Gods New Age

Prediking van T. J. de Ruiter, 8 februari 2004, herzien in mei 2013.

Openbaring 21:5 "Zie, ik maak alle dingen nieuw."
Lezen: Openbaring 21:1-8
 

Inleiding

De tekst boven deze woordverkondiging volgt op bijzonder troost en hoopvolle woorden. Ik citeer ze nogmaals: "Zie de tent van God is bij de mensen.... en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw." Het, "zie Ik maak alle dingen nieuw is de centrale waarheid in deze prediking.

De schrijver van het apocalyptische boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, wil ons laten weten dat er een geheel nieuwe periode voor de mensheid zal aanbreken als God bij de mensen gaat wonen en een nieuwe wereldorde gaat scheppen. We zullen in deze prediking zien dat Gods orde een geheel andere is dan die, welke New Age bewegingen voor ogen staat, als zij spreken over een nieuw tijdperk.

Als we nauwkeurig naar het oorspronkelijke Grieks kijken, zien we dat er eigenlijk dit staat: "Zie, Ik ben alle dingen nieuw aan het maken." De Here God is al bezig met het plan van vernieuwing. Hij zit niet stil in de hemel, Hij is niet aan het relaxen in een luie stoel en passief aan het kijken hoe de mensheid op deze planeet langzaam naar de ondergang afstevent. Neen, de Heer is nu reeds bezig de reconstructie, de totale vernieuwing, aan het voorbereiden. Luister, terwijl de huidige tijd langzaam naar het einde loopt en de mensheid langzaam alles uitput, wordt de nieuwe orde reeds door Hem opgebouwd. Over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, over het nieuw maken van alle dingen, zal ik het in deze verkondiging hebben.
 

De Nieuwe Wereld Orde van de Almachtige God

In hoofdstuk 21 vertelt de schrijver allereerst wat er in deze nieuwe orde, het Koninkrijk van God, niet meer zal zijn. In vers 1: "De eerste hemel en de eerste aarde zijn er niet meer en de zee zal er niet meer zijn." In vers 4: er zullen geen tranen meer zijn, de dood is er niet meer en dus ook geen rouw, geen geklaag en geen moeite. Sommige begrippen zijn onmiddellijk duidelijk, maar andere hebben enige verduidelijking nodig, gelet op de betekenis, die deze in de tijd van de schrijver hadden. Ik wijd even uit over het begrip, de hemelen, de aarde en de zee.

Vernieuwing van de hemel, de aarde en de zee

De voorstelling van het geheel van de aarde en de hemel was in de antieke tijd van de Grieken en Romeinen als volgt: de aarde was een plat vlak met land en zeeën en erboven was een grote koepel, een gewelf, met daarin de wolken, veel hoger erin de zon, de maan en de sterren. En ergens heel hoog in dat gewelf of erboven, was de woonplaats van God en zijn engelen. Tussen God boven en de aarde beneden woonden de geesten, de goden. Dit beeld stond de apostelen voor ogen toen zij schreven over Jezus, die de hemelen was doorgegaan en gezeten was aan de rechterhand van de almachtige, de allerhoogste God. En Paulus schreef over de geesten, als de 'de machten in de lucht;' zie Efeziërs 2:2 en 6:12. Het toekomstbeeld van de apostelen houdt in dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen en dat daarvoor de oude hemel en de oude aarde zullen moeten verdwijnen.

In de prediking over 2 Petrus 3:7-13 weidde ik uit over het vergaan van de hemelen en de aarde. Peter schreef in vers 12: "ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. In vers 10 schreef hij dat de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan. De Heilige Geest liet aan de apostelen weten dat de hemelen en de aarde aan een algehele vernieuwing toe zijn tegen de dag, waarop de Heer terugkeert. In hoeverre zij dit beeld begrepen blijft een vraagteken, maar wij kunnen de noodzaak van een algehele vervanging of vernieuwing van de atmosfeer en de oppervlakte van de planeet veel beter begrijpen.

De gehele atmosfeer rondom de aarde, het lagere deel van die koepel, zoals de mensen in die eeuwen het begrepen, is thans door het toedoen van de mensheid bezig grondig vervuild en beschadigd te raken - denk aan de beschadiging van de ozonlaag en de vervuiling van de zeeën en oceanen, Jesaja 24:1-5). In de oceanen drijven hier en daar grote massa's plastieke afvalproducten rond. Sommige massa's plastiek zijn groter dan Nederland. Vissen en zeevogels slikken soms zulk afval in en sterven er een gruwelijke dood door. Tegen de tijd dat de Heer terugkeert is het zeer voor de hand liggend, gelet op het tempo van de vervuiling en beschadiging, dat er een geheel nieuwe atmosfeer geschapen moet worden en de oppervlakte van de planeet grondig gereinigd.. De apostel Peter schreef dat de huidige atmosfeer 'met gedruis' zal verdwijnen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de atmosfeer met een geweldige, reinigende orkaan, een bovennatuurlijk ingrijpen van de Here God, geheel vervangen zal worden, (2 Petrus 3:10-13)..

De apostelen van Jezus Christus zagen dat er veel ongerechtigheid en afgoderij was in de wereld, waarin zij leefden, het Romeinse rijk. Zij waarschuwden de eerste Christenen ervoor en predikten dat alleen bekering tot de levende God de wereld van de ondergang kon redden. In de steden stonden veel tempels en veel altaren, waarop aan goden werd geofferd. De apostelen begrepen dat de aarde vervuild was door de werken van goddeloze afgoderij en dat de grond was doordrenkt van onschuldig vergoten bloed. Zij begrepen dat het aardoppervlak daarom geheel moest worden vernieuwd, zo niet vervangen.

Die vervuiling en bezoedeling van het oppervlak van de aarde is in onze tijd enorm en schrikbarend toegenomen. Behalve vervuiling door afgoderij en vergoten bloed, is er de verontreiniging en beschadiging van land en water door chemische en nucleaire stoffen bijgekomen en dat gaat maar door. Geleerden voorzien een rampen scenario in de toekomst allerlei verschrikkelijke toestanden: een tekort aan drinkwater, besmet, dus ongezond voedsel, ziekten en dodelijke epidemieën.

Wat zal de toestand van de aarde zijn tegen de tijd dat de Heer terugkeert? We kunnen alleen maar het ergste vrezen, gelet op de huidige ontwikkelingen. Nu kunnen we ook beter begrijpen dan de apostelen van toen dat er een algehele vernieuwing van de aarde zal moeten plaats vinden voor het verkrijgen van een leefbare en gezonde wereld; de Heer zal dit doen, er komt een nieuwe aarde.

Johannes schreef dat de zee er niet meer zal zijn. Het ligt niet voor de hand dit op letterlijke wijze te moeten opvatten, want eigenlijk horen de zeeën er op deze planeet helemaal bij en zonder hen zou het leven niet mogelijk zijn. Johannes was verbannen om zijn geloof op een geïsoleerd eiland, Patmos, toen hij het boek Openbaring schreef. Hij keek uit over de zee en ergens achter de horizon lag het land met zijn geliefde gemeente in Efeze, waar hij jaren lang de pastor was geweest. De zee maakte dus scheiding tussen hem en zijn medegelovigen. De zee had een negatieve lading voor hem, scheiding. De boodschap is dan dat er In de nieuwe wereld geen scheiding meer zal zijn. Geen zee dus, het beeld voor scheiding. Nog iets anders. De zee staat in het boek Openbaring ook voor de geest van onrust en instabiliteit. De zee is nooit geheel rustig, er is altijd beweging en winden hebben er zo gemakkelijk een onrustige invloed op. De veranderlijke en verraderlijke winden zijn het symbool van de boze, geestelijke machten, die voortkomen uit de grote macht van het kwaad, die in zijn wezen onrustig en instabiel van aard is. Daarom is het niet verwonderlijk dat we in Openbaring wrede monsters en grote, duistere machten uit de zee zien opkomen, die de mensheid boosaardig willen overheersen; zie Openbaring 13:1. In de nieuwe wereldorde zal er dus geen scheiding tussen mensen meer zijn, geen onrust en instabiliteit meer zijn.

Jezus, Koning op een nieuwe aarde

De profeten van Israël waren er reeds zeker van: de Heer zal opnieuw in het midden van zijn volk wonen en Koning zijn. Hij zal in Jeruzalem zijn troon neerzetten. Luister naar wat de profeet Zefanja - 620 v. Chr. - dus meer dan 2600 jaar geleden, hierover zei. Ik citeer hoofdstuk 3:15: "De Koning van Israël, de Here, dat is Jahweh zelf, is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen. Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, laten uw handen niet slap worden. De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel." Zefanja besloot zijn profetisch boek met een ontzagwekkende en heerlijke profetie voor Israël: "Want Ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder de volkeren van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer gebracht zal hebben in uw lot, zegt de Here." En de profeet Jesaja  schreef in hoofdstuk 60:3: "Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang."

Luister naar wat de profeet Zacharia, in ongeveer 520 v. Chr. schreef. Ik citeer uit hoofdstuk 2, vers 10,11: "Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! Want, zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord van de Heer, en vele volkeren zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de Here, en zij zullen Mij tot een volk zijn." De profeet besluit dit gedeelte in hoofdstuk 2 van zijn profetie in vers 12 met een streng woord: "Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht van de Heer, want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning."

Zacharia schreef dat de Heer zich reeds opmaakt om de nieuwe wereldorde te verwezenlijken. Met gezaghebbende inspiratie commandeerde Hij de spotters en de twijfelaars te zwijgen, want God werkt reeds lang aan de realisering van zijn einddoel. Iemand reageert: "Dan doet Hij er wel erg lang over om uit zijn heilige woning te komen, want het is nu ongeveer 2500 jaar geleden dat Zacharia dit woord van God kreeg." Ik reageer met erop te wijzen dat duizend jaar voor de Heer als één dag zijn en één dag als duizend jaar; zie 2 Petrus 3:8. Als we dit ons voor ogen houden is het nauwelijks twee en een halve dag geleden dat God zei dat Hij zich opmaakt uit zijn heilige woning.

De Heer zal de goede zeden, waarden en normen laten onderwijzen en doen naleven

Waar gaat het heen in onze landen? De morele vervuiling neemt hand over hand toe en Gods natuurorde en instellingen voor de mens worden als verouderd in de prullenbak gegooid. Het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht is hier zo'n voorbeeld van. Men stelt: er moet geen discriminatie tussen mensen zijn, dus ook mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen en een gezin hebben. Slim bedacht dat argument van 'niet discrimineren.' Maar de Schepper maakte een man en een vrouw, met een duidelijk onderscheid, zowel lichamelijk als psychisch. Hij maakte hen zo dat zij elkaar aanvullen tot een ware twee-eenheid met elk een eigen, heel specifieke functie en rol in de gemeenschap, die zij samen vormen. Alleen de vrouw kan kinderen baren, dat kan een man niet - iedereen weet dat. En voor de kinderen is het volkomen natuurlijk en heel gezond om op groeien met een mama en papa. Een moederliefde is onvervangbaar, want het kind is uit haar gekomen. Het terzijde schuiven van deze verordeningen is het wegdoen van de goddelijke basis natuurorde voor de mens. Het negeren van de basis natuurverordening en instellingen wekt ongetwijfeld grote verontwaardiging, de oertoorn van de grote Schepper op.

Jezus zal de mensheid verplichten zijn gerechtigheid te handhaven. Gerechtigheid is het strikt handhaven van de wetten en instellingen, zoals God die voor de mens heeft gemaakt. Gerechtigheid zal heersen op de gehele aarde. Godvruchtige, moreel zuivere waarden en normen, zoals reeds eeuwen geleden geopenbaard en geleerd in oude Joodse boeken als de Tora en profeten, zullen wereldwijd streng onderwezen en nageleefd moeten worden. De gerechtigheid van God houdt meer in dan het handhaven van het recht. Het houdt ook orde, veiligheid en vrede in - allemaal zaken, die we in Nederland ook zo vurig begeren. Ik citeer uit Jesaja 11, vers 5 en 9: "Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn en trouw de gordel van zijn heupen." Vers 9: "Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken."

De taak van de gemeente in de nieuwe wereldorde

Bij het bestuur over de gehele aarde zal de gemeente in die nieuwe orde van God een belangrijke rol vervullen. Ik wil, in dit verband, een interessante tekst citeren, Jesaja 32:1,2: "Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht; en ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui."

De koning, waarover in vers geprofeteerd is, kan niemand anders dan Jezus Christus zijn, dat is ons, Christenen, duidelijk. Maar wie zijn die vorsten of heersers, bij wie de mensen recht vinden en bescherming tegen de wind, dat is bescherming tegen de onrust veroorzakende en verwarrende machten en die een toevlucht zijn tegen de stortbui, dat is de macht, die mensen schade berokkend?

Uit de onderwijzingen van Jezus zelf wordt duidelijk dat deze bestuurders en rechters zijn trouwe, verheerlijkte volgelingen van zijn, die zich tijdens zijn afwezigheid gehouden hadden aan zijn woord, bevelen en opdracht. Met andere woorden gezegd deze heersers, deze bestuurders, zijn leden van de gemeente van de Heer, mensen, die in Hem geloofden en Hem zijn gevolgd, delend in zijn smaad en die zelfs bereid waren hun leven te geven voor het getuigenis over Jezus. Laat mij het duidelijk stellen: jij en ik hebben de kans, nu wij Jezus volgen tijdens zijn afwezigheid, straks met Hem te regeren in dat Vrederijk.

"Zie, Ik maak alle dingen nieuw, Ik maak een geheel nieuwe wereldorde," zo spreekt de Geest van de Heer. De wereldorde, die de Heer gaat opzetten zal zo mooi, zo rechtvaardig, zo goed, zo vredig zijn, dat we er ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. Wat zal het heerlijk zijn als er geen schrikbeeld van een slechte toekomst zal zijn en er geen conferenties meer nodig zijn over milieuverontreiniging, water gebrek etc. etc. Wat zal het heerlijk zijn als er echt recht zal worden gedaan en de macht van het kwade in de mens overwonnen is. Wat zal het heerlijk zijn als er geen haat meer zal zijn, geen moord en geen doodslag, geen bedrog en geen leugen. Wat zal het heerlijk zijn als de deugden van eerlijkheid, barmhartigheid, trouw en rechtvaardigheid onderwezen worden en zullen worden nageleefd. En wat zal het heerlijk zijn om daaraan te mogen meewerken onder leiding van de Heer. Ik houd mezelf de visie voor, dat ik daaraan zal mogen meewerken.

Slot

Straks meewerken aan een wereldwijde vernieuwing en orde onder Jezus Christus als grote Wereldleider - dat lijkt me fantastisch, ik ga ervoor. Heb je die visie voor jezelf ook? Ben je ook klaar om Jezus trouw te volgen en met je gehele inzet te dienen, zodat je straks als de Heer is teruggekeerd, beloond gaat worden met prachtige bevoegdheden? Als je die visie niet hebt of als je deze visie wel hebt, maar je er niet voor inzet, moet je maar niet meer dat koortje - Opwekking 232 - zingen:

"Lof, eer, aanbidding voor U, Heer Jezus,
grote God, machtig Heer, stralende ster.
En door alle eeuwen heen wil ik U prijzen,
en met U regeren in uw koninkrijk."

Ik roep je echter op om je leven zo in te richten, dat het duidelijk is dat je echt serieus Jezus wil volgen. Je bestrijdt de zonde echt en zoekt echt het Koninkrijk van God. Je geeft echt getuigenis van je geloof in Christus en je bent bereid om uitgelachen te worden omdat je zijn Naam eert en hoog houdt. Kortom: je bent serieus in het volgen van Jezus. Als je dit doet kun je toch dat koortje zingen, "Lof, eer, aanbidding, voor U, Heer Jezus," want je meent het met je gehele hart. Amen.

~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 17 mei 2013 2013 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands