De kracht van het vergoten bloed van Jezus Christus

een prediking van pastor T. J. de Ruiter,  juni 2005

"U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver en goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven, dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus."

1 Petrus 1:18,19 (NBV)

Inleiding

Wij weten dat elk mens een eigen bloedgroep heeft. Vroeger werd er gedacht dat het kind zijn bloedsoort van de vader ontvangt. Maar nu weten we dat het kind niet per se dezelfde bloedsoort van de vader zal krijgen, maar dit geldt ook met betrekking tot de moeder. Vroeger kon men drie verschillende bloedgroepen onderscheiden, maar dankzij de zich ontwikkelende medische wetenschap kan men nu ook andere factoren in het bloed onderscheiden, op grond waarvan men tot het vaststellen van veel meer bloedsoorten kan komen. De eigenschappen van het bloed worden bepaald door een unieke combinatie van de genen van de moeder en de vader die ontstaat bij de versmelting van het DNA. In het proces van de vorming van het nieuwe bloed zal een dominante invloed in het DNA van de nieuwe mens de bloedsoort bepalen.

Een dominante invloed in het DNA van de nieuwe mens bepaalt de bloedeigenschappen. Denk hierover eens na met betrekking tot Jezus. Hij had geen aardse vader, maar een hemelse, een geestelijke. Ongetwijfeld zal de Heilige Geest met zijn goddelijk zaad de grootste functie hebben vervuld bij het maken van de nieuwe mens en zijn bloed. Als we dit tot ons door laten dringen begrijpen wij veel beter dan vorige generaties dat het bloed van Christus kostbaar was. Het was geen gewoon menselijk bloed, dat door zijn aderen vloeide, maar bloed van een unieke kwaliteit. Het was dus geen gewoon menselijk bloed dat Hij uitstortte tijdens martelingen en de kruisiging op heuvel Golgotha. Een goddelijk, heilig, volmaakt, zondeloos mens, stortte zijn unieke bloed uit. De apostel Petrus schreef reeds onder inspiratie van de Heilige Geest:  "U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver en goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven, dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus."

Er zijn drie redenen waarom het bloed van Jezus een zeer kostbaar bloed was:

a. Jezus was zowel God als mens. En zijn bloed moet zowel goddelijke als menselijke
     eigenschappen hebben gehad.

b. Jezus was zonder zonde en daarom was zijn bloed  onbesmet, volkomen zuiver.
     2 Korintiërs 5:21, "Hij die zonder  zonde was is voor ons tot  zonde gemaakt."
     Hij kon zeggen: wie van u overtuigt mij van zonde? Johannes 8:46;

c. De dood van Jezus was het enige mensenoffer dat God accepteerde als verzoening
    voor de zonde van de mens. Zijn bloed maakt verdere offers voor zonde onnodig.

Vijf zegeningen door het vergoten bloed van Jezus Christus:

1. Door het vergoten bloed van Jezus is onze zondeschuld
    kwijtgescholden.
2. Door het bloed van Jezus worden wij in ons geweten
    gereinigd van zondesmet.
3. Door het bloed van Jezus is er overwinning over
    de aanklagende satanische macht.
4. Door het bloed van Jezus is er bescherming tegen en
    overwinning over de macht van dood en duisternis.
5. Door het bloed van Jezus worden mensen geestelijk
    aan elkaar verbonden.

1. Door het vergoten bloed van Jezus is onze  zondeschuld kwijtgescholden

Tot de opstanding van Jezus was het een volslagen mysterie voor zijn volgelingen waarom Hij eigenlijk op zo'n beschamende en verschrikkelijke wijze aan zijn eind moest komen. Na zijn opstanding heeft Jezus het zelf duidelijk gemaakt dat Hij stierf als zondoffer voor de mensen. Hij legde aan de hand van de eeuwenoude wetten en inzettingen van Mozes en de geschriften van de profeten uit dat de Messias zou lijden en zijn leven als schuldoffer zou opofferen. Met het opofferen van zijn lichamelijk leven en het uitstorten van zijn bloed voldeed Hij voor anderen aan de goddelijke gerechtigheid die eiste dat de ziel die zondigt tegen zijn eigen God en Schepper het leven niet waard is. Daarom schreef Paulus in 2 Korintiërs 5:21, "Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem." (NBG)

2. Door het bloed van Jezus worden wij in ons geweten gereinigd van zondesmet

De apostel schreef in Hebreeën 9:14 dat het bloed van Jezus, die door de eeuwige Geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigt van dode werken, zodat wij de levende God kunnen dienen. Het Griekse woord hier vertaald door 'bewustzijn' slaat eigenlijk op dat deel van ons bewustzijn dat we 'geweten' noemen. De Nieuwe Vertaling heeft hier correct dan ook 'geweten' staan.

Het geweten is dat deel in of van het bewustzijn dat al onze daden beoordeeld. Als wij goede daden doen zal het ons prijzen, maar als we verkeerde daden doen keurt het die af en tracht ons te stimuleren tot correctie. Een beschuldigend geweten is een innerlijke stem, die ons veroordeeld vanwege onze eigen verkeerde daden. Die innerlijke beschuldigende stem veroorzaakt als wij geen stappen ondernemen om onze eigen verkeerde daden te erkennen en recht te zetten disharmonie in ons. Een aantal moderne psychologische scholen is er zeker van dat de aanhoudende invloed van een schuldig geweten misschien wel de belangrijkste oorzaak van alle ziekmakende krachten in de mens is. De invloed van een constant beschuldigend geweten en het daardoor opgewekte schuldgevoel kan iemand psychisch en lichamelijk ziek maken - in dat laatste geval wordt er van psychosomatische ziekte gesproken. De negatieve druk van schuldgevoelens kunnen iemand vanwege de innerlijke disharmonie tot wanhoopsdaden en zelfs tot zelfmoord drijven.

Er is maar één geloof dat de mens effectief kan vrijzetten van de beschuldigende stem van het geweten en dat is het geloof in de vergeving door Jezus Christus. Een christen kan zingen: "Al mijn schuld is weggedaan door het dierbaar bloed van Jezus."

3. Door het bloed van Jezus is er overwinning over de aanklagende satanische macht

Er is een verschil tussen de beoordeling van je daden door je eigen geweten en de aanklagende, beschuldigende stem van de geestelijke macht van de duivel. Ik heb er reeds op gewezen dat de stem van het geweten je zal prijzen als je een goede daad hebt verricht maar een verkeerde daad zal afkeuren en je willen stimuleren tot correctie ervan.

Christenen kunnen echter door de duivelse geest worden bestookt om hen vanwege een begane misstap en hun zonden van hun heilszekerheid te beroven en hun geestelijke stabiliteit te ondermijnen. Ook klaagt hij de kinderen van God voor Gods troon aan en probeert ook daar de relatie tussen God en zijn kinderen te verstoren. Openbaring 12:10: "Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht."  En dan vervolgt de schrijver:  "Zij, de trouwe gelovigen, hebben hem, de grote aanklager - de draak, de slang, die duivel of satan wordt genoemd - dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis overwonnen."

De apostel Paulus die een fanatieke vervolger van de eerste christenen in Jeruzalem was geweest moet later last hebben gehad van satanische influisteringen. Veel uitleggers zien 1 Korintiërs 12:7 een verwijzing naar dergelijke satanische aanvallen. Ik denk dat vooral in stressvolle momenten als Paulus enigszins was verzwakt hij bij hem langs kwam en zoiets influisterde als: "Denk jij nu echt een begenadigd kind van God te zijn? Je weet toch dat je eerste gelovigen zo wreed hebt vervolgd? Hoor je nog dat gegil van die arme vrouwen en kinderen. Denk je nu heus dat God dat vergeten is?"

Een anekdote uit het leven van Luther. Toen Luther op de Wartburg vast zat bracht hij veel uren in eenzaamheid door en schreef. Hij kreeg last van de aanklager, die hem zijn vele fouten en zonden voorhield. Hij schreef ze alle op. Toen de satan gereed was en geen verdere zonden kon bedenken, schreef Luther over de lijst met grote letters: Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon reinigt ons van alle zonde; zie 1 Johannes 1:7.

Broeders en zusters, houd het geloof in de vergeving van uw zonden, vast, ook al staan er duizend demonen naast u die u herinneren aan uw zonde. De apostel Johannes schreef in 1 Johannes 1:9: "Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad." Belijd dan uw zonde, indien u dit nog niet hebt gedaan, en geloof dat God op grond van het verzoenend offer van Christus u uw zonde vergeeft.

4. Door het bloed van Jezus is er bescherming tegen en overwinning over
    de macht van dood en duisternis

Bij de eerste keer dat de Israëlieten in Egypte het Pascha aten, de nacht waarin zij uit Egypte zouden vertrekken - zie Exodus 12:21-23. - ging de dodende engel voorbij aan de huizen, waar aan de deurpost het bloed van het lam was gesmeerd. Al had de engel toch door de deur willen gaan, hij werd door de geestelijke kracht van God, verbonden aan dit bloed, tegengehouden. Er staat in Exodus 12:23: "De HEERů. hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen."

In de strijd tegen de boze geestelijke machten in de sferen om ons heen is het geloof in het bloed van Jezus een krachtig wapen om hen te doen wijken van je. Bij het uitdrijven van demonen is het bloed van Jezus altijd effectief. Demonen haten het bloed, maar niet alleen demonen, maar ook hen, die zich door geestelijke machten, die niet uit God zijn, laten beïnvloeden.

Twijfel je bijvoorbeeld aan de juiste geestelijke positie van een alternatieve, paranormale genezer, die jou met bijzondere psychische - zeg maar 'geestelijke krachten'-  gaven of krachten wil trachten te genezen, vraag hem eens welke waarde het bloed voor Jezus voor hem heeft. Enige tijd geleden gaf ik het advies aan iemand, die perse naar een alternatieve genezer wilde gaan, want die had toch zo'n goede reputatie: vraag aan de genezer - het was een magnetiseur volgens mij - of hij gelooft in Jezus Christus en zijn vergoten bloed. Toen de vraag werd gesteld ontstak de genezer in woede en weigerde te behandelen.

5. Door het bloed van Jezus worden mensen geestelijk aan elkaar verbonden

Dit is wat de apostel Paulus ons in 1 Korintiërs 10:16 en in het volgende hoofdstuk leert als hij dieper ingaat op de viering van de maaltijd van de Heer: christenen vinden de basis voor hun eenheid in het geloof in het bloed van Christus. Ik citeer 1 Korintiéfs 10:16 (NBV): "Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus?" De apostel leert in 1 Korintiërs 12 dat de gemeente een geestelijk lichaam is, het lichaam van Christus, en in dit lichaam is het bloed van Jezus de stroom van het leven. De Heilige Geest waait en werkt in de gemeente op basis van die eenheid. Aan elk lid geeft Hij zijn plaats en gaven om in het lichaam te kunnen functioneren. Dit is prachtig onderwijs over de eenheid van en in de gemeente.

We kunnen het oneens met elkaar zijn over allerlei zaken - ook in die van de gemeente. We kunnen het oneens zijn over de structuur van en de organisatie binnen de gemeente. We kunnen het oneens zijn over of tienden wel of niet verplicht moeten zijn. We kunnen het oneens zijn over wanneer Jezus zal terugkomen, voor of na de grote verdrukking. We kunnen het oneens zijn met elkaar over of er wel of geen koekjes bij de koffie na de dienst moeten zijn. We kunnen met het elkaar oneens zijn over de geluidsversterking. We kunnen met het elkaar oneens zijn over zoveel zaken. Maar we zullen het niet oneens met elkaar zijn over de waarde van het bloed van Jezus voor een ieder persoonlijk.

Niemand van ons kan zeggen: ik heb zo goed geleefd, ik heb geen verlosser nodig. Niemand van ons heeft een eigen gerechtigheid voor God. Niemand kan het zonder een Verlosser stellen. We hebben allen Jezus nodig en we zijn allen persoonlijk behouden door het geloof dat Jezus voor onze zonden gestorven is. Als Jezus niet zijn bloed had gestort en zijn leven had gegeven was ik een verloren zondaar en nog altijd onder de toorn van God. Dit geldt voor een ieder, voor u, voor jou en dus ook voor mij.

Slot

Ik denk aan het verhaal van die zoekende Joodse man. Hij had zo lang gezocht naar vergeving van zijn zonde en naar vrede met God en in zijn ziel. Hij kende de wetten van Mozes. Hij wist dat er altijd een offer voor de vergeving van zonde moest worden gebracht, want er staat geschreven in Leviticus 17:11 dat het bloed verzoening voor de zonde bewerkt; zie ook Hebreeën 9:22. Maar er is reeds lang - het jaar 70 A.D. - geen Joodse tempel meer waar de offers gebracht kunnen worden en het bloed van de dieren zou moeten vloeien. En er is geen echte Grote Verzoendag meer, waarop met de voorgeschreven offers vergeving voor alle zonde van het afgelopen kan worden bewerkstelligd. Hij had zo lang gezocht naar vergeving en vrede, maar had het niet gevonden. Op een dag liep hij door de straten van Ankara met die onrust in zijn hart. Hij kwam voorbij een gebouwtje, dat blijkbaar aan een christelijke gemeente behoorde. De deur stond open, het was zondag, er was een kerkdienst aan de gang. Juist toen de man, hij was oud geworden, de zaal binnen kwam, riep de prediker: "Het bloed van Jezus Gods Zoon reinigt van alle zonde." De oude Jood werd als door de bliksem getroffen, zijn hart werd geopend en hij zag voor het eerst de bevrijdende waarheid; het offer van Jezus de Messias en zijn vergoten bloed, dat was het offer dat JaHWeH had vereist en hij geloofde. Hij kreeg rust en vrede met God en werd een vurige verkondiger van het evangelie.

Ben je ook tot het geloof gekomen dat het bloed van Jezus jou redt van je zondeschuld en dat je door dit bloed eeuwig leven hebt ontvangen?

Indien je nog niet gelooft in de vergevende en verzoenende kracht van het bloed van Jezus, roep ik je op om op dit moment te gaan geloven. Er is kracht in het bloed van Jezus om ook jou te bevrijden en te reinigen. Ervaar het - het is een wonderbare kracht! Want het is een eeuwige waarheid: het bloed van Jezus devalueert niet in waarde. Ook vandaag heeft het de kracht jou van alle zondeschuld te verlossen. Amen.

~~~~~~

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands