Tot hiertoe en ook verder!

een prediking van pastor T. J. de Ruiter,  mei 2005

En Samuël nam een steen en stelde die op tussen Mizpa en Sen; hij gaf hem de naam 'Eben-Haëzer' en zei:"Tot hiertoe heeft ons de HEER geholpen. 1 Samuël 7:12:

Inleiding

Niets is zo ontmoedigend als je in nood bent om te horen van een goede vriend: "Ik heb je veel geholpen, maar ik help je niet verder. Tot hiertoe ga ik en niet verder. Ik doe niets meer voor je, ik vind dat ik genoeg heb gedaan." O, dan zink je helemaal in de put. Het zal je ongetwijfeld ook wel eens overkomen zijn dat dit tegen je werd gezegd. Daar sta je dan. Je kunt niet meer op hem of haar rekenen, dat is duidelijk. Je zult het verder alleen moeten doen.

Als je dit overkomen is, misschien zelfs kortgeleden, heb ik echter een boodschap vanmorgen, die je weer nieuwe moed geeft en hoop: er is iemand, die je nooit in de steek laat. Er is iemand, die altijd verder met je wil gaan. Er is iemand, die zegt: "Tot hiertoe en ook verder." Die persoon is God. Die persoon is de Heer. Die persoon is Jezus Christus. Die persoon is de Heilige Geest, die in zijn plaats gekomen is. Halleluja! Het oeroude bijbelverhaal hier in 1 Samuël, voor ons ondersteunt deze boodschap.

Een nieuwe tijd

We lezen in dit hoofdstuk dat er een nieuwe tijd voor het volk was aangebroken. Na een tijd van grote geestelijke en politieke ellende was God weer onder zijn volk gekomen. Er was een tijd geweest dat de ark met het verzoendeksel door de Filistijnen was buitgemaakt. Ze hadden de ark vol hoop uit de tabernakel gehaald om bij het strijdende leger te zijn en ze hadden op overwinning gerekend. Maar het was heel anders gegaan. De Filistijnen hadden gewonnen en hadden zelfs de ark buitgemaakt. Voor Israël betekende dit dat God weg was. De communicatie met God lag stil en er kon geen verzoening voor zonden worden gedaan. De glory, de heerlijkheid, de Shekina, van God was verdwenen. De tabernakel miste de kern van haar bediening: de Tegenwoordigheid van God want die was verbonden aan de ark - zo dacht men in Israël toen.

Maar nu - na twintig jaar (!) weg te zijn geweest - was de ark weer terug gekomen. Er was ook een godvruchtig, krachtig leider gekomen, Samuël. Met deze gezalfde dienstknecht van God kwam er weer lijn in de godsdienst en het volk werd bemoedigd. God was immers terug, de ark was er weer. Er werd weer gebeden en zonden werden weggedaan. Zij hadden een nationale dag van boete en berouw, vastten en baden. Zij voelden opnieuw de tegenwoordigheid van God, het was fantastisch! Wow, het was geweldig, God was er weer.

Een onverwachte noodsituatie

Toen kwamen de Filistijnen er opnieuw aan - ze gaven het nooit op. Juist toen het volk dacht dat alles nationaal weer rustig was geworden werd er weer aangevallen. Maar nu wist het volk: God is in ons midden en Hij zal helpen. Het vroeg profeet Samuël tot God te roepen; zie vers 8.

Nadat Samuël tot de Heer had geroepen, kwam er een verpletterende reactie voor de Filistijnen. God deed de donder rollen en veroorzaakte chaos onder de Filistijnen. De krachtige bliksemschichten en de donder brachten de Filistijnen in verwarring. Het zal ook wel geregend hebben zodat alles in de modder kwam te zitten; het was chaos en ellende. De Israëlieten zagen het en bezorgden de Filistijnen een grote nederlaag. Samuël zag het en prees God. Waar de laatste slag werd gestreden stelde hij een steen op en zei: "Mannen, tot hiertoe heeft de HEER ons geholpen, vergeet het nooit." Deze steen met zijn boodschap is het schriftuurlijk startpunt in deze woordverkondiging. De steen, die er lang heeft gestaan, heeft een drievoudige boodschap.

De drievoudige boodschap van de steen 'Eben-Haëzer

1. De steen is een getuigenis van de hulp van God in het  verleden
2. De steen is een bemoediging in het heden
3. De steen is een belofte voor de toekomst

1. De steen is een getuigenis van de hulp van God in het  verleden

Vroeger plaatste men stenen om plaatsen te markeren, waar belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden. Eigenlijk doet men dat vandaag nog. Denk aan de herinneringsmonumenten aan gebeurtenissen in bijv. de tweede wereldoorlog in ons land. De monumenten zijn de stille getuigen voor de mensen van de gebeurtenissen, die op die plaats of in de buurt hebben plaatsgevonden. Monumenten met namen waar mensen werd gefusilleerd of waar overwinningen werden behaald en vrede werd gesloten. In het Oude Testament lezen we op verschillende plaatsen over het zetten van gedenkstenen.

Genesis 28:22. Jacob was op vlucht, maar ontmoette God. Hij richtte een steen op. Hij noemde een plaats Bethel, want hij had er God ontmoet.

Jozua 4:9. Israël was onder leiding van Jozua door de droog gevallen Jordaan getrokken. Zou men het later geloven dat zij door een droog gevallen Jordaan naar de overkant, het beloofde land, waren gekomen? Voordat het water weer terugkwam liet Jozua midden in het droge rivierbed een hoop stenen plaatsen zodat de kinderen later het konden zien: hier zijn wij door de rivier gelopen, die God had droog gelegd. Het moet wel waar zijn, kijk maar naar die hoop stenen.

Jozua 24:26. Jozua liet een steen plaatsen te Sichem. Het verbond met God werd daar gesloten en het volk verplichtte zich Gods wetten te houden. Daar staat de steen, die zal jullie er altijd aan herinneren. De steen getuigde: Op gehoorzaamheid ligt zegen en op ongehoorzaamheid aan God een vloek - vergeet dat nooit, Israël.

De tekst boven deze prediking, 1 Samuël 7:12. De steen werd geplaatst als gedenkteken aan de grote overwinning die de Heer over de Filistijnen had geschonken.

Het is goed als jij en ik ook stenen plaatsen in ons leven. We zijn zo gauw geneigd de zegeningen en hulp van God te vergeten. Plaats stenen bij de antwoorden op uw gebeden.

2. De steen is een bemoediging in het heden

Je bent vandaag in moeilijkheden en je weet wel dat God je vroeger had geholpen, maar de twijfel en de wanhoop steken de kop op. Je denkt dat het niet meer uithoudt. Waar is God eigenlijk? Je zegt: "Ik bid en bid en bid en bid en er komt geen antwoord, er komt geen hulp van God."

Ga nu dan even naar de steen tussen Mizpa en Sen en blijf er even staan, denk even na. Waarom staat deze steen er ook al weer? Juist, hier had de HEER ons geholpen. En deze steen betekent niet dat de HEER niet verder wil helpen. De profeet Samuël bedoelde niet te zeggen: "Tot hiertoe heeft de HEER ons geholpen, nu zegt Hij: zoek het nu verder zelf maar uit." Neen, dat was niet de boodschap van deze steen. Als dat de boodschap was hadden we net zo goed geen steen behoeven op te richten dan was al dat gezwoeg om die steen daar neer te zetten flauwekul geweest. Neen, de steen is een bemoediging. Hij getuigt dat als we tot de HEER roepen Hij ons antwoord. Hij is altijd bereid te helpen en te redden.

Als je ooit weer eens in een situatie komt, waarin je huilt en zegt: "God antwoordt nooit mijn gebeden." Ga dan even naar die steen, die u vroeger hebt geplaatst. En herinner je n weet dat God wel heeft geantwoord. Als je weer aan aanvechtingen bloot bent gesteld en je voelt je zo kwetsbaar, slap en uitgeput. Je denkt: "Ik haal het niet. God helpt me ook niet." Ga naar de steen, die getuigt van vroeger behaalde overwinningen in aanvechtingen. Als je ziek bent en je hebt pijn, ga naar de steen van een vroeger ontvangen genezende aanraking. Al deze stenen zijn bemoedigingen in het heden.

Bij die steen zeiden zij en zeggen wij: "God, die ons gisteren tot hiertoe geholpen heeft, zal ons vandaag tot daartoe helpen. Halleluja." Hé, dat is ook de boodschap van het kruis. In Romeinen 8:32 staat geschreven: "Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken."

Luister, lieve mensen: het kruis is niet slechts een monument van de hulp van God in het verleden, maar het wil ook een motivatie zijn in u en mij, om van God te verwachten wat we vandaag nodig hebben.

Wat heeft u vandaag nodig? Kracht, genezing, bemoediging, liefde, genade, gewoon hulp? Het kruis bemoedigt u. Het kruis wil u vandaag, in het heden, bemoedigen: God gaf toen zijn Zoon voor je. Hij zal vandaag geven, wat je nodig hebt. Dat is de boodschap van de steen. Dat is de boodschap van het kruis.

De verleiding is groot om in actueel gevaar, om in een actuele noodsituatie of in actuele pijn alles te vergeten wat God ooit had gedaan. Maar zie er staat te Mizpa een steen. Leg je hand op die steen en zeg, terwijl je naar boven kijkt: "God, u heeft me toen geholpen, U leeft vandaag, ik vertrouw op U!"

3. De steen is een belofte voor de toekomst

De steen gaf moed voor de toekomst, Israëlieten: "God, die je gisteren geholpen heeft, wil je vandaag helpen in je actuele noden en Hij zal je ook in de toekomst helpen."

Paulus in Romeinen 8:38 "Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch machten, noch heden, noch toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze HEER."

En Hebreeën 13:8 zegt: "Jezus Christus, gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde."

De profeet Jeremia zat in ellende, hij zat op stenen, die de puinhoop van Jeruzalem vormden en hij zei: -Klaagliederen 3:22,23: "Het zijn de gunstbewijzen van de Heer, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw!"
In Psalm 68:20 staat dit geschreven als een bemoediging: "Geprezen zij de HEER. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil."

Daarom kunnen we altijd zingen: "wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land."

De steen te Mizpa zegt: geef het niet op! Zet door! Geloof in overwinning nu! Misschien heb je gefaald gisteren en vandaag, maar geloof dat God je toch succes wil geven! Enige tijd geleden hoorde ik Gerald Coates, een geestelijk leider, zeggen: "Succes komt door het overwinnen van de fouten, die je hebt gemaakt in het verleden. God zegt: ga door, Ik ben met je. En, als God voor je is, wie zal tegen je zijn?

De steen die van zijn plaats kwam

De steen 'Eben-Haëzer' getuigt dat God ons in dit leven helpen wil en ons overwinningen over onze vijanden geven wil.

Ik vertel u nu van een steen die ons een getuigenis geeft die tot over het graf reikt: het is de steen van het open graf van Jezus Christus. Engelen rolden de steen van het graf weg en Jezus kwam te voorschijn als Overwinnaar over dood en hel. Deze steen getuigt van de allergrootste overwinning die ooit is behaald, de overwinning over de dood. Door die dood weten we dat we ook in de allerlaatste strijd die we te voeren hebben, de doodsstrijd, de overwinning zullen behalen. Het is vanwege de weggerolde steen, dat we kunnen zingen: "Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Die in 't geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet!"

De weggerolde steen bij het geopende graf getuigt ervan dat de dood niet het einde is en dat er leven is na de dood. Geloof je dat? Wees niet bang voor de dood. Wees niet bang voor de doodsmachten. Sommige mensen leven in de macht van doodsmachten. Je ziet het op hun gezichten: er is geen vreugde, geen echt leven, ze zijn leeg, innerlijk heerst de dood. Maar God schenkt je door het geloof in de opgestane Heiland, bekrachtigd door de Heilige Geest, het nieuwe leven.

Slot

Geloof in Jezus Christus. God wil jou door Hem jou de overwinning over zonde en alle duivelse machten geven. God wil jou zoveel overwinningen geven dat er geen stenen genoeg zijn om ze overal, bij elke overwinning, neer te zetten. Ik zeg je: de manifestaties van zijn trouw, genade en verlossingskracht zijn groter in aantal dan dat er stenen op deze aarde zijn. En dit alles is mogelijk en waar door Jezus Christus, de Opgestane, de Verheerlijkte.

Leg uw lasten neer bij de Heer. Zeg, door uw tranen heen: "En toch vertrouw ik U, Heer. U bent mijn God. Ik hef mijn hand omhoog tot U en U houdt mij vast." Er is een Helper, groot van kracht, steeds bereid. Kom tot Hem vanmorgen. Tot hiertoe heeft de Heer je geholpen en Hij gaat verder met je, van overwinning tot overwinning, je gehele leven; amen.

~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands