De Vader en zijn liefde

Prediking van T. J. de Ruiter, predikant te Hilversum
 

Johannes 16:27: "Want de Vader zelf heeft u lief."

Inleiding

Het gaat me in de prediking om de oprechte beleving van de goddelijke Vader en zijn liefde voor de mens, ook voor u persoonlijk. Ik zal trachten de vraag te beantwoorden hoe u heel echt in uw leven de Vader en zijn liefde zult kunnen beleven.

Uit veel gesprekken blijkt dat zeer veel mensen negatieve gevoelens krijgen als er over God als Vader wordt gesproken. Ik denk hierbij niet aan feministische theologen, die het spreken over God als Vader bezwaarlijk vinden - allemaal veel te mannelijk, maar eerder aan hen, die, terugdenkend aan hun jeugd weinig positiefs over hun vader kunnen vertellen. Hij was te hard, te wreed, te negatief, te afstandelijk of nog erger misschien.

De hemelse Vader is heel anders dan aardse vaders, zij zijn van nature slecht, zoals Jezus zei in Mattheüs 7:11. De hemelse Vader daarentegen is goed en rechtvaardig, barmhartig en genadig. Ik ga u in deze woordverkondiging dus de liefde van de Vader verkondigen en hoe u met Hem in contact kunt komen en in gemeenschap zult kunnen leven.

Het beleven van de Vader en zijn liefde

In het hart van elk mens is een rusteloos zoeken naar ware, onvoorwaardelijke liefde; naar liefde, die je accepteert ondanks je fouten en gebreken, gewoon omdat je er bent. Die liefde van de Vader, die alle leven verwekt wordt in de Bijbel verkondigd.

De boodschap van het evangelie is zo eenvoudig, maar toch ook zo diepzinnig: God wil jouw en mijn Vader zijn en Hij wil ons zijn Vaderlijke liefde geven. Hij heeft ons geschapen, maar wij zijn Hem kwijt geraakt. Jezus kwam om de blokkade weg te nemen. Zijn dood aan het kruis stilde de Vaderlijke boosheid over onze zonde en opende de weg tot hereniging met Hem. Dit is het 'ABC' van het evangelie.

Voordat Hij terugkeerde naar de hemel, nadat Hij zijn verzoeningswerk aan het kruis had volbracht en was opgestaan uit de dood, gaf Hij de heerlijke verzekering, opgeschreven in Johannes 20:17, "Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God." Wilt u God ervaren?

Ten eerste: door het geloof in Jezus
Ten  tweede: door de geest van het zoonschap
Ten derde: door en in gebed

1. God ervaren door geloof in de Jezus

Het moge een ieder duidelijk zijn dat er geen sprake kan zijn van een echte relatie als er geen vertrouwen in de ander is. Daarom roept de Bijbel ons op in God te geloven, zijn Woord als waar en betrouwbaar te beschouwen. Geloven in God is Hem vertrouwen. De schrijver aan de Hebreeën schreef in 11:6: "Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt moet geloven dat Hij bestaat en een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken."

Gelooft u, zo vraag ik? Gelooft u echt? Vertrouwt u Hem met uw gehele hart? God, de Vader, kan niet met een half hart tevreden zijn. Ik roep u op uw gehele hart aan God te geven, Hem al uw vertrouwen te schenken. Ik garandeer u, dan gaan er heerlijke ervaringen komen.

Geloof in de Zoon en zijn verzoening aan het kruis is de basis van het herstel van de relatie met God. Als je gelooft zegt de Vader: "Nu je gelooft in mijn Zoon, kan Ik eindelijk bewijzen wie Ik ben als God en je dit laten ervaren."

2. God ervaren door de Geest van het zoonschap

Als we tot geloof in God komen door de Zoon, ontvangen we de geest van het zoonschap van God. De apostel Paulus schreef in zijn grote leerbrief aan de gelovigen in de hoofdstad van het Romeinse Rijk in 8:15b, "Maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader." En in het vijfde hoofdstuk van deze brief, vers 5 schreef hij reeds: "Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is." De geest van het zoonschap geeft ons niet slechts het ervaren van de goddelijke Vaderliefde en de mogelijkheid in Gods nabijheid te komen, maar verwekt in ons eigen hart ook liefde voor Hem.

Wie Jezus aanneemt en in Hem gelooft ontvangt een geheel nieuwe geest, de Geest van God. Zo word je vernieuwd, als herboren, in de diepste regionen van de kern van je persoonlijkheid. Een enorme, vernieuwende ervaring, dat heb ik ook zelf beleefd - 45 jaar geleden. Door de nieuwe geest van het zoonschap in je diepste innerlijk weet je, voel je, ervaar je een nieuw mens, een kind van God te zijn. Mag ik even snel vertellen wat ik als 20 jarige heb ervaren?

Hoewel kerkelijk, gereformeerd opgevoed, kende ik God niet in een echte relatie. De bijbel interesseerde mij niet, bidden deed ik niet. Ik kwam op een dag in contact met een collega, die een waar christen was. Hij vertelde mij van zijn geloof, dat hij wist dat zijn zonden vergeven waren, dat hij eeuwig leven had en dat hij een kind van God was - ik luisterde met de opperste verbazing naar dit getuigenis. Ik werd niet alleen nieuwsgierig, maar ook verlangend naar het bezit van zo'n groot geloof en zekerheid. Op een avond boog ik mijn knieën en vroeg God in mijn leven te komen en mij door het geloof in Jezus als zijn kind aan te nemen. Toen ik, na gerust te hebben, opstond voelde ik mij een nieuw mens. Mijn hart zong, mijn gedachten vloeiden over van God. Ik voelde mij energieker, frisser. lichter en blijer dan ik mij ooit had gevoeld. Ik ging naar buiten, de vogeltjes zongen mooier, de blauwe lucht was helderder en dieper van kleur, de mensen waren aardiger,  het was alsof ik op wolken liep. Alles wat ik zag en hoorde scheen vernieuwd te zijn. Toen realiseerde ik mij dat al het uitwendige hetzelfde was, maar dat mijn hart vernieuwd was en dat werkte door tot in mijn zintuigen. Ik was inderdaad, zoals Jezus het zei, opnieuw geboren. Velen hebben een soortgelijke ervaring gehad als ik, dat is bekend.

Wie de Geest van God, de geest van het zoonschap voelt, weet en ervaart dat je een kind van de volmaakte hemelse Vader bent en die geest zal alles herstellen en je tot het volmaakte zoonschap brengen. Die geest werkt in je onderbewustzijn, in je denken, je emoties en dan ook in je lichaam. Er is geen menselijke genezingswijze, hoe vernuftig psychologisch ook uitgedacht, die de genezende werking van de Geest van het Zoonschap kan evenaren.

Als u besluit in Jezus Christus gaan geloven en accepteert dat zijn dood aan het kruis de verzoening voor al uw zonden is, dan wordt de Geest van het kind of zoonschap van God in u uitgestort en een stemmetje in uw hart gaat roepen: "Abba, Vader, U behoor ik toe en U wil ik liefhebben. Abba, Vader, ik geef mijzelf geheel aan U."

3. God ervaren in en door het gebed

De allereerste praktische actie, die de mens zal willen moeten ondernemen om in gemeenschap met God, de Vader, te komen is…. Gebed. Veel mensen denken dat gebed alleen maar vragen aan God is om van alles en nog wat. Maar Jezus leerde in het 'Onze Vader' gebed, dat wij, voordat wij met onze vragen en wensen komen, God zullen eren en erkennen dat niet onze wil, maar zijn wil, ook in onze denken op de eerste plaats behoren te staan. Luister maar: "Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam (niet onze naam) worden geheiligd. Uw Koninkrijk (niet ons koninkrijkje) kome. Uw wil ( dus niet onze eigen wil) geschiede, gelijk in de hemel (dat is ver weg) zo ook op de aarde ( dat is vlakbij ons, door ons en in ons). Ziet u, dat als men even dieper nadenkt over het Onze Vader er belangrijke onderwijzingen door Jezus werden gegeven. Hij gaf ons de voorwaarden voor een echt contact met de Vader.

Als we aan deze voorwaarden voldoen, in feite is het één voorwaarde, God als nummer één te stellen, dan zij wij vrij om te vragen en dan zullen we ook zien dat onze gebeden en wensen zullen worden verhoord.

Als we niet oprecht en van harte naar dit patroon willen of kunnen bidden, hebben we geen echte gemeenschap met de Vader, want wij geven Hem niet, wat Hij van ons verwacht. Het gebedsleven van Jezus verbaasde de discipelen. Eens vroegen zei dan ook aan Hem: "Heer, leer ons bidden." Het 'Onze Vader' was de eerste les, die Hij gaf. Heeft u, heb jij, deze les reeds geleerd?

Gebed vergt inspanning en tijd, het is een bezigheid, die zoals alles daadwerkelijke inzet vereist. Wie niet bereid is tijd en energie te steken in gemeenschap met de Vader in de hemel, moet zich toch eens afvragen wat de Vader voor hem eigenlijk betekent. Jezus bad, de apostelen baden. De godvruchtige mannen en vrouwen onder het Oude Verbond baden en beseften het belang ervan voor hun relatie met God en de ervaringen van zijn kracht en bijstand.
David schreef: Psalm 65:3, "Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft."

Voor gebed en aanbidding van God, de Vader, behoef je niet naar een kerkgebouw of andere speciale plaats te gaan. Gebed is geen zaak van een bepaalde plaats of tijd. Gebed is een zaak van 'geest en waarheid.' Jezus zei dit in antwoord op de vraag van de Samaritaanse vrouw, die vroeg waar zij God moest aanbidden. Hij zei - zie Johannes 4:24, "God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid." Hiermee wil Hij duidelijk maken dat het in echt gebed niet om een lichamelijke houding, plaats of tijd gaat, maar om een oprecht en zuiver hart, dat zich alleen van God bewust wil zijn en van niets anders.

Om je alleen van God bewust te zijn, behoef je jezelf niet in een bepaalde geestvervoering te brengen, in een soort trance of iets dergelijks. Je behoeft jezelf niet in een soort van geestelijk 'high' te brengen of te laten brengen, zodat je je van allerlei mystieke waarnemingen bewust wordt en als het ware wat je bewustzijn betreft, even 'out of this world'  uit deze wereld bent en allerlei meestal mooie en boeiende ervaringen hebt. De Geest kan dergelijke ervaringen schenken - zoals ik jaren geleden reeds schreef in mijn lezing 'Christenen in trance…?' (vraagteken). Het bewust en opzettelijk opwekken van trance toestanden raad ik ten sterkste af, want er is geen Schriftuurlijke grond voor de beoefening ervan.

Neen, Jezus zei over gebed en verhoring dit: Ga in je binnenkamer, sluit je deur en bid en God, die in het verborgene ziet, zal je het in het openbaar vergelden. Mattheüs 6:6,7.

Bijstelling van het vaderbeeld van de Almachtige God

Tot slot wil ik ook een waarschuwend woord spreken. Want het Vaderbeeld van sommige gelovigen heeft bijstelling nodig.

We leven in een tijd en cultuur, waarin bij liefde vooral met een zoet en vrijblijvend lief zijn voor elkaar wordt gedacht. Lief zijn voor elkaar is aan elkaar hangen en de lichamelijke aantrekkingskracht ervaren. Ook kunnen velen niet meer vaderlijke gestrengheid met liefde associëren. Maar de Heilige Schrift leert dat waardige en opvoedende gestrengheid wel degelijk element van echte liefde zijn.

Een goede vader zal niet alleen alles mooi en goed vinden en cadeautjes uitdelen, zoals een Sinterklaas, maar hij zal het ook als zijn verantwoordelijkheid beschouwen de kinderen op te voeden en indien nodig ook met gezag te corrigeren. Veel gelovigen kennen zeer goed de teksten, die spreken over liefde, die verzorgt en voorziet, te citeren, maar minder die, welke spreken over het gezag, zelfs de strengheid, de hoogheid en het rechtsgevoel van de hemelse Vader.

We mogen er naar streven heel intiem met de hemelse Vader om te gaan, we mogen Hem met 'Pappa' aanspreken - Pappa, dan wel met een hoofdletter geschreven - maar dit mag nooit als gevolg hebben dat we ons respect en ontzag voor Hem verliezen. Ik sta hier op Bijbelse grond en ben in harmonie met de leer van de apostelen. Luister maar eens naar wat de apostel Petrus schreef in 1 Petrus 1:16,17, "Er staat geschreven - zie Leviticus 11:44,45 - weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien van de persoon naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd van uw vreemdelingschap."
In hedendaags taalgebruik: "Als je inderdaad God je Vader noemt, heb dan je gehele leven respect voor Hem, want Hij is een Vader, die allen op gelijke wijze beoordeelt en Hij doet voor de fouten van een mens, zijn ogen niet dicht."

Slot

Ik begon met erop te wijzen dat veel mensen een beschadiging  hebben opgelopen vanwege negatieve jeugdervaringen. Als u een vader hebt gehad, die wreed en meedogenloos autoritair was, die u inprentte dat u dom en een nietsnut was, weet dan dat de hemelse vader zo niet is. Hij heeft u als stoffelijk, zwak, vergankelijk schepsel op deze planeet gezet. Niet om u te laten voelen dat u minderwaardig, dom en een nietsnut bent, maar om u op te voeden tot een mens, die op een waardige en doeltreffende wijze deel kan hebben aan de uitvoering van zijn eeuwige plannen.

Ik zag het in een beeld en het is voor sommigen hier. Als je 'Ja' tot Jezus zegt en jouw hand, jouw leven, aan Hem geeft, dan leidt Hij je tot de hemelse Vader. Ik zie dat Hij jou bij de hand leidt tot de Vader en vol trots jou bij de Vader introduceert. "Vader, kijk, dit is Jan of Peter of Dina of Corrie, vul je naam maar in." De Vader opent zijn armen en drukt je tegen zijn borst. Ik hoor Hem zeggen: "Mijn kind, Ik heb op je gewacht, welkom thuis, ik houd van je." Amen.

~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands