Ervaar de hemelse Auteur en zijn boek

een prediking van pastor T. J. de Ruiter, november 2004
(bij het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling)

Jeremia 1:12, "God waakt over zijn woord, om dat te doen."

Inleiding

In hoofdstuk één van zijn boek lezen we over hoe de nog jonge Jeremia zijn roeping als profeet heeft beleefd.. God zal zijn woord in zijn mond leggen en hij zal moeten zeggen wat de Geest van de Heer hem ingeeft. Het zal niet gemakkelijk zijn voor Jeremia, maar God zal hem sterk maken en hem bijstaan. Het woord dat God hem zal ingeven zal betrouwbaar zijn en zeker worden vervuld. Als een illustratie van de ijver van God om zijn woord te vervullen, toont God hem een takje van een amandelboom.

Om dit beeld te verstaan moeten we weten dat de amandelboom de eerste boom in het midden oosten is, die na de winter gaat uitbotten en bloesemen. Reeds in januari, als de andere planten nog in hun winterslaap zijn, gaat hij al zijn knoppen laten groeien en zelfs bloesemen. Hij reageert dus sneller dan andere planten op de lentezon en lenteregen. De Hebreeuwse betekenis van het woord amandel is dan ook waakzaam, oplettend. Welnu, zo zal God met grote ijver en met spoed waken over zijn woord dat het zal doen, waartoe Hij het zond.

De profeet Jesaja kreeg een woord van gelijke strekking als Jeremia. God gebruikte voor Jesaja het beeld van de regen en de sneeuw; zie Jesaja 55:11. Ik citeer: "Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend."
Jesaja 55:11; NBG. "Zo geldt het ook voor mijn woord dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied." Jesaja 55:11; NBV - 2004.
Regen en sneeuw vallen door een onomkeerbare natuurlijke wetmatigheid naar de aarde en maken haar nat. Dat vocht is nodig, zodat de zaden kunnen ontkiemen, groeien en vrucht voortbrengen. Zo is ook het Woord van God, betoogt de profeet. Het woord van God wordt uitgezonden en zal vanwege een geestelijke wetmatigheid doen wat het moet doen.

Exacte historische vervullingen van een profetie van Jeremia

Jeremia heeft zelf meegemaakt dat het woord van God, dat uit zijn mond kwam en door zijn secretaris Baruch werd opgeschreven, door God op de juiste tijd snel zijn vervuld geworden.

De profeet heeft meegemaakt dat de door geprofeteerde ondergang van Jeruzalem en de volkeren rondom een feit werd, zoals de Heer het hem had laten profeteren en opschrijven.

Hij heeft echter niet meer meegemaakt dat zijn profetie over de beëindiging van de ballingschap op zeer nauwkeurige wijze in vervulling ging. In Jeremia 12:25 en 29:10 liet hij de profetie vastleggen dat - ik citeer: "Deze volken - inclusief Israël - zullen de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig jaren, maar na verloop van zeventig jaren zal Ik aan de koning van Babel en dit volk, luidt het woord van de Heer, hun ongerechtigheid bezoeken." Let op er werd dus geprofeteerd en opgeschreven dat de ballingschap zeventig jaar zou duren.

Het was de man Daniël, als balling in Babel, die op een bepaald moment in het boek van Jeremia las dat er zeventig jaar was besloten over de ballingschap; zie Daniël 9:1,2. Daniël ging erover bidden en wees God op dit woord dat Hij had laten uitspreken door Jeremia. Het resultaat was dat de Perzische vorst toestemming gaf om Jeruzalem te gaan herbouwen. Geschiedkundigen en archeologen hebben in de vorige eeuw voldoende bevestiging gevonden dat dit woord exact is uitgekomen.

Dit is zijn de historische feiten.
In 586 v. Chr. werd de stad Jeruzalem en de tempel door Nebuchadnezar verwoest en het volk in ballingschap weg gevoerd.
In 539 v. Chr. werd Babel overwonnen door de Meden en de Perzen.
In 538 v. Chr. mochten de eerste Joden terugkeren naar Jeruzalem.
Let nu op:
In 516 v. Chr. was de tempel herbouwd en het herstel in Jeruzalem voltooid.
Van 586 v. Chr. tot 516 jaar v. Chr. is precies 70 jaar!

De amandelboom van de vervulling van de terugkeer uit Babel begon reeds in de winter van de ballingschap te bloesemen en precies op de vastgestelde tijd was hij aan het vrucht dragen.

De Heilige Geest is de Auteur van de Heilige Schrift

Een ieder weet dat het voor menselijke auteurs, schrijvers van boeken, onmogelijk is na te gaan in wiens handen elk exemplaar van hun boek terechtkomt. De schrijvers hebben ook geen gelegenheid er enige bijzondere invloed op uit te oefenen wat de tekst van hun boek op een bepaald moment voor een lezer zou kunnen betekenen. De Bijbel kent veel verschillende auteurs uit veel eeuwen. Sommige boeken werden enkele honderden jaren voor Christus geschreven, maar andere, de christelijke, enkele tientallen jaren na Christus. Hoeveel veel mensen hebben bijgedragen aan de Bijbel, is er één hoofdauteur, de Heilige Geest. Luister naar 2 Petrus 1:21 in de NBV. "Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest." In de NBG luidt de tekst: "Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken." Dit woord geldt ook voor de boeken van de apostelen van Jezus Christus. De heilige Geest is de enige auteur, die zijn oog houdt op elk exemplaar van de Bijbel, die ook weet wie die mens is en Hij weet het Woord te geven dat die mens op dat moment nodig heeft.

Ik vertel nu enkele opvallende gebeurtenissen, waarin de Bijbel een merkwaardige sleutelrol vervulde, die wijzen op een bovennatuurlijke controle door de ene, grote, almachtige en alwetende Auteur, de Heilige Geest van God.

Getuigenissen: God waakt over zijn woord

Bekering in de gevangenis
(vertelt op de BBC, Songs of Praise, zondag 31 oktober 2004.

Een jongeman komt vanwege misdadig gedrag in een Engelse gevangenis terecht. Daar zit hij tussen andere gedetineerden. Het lukt hen om drugs in de gevangenis te krijgen en die ook te gebruiken. Zij maken joints en roken de hasj en marihuana. Voor de sigaretten gebruikten zij o.a. het papier van bijbels, die in de gevangenis werden verspreid. Op een dag - zo vertelde hij - was hij weer bezig een pagina uit een Bijbel te scheuren om er een joint - een soort sigaret van te rollen. Zijn blik viel op de woorden van de pagina, die hij bezig was te scheuren. Het waren de woorden van Johannes 1. Over het Woord van God, dat tot het zijne kwam, en niet werd geacht, maar toch vlees is geworden, onder ons woonde en vol van genade en waarheid was. Hij werd door deze woorden diep in zijn hart getroffen. Hij zag ineens zijn ellendige toestand en dat hij er verkeerd aan deed om zo met de Bijbel om te gaan. Hij knielde neer in zijn cel en hief zijn handen ten hemel tot de levende God. Bad om hulp en vernieuwing. Dit moment veranderde zijn leven. Hij vond de goede weg tot God en het leven. Ontslagen uit de gevangenis ging hij naar een kerk. Hij was gegrepen door de genade en de goedheid van God, was vol dankbaarheid aan de Heer voor zijn bezoek aan hem in de gevangenis. Nu is hij een enthousiast en krachtig jeugdpastor in een methodistenkerk in Engeland. Is dit geen prachtig bewijs van de waarheid van het woord, dat Jesaja sprak: het Woord van God doet, waartoe Hij het zend en ook van het woord dat Jeremia ontving: God waakt over zijn woord om dat te doen.

Getuigenis: een merkwaardige bevestiging van een profetisch woord

Op zondagavond, 11 november 2001 sprak Colleen Steinke in Elim. Zij begon profetische woorden over mensen uit te spreken. Zij kwam ook naar mij en met grote nadruk zei ze enkele malen tot mij, terwijl zij mijn hand vasthield: "Ik geef de herdersstaf in uw hand; om mijn volk te wijden. Ik geef u wijsheid, wijsheid." En zij voegde eraan toe: Ik geef u revelation, openbaring. The book of revelation will be opened to you."

De volgende dag, 12 november, opende ik mijn Bijbel en tot mijn grote verbazing las ik - terwijl ik niet eens lette op de plaats, waar de Bijbel werd geopend. "Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond." Dit staat in Ezechiël 20:27,28. Dit lijkt niet zo bijzonder op het eerste gezicht, maar als u er de concordantie op naslaat komt het woord 'herdersstaf' slechts eenmaal in de Bijbel voor en wel in deze tekst in Ezechiël. Hoe groot is de kans dat u de Bijbel opent op de plaats, waar een woord slechts eenmaal voorkomt? Deze Bijbel heeft 1446 bladzijden. Ik wist het: de Heer spreekt tot mij en bevestigt wat Hij profetisch mij zei.

Getuigenis: Een woord dat leidde tot een huwelijk

Een jonge vrouw in Wales kreeg te horen van een Hollandse jongeman, dat hij van haar hield - en zij had dezelfde gevoelens voor hem. Maar was dit wel in de wil van God voor haar, te trouwen met een jonge Nederlandse prediker? Zij kwam thuis, bad erover en opende haar bijbel. En dit is wat zij las: "Van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen." Toen wist ze dat de ontluikende liefde en de band, die eruit zou groeien in de wil van God waren. De vrouw zit hier in de gemeente, Tessa, en de man staat voor jullie en houdt deze preek.

Getuigenis: Engelse zendeling gered door woord in Bijbel

Een vraag: wie weet waar de tekst staat: mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn belagers? Tweede vraag: hoe groot is de kans dat u de Bijbel openslaat, uw vinger zonder aarzeling op een plek legt en dat u deze tekst aanwijst? Die kans is ontzettend klein - dat is zeker. En als u dan ook nog die tekst in een bijbel van een totaal andere taal, zoals het Hebreeuws of het Chinees - waar het schrift anders leest dan in onze westerse talen - zou treffen met uw vinger, dan kunnen we spreken van een wonder, waarin we de hand van God herkennen. Dit overkwam een Engelse zendeling in China, die werd gevangen gezet, gemarteld en gehersenspoeld. Toen hij bijna aan zijn martelingen bezweek, gaven ze hem een mes en zeiden dat hij zijn eigen leven mocht beëindigen. Waarop hij zei: "Dat doe ik niet, als jullie mij willen doden, doe dat dan maar. Ik doe het niet." Toen ze hem vroegen, waarom hij dat niet wilde doen zei hij: "Er staat in de Bijbel, dat mijn tijden in de hand van God zijn en niet in onze eigen hand." Zij waren stom verbaasd en na overleg zeiden ze tegen hem dat ze hem vrij zou laten als hij de plek zou aanwijzen waar dit in de Bijbel stond. Zij vonden een Bijbel overhandigden hem die met de woorden: "Toon ons de plek." Hij opende de Chinese Bijbel en zonder aarzeling legde hij zonder nadenken zijn vinger op een plaats en zei: "Kijk, hier staat het." Tot hun stomme verbazing lazen zij inderdaad de tekst. De zendeling raakte buiten bewustzijn en toen hij weer bij kennis kwam, lag hij op de stoep voor zijn huis in China.

Getuigenis van een 88 jarige vrouw

Ik sloeg afgelopen donderdag het boek van dr. Moolenburgh op 'Een engel op je pad,' met het gebed dat de Heer mij zonder veel moeite in dit boek een waar gebeurd verhaal zou laten vinden, waarin de Bijbel een rol vervulde. Meteen toen ik het boek opensloeg las ik het volgende, waar gebeurde verhaal. Een 88 jarige vrouw lag in de nacht van 2 op 3 januari te slapen toen ze ineens klaar wakker werd. Toen ze opkeek, de kamer in, zag ze een knappe, schijnende jongeman in de kamer staan in het lichtblauw gekleed. Zij schrok maar hij maakte met zijn hand een geruststellende beweging. Ineens was hij weg en zij ging weer slapen. De zondag erna werd ze 88 jaar en kreeg ze van haar dochter een dagboek van de Hernhutters, waarin voor elke dag een tekst was geschreven. Toen ze de tekst voor 3 januari opsloeg las ze: "De Here zal zijn engel met u zenden en zal uw weg voorspoedig maken." Ze herinnerde zich dat het 3 januari was dat ze die vreemde verschijning in haar kamer had gezien. Het moet een engel zijn geweest, dat wist ze nu. Het kon geen toeval zijn geweest. Ze wist nu dat zelfs op haar hoge leeftijd, in de laatste jaren van haar leven was de engel van God bij haar.. Na deze bevestigende bijbeltekst ervoer ze de rest van haar leven een bijzondere innerlijk vrede en vreugde en werd haar geloof verdiept.

Waar staat deze tekst eigenlijk? Ik beken u eerlijk dat ik het niet precies wist en heb hem moeten opzoeken, het is Genesis 24:40. De knecht van Abraham werd uitgezonden om een vrouw voor Izaäk te zoeken en dit was het woord dat Abraham hem als bemoediging meegaf: "De Here zal zijn engel met u zenden en zal uw weg voorspoedig maken."

Een dode tot het leven terug gebracht door geloof in een woord van God

Het was 30 november 2001, een Nigeriaanse pinkstervoorganger rijdt een steile, gevaarlijke helling af. De remmen weigerde, een ongeluk. De man sterft in de ambulance. Zijn vrouw is radeloos, dan komt ze tot rust en zegt Heer: "Dit kan toch niet gebeuren, U had toch vrede beloofd? Ze opent haar Bijbel en leest - het staat in Hebreeën 11:35 "Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug gekregen." De NBV is duidelijker en juister: "Vrouwen kregen hun doden terug, doordat die uit de dood opstonden." De vrouw krijgt zoveel geloof, dat zij tegen haar schoonvader ingaat, die z'n zoon wil laten begraven. Zij beweegt de bewaker van het mortuarium het lijk in een kist vrij te geven voor een reis naar een andere stad. Zij beweegt de bewakers van een kerk, waaronder Moslims - Reinhard Bonnke sprak er en met het oog op een mogelijke aanslag was de kerk door politie bewaakt - het lijk uit de auto in de kerk te laten brengen. Zij zit bij het lijk van haar dode man, dat inmiddels zo stijf als een gedroogde vis was geworden en bidt op grond van dit bijbelwoord voor de terugkeer tot leven. Terwijl rondom het lijk door voorgangers wordt gebeden komt het tot leven. Ik heb deze man in levende lijve gezien en zijn getuigenis staat op video en DVD.   Een bijbelwoord sprak tot het hart van een gelovige vrouw en liet het niet los totdat God dit woord in haar leven en in dat van haar man letterlijk vervulde.

De video en de DVD ' Raised from the dead,'  uitgegeven door ' Full Flame'  in Duitsland zijn in Nederland te bestellen bij Stichting ' Christian Revival Ministries'  in Leusden.

Lees de Bijbel, bid elke dag, als je groeien wilt

Wat zal ik nog meer vertellen om je te overtuigen dat de auteur van de Bijbel God zelf is en dat Hij jou in kritische situaties een woord uit deze Heilige Schrift kan geven, dat jou in jouw situatie troost, sterkt, leidt en redt.

God riep mij een prediker en leraar van de Bijbel te zijn 45 jaar geleden en tot op de dag van vandaag vervult de passie mij om de Bijbel te verkondigen en te onderwijzen, want de Bijbel is het boek van God. Lees het en herlees het, prent de woorden in je hart. Wie weet op een dag zul je Hem dankbaar zijn voor een woord dat jou hoop gaf, toen er geen hoop meer was. Leiding gaf, toen je zocht om raad. Genezing gaf, toen je ziek was. Daarom, vermaan ik je met grote klem: lees de Bijbel en bid elke dag als je groeien wilt. De Geest van God, is de Geest van Christus. Hij is de Geest van de waarheid en de Geest van de Heilige Schrift.

Slot

Ben jij in nood vandaag? Zoek je naar God, naar zijn woord, dat bevrijdt, troost, leiding geeft, hoop geeft, genezing geeft, raad geeft? Er kwam een merkwaardige tekst tot mij, die ik deze ochtend van de Heer voor iemand moet doorgeven. De tekst is Jesaja 30:21: "en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop."

Staat iemand op een tweesprong vandaag? Zal ik deze kant op moeten gaan of die kant? "Heer, wat moet ik doen, wat moet ik kiezen, welke weg zal ik moeten opgaan?" Ik profeteer dat je de stem van de boodschapper van God achter je zult horen: "Dit is de weg, wandelt daarop." Voorwaarde is dat je luistert en gehoorzaamt. Ik herinner me nog een verhaal van een koerier, die bijbels naar een oosters land bracht. Hij stond in het donker in een vreemd, vijandig land, met de bijbels bij zich en wist niet welke kant hij op een bepaald moment moest opgaan om zijn contactpersoon te vinden. Na gebeden te hebben hoorde hij een stem achter zich die de richting aangaf. En hij herinnerde zich deze tekst in Jesaja. Ik weet niet voor welke keuze je je gesteld weet, maar de Heer wil je leiden. Hij zal zijn woord vervullen. Ook in jouw leven en ervaring wil Hij zijn woord vrucht laten dragen en tot vervulling doen komen - tot de verheerlijking van zijn naam. Amen.

~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands