EL-SHADDAI

Prediking van T. J. de Ruiter

Genesis 17:1, "Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk."

Inleiding

God had een bijzondere reden om zich met deze naam aan Abraham - zijn naam was tot op dit moment Abram - te openbaren. God had hem een zoon beloofd, door wie er veel nageslacht zou komen. Abraham was echter inmiddels 99 jaar geworden en Sara was negentig - zie Genesis 17:17 - en zij hadden geen kind. Abraham had wel bij de slavin van Hagar Ismaël verwekt, maar God had hem laten weten dat hij niet de zoon was, door wie Hij zijn belofte zou gaan vervullen.

Dus, het bleef wachten, hopen tegen hoop - zie Romeinen 4:18 - op de vervulling van de belofte van God. Negenennegentig jaar oud nu is hij. "Het zit er bijna op," moet Abraham hebben gedacht en nog een kind krijgen? Los van mijn eigen ouderdomsprobleem, dat kan Sara toch nooit meer aan?" De huisarts had al lang naar deze boven de vijftigers geluisterd als zij van Gods belofte vertelden en dat zij toch nog een zoon verwachtten. Hij keek met zorg naar hen beiden als zij weer voor een consult kwamen en nog steeds die verwachting op een zoon koesterden. "Maar meneer en mevrouw, waarom vergeet u deze belofte toch niet gewoon, die u zegt van God te hebben ontvangen. Een kind krijgen, dat gaat gewoon niet meer." Zulke verhaaltjes van patiënten plaatste hij in het dossier als religieuze onzin, een vorm van godsdienstwaanzin.

Izaäk werd echter wel geboren, de zoon van de belofte. Als hij nooit was geboren, was het volk Israël niet ontstaan en was Jezus nooit gekomen.

In deze prediking zal ik eerst de betekenis van de Naam EL-Shaddai uitleggen en zijn heerlijkheid verkondigen. Dan breng ik de uitdaging, die God aan Abraham gaf tot u en roep ik u op God, de EL-Shaddai, vandaag uw geloof en aanbidding te geven.

Over de betekenis van de naam EL-Shaddai

Deze naam van God bestaat uit de twee delen, die hecht aan elkaar verbonden zijn; EL en Shaddai.

EL

In de eerste plaats, de naam waarmee we bekend zijn in haar meervoudsvorm 'Elohim.' In het enkelvoud is het echter 'EL.'

EL duidt op de Hogere Macht, de Godheid, die zich
boven de wereld en de mensheid bevindt in de onzichtbare sferen van een hoger, onstoffelijk bestaan. Deze God kan alles, ook wonderen doen. Psalm 77:15, "Gij zijt de EL, die wonderen, Gij hebt onder de volkeren uw macht doen kennen." EL is de God, die aan zijn volk sterkte en krachten schenkt. Psalm 68:36: "Geducht zijt Gij, o EL, uit uw heiligdom; Hij, Israëls God, verleent sterkte en volheid van kracht - krachten - aan zijn volk. Geprezen zij EL!"

In Psalm 18:32,33 bejubelt David EL als de God, die hem persoonlijk kracht geeft. "Want wie is El, behalve de Here, wie is een rots buiten onze EL? Die EL, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt.

Mozes zegt van EL in Deuteronomium 3:24: "Want welke EL is er in de hemel of op de aarde, die zulke werken en zulke krachtige daden kan doen als Gij?"  Mozes doelde hier op de vreselijke plagen in Egypte en de vele wonderen tijdens de woestijnreis van Israël op weg naar het beloofde land.

Ook Nehemia, eeuwen later, toen Israël was terug gekeerd uit de ballingschap in Babel, het huidige Irak, roept de vreselijke, de geduchte EL aan om wonderen te doen ten behoeve van zijn volk. Nehemia 9:32: "Nu dan, onze EL, Gij grote, sterke en geduchte EL, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid."

Shaddai

Over de betekenis van het tweede deel van deze naam van God, Shaddai.

Er is verschil van mening over de herkomst en de betekenis van deze naam. De vertaling 'Almachtig' is ontstaan onder de invloed van de oude Latijnse vertaling van de Bijbel, de Vulgata, die dateert van de vierde eeuw na Christus. God, de EL Shaddai is zo machtig is dat Hij natuurwetten opzij kan schuiven om te doen wat Hij wil. Shaddai kan met geweld in de gewone loop van de natuur ingrijpen en grote, vreselijke wonderen doen, die mensen verbazen, ontzetten en zelfs beangstigen kunnen. Er is echter nog een andere uitleg, die veel steun in het Oude Testament krijgt. Shaddai kan namelijk ook afgeleid zijn van het Hebreeuwse woord 'shad' dat borst betekent. In verbinding met EL is God dan degene, die machtig is om te voeden, te schenken, tot verzadiging toe. God is dan de Algenoegzame, degene, die alles overvloedig schenken wil wat de mens nodig heeft.

EL-Shaddai is dus de Almachtige God, die algenoegzaam is, de overvloedige Bron van leven, die alles schenkt wat tot leven en godsvrucht noodzakelijk is. Laat het duidelijk zijn: alleen een Almachtige God, die alle krachten beheerst en alles bezit, kan algenoegzaam zijn.

Het is interessant om erbij stil te staan dat de heidense volkeren ook een dergelijk idee aan sommige van hun afgoden toekenden.  Het beeld van het lichaam van de Egyptische godin Isis was overdekt met borsten. De Egyptenaren geloofden dat Isis alle leven voedde onderhield; zij was de moeder van de aarde.

Veel eeuwen later werd in Efeze de godin Artemis - de Romeinen noemden haar Diana - vereerd; zie Handelingen 19. Ook haar beeld was dat van een vrouw, wiens gehele lichaam was overdekt met borsten. Op oude inscripties is te lezen dat Artemis of Diana als de 'Alzijdige natuur' werd aanbeden, de 'moeder van alle dingen.'

Wat de heidenen uitbeeldden met een beeld, vereerde Israël in de Onzichtbare God, EL-Shaddai. Hij is de Almachtige, die alles voedt en onderhoudt.

Wij zien in deze tijd, terwijl het occultisme opleeft in onze volkeren en men spelenderwijs terugkeert naar het oude, heidense geloof van onze voorvaderen, dat men ook opnieuw de aarde als moeder gaat vereren. In een aantal occulte bewegingen is er meer verering voor moeder aarde, dan voor de onzichtbare, geestelijke Almachtige God, die de aarde geschapen heeft en die alles voedt en onderhoudt, de grote en machtige  EL-Shaddai.

Het is interessant om in dit verband te vermelden dat het Hebreeuwse woord voor een stuk bouwland, een akker, 'sadeh' is en dat is een andere vorm van het woord Shaddai. Het is de akker, die als bebouwde aarde het leven voedt. Maar de Hebreeuwen geloofden niet in 'moeder aarde,' maar in grote, almachtige, onzichtbare God, de EL-Shaddai. Van Hem mochten zij geen beeltenis maken, dus zich ook niet voor een beeltenis van een godheid buigen.

We letten erop hoe God, de EL-Shaddai, de wonderlijke kracht van zijn grote naam op praktische wijze aan Abraham en Sara manifesteerde. Pas toen alle hoop wegens de hoge ouderdom op een zoon vervlogen was vervulde de EL-Shaddai zijn belofte. Hij greep in de loop van natuurlijke verouderingsprocessen in, keerde die om, bracht ze tot nieuw leven, en liet Sara op bijna honderdjarige leeftijd een zoon baren. Artsen zouden vandaag ontzettend zijn geschrokken en zonder enige aarzeling een abortus aan Sara hebben geadviseerd. God, de EL-Shaddai toonde zijn kracht. Het kind werd gezond ter wereld gebracht, de moeder stierf niet, voedde haar kind met de borst en deze hoogbejaarde ouders kregen de kracht om Izaäk gezond en goed op te voeden.

De EL-Shaddai kan zijn almacht echter ook gebruiken om zijn kinderen te corrigeren. In het boek Rut lezen wij hoe Naomi - de naam betekent 'liefelijkheid,' 'schoonheid' - en haar man Elimelek naar Moab trokken toen er hongersnood in Israël was. Zij hadden zich echter moeten bekeren en niet temidden van een stam moeten gaan wonen, die vreselijke afgoden diende. In Moab stierven haar man en beide zonen, die inmiddels met Moabietische vrouwen waren getrouwd. Groot is het verdriet van Naomi en met tranen in haar ogen erkent zij de macht van de EL-Shaddai. Hoort wat zij belijdt - ik lees Rut 1:20,21: "Noemt mij niet meer Naomi, maar Mara, want de Almachtige - dat is de EL-Shaddai - heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heengegaan, maar leeg heeft mij de Here doen terugkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Here tegen mij heeft getuigd en de Almachtige - de EL-Shaddai - mij kwaad heeft aangedaan?"

In het boek Openbaring is het de Almachtige, de EL-Shaddai, in het Grieks 'de 'Pantokratôr, ' zie o.a. Openbaring 16:7 - die plagen laat komen over de mensheid. Het doel is om haar door middel van pijnlijke kastijdingen toch nog tot bekering te brengen.

Wandel onberispelijk

We letten nu op de opdracht, de uitdaging, die EL-Shaddai aan Abraham gaf. Ik herinner u eraan dat deze opdracht actueel is voor een ieder, die gelooft. Abraham wordt namelijk in de Schrift 'de vader van de gelovigen' genoemd en als zodanig wordt van iedereen, die gelooft verwacht dat hij in zijn voetsporen zal volgen. Er kan ook vertaald worden 'wandel voor mijn aangezicht in onberispelijk en met uw gehele hart.

Deze eis van God, hier in het Oude Testament, wordt onverminderd door God in het Nieuwe Testament gehandhaafd.
Jezus stelt in de Bergrede, Mattheüs 5:48, "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is." De eis van God wordt door Hem dus niet afgezwakt. Neen, God verwacht, Hij eist, dat de mens in volmaaktheid zal handelen en wandelen, naar zijn volmaakte, heilige wil.

"Die eis is te hoog" zeg je of denk je. "Hoe kan van een zondig, zwak mens worden verwacht, dat hij perfect, volmaakt, onberispelijk naar Gods wil zal leven? Geen mens kan dit toch opbrengen of volhouden. Misschien is hij het ene moment wel in zijn handelen perfect, maar het volgende moment zou hij weer onvolmaakt kunnen zijn." Gelukkig is er één mens, die volmaakt heeft geleefd: Jezus Christus heeft aan die eis van God voldaan. Hij leefde geheel volmaakt naar Gods heilige wil. Hierin is Jezus absoluut uniek, want dit is niemand anders gelukt.

Er is nog iets: Zijn volmaakte leven wordt ons uit pure goedheid toegerekend als wij geloven, dat Hij ook zijn leven ter genoegdoening voor onze zondeschuld heeft opgeofferd. De eis van God aan jou en mij om volmaakt te zijn blijft onverminderd van kracht, maar als ons - jou en mij - op grond van het geloof in Jezus de waarde van zijn volmaakte leven wordt toegerekend, dan zijn wij in Gods ogen volmaakt in Christus. Jij volmaakt voor God als je gelooft in Jezus Christus? Heb je ooit zo'n cadeau gehad in je leven? In plaats van straf ontvang je rijke en goede zegeningen, alles omdat God jou in Christus aanziet? Kun je het geloven? Je kunt het beter geloven, want dit is je enige hoop, dit is je zekerheid om eeuwig, gelukzalig leven te ontvangen van die grote, almachtige God, de gigantische, superkrachtige EL-Shaddai.

Slot

God heeft zich geopenbaard in de mens Jezus Christus, zijn unieke Zoon. Dat Hij niemand minder dan de EL-Shaddai, de almachtige God, was en is heeft Hij bewezen door middel van de grotere wonderen, die Hij verrichtte, het volmaakte onderwijs, dat Hij gaf en de machtswoorden, waarmee Hij zijn bevelen gaf. Jezus maakte van gewoon water wijn; Hij wandelde over de golven alsof hij vaste grond onder de voeten had. Er is geen eind aan de wonderen van genezing en bevrijding, die Hij voor de ogen van honderdduizenden verrichtte en waarvan maar een gering aantal in de evangeliën zijn opgeschreven. Dat kon ook niet anders, want als alles beschreven zou zijn geworden, zouden deze geschriften veel te omvangrijk zijn geworden; zie Johannes 21:25. Ja, Jezus demonstreerde de onbegrensde macht van EL-Shaddai toen Hij natuurkrachten ter zijde schoof en bevrijdend ingreep in het leven van lijdende, gebonden mensen.

"Wandel voor mijn aangezicht en wees Mij geheel toegewijd." Waar gaat het de almachtige God om? Ten diepste gaat het Hem hierom: Hij wil gemeenschap hebben met mensen en door hen worden gediend met een hart, dat Hem volkomen is toegewijd. Abraham begreep dat en wierp zich op zijn aangezicht - hij aanbad God. Let op dat hij niet gewoon knielde. Neen, vervuld van ontzag en heilige ontzetting wierp hij zich aanbiddend neer.

Ik roep u op uw geloof in Jezus te stellen. Hij is de enige, die u verlossen kan. Hij schenkt u uit goedheid het eeuwig leven en kan u uit alle nood bevrijden. Hij, de EL-Shaddai, is er niet op uit om u te verschrikken, maar om u te verlossen. Hij is er niet om uit om u te breken, maar om u te behouden. Hij is er niet op uit om u te laten vallen, maar om u te verhogen. Hij houdt zijn woord en maakt zijn belofte waar - u kunt op Hem aan. Ik roep u op om deze God, uw EL-Shaddai, te vertrouwen, van harte toegewijd te dienen en Hem vol ontzag te aanbidden. Amen.

~~~~~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 17 oktober 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands