Jezus blijft altijd Dezelfde!

Prediking van T. J. de Ruiter, op de laatste zondag van 2003

Hebreeën 13:8, "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid."

Inleiding

Deze tekst heeft een bijzondere geschiedenis gemaakt in ons land. De tekst "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid," stond op een groot spandoek boven een podium, dat in augustus 1958 op het Malieveld in Den Haag was opgezet.

De Amerikaanse evangelist T. L. Osborn hield een week lang openluchtevangelisatie in Den Haag. Kranten, T.V. en magazines hadden reeds aandacht aan het bezoek van deze Amerikaan geschonken. De NCRV maakte een documentaire over hem, die ook werd uitgezonden. De naam van T. L. Osborn lag op de lippen van bijna iedereen in ons land. Er kwamen veel mensen naar het Malieveld, de schattingen lopen uiteen van 100.000 - 125.000. Zij kwamen elke avond, zelfs in de stromende regen. Ook Teun de Ruiter stond er en zag het allemaal gebeuren. Velen namen elke avond Jezus als Heiland aan en zieken genazen. Johan Maasbach was de vertaler en deze opdracht betekende voor hem het begin van een geheel nieuw fase in zijn eigen bediening.

Jezus Christus zou zich manifesteren als de grote verlosser van de ziel en de genezer van het lichaam, dat geloofde T. L. Osborn met geheel zijn hart. En Jezus zou dit ook in Nederland waarmaken. Daarom was er zonder enige aarzeling deze tekst boven het grote podium gespannen, "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid."

Nederland zou Nederland niet zijn geweest als er geen kritische geluiden zijn geweest. Reeds tijdens de campagne begonnen er hevige discussies in de kerkelijke pers en bladen, die overgenomen werden door de grote nieuwsbladen. Voor en tegenstanders werden fel. Maar de tekst kon niet worden bekritiseerd, want die staat tenslotte in de Bijbel. En werden zieken genezen. Reeds tijdens de prediking werden mensen spontaan genezen, zoals dit ook in de bijeenkomsten van Reinhard Bonnke en andere evangelisten plaats vindt.

Indrukken van de campagne in Den Haag werden gefilmd en de film werd 'Holland Wonder' genoemd. Ik heb hem verschillende keren gezien en men raakt er altijd diep van onder de indruk. Deze campagne markeert ook het begin van de Volle Evangelie Gemeenten in Nederland. Want velen voelden zich met hun nieuwe ervaring van de tegenwoordigheid en kracht van Jezus niet meer zo goed thuis in de grote, historische kerken en de in die tijd rustig geworden Pinkstergemeenten.

Er staat in Hebreeën 3:13, "Maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een 'heden' kan spreken." En inderdaad, velen hebben in die dagen de genade en kracht van God echt ervaren. Deze campagne was echt een 'heden' van een bezoeking van God, een 'heden' van genade voor ons land. De tekst op dat grote spandoek lag op veler lippen. Men hoorde het in en buiten de kerken: "Jezus Christus is echt gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Halleluja!" Getuigenissen van bekeerde en genezen mensen werden zelfs in kranten gepubliceerd.

Deze tekst is één van de krachtigste en meest betekenisvolle proclamaties in het Nieuwe Testament. Daarom zullen we de proclamatie op haar inhoudelijkheid bestuderen ter versterking en opbouw van ons geloof. Allereerst wijs ik op een grondwaarheid van God, die in deze brief aan de Hebreeën wordt verkondigd.

De onveranderlijkheid van God

De krachtige proclamatie tegen het einde van dit grote Bijbelboek dat Jezus Christus gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is, loopt als een rode draad door het gehele boek. De brief aan de Hebreeën begint met de verkondiging dat God onveranderlijk is. Ik citeer Hebreeën 1:12, waar het idee van de goddelijke onveranderlijkheid duidelijk verkondigd wordt: "Maar Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden." Voorafgaand aan deze proclamatie wordt gezegd dat de hemelen en het werk van Gods handen - dat is de huidige schepping met haar orde en krachtenstelsels - zullen vergaan, maar God blijft. Hoe waar is dus het lied in de bundel van Johan de Heer, dat zegt: "Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan." "Geen prettige boodschap dat alles hier zal vergaan," zul je misschien tot mij zeggen, "heb je geen meer bemoedigende boodschap?" Ah, de mooiste en meest bemoedigende boodschap komt nu: "God blijft dezelfde, Hij blijft eeuwig bestaan en is onveranderlijk." Op die God moet je al je hoop richten, aan Hem moet je je geheel overgeven. Het heelal kan instorten, planeten kunnen uit het niets vallen, maar de Schepper, de grote God, blijft bestaan en wil jouw en mijn persoonlijke Vader zijn.

Dan, in hoofdstuk 6, komt de schrijver op de onveranderlijke raad en de onveranderlijke belofte van God met betrekking tot de redding van de mens en het eeuwige leven. Ik citeer uit vers 17 en 18. "Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen van de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou."

In hoofdstuk 7 wijst de schrijver op het eeuwige priesterschap van Jezus Christus. Ik citeer vers 17: "Want van Hem wordt getuigd: Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchisedek."

De waarheid die de schrijver wil verkondigen is dat er een blijvende en onveranderlijke hogepriester is gekomen. Deze waarheid wordt in contrast gesteld met het verouderde priesterstelsel van Israël, waarbij vanwege het overlijden van de hogepriester er telkens een nieuwe moest worden aangesteld. Deze van tijd tot tijd noodzakelijke verandering, veroorzaakte instabiliteit in de functie en de bediening van dit zo belangrijke geestelijke ambt. Christus blijft echter dezelfde en zal altijd hogepriester blijven. Hij kan het werk van verlossing en genezing voor elk mens voltooien.

Zijn eeuwig priesterschap is dus superieur ten opzichte van het oude stelsel, waarin regelmatig een nieuwe hogepriester moest worden aangesteld.

Met het oog op de goddelijke en priesterlijke onveranderlijkheid proclameert daarom de schrijver in hoofdstuk 13:8, "Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde."

Aan deze sublieme waarheden over de Christus hebben wij zeer veel, in praktisch opzicht, in ons leven.

1. We hebben een Heiland, die verlost van zonde en schuld
2. We hebben een Heiland, die ons helpt uit alle nood
3. We hebben een Heiland, die voor ons bidt en pleit

1. Een Heiland, die verlost van zonde en schuld

Gisteren was Hij de gekruisigde, die onze zondeschuld droeg in zijn lichaam. Op grond van zijn plaatsvervangend offer, is er voor ons altijd vergeving en reiniging. Het gisteren van Christus, heeft betekenis en waarde voor ons in het heden van ons bestaan. Door alle eeuwen heen zal zijn offer waarde hebben. Want zijn bloed, uitgestort voor de verzoening met de Allerhoogste God, is de gond van onze eeuwige verlossing.

Denk niet dat er voor jou geen verzoening met God is en geen vergeving van zonden. Denk niet dat jou zonde te groot is. Hoe groot ook jou zonde is, zijn genade is groter. Zoals Paulus het in hoofdstuk vijf van de brief aan de Romeinen schreef: Waar de zonde overvloedig werd, is de genade van God nog overvloediger geworden; Romeinen 5:15-17.

Kun je vandaag voor vergeving van je zonden en de verzoening met de Allerhoogste God niet "Dank U, Jezus Christus, zeggen?" Laat het in jouw leven zijn, zoals er in dat prachtige lied geschreven staat: "Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer." Zing het elke dag; als je het 30 jaar elk dag gezongen hebt, heb je het al 10.950 maal gezongen.

2. Een Heiland, die ons helpt uit alle nood

De verzen, die aan het achtste vers vooraf gaan in Hebreeën 13, bemoedigen ons om te geloven dat Jezus vandaag een Helper is. vers 5b,6: "Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?" Als je dit kunt zeggen als je vanwege je geloof bedreigd wordt of als je in een verschrikkelijk gevaar bent of in een hopeloze situatie, dan toon je echt geloof.

Talloze gelovigen hebben in gevaar, zelfs in doodsgevaar, de reddende kracht van Jezus Christus ervaren. Ik denk hier aan de zendeling in Afrika die door rebellen werd opgepakt. Daar stond hij, geboeid, weerloos, hulpeloos. "Ik ga je doodschieten," zei de zwarte, wilde soldaat. "Jouw God, daar heb je nu niets aan." Kalm antwoordde de blanke zendeling: "Als God het niet wil, kan je me niet doden." De trekker werd overgehaald - een klik, verder niets. Nog een keer, opnieuw een klik, geen schot, geen kogel. Het geweer was geladen, het moest afgaan. Een derde keer, weer niets. Bevend viel de rebel op grond en de zendeling werd losgelaten. "Jouw God is sterker dan onze goden, vertrek."

In China werden eens twee christenen, een Chinees en een westerling, vanwege hun geloof in de gevangenis gegooid. Het zag er slecht voor ze uit. Wat moesten ze doen? Ze besloten te gaan bidden. Toen dacht één van hen aan het verhaal over Paulus en Silas, in het boek Handelingen. Zij zaten ook in de gevangenis en gingen God loven en prijzen en opeens was er een aardbeving en vielen alle boeien af. Even later waren ze weer vrije mannen. "Laten wij maar gaan zingen," besloten de twee broeders in de gevangenis. Ze deden het en bleven doorgaan met zingen. Plotseling ging de deur van de cel open en voor hen stond een Mandarijn - een Chinese ambtenaar - in vol ornaat. Het is interessant om te weten dat het oranje vruchtje, dat wij mandarijn noemen, haar naam waarschijnlijk te danken heeft aan de kleur van de kleding van die mandarijnen. Wel, daar stond die grote, strenge Mandarijn in de deuropening. "Volg mij," zei hij. Zij volgden hem door de lange gangen van de gevangenis tot buiten de poort. Nog een straatje en toen - ineens was hij weg. Zij waren vrij. Wie was die Mandarijn? Een engel door Jezus gezonden? Jezus zelf verkleed als Mandarijn? In elk geval wisten deze twee broeders dat Jezus hen had geholpen en bevrijd uit een hopeloze situatie.

Er is altijd iemand, die kan helpen: Jezus. Zoals de regel van een lied zegt: Hij is een Helper, groot van kracht, steeds bereid.

3. Een Heiland, die altijd voor ons bidt en pleit

De Heiland is in de hemel niet aan het relaxen, aan het uitrusten van zijn aardse loopbaan en werk. Hij is niet in een hemels revalidatiecentrum langzaam herstellend van zijn trauma's opgelopen door de onrechtvaardige wijze, waarop Hij werd behandeld, de geselingen en de kruisiging.

Neen, Hij heeft het druk in de hemel. Hij regeert, heeft de regie van het wereldgebeuren en leidt alles naar het heerlijk einde, waarin het doel van God volkomen bereikt zal worden.

Hij doet nog veel meer; ik citeer uit Hebreeën 7:25: "Daarom kan Hij ook volkomen behouden, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten." En uit Romeinen 8:34: "Christus Jezus is de gestorvene, war meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit." Ik citeer ook nog uit 1 Johannes 1:2:1: "En als iemand gezondigd heeft - en wie zondigt er niet, wij hebben een voorspraak - een advocaat - bij de Vader, Jezus Christus." Wij hebben dus drie apostelen, die afzonderlijk tot het openbaringsinzicht kwamen dat Jezus in de hemel bidt en pleit voor zijn kinderen op aarde.

Slot

Jezus Christus, die in de evangeliën de mensen redde en verloste, is dezelfde, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen Billy Graham, Herman Zaiss en T. L. Osborn met kracht van de Geest in Nederland het evangelie predikten, mensen redde en verloste. Hij is dezelfde, die ook in onze tijd mensen redt en verlost. Ook nu 2003 zich naar het einde spoedt en 2004 reeds achter de horizon verscholen gaat, is Hij dezelfde.  Je antwoord luidt ongetwijfeld 'ja, Hij is en blijft dezelfde, ook in deze dagen." De Psalmendichter proclameerde reeds - ik trek enkele regels samen uit Psalm 102:25 en 28: "Gij, wiens jaren duren door alle geslachten heen. De hemel en de aarde zullen vergaan, maar Gij blijft dezelfde en aan uw jaren komt geen einde."

Ook vandaag wil Hij voor jou, in het heden van deze dag, een Heiland zijn. Zijn bloed heeft ook voor jou van het kruis gevloeid. Ook voor jou is er dus vergeving van zonden en reiniging van je ziel. Zijn Geest kan vandaag genezing aan je zieke lichaam of je zieke geest geven. Hij kan vandaag bevrijden uit een hopeloze situatie. Hij kan je vandaag bevrijden van knellende banden. Aanvaard Hem, roep Hem aan als je in nood bent. Geloof Hem, open je hart voor Hem. Loof Hem en zeg: "Heer, U leeft, U bent mijn Bevrijder en ik neem U aan als mijn Verlosser." Amen.

~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands