De terugkeer van de Heer
met zijn heiligen,
zoals beschreven in de verbazingwekkende profetie van Zacharia

Een prediking van T. J. de Ruiter, 15 februari 2004

Zacharia 14:5: "En de HERE, mijn God, zal komen en alle heiligen met Hem."

Inleiding

Zacharia is een profeet van na de Babylonische ballingschap, die van ongeveer 520-518 v. Christus zal hebben geprofeteerd. Een gedeelte van Israël was toen na 70 jaar naar Jeruzalem en omstreken terug gekeerd. De stad en de tempel werden weer herbouwd. Het was de tijd van Ezra, Nehemia en Haggaï. Gelet op een aantal bijzonderheden in de inhoud en de stijl van schrijven wordt het voor mogelijk gehouden dat leerlingen van Zacharia tijdens de Griekse overheersing zijn profetisch geschrift hebben voltooid.

Zacharia had, zoals Haggaï, een grote ijver voor het volk Israël en de tempel die toen werd herbouwd. In het licht van de nieuwe start die Israël toen maakte na het beëindigen van de Babylonische Ballingschap, profeteerde hij met groot enthousiasme over de Messiaanse tijd, de periode wanneer de Heer weer bij zijn volk zou wonen en Israël tot haar bestemming zou brengen als volk van de Allerhoogste God. Het veertiende hoofdstuk van de profeet Zacharia, het laatste gedeelte van zijn profetisch geschrift, bevat gedetailleerde informatie over wat er gaat gebeuren als de Here God persoonlijk terugkeert tot Israël en het Messiaans Vrederijk zal stichten. Zacharia profeteerde dat de terugkeer van de Heer één van meest ingrijpende en dramatische gebeurtenissen zal zijn die Israël, de volkeren en de aarde ooit zullen beleven. Voor Israël zelf betekent dit de allergrootste ommekeer in haar geschiedenis want na eeuwen van afwezigheid temidden van zijn volk Israël zal de Heer dan zijn teruggekeerd. Ik sta bij de details die in dit hoofdstuk beschreven zijn stil en eindig de preek met de uitdaging voor ons die in dit hoofdstuk is opgeschreven.

De dramatische gebeurtenissen rondom de terugkeer van de Heer

De profeet Zacharia voorzag - lees 14:2 - door de Geest van God dat er in Israël een grote internationale troepenmacht was binnen gevallen. Hij ziet dat Jeruzalem ingenomen is en de bevolking verkeert in een vreselijke situatie. Soldaten plunderen, roven, verkrachten vrouwen en veel bewoners worden afgevoerd. Dan komt er een interventie van God uit de hemel, de Messias komt en staat op de Olijfberg die ten Oosten van Jeruzalem ligt. Plotseling gebeurt er van alles, zo weet Zacharia. Met verbazingwekkende profetische visie en moed profeteerde hij de meest wonderbaarlijke bijzonderheden rondom de terugkeer van de Here God tot Israël. Hij noemt de volgende gebeurtenissen die rondom de komst van de Messias Koning zullen plaatsvinden.

1. Er zal een grote aardbeving zijn in het gebied rondom
    Jeruzalem en ten zuiden ervan; vers 5.
2. De Olijfberg zal splijten; vers 4.
3. Er zal vanuit Jeruzalem een rivier ontstaan; vers 8.
4. Het land zal vlak worden; vers 10.
5. Op de dag van de aardbeving zal er geen 'kostelijk licht' zijn;
    vers 6.
6. De internationale legermacht zal in Israël worden vernietigd;
    vers 12-15.
7. De volkeren zullen worden gedwongen de Heer en Israël te
    respecteren; vers 14-19.

1. Er zal een grote aardbeving zijn in het gebied rondom Jeruzalem en ten zuiden ervan (vers 5).

Israël is gelegen in het gebied dat ligt tussen drie continenten, Afrika, Azië en Europa. Hier schuren deze continenten tegen elkaar en ontwikkelen zich enorme tektonische krachten, die van tijd tot tijd aardbevingen veroorzaken. Eén van de breuklijnen daar veroorzaakt een diepe inzinking in de aardkorst en heeft het dal gevormd, waardoor de Jordaan loopt die uitmondt in de Dode Zee. Deze breuk in de aardkorst loopt echter verder naar de Rode Zee en de Indische Oceaan in. Het is dan ook geen wonder dat er van tijd tot tijd aardbevingen in dit gebied voorkomen. Sodom en Gomorra zijn ten onder gegaan door een aardbeving met een vulkanische uitbarsting rond 1898 v. Chr. In de dagen van koning Uzzia was er een zware aardbeving, waardoor de mensen in angst uit de stad vluchtten, zo herinnert Zacharias zich in deze profetie (vers 5). Deze aardbeving zal ongeveer 750 v. Chr. hebben plaats gevonden. Geleerden zijn ervan overtuigd dat er eens grote aardbeving in dit gebied zal plaats vinden precies zoals zij dit weten over Californië met haar Andreasbreuk.

2. De Olijfberg zal splijten (vers 4).

Zacharia profeteerde dat de Olijfberg zal splijten als de Heer terugkeert. Deze splijting zal ongetwijfeld een gevolg zijn van de aardbeving die er op de die dag zal plaats vinden. Het heeft geleerden geïnteresseerd of er tekenen zijn in de Olijfberg dat die kan splijten zoals Zacharia aangeeft. Een deel van de berg wijkt zuidwaarts en het andere deel noordwaarts zodat er een dal ontstaat dat vanuit Jeruzalem oostwaarts loopt. Geleerden hebben onderzoekingen in de Olijfberg gedaan en hebben geconstateerd dat er reeds een breuklijn in de aardlagen onder de Olijfberg aanwezig is. Geleerden zijn ervan overtuigd dat een splijting van de Olijfberg zoals Zacharia beschreven heeft in de toekomst inderdaad zal plaats vinden. De wetenschap bevestigt dus ook hier dat de profetie van Zacharia vervuld zal worden. Hij profeteerde terwijl hij niet de kennis had die wij vandaag bezitten.

3. Er zal vanuit Jeruzalem een rivier ontstaan (vers 8).

Door de aardbeving ontstaat er een bronrivier in Jeruzalem. In feite ontstaan er twee rivieren, want één stroomt westwaarts en de andere oostwaarts (vers 8). Dit is volkomen in overeenstemming met de ligging van Jeruzalem want de stad ligt precies op de waterscheiding, d.w.z. op het hoogste punt van de bergrug tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. Geleerden hebben ook naar het mogelijk onstaan van een rivier onderzoek gedaan. Inderdaad hebben zij een groot diepliggend onderaards waterreservoir onder Jeruzalem ontdekt. Zij achten het niet onmogelijk dat een forse aardbeving een opening naar de oppervlakte zal forceren zodat er een grote bron ontstaat die een rivier kan voeden. Ook de profeet Ezechiël sprak over een rivier die in de tempel zal ontstaan; zie het bekende hoofdstuk Ezechiël 47:1-12.

4. Het land zal vlak worden (vers 10).

De aardbeving zal een enorme kracht hebben want het land ten zuiden van Jeruzalem zal vlak worden. Maar wat er ook verandert door de aardbeving, Jeruzalem zal op haar plaats blijven liggen (vers 10)

5. Op de dag van de aardbeving zal er geen 'kostelijk licht' zijn (vers 6).

Dit kan erop wijzen dat er tegelijk met de grote aardbeving vulkanische activiteit zal zijn. De verduistering van het zonlicht zal zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van een enorme uitstoot van vulkanische as in de atmosfeer. Dit verschijnsel van verduistering van het zonlicht door zwevende vulkanische as is ook in dit gebied al eerder waargenomen. Toen de Here God Sodom en Gomorra van de aardbodem wegvaagde nadat Lot, zijn vrouw en dochters de kans hadden gekregen te vluchten, steeg er een grote, verduisterende rookwolk van het gebied omhoog. Ik citeer Genesis 19:20: "Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf naar de plaats, waar hij voor de Here God gestaan had, en uitzag in de richting van Sodom en Gommora en het gehele land van de Streek, zal hij, en zie, de rook van de aarde steeg op als de rook van een smeltoven."

Een overeenkomend verschijnsel is er ook in 1927 waargenomen. Er was een aardbeving in die streek en een grote rookwolk steeg omhoog. Het is duidelijk dat er in de duistere bodem van de Dode Zee veel vulkanische werking is want vanuit de bodem van de Dode Zee, die 400 m. diep is, komt voortdurend asfalt naar de oppervlakte. De daar wonende bedoeïenen verzamelen en verkopen het. Over verduisterende as en rook van een vulkanische uitbarsting is er ook nog het volgende bekend. Toen in 1883 de Krakatou vulkaan explodeerde die op een vulkanisch eiland in Indonesië gelegen is, tussen Java en Sumatra, braakte hij  enorme hoeveelheden lava, fijn as en rook met gigantische kracht uit. De zon werd over een groot gebied verduisterd door die enorme hoeveelheid fijne as die in de hogere lagen van de atmosfeer terecht was gekomen. Zelfs tot in Europa werd de atmosfeer enigszins grauw door de grote hoeveel fijn as die erin zweefde.

6. De in Israël binnengevallen internationale legermacht zal worden vernietigd (vers 12-15).

Ik heb er reeds op gewezen dat Zacharia profeteerde over de aanwezigheid van een grote, internationale troepenmacht in Israël die dit volk wil onderwerpen en deels daarin slaagt voor een korte tijd (Zacharia 12:3;9 en 14:2). Er zijn een aantal profeten die dit hebben voorspeld als de slotfase van het lijden van dit volk. Dat zo'n grote, internationale macht naar Israël optrekt zal niet zonder reden zijn. Mogelijk zijn de volkeren zozeer verbolgen over de, in hun ogen halsstarrige, eigenzinnige opstelling van Israël dat zij nu eens en voor goed dit volk een gevoelige les willen leren en het onderwerpen aan het internationale gezag. Israël komt hierdoor in grote nood en zal ongetwijfeld roepen om goddelijke interventie: "Messias, kom toch anders gaat uw volk ten onder."

Er zal blijkbaar ook even een interne verwarring in Israël zijn want de profeet ziet dat Israëlieten ook tegen elkaar zullen vechten (vers 14). Maar de plotselinge verschijning van de Messias zal aan alle verwarring, twist en onderdrukking een einde maken. Daar staat Hij, Jezus Christus, op de Olijfberg die mogelijk op dat moment reeds gespleten is of bezig is te splijten. Hij zal met zijn engelen de internationale macht vernietigen. Een dodelijke ziekte zal de soldaten doen wegteren (vers 12): "Dan zal de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond."

We weten niet hoe kort of hoe lang het nog duurt totdat deze profetie vervuld zal worden. Wel zien we in deze tijd de houding van de naties ten opzichte van het Joodse volk zich verscherpen en vijandiger worden. Indien de huidige ontwikkeling rondom Israël zich voortzet en de afkeuring van haar opstelling en beleid toeneemt, kan dit zeker uitlopen op het zenden van een grote internationale troepenmacht naar Israël die mogelijk tot de dramatische eindontknoping leidt door de interventie van de Messias.

7. De volkeren zullen worden gedwongen de Heer en Israël te respecteren (vers 14-19).

De overwinning van de Messias zal tot gevolg hebben dat Hij alle volkeren verplichten zal Israël en haar aanspraken op het land en de verering van de enige, ware, allerhoogste God, te respecteren. De Messias Koning zal de volkeren verplichten delegaties te sturen naar de grote feesten van Israël, zoals het Loofhuttenfeest. Indien men hieraan geen gevolg geeft, volgen er strafmaatregelen.

Ik besluit dit gedeelte van de prediking met een oproep: Christenen let op de ontwikkelingen in en rondom Israël, en bid om bekering voor dit volk tot het geloof in haar Messias Koning, Jezus Christus.

De identiteit van de heiligen die met de Heer mee komen

De slotvraag in deze profetische prediking is: "Wie zijn de 'heiligen' die meekomen met de Heer?" Uit profetische en onderwijzende uitspraken, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament blijkt dat de Here Jezus als Hij terugkeert vergezeld zal zijn van zijn engelen en de trouwe gelovigen van de gemeente die verzameld is uit alle volkeren. De gemeente was eerder opgenomen en komt nu met Hem terug. Dat de engelen met Hem meekomen blijkt uit 2 Tessalonicenzen 1:7,8: "Bij de openbaring van de Here Jezus Christus van de hemel met de engelen van zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen."

Dat de gelovigen met Hem terugkomen blijkt uit gelijkenissen en het onderwijs van de apostelen. Lees bijv. Lucas 19:11-27, de gelijkenis over de trouwe slaven. Jezus gaf deze gelijkenis als antwoord op de vraag wanneer het koninkrijk van God op aarde zou komen, waarbij - dat was de onderliggende gedachte - Israël hersteld zou worden als leiding gevend volk. Jezus zei dat een man van hoge geboorte - daarmee doelde Hij op zichzelf - naar een ver land trok om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Dit is een merkwaardige verhaal want waarom zou iemand naar een ver land moeten trekken om koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen? Het is duidelijk dat Hij sprak over zijn teruggaan naar de hemel waar Hij gekroond zou worden tot Koning der koningen en Heer der heren. Tijdens zijn afwezigheid gingen sommigen hem haten, maar anderen bleven hem trouw dienen - een beeld van deze tijd waarin bij velen de haat tegen Jezus toeneemt maar anderen blijven Hem trouw en gewetensvol dienen. De trouwe dienaren zullen bij zijn terugkeer, als Hij het koningschap op zich neemt, voor hun trouwe inzet worden beloond. Ik citeer Lucas 19:17: "Voortreffelijk, goede slaaf, omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden."

Deze aanstelling in bestuurlijke functies in het wereldwijd Messiaans Vrederijk had de apostel Paulus ook aan gelovigen in Korinte voorgehouden, zij zouden bij de terugkeer van de Heer o.a. worden geplaatst in juridische functies. Wij vinden een duidelijke verklaring hierover in 1 Korintiërs 6:2: "Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zij gij dan onbevoegd voor de meest onbetekende rechtspraak?" Herinner u dat Paulus dit aan een gemeente schreef die hoofdzakelijk bestond uit eenvoudige, bekeerde slaven en havenarbeiders. Toch had hij hen blijkbaar geleerd dat zij bij de terugkeer van Heer in hoge functies zouden worden aangesteld. We kunnen dus ook uit wat hier geschreven is opmaken dat de gelovigen bij de Heer zullen zijn en met Hem in zijn wereldwijd koninkrijk zullen dienen.

Dus de slotvraag heb ik bij deze beantwoord: de heiligen die met de Heer meekomen zijn zij die toen Hij in de hemel was, hun ziel van zonde hebben laten reinigen door het geloof in het verzoenend bloed van Golgotha en Hem trouw hebben gediend.

Slot

Nu kom ik in deze prediking tot de belangrijkste voor jou en mij, heel persoonlijk: zul jij ook bij de Heer zijn, één van zijn heiligen? Zul jij ook met Hem terugkomen en onder zijn leiding meewerken aan het brengen van Gods nieuwe, rechtvaardige wereldorde?

Het komt erop aan dat we Hem met geheel ons hart dienen, desnoods voor Hem willen lijden en ons oog voortdurend gericht houden op de toekomst met Hem.

Heb jij deze inspirerende visie voor de gemeente, dus ook voor jezelf? Heilig dan je leven in al je handel en wandel, houd de zonde uit je leven weg. Dien de Heer met vreugde, gebruik de talenten, die Hij je geeft en zet je in om zijn opdracht te vervullen. Ik zie er naar uit om straks te mogen horen: voortreffelijk, goede slaaf, omdat je in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over… en het invullen laat ik dan aan de Heer over. Ik roep je op deze visie voor je te houden en je er voortdurend door laten te inspireren tot het volgen van Jezus. Amen.

~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands