verstandig was geweest had hij zich de laatste uren van zijn leven niet meer bezig gehouden met het afhandelen van al zijn aardse zaken, maar slechts met het zeker stellen van zijn zieleheil, rekenend op de genadige barmhartigheid van de levende en allerhoogste God.

De apostel Jacobus leerde ons te zeggen - lees Jacobus 4:13-17: "Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen."  Wij zijn in onszelf niet zeker van ons leven - wij zijn wel zeker van God. Al die mensen, die op 11 september omkwamen, in die twee vliegtuigen en in de torens van het 'World Trade Centre,' zij wisten niet dat het hun laatste dag zou zijn, dat ze zelfs niet de middag zouden halen. Wij zijn niet zeker van ons leven, maar wel zeker van God. Als ons leven in Hem geborgen is, kunnen wij niets verliezen.

De grootste zekerheid die de Bijbel geeft is treffend en krachtig verwoord in de Heidelbergse Catechismus 1: Op de vraag: Wat is uw enige troost - lees zekerheid - beide in het leven en het sterven? Wordt het antwoord gegeven:
"Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en het sterven, niet mijzelf, maar mijn trouwe Zaligmaker Jezus Christus toebehoor, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalde en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft."

Slot

Ik ga terug naar de tekst boven deze prediking. “Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch machten, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Here." Ik heb even enkele vragen aan Paulus, ik wil hem uithoren.

Paulus, wat als de dood nadert? Zijn antwoord:  Ik ben verzekerd voor de reis erna.
Paulus, wat als er tegenslag of een calamiteit in je leven plaats vindt, zoals op 11 september in Amerika, toen het 'World Trade Centre' met de grond werd gelijk gemaakt door een terroristische aanslag? Zijn antwoord: Ik ben ertegen verzekerd.
Paulus, wat als boze engelen je proberen geestelijk kapot te maken? Zijn antwoord: Ik ben ertegen verzekerd
Paulus, wat als occulte machten en krachten je trachten te beschadigen? Zijn antwoord:  Ik ben verzekerd.
Paulus, wat als je in een vliegtuig in de hoogte zit en het krijgt een fatale storing? Zijn antwoord: Ik ben verzekerd.
Paulus wat als je in de diepte valt en in het ziekenhuis terecht komt? Zijn antwoord: Ik ben verzekerd.
Paulus, dit klinkt fantastisch, welke verzekeringsmaatschappij heb je? Zijn antwoord: De 'Drieëenheid.'
Paulus, die premie voor deze 'All-in' polis, is zeker wel ontzettend hoog? Zijn antwoord: Neen, ik hoef niets te betalen, alles is voor mij betaald door Jezus Christus. Hij zelf en zijn liefde zijn de garanties, die Ik heb gekregen, dat niets mij zonder zijn wil overkomen zal. Zelfs geen haar kan van mijn hoofd vallen, zonder de wil van de hemelse Vader. Paulus, dit klinkt allemaal zo onaards. Klopt het is ook hemels.

Stel, zowel voor vandaag, als voor morgen, de laatste dag van 2001 en voor geheel 2002 en al uw dagen en de eeuwigheid uw vertrouwen op Jezus Christus. Geloof in Jezus en sluit kosteloos de grootste en beste verzekering af voor uw leven en uw ziel. Amen.

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k zie naar Hem op en weet Hij is mij steeds nabij.

~~~~~~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands