Kijk, water!

Prediking in de doopdienst in Hilversum op zondag, 10 april 2005

“Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?" Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte."

Handelingen 8:36,37 (NBV)

Inleiding

De evangelisatiecampagne in Samaria was een groot succes geweest. Tienduizenden waren tot het geloof in Jezus gekomen en er waren veel genezing en bevrijdingswonderen gebeurd. Jacobus, Petrus en Johannes waren na vermoeiende maar heerlijke dagen naar Jeruzalem terug gekeerd.

Misschien was Filippus in gebed, mischien zat hij gewoon te relaxen, maar plotseling, want de hemel zendt meestal geen waarschuwing dat er een engel op bezoek komt, stond er een engel bij hem. De engel gaf een duidelijke en onbegrijpelijke opdracht tegen de middag - zie Handelingen 8:26 - de weg van Jeruzalem naar Gaza op te gaan. Tegen de middag? Filippus had eigenlijk een rustuurtje in gedachten, maar dat ging nu dus niet door.

Maar Filippus ging. Hij vond de weg en volgde hem. het was er maar stil - wat moest hij hier in vredesnaam doen? Hoeveel km hij op die weg gelopen moet hebben voordat hij iemand zag weten wij niet - het kan uren hebben geduurd en het werd steeds eenzamer. Is het gek om te denken dat hij zich af en toe moet hebben afgevraagd of hij de boodschap wel goed begrepen had? Maar, inderdaad, opeens zag hij in de verte een stoet aankomen, die nogal langzaam reed. Toen de grootste wagen passeerde zei de Geest tot hem, vers 29, NBV: "Ga naar die man daar in die wagen." Het was een dure Mercedes en het nummerbord liet zien dat het een auto van een buitenlandse diplomaat was.

Filippus liep even langs de wagen en hoorde hoe de voorname persoon juist het volgende las -vers 32,33 (NBV): "Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer."

De voorname figuur keek de eenvoudige man naast hem op de weg vragend aan en zei: "Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?" Misschien reageerde Filippus met: "Jazeker, meneer, dat is een heel goede vraag en ik kan die vraag beantwoorden."

De voorname figuur bleek inderdaad zeer geïnteresseerd te zijn en vroeg Filippus naast hem in de auto te komen zitten. Wow, zie je dat? Televisie aan boord, satelliet telefoon, global position control en een kleine bar met koelkast en air conditioning. Ze stelden zich aan elkaar voor. De man bleek een kamerling te zijn, een hoge vertrouweling van de koningin van Ethiopië.

De eenvoudige Filippus weet niet hoe hij het heeft, eerst een glaasje fris en dan uitgaande van het gelezen schriftgedeelte in het oude boek van de Joodse profeet Jesaja, predikte hij Christus tot de voorname figuur. Het is opmerkelijk dat de schrijver van Handelingen, Lucas, alleen vermeldt dat Filippus Jezus verkondigde op grond van dit schriftgedeelte, maar niets inhoudelijk erover heeft opgeschreven. Wat zou Filippus hem hebben verkondigd. Ik ga in het kort een poging wagen de verkondiging van hem te reconstrueren.

De verkondiging van Filippus

Filippus: "Enige jaren geleden - het zou al 4 of 5 jaar kunnen zijn geweest - was er een grote Rabbi, die ook ik heb leren kennen als een echte liefhebber van God en mensen. Hij deed grote en heerlijke wonderen. Tienduizenden vonden genezing op zijn gebed en het hele volk - behalve onze leiders - vonden Hem geweldig. Maar deze Jezus van Nazareth ontmaskerde dikwijls wat in de harten van de mensen was - ook in die van onze leiders en geleerden. Hij wees ze op hun hoogmoed, trots, valse godsdienstigheid en vleselijke jaloersheid en ook liet Hij hen meer dan eens weten dat hun uitleg van de schriften niet volgens Gods bedoeling en plan was. Bovendien maakte Hij aanspraak op een unieke relatie met God, Hij noemde Hem zijn Vader en dat was helemaal niet aanvaardbaar voor onze leiders. Hij ging dikwijls door met prediken en zieken genezen op onze vrije wekelijkse dag, de sabbat en die vrije dag is juist zo belangrijk en moet heel stipt worden gehouden. We mogen zelfs geen gas aansteken op de sabbat of de lichtschakelaar aandoen. Maar Hij ging door met werken op sabbat en hij zei dat dit van God, zijn Vader mocht. Die werkte zelf ook door en daarom deed Hij, de zoon, het ook. Dit alles werd hem niet in dank afgenomen en de leiders beschuldigden hem van godslastering. Zij wilden van deze Jezus  af. Dat is gebeurd, net voor een paasfeest werd hij gekruisigd.

Maar dit is nog niet het einde van mijn verhaal - heeft u nog even tijd? "Ik wel," zei de voorname man uit Ethiopië, "Hier, voor u verder gaat, neem nog een glaasje fris."

Filippus ging door: "Dit gelooft u misschien niet, maar na drie dagen stond die Jezus uit het graf op. Ook wij, zijn leerlingen, schrokken er enorm van en konden het nauwelijks geloven dat dit waar kon zijn. Enkele vrouwen waren de eersten om dit ons te komen vertellen en wij konden ze niet geloven. Opstaan uit de dood - dat is onmogelijk! Maar binnen een dag stond Hij in levende lijve voor ons, praatte met ons en at. Hij was het echt want wij hebben de littekenen van de wonden gezien. Het was zo merkwaardig, die wonden bleken zo snel genezen te zijn, maar die littekenen waren duidelijk zichtbaar. Veertig dagen bleef Hij ons bezoeken en legde Hij ons de oude geschriften uit - ook dit gedeelte in het boek van Jesaja. Hij zei dat dit alles op Hem sloeg en wij begrepen het. Hij nam ook dit gedeelte van Jesaja en liet ons zien hoe juist ook dit gedeelte - Jesaja 53 - met het oog op Hem en zijn dood was geschreven. Zijn dood was het plaatsvervangend offer voor de zonde en had verzoening met God gebracht; Jesaja had er over geprofeteerd. Hij zei ons te wachten op kracht om de wereld in te gaan met deze boodschap. "Wie in Hem gelooft ontvangt vergeving van zonden, is verzoend met de Allerhoogste God en zal ook eens opstaan uit de dood, zoals Hij zelf is opgestaan en een eeuwig leven ontvangen in een vernieuwd, onsterfelijk lichaam." Gewoon te gek, vindt u ook niet? Hij is nu naar de hemel terug gegaan - we zagen Hem voor onze ogen naar boven gaan. En enige tijd later werden wij op het Joodse Feest van de Eerstelingen, het Pinksterfeest, overweldigd door de Geest van God en kwam er grote kracht over ons. Daarna zijn we met z'n allen gaan getuigen en prediken.

Welnu, ik ben gekomen uit een grote evangelisatiecampagne in stad Samaria, we hebben al tienduizenden tot geloof zien komen en we hebben ze allemaal in water gedoopt - want dit moesten we van Jezus doen. Door middel van een onderdompeling in water geven mensen ervan blijk een einde te willen maken aan hun oude leven en op te staan in een nieuw leven als gelovige in Jezus Christus. De doop betekent ook dat we ons laten wassen van onze verkeerde daden uit het verleden en dat wij aan een goed, heilig en rein leven willen beginnen. Echt, door het geloof in Jezus ervaar je een nieuw leven, vol van kracht en met een geweldig nieuw perspectief - het is gewoon hartstikke gaaf! Heeft u vragen of wilt u dat ik nog meer vertel?"

De diplomaat had met grote aandacht geluisterd was echt geboeid geraakt. Hij had de woorden van Filippus opgenomen en je zag dat hij het gehele verhaal geloofde. Zijn gezicht straalde. Hij had gevonden wat hij zo lang had gezocht: waarheid, vergeving van zonde, verlossing en hoop.

"Hé," zei hij plotseling, "Zie je dat? Kijk, daar is water, ook toevallig; wat is ertegen, dat ik gedoopt word?"

Waarschijnlijk had Filippus niet op deze snelle reactie gerekend. Hij had ook het lesboekje van broeder Petrus, de leider, niet bij zich: "Vijf stappen tot de doop." En het was hem ook niet duidelijk bij welke gemeente deze diplomaat zich moest aansluiten. Maar misschien fluisterde de engel, die hem hier gebracht had hem wel in het oor: "Dopen, Filippus, doop hem, doe het nu."

De voorname heer gaf de chauffeur een teken om te stoppen. Zij stapten uit, daalden af in het water en de man werd gedoopt. Even opletten nog, zij stonden in het water en hij werd ondergedompeld. Het Griekse werkwoord 'baptizo' wijst meestal op een dompeling in het water en niet echt op een besprenkeling.

Het is interessant om te weten dat voordat het christelijk dopen er kwam de Joodse proselietendoop reeds bestond. Als iemand, die van geboorte geen Jood was toch tot het Jodendom wilde behoren, kreeg hij uiteraard eerst het noodzakelijke onderwijs en zijn beslissing werd ritueel bezegeld met een doop. Hij liet zich in de aanwezigheid van de rabbi, een Joodse leraar, in het water zakken, helemaal onder en stond, uiteraard, weer snel op. De rabbi zei dan misschien: "Gefeliciteerd, nu ben je een lid geworden van de Joodse gemeenschap."

Filippus zei misschien tot de zojuist gedoopte kamerling: "Gefeliciteerd, nu ben je een lid geworden van de gemeente van de Heer Jezus Christus." En toen de diplomaat hem wilde bedanken, was hij ineens verdwenen. Verbaasd zei hij misschien: "Dat is merkwaardig, hoe kan die man ineens verdwenen zijn? Maar, inderdaad, ik voel me als herboren; wow."

Actuele verkondiging

Waarom ben ik zo uitvoerig ingegaan op dit oeroude verhaal in het boek Handelingen? En, waarom heb ik er een eigentijdse vorm aan gegeven? Dit is mijn antwoord op deze vragen: de Heilige Geest wil dat wij de kracht, originaliteit en de dynamiek van de christelijke verkondiging opnieuw op ons laten inwerken. De Geest die toen Filippus leidde en die tot het hart van de voorname heer uit Ethiopië sprak, die Geest is ook nu in zijn volle kracht aanwezig. Het kan zijn dat er hier iemand is, die oprecht naar de waarheid gezocht heeft en die niet goed begrijpt waar de Bijbel het over heeft, maar vanmorgen komt er een moment van verlichting. Ineens begrijp je, wie Jezus is en waarom Hij gekomen is en aan een kruis stierf. Je begrijpt dat zijn leven geen toeval was en zijn dood evenmin. Je begrijpt dat de almachtige God in en door Hem zijn reddingsplan heeft uitgevoerd en dat Hij vandaag ook jou wil verlossen van je zonde en je deelgenoot wil maken van het nieuwe leven dat Hij heeft voorbereid en van zijn nieuwe toekomst.

Waarom dan zou jij ook niet, zoals die man uit Ethiopië toen, de boodschap geloven, die je nu verkondigd is en je leven voor eeuwig toevertrouwen aan Hem, die zich ook voor jou als een lam overgaf aan de dood en jouw zonden wegdroeg aan het kruishout.

Slot

Tot slot, speciaal tot jullie, dopelingen. Jullie hebben te kennen gegeven de doop van de onderdompeling bediend te willen hebben. Een ieder van jullie heeft persoonlijk geloof in Jezus Christus beleden. Jullie hebben het noodzakelijke onderwijs ontvangen, zodat jullie ten volle begrijpen wat deze doop betekent en wat ook de gevolgen ervan zijn. Met de doop getuig je dat je in Jezus Christus gelooft. Je gelooft dat Hij voor jouw zonden is gestorven en de schuld van je zonde bij de Almachtige God heeft betaald. Met de doop getuig je ook dat je voor Christus wilt gaan leven. De doop is een markeringspunt voor je verdere leven, je belijdt: "Van nu af ga ik leven voor de Here God en zal constant ernaar streven Jezus in alles gehoorzaam te zijn." Je hebt hiervoor Gods kracht nodig. Daarom bidden we na de doop voor de vervulling met de Heilige Geest. De Geest van God wil de grote motor zijn in je leven, zodat je in woord en daad een krachtig getuige van de Heer kunt zijn.

Je oude leven gaat symbolisch het watergraf in en je staat als een vernieuwd mens. Ik wens en bid jullie, beste dopelingen, een echte, hemelse ervaring toe, die niet slechts voor dit leven, maar voor alle eeuwigheid van blijvende waarde zal zijn. "Kijk, hier is water, waarop wachten we nog?"

~~~~~~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands