De 2e komst van Jezus Christus,
het mondiale keerpunt!
 

“Vol verwachting u spoedende naar dag van God, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont."

2 Petrus 3:12,13
 

Inleiding

In de vorige prediking over de wijze en de dwaze maagden heb ik benadrukt dat de gemeente rekening moet houden met een verlate terugkeer van de Heer. Zij moet altijd waakzaam blijven en niet inslapen want de Heer zal op een onverwacht tijdstip komen. Dit is de grote les die de Heer in zijn gelijkenis over de tien meisjes die wachtten op de bruidegom ons heeft willen leren.

De Heer heeft in zijn onderwijs niet verteld waarom de bruidegom - dat is Hij zelf uiteraard -in zijn komst vertraagd werd en waarom het dus zo laat werd. In deze prediking zal ik enkele oorzaken noemen die wederkomst van de Heer vertragen maar ook zal ik aangeven hoe de terugkeer van Jezus bespoedigd kan worden. De apostelen hebben door de Heilige Geest enig inzicht hierin gekregen en dit ook opgeschreven in hun brieven aan de gemeenten.
 

De tijd voorafgaand aan de wederkomst

Valse religieuze leiders, verleidingen, toenemende zedeloosheid en normloosheid

In de prediking over de tien maagden heb ik er ook op gewezen dat de Heer bepaalde tekenen heeft gegeven aan de hand waarvan wij kunnen concluderen dat zijn komst aanstaande is. Zo wees Hij op de toenemende activiteit van valse christussen, dat zijn valse gezalfden en valse profeten. Hij heeft erook gewezen dat er in de wereld verregaande goddeloosheid en zedeloosheid voorafgaand aan zijn terugkeer zullen zijn. Die dagen voor de wederkomst zullen zijn als de dagen van Noach; zie zijn onderwijs in Matteüs 24.

Voor wie de ogen in deze tijd open heeft is het niet moeilijk om te constateren dat dit reeds in onze tijd het geval is. Er is grote afval van het geloof en de goddeloosheid, bandeloosheid en zedeloosheid zijn schrikbarend toegenomen. Geen overheid zal er in slagen deze neergaande processen tot stilstand te brengen en een ommekeer ten goede te bewerken.

Het is mijn overtuiging op grond van de Heilige Schrift waarin zowel door de profeten van het verbondsvolk Israël als door de Heer en zijn apostelen is voorzegd dat alleen de terugkeer van de Heer de mensheid terug zal kunnen brengen tot orde, veiligheid en een hoogstaande, gezonde moraal. Is het dan niet noodzakelijk om te bidden voor een spoedige terugkeer van de Heer Jezus? Zijn terugkeer zal thans het beste zijn wat de mensheid kan overkomen.

Mondiale bedreiging van alle leven door vervuiling, uitputting en grote rampen

In onze tekst boven deze prediking wijst Petrus ons erop dat ter wille van de grote dag van de Heer 'de hemelen brandend zullen vergaan en de elementen zullen wegsmelten.' Laten we eerlijk zijn want zo'n profetische voorspelling zou een mens bang kunnen maken.

Hoe moeten we het verstaan dat brandend vergaan van de hemelen en het wegsmelten van de elementen? Uit hetgeen erop volgt kunnen we opmaken dat het doel hiervan is dat er nieuwe hemelen - dat is een nieuwe atmosfeer - en een nieuwe aarde - dat is een vernieuwd aardoppervlak - zullen worden gemaakt. Gelet op de huidige toestand en ontwikkelingen zal dit zeker noodzakelijk zijn als de Heer terugkeert en een goede, leefbare en veilige wereld wil creëren.

Milieudeskundigen en andere wetenschappers laten er geen enkele twijfel over bestaan dat de oppervlakte van de planeet door het toedoen van de mensheid - denk met name aan de chemische en nucleaire vervuilingen - in snel tempo wordt verontreinigd. Zij zijn er zeker van dat de toekomst niet ver weg is dat alle leven op de planeet in zijn voortbestaan ernstig wordt bedreigd.

Verleden week werd in het dagblad Trouw van donderdag, 8 januari, een nieuw onheilspellend rapport bekend gemaakt dat in het vakblad 'Nature' was gepubliceerd. Het bericht luidde: "De opwarming van de aarde is de grootste bedreiging van het leven." Als de opwarming van de aarde doorgaat zoals nu het geval is zullen volgens wetenschappers in 2050 minstens 18 procent van de soorten uitgestorven zal zijn. En als de verwarming nog meer dan 1,7 graad Celsius zal bedragen kan zelfs 35 procent uitsterven. Als dit inderdaad zo doorgaat worden meer dan een miljoen soorten in hun voortbestaan bedreigt. En als de dieren uitsterven zal de mensheid dit niet kunnen overleven want die is voor een groot deel van hen afhankelijk.

Reeds langer weten wetenschappers ook dat de grondstoffen van de aarde in snel tempo worden verbruikt. Ontbossing bedreigt gehele streken en landen. Het luxueuze leven in onze landen eist in andere landen een zware tol op eigen leefbaarheid. En als er ooit een kernoorlog uitbreekt zal dit desastreuze gevolgen hebben voor het leven. Er zijn onheilspellende berichten over de geboorten van misvormde baby's in Irak waar de Amerikanen munitie met verarmd uranium hebben gebruikt en duizenden Amerikaanse soldaten lijden aan nare ziekten als gevolg van het blootgesteld zijn aan straling van deze soort munitie. En wie heeft die foto’s niet gezien van de Japanners in Hiroshima? Ten gevolg van de atoombomontploffing liepen velen zelfs zonder kleren en zonder huid; zij waren in een seconde weggebrand. Zij liepen verdwaasd rond door de puinhopen van een totaal verwoeste stad. Eén atoombom joeg honderdduizenden de eeuwigheid in. Wat kunnen we dan niet verwachten van een atoomoorlog?

De profeten hebben de uitputting en het verwoesten van de aarde door de mensheid voorzien. Ik citeer uit Jesaja 24, het hoofdstuk dat gaat over het gericht over de aarde. Vers 4: "De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk van het land kwijnen weg. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners van de aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over."

Aan het bovenstaande moeten we ook toevoegen dat er grote natuurrampen zijn voorspeld en niet alleen door een eeuwenoud boek als de Bijbel maar ook door moderne  wetenschappers. Vooral de laatste decennia zijn er condities en krachten in de aardkorst ontdekt die indien zij inderdaad in beweging zullen komen zoals door wetenschappers wordt beweerd, ontstellend veel schade en verlies aan levens zullen veroorzaken. Men verwacht o.a. grote aardbevingen op enkee grote breuklijnen in de continenten. Ook verwacht men grote, uiterst gevaarlijke tsoenamies met huizenhoge golven die veroorzaakt worden door langs elkaar schurende en tegen elkaar botsende aardschollen diep onder de bodem van de oceanen en door instabiele, bergachtige kusten op vulkanische eilanden die in de zee zullen storten. In het licht hiervan wijs ik op wat de Heer leerde over de laatste dagen van dit tijdperk voor zijn wederkomst. Hij sprak  in Lucas 21:25, 26 o.a. over angst onder volkeren vanwege het bulderen van de zee en branding. Ook in het boek Openbaring is in apocalyptische taal geschreven over natuurrampen van grote omvang: Ik wijs op Openbaring 6:12, een grote aardbeving; 6:14, alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt; 8:8, een grote berg, brandend van vuur, werd in de zee geworpen. Dan noem ik hier nog niet de andere rampen van kosmische aard en omvang die in het boek Openbaring worden genoemd. Zal er ooit een eind komen aan al deze rampzalige ontwikkelingen op deze planeet? Het antwoord is 'ja', want het is heel duidelijk in het Nieuwe Testament geprofeteerd dat deze periode van toenemende ongerechtigheid, vervuiling en rampen beëindigd zal worden met de terugkeer van Jezus Christus die dan zijn wereldwijde rijk van gerechtigheid, vrede en voorspoed zal vestigen.
 

De wederkomst van Jezus Christus

De Heer zal mondiaal alles vernieuwen

Onmiddellijk voorafgaand aan de wederkomst zal de mensheid de ergste rampen van haar geschiedenis meemaken.  De apostel Petrus schreef - zie de tekst boven deze prediking - dat de hemelen zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Met hemelen wordt de atmosfeer rondom de aarde bedoeld. Met het 'zullen brandend vergaan' wordt de grote reiniging, zelfs algehele vervanging van de dan zeker zeer vervuilde atmosfeer tot in de hoogste lagen bedoeld. De 'elementen' zijn de essentiële grondstoffen van de aarde die zullen ongetwijfeld tegen de tijd dat Jezus terugkeert nog meer vervuild zijn dan in deze tijd. Nu reeds is er grote zorg om schoon drinkwater voor de groeiende wereldbevolking. De leefbare oppervlakte van de planeet raakt steeds meer vervuild zoals ik hierboven in het kort schetste. Als de Heer terugkeert zal Hij alles vernieuwen of vervangen zodat mensen gezond en in vrede op deze planeet kunnen leven. Waar de mensheid niet in slaagt, dat zal de Heer met zijn scheppend woord van kracht tot stand brengen. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De wederkomst van Christus is onze ultieme hoop want Hij zal orde, veiligheid, vernieuwing en rechtvaardigheid voor alle mensen bewerken. Hij zal de mensen onderwijzen in gezond en rein leven, in gerechtigheid en in het geloof. Hij zal de goede wetten met betrekking tot een verantwoorde en reine wijze van leven met gezag en kracht mondiaal laten onderwijzen en gehoorzaamheid eisen. Door zijn onderwijs wordt het geloof in de grote, almachtige Schepper en het respect voor de schepping en het leven hersteld. Redenen genoeg om uit te zien naar de terugkeer van Jezus Christus. In het licht van deze toekomst behoort het gebed op de laatste bladzij van de Bijbel: "Kom spoedig, Heer Jezus,"  door alle gelovigen te worden gebeden.

De komst van de Heer kan worden bespoedigd

Ik heb er reeds op gewezen dat de vijf wijze en de vijf dwaze maagden niets konden doen om de komst van de bruidegom te bespoedigen. De vraag, die ik thans stel is: "Kunnen de gemeente en Israël iets doen om de komst van Jezus te versnellen?" Om een antwoord op deze vraag te vinden letten we nauwkeurig op de zin in 2 Petrus 3:12, "Vol verwachting u spoedende naar dag van God."

Wie verschillende vertalingen van de Bijbel leest zal het niet ontgaan dat er soms aanzienlijke verschillen in bepaalde teksten voorkomen. Ook in 2 Petrus 3:12 zijn er verschillen in bewoording en zelfs in strekking te constateren. De NBG leest hier dat wij ons dienen te spoeden naar de dag van God, dat is de terugkeer van Jezus Christus. Maar andere vertalingen, vooral de nieuwere lezen hier dat wij de dag van de moeten proberen te bespoedigen. De Jerusalem Bible leest hier - vertaald: "Terwijl u wacht voor de Dag van Heer en tracht haar komst te bespoedigen." Ook de 'The New International Version,' en andere moderne grote Engelse Bijbels geven dezelfde lezing. Reden genoeg om het oorspronkelijke Grieks hier te bestuderen. En, inderdaad, Petrus heeft volgens veel experts van het Grieks van het Nieuwe Testament geschreven dat de gelovigen de dag van God, de terugkeer van Jezus, dienen te bespoedigen. De 'Het Boek' bijbel en de Nieuwe Vertaling van 2005 hebben beide een tekst die erop wijst dat de gelovigen de dag van de Heer kunnen bespoedigen.

De grote onderwijzing en bemoediging die Petrus ons hier dus geeft is dat de gemeente van Jezus Christus kan meewerken aan het bespoedigen van de komst van de Heer. Dit is een onderwijzing die door verkeerde vertalingen lange tijd onderdrukt is geweest maar nu eindelijk in niet mis te verstane bewoording uit het eeuwenlang stof van onjuiste vertalingen tevoorschijn is gekomen. Uiteraard komt bij ons onmiddellijk en onweerstaanbaar de vraag naar boven: hoe kan de gemeente de komst van de Heer bespoedigen? Ik wijs u op drie factoren.

Drie factoren

1. Door heiliging van het leven opdat zij als een bruid gereed zal zijn voor haar hemelse Bruidegom.

Er zijn veel te veel lauwe, onheilige christenen en veel te veel die hun hart tegen Hem hebben verhard. Luister naar Petrus in 2 Petrus 3:9. "De Here talmt niet met zijn belofte van de terugkeer maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen."

Hoor ik iemand bidden: "Ja, Heer, ik bid dat U spoedig zal komen. Maar breng m'n vrienden, m'n kinderen, m'n kleinkinderen, toch tot bekering."

2. Door het evangelie zo snel mogelijk aan alle volkeren te prediken, want als het evangelie aan alle naties en stammen en talen is verkondigd, zal het einde komen. Lees Matteüs 24:14: "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn." Wat het laatste gedeelte van dit vers betreft. Er staat in het Grieks: "en dan zal het einde komen."

Er is in deze tijd een grote evangelisatie en zendingsactiviteit waar te nemen. Denk aan evangelist Reinhard Bonnke die in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen het evangelie wil verkondigen en dit reeds meer dan dertig jaar doet in Afrika. Hij werd geïnspireerd in zijn jonge jaren door een visioen waarin hij zich voor grote zwarten menigten zag prediken en de stem van de Heer hoorde die zei: "Ik zend jou naar Afrika."

Denk aan de ijver van bijbelvertalers die thans bezig zijn de laatste ongeschreven talen van primitieve stammen op schrift te stellen om de Bijbel in die talen beschikbaar te stellen.

3. Door gemotiveerd en oprecht om een spoedige wederkomst te bidden. Op de laatste bladzij van de Bijbel staat het profetisch gebed, het is een uitnodiging aan de Heer, Openbaring 22:20: "Kom, Here Jezus." En de Here zegt: "Ja, Ik kom spoedig." Dit betekent: "Ja, Ik kom zo spoedig mogelijk."

Wij kunnen er dus aan meewerken dat de dag van de terugkeer gauw komt. "Hé, word je niet enthousiast hiervoor? Wil je je hiervoor niet inzetten? De terugkeer van de Heer is toch het best wat de gemeente, Israël, de gehele mensheid en het milieu waarin ze moet leven kan overkomen?"

Tot slot wijs ik er ook op dat Israël de dag van de Heer kan bespoedigen door zich tot Hem te bekeren. Luister naar wat de apostel Petrus zei in Handelingen 3:19,21 tot de verzamelde Joden die in Jeruzalem naar hem luisterden: "Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht van de Heer, en Hij u de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen." Je hoort het, de bekering van geheel Israël zal Jezus terugbrengen en dan zal Hij alles weder oprichten, dat is, herstellen, vernieuwen. De wederoprichting houdt in de reiniging en het herstel van het milieu, de heropvoeding van de mensheid in alle aspecten: geestelijk, moreel, sociaal en bestuurlijk.
 

Oproep en slot

Ik roep alle christenen op grond van de Profetische Schrift namens de Heer op om zijn komst spoedig mogelijk te maken, voor zover het van ons afhangt. Bekeer je van zonde, word toch ijverig in de dienst aan de Heer, leef een heilig en getuigend leven en roep anderen op tot bekering en geloof in Jezus Christus.

Ik roep je op mee te werken aan het bespoedigen van de komst van Jezus Christus. Amen

Prediking van T. J. de Ruiter, 11 januari 2004, herzien 2008

~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands