Bespoedig de komst van de Heer!

een prediking van pastor T. J. de Ruiter, 18 maart 2007
 

"U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont."

2 Petrus 3:12,13 (NBV)
 

1. Inleiding

Als we ons de gelijkenis van de vijf dwaze en de vijf wijze meisjes voor de geest halen zoals de Heer het verhaal vertelde in Matteüs 25:1-13, beseffen we onmiddellijk dat deze meisjes niets konden doen aan de tijd waarop de bruidegom zou komen. Zij konden echt niet meehelpen aan een bespoediging van de komst van de bruidegom. Alles wat zij konden doen was wachten, wachten en nog eens wachten - geen wonder dat zij slaperig werden. Men liep toen niet met mobieltjes rond en er kon dus niet met de bruidegom gebeld worden: "Zeg, hé, waar blijf je toch?" De meisjes konden slechts hopen en bidden dat de bruidegom snel zou komen, meer konden zij niet doen.

De vraag die ik in deze prediking wil trachten te beantwoorden is of de gemeente ook zo gelaten en passief moet wachten op de komst van de Heer of dat zij iets kan proberen te doen om de komst te bespoedigen. De tekst boven deze prediking geeft een interessante en belangrijke visie hierop en wijst erop dat dit voor de gemeente mogelijk moet kunnen zijn. In deze predikingen zal ik op deze tekst ingaan en wijzen op de mogelijkheden die de gemeente ten dienste staan om de komst van de Heer te bespoedigen.
 

2. Bijbelse basis voor de stelling: we kunnen de komst van de Heer bespoedigen

We zullen dan eerst de zin in 2 Petrus 3:12: "U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt!" nauwkeurig bestuderen. Want die zin geeft de duidelijke bijbelse grond voor de stelling dat we de komst van de Heer kunnen bespoedigen.

Wie verschillende vertalingen van de Bijbel leest zal het niet ontgaan dat er soms aanzienlijke verschillen in bepaalde teksten voorkomen. Ook in 2 Petrus 3:12 zijn er verschillen in bewoording en zelfs in strekking te constateren. De Staten Vertaling heeft hier: "Vol verwachting en haastende tot de toekomst van de dag Gods." De NBG volgt de Staten Vertaling met ook te benadrukken dat wij ons dienen te spoeden naar de dag van God, dat is de terugkeer van Jezus Christus: "Vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods."

Andere vertalingen, vooral de nieuwere, lezen echter hier dat wij de dag van de Heer moeten proberen te bespoedigen. De Jerusalem Bible leest hier: "Terwijl u wacht voor de Dag van Heer en tracht haar komst te bespoedigen." Ook de 'The New International Version,' en andere grote Engelse Bijbels geven dezelfde lezing. We letten op de oorspronkelijke Griekse tekst: 'speudontas tên parousian tês tou Theou.'   Het mag worden vastgesteld dat de apostel Petrus gelovigen er inderdaad op wijst dat zij kunnen meewerken aan het bespoedigen van de komst van de Heer. De nieuwere vertalingen hebben het dus juist. De 'Het Boek' bijbel geef ik hier een pluimpje voor haar vertaling van deze tekst: "U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt." Ook onze Nieuwe Bijbelvertaling heeft de zin correct uit het Grieks vertaald want hij wijst er ook op dat we de dag van God kunnen bespoedigen: Ik citeer hem nogmaals: "U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt!" Reden genoeg om het oorspronkelijke Grieks hier te bestuderen. En, inderdaad, Petrus heeft geschreven dat de gelovigen de dag van God, de terugkeer van Jezus, dienen te bespoedigen - het staat er echt!

Ik wijs er met nadruk op dat we hier dus een vermaning hebben die langere tijd niet correct begrepen is geworden.

3. Hoe we de terugkeer van de Heer kunnen bespoedigen

Thans dringt zich dan ook de vraag op hoe de gemeente, hoe kan een ieder die gelooft de komst van de Heer bespoedigen? Ik noem en behandel vier aspecten van de opdracht de komst van de Heer te bespoedigen.

Hoe kan de gemeente de komst van de Heer trachten te bespoedigen?

a. Door zich als een bruid gereed te maken voor Jezus, haar hemelse Bruidegom.
b. Door het evangelie zo snel mogelijk aan alle volkeren te prediken.
c. Door Israël te bewegen tot bekering en geloof in Jezus.
d. Door profetisch bevestigend voor zijn komst te bidden.

a. Door zich als een bruid gereed te maken voor Jezus haar hemelse Bruidegom.

De Bijbel gebruikt als een vergelijking van de relatie van de Heer en zijn gemeente het beeld van de Bruidegom en zijn Bruid die uitzien naar de vereniging. Dit beeld is velen dierbaar. Als alles met hen beiden in orde is zullen zij in plaats van de huwelijksdag te vertragen hem liever willen bespoedigen. Zo wordt er aan het eind van het boek van Openbaring door de Geest en ook door de bruid gezegd: "Kom!"

In het gedeelte waarin de tekst voor deze prediking staat worden we vermaand met het oog op de dag van de Heer te letten op onze wandel en  godsvrucht  Petrus geeft ook als een reden voor het nog niet terug gekomen zijn van de Heer dat Hij geduldig is en wil dat iedereen tot inkeer kom en niemand verloren gaat ( 2 Petrus 3:9). Het is belangrijk dat allen ernaar streven onbevlekt en onberispelijk te zijn voor Hem. De witte trouwjurk is een symbool van reinheid. Als de trouwjurk gereed is, kan er worden getrouwd. Hoorde ik laatst niet een bruidje zeggen: "Over drie weken is m'n trouwjurk klaar en dan kunnen we snel daarna trouwen."

Hoe sterk is het verlangen in uw hart om Jezus te ontmoeten en Hem samen met miljoenen anderen als de hemelse Bruidegom te ontmoeten?
Denk er dan aan dat de Heer een reine en heilige bruidsgemeente wil hebben, die stralend zonder vlek of rimpel voor hem zal staan (zie Efeziërs 5:27. Wilt u persoonlijk de komst van de Heer proberen te bespoedigen werk er dan aan om heilig en onbesmet te worden.

Het volgende punt heeft ook te maken me het gereed zijn van de gemeente voor de komst van de Heer.

b. Door het evangelie zo snel mogelijk aan alle volkeren te prediken.

Als het evangelie aan alle naties en stammen en talen is verkondigd, zal het einde komen. Lees Matteüs 24:14, "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn." Wat het laatste gedeelte van dit vers betreft. Er staat in het Grieks: "en dan zal het einde komen." In 2 Petrus 3:9 wijst ook Petrus erop dat de Heer erop wacht dat zoveel mogelijk mensen tot bekering en tot geloof zullen zijn gekomen voor zijn terugkeer. Daarom is het belangrijk om veel aan evangelisatie en zending te doen.

Er is in alle eeuwen van de kerkgeschiedenis aan zending gedaan. De Middeleeuwen zagen een vermindering van zendingsprediking en de vorming van gemeenten. In de Protestantse Reformatie was er aanvankelijk ook niet veel nadruk op prediking aan de heidense volkeren. Het is vooral sinds de 19e eeuw door de opkomst van de evangelische bewegingen en de latere Pinksterbeweging dat er pas echt heel veel vaart is gekomen in het bereiken van alle volkeren met het heerlijke evangelie. En thans komt het bereiken van de allerlaatste stammen op aarde binnen het zendingsvizier. We letten op enkele observaties:

Het Lausanne Comité voor wereldevangelisatie, o.a. bekend door haar conferenties, stelt dat de 21e eeuw - dus deze eeuw - zeer waarschijnlijk de eeuw zal zijn waarin alle volken, naties en stammen het getuigenis over Jezus - het evangelie - zullen hebben gehoord.

Winter en Koch: "Wij zijn voor het eerst in de geschiedenis duidelijk in de laatste fase van wereldevangelisatie gekomen en dat er thans bijna overal kerken kunnen worden gesticht binnen de maatschappelijke structuur van elk volk en in de eigen taal."

Sommigen stellen zelfs dat binnen tien jaar elk volk en elke stam de Bijbel of een deel ervan - het N.T. - in zijn eigen taal zal bezitten.

c. Door Israël tot het aanvaarden van Jezus als haar Messias te bewegen.

In één van de eerste preken van de apostel Petrus wees hij er de Joden met nadruk op dat als zij zich zouden bekeren tot geloof in de Heer Jezus als hun Messias, God Hem zou laten terugkeren.
Ik lees Handelingen 3:19-21: "Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal Hij de messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld."

Je hoort het: de bekering van geheel Israël zal Jezus terugbrengen en dan zal Hij alles weder oprichten, dat is, herstellen, vernieuwen. De wederoprichting houdt in de reiniging en het herstel van het milieu, de heropvoeding van de mensheid in alle aspecten: geestelijk, moreel, sociaal en bestuurlijk.

Israël kan ook de dag van de Heer bespoedigen door zich tot Hem te bekeren. Laat ons het niet vergeten, broeders en zusters: Israël heeft een sleutelfunctie om de deur naar een spoedige wederkomst open te doen.

De apostel Paulus heeft in zijn grote leerbrief aan de Romeinen drie hoofdstukken gewijd aan de geschiedenis van Israël en het plan van God met dit volk. Hij weet dat als Israël tot bekering en tot geloof in Jezus zal komen de beloften van God en al zijn plannen met haar en de wereld vervuld zullen worden.

Luister naar wat Paulus schreef in Romeinen 10:1, "Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered." De bekering van Israël was niet slechts een vrome wens van Paulus maar het was ook zijn voortdurend gebed. Je kunt ervan denken wat je wilt, maar God is een hoorder en verhoorder van gebeden en zal ook dit gebed dat niet slechts Paulus maar talloze christenen hebben gebeden en nog bidden op de juiste tijd verhoren. Het is mijn dagelijks gebed dat Israël tot bekering zal komen want zo proclameer ik ook in dit gebed dan zal de nieuwe tijd voor Israël aanbreken, maar ook de nieuwe en de beste tijd voor de gemeente, de bruid van de Heer en de gehele wereld.

d. Door profetisch te bidden voor een bespoediging van de terugkeer.

Ik stil bij de laatste verzen van de Bijbel: Openbaring 22:12, 17 en 20.

Vers 12: "Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden."
Vers 17: "De Geest en de Bruid zeggen: "Kom!"
Vers 20: "Hij, die van deze dingen getuigt, zegt: "Ja, ik kom spoedig!" Amen. Kom, Heer Jezus!"

In vers 12 en 20 belooft de Heer dat Hij spoedig zal komen. Het begrip spoedig moet niet verstaan worden in het kader van het menselijke, het aardse tijdsbegrip, maar in het kader van het hemelse tijdsbegrip, waar duizend jaar is als één dag en één dag als duizend jaar.

In vers 20 getuigt de Heer opnieuw dat Hij spoedig komen zal, waarop de schrijver van Openbaring, de apostel Johannes reageert met een 'Amen, kom Heer Jezus. Het woordje 'amen' betekent een bekrachtiging, een bevestiging van wat er werd of zal worden gezegd en verklaard. De apostel reageert dus met een bekrachtigend gebed: "Jazeker, Heer, kom spoedig!"

Wij kunnen er dus aan meewerken dat de dag van de terugkeer gauw komt. "Hé, word je niet enthousiast hiervoor? Wil je je hiervoor niet inzetten? De terugkeer van de Heer is toch het best wat de gemeente, Israël, de gehele mensheid en het milieu, waarin ze moet leven, kan overkomen?" Samenvatting van alles wat ik in deze prediking op bijbelse grond heb verkondigd en geleerd:

We zullen wachten op de terugkeer van de Heer zoals de tien meisjes in de gelijkenis, maar er tegelijk ook aan werken dat de komst van de Heer bespoedigd zal worden? Wat moeten we doen: Onszelf gereed maken en houden, werken aan het bereiken van alle volkeren met het evangelie en werken aan de bekering van Israël.

4. Slot met een uitnodiging

In Openbaring 17 is er aan het bevestigend gebed om de komst van de Heer een uitnodiging gekoppeld: Iedereen mag komen drinken van het water dat leven geeft.

Daarom zal ik dan ook deze prediking niet willen afsluiten om hier een ieder uit te nodigen tot Jezus te komen en Hem en zijn verlossing te aanvaarden. Wie dorst heeft kome en neme van het water des levens om niet. "Kom, Heer Jezus. Amen.

~~~~~~

P.S.

Lees nu ook de preek Hoe spoedig is 'spoedig'? Denk er over na dat de hemelse Vader vanwege zijn alwetendheid ook de ontwikkelingen en de houding van de gemeente van eeuwigheid kent. Jezus zal dus terugkeren op de dag die Hij ervoor heeft bepaald
 

Een vraag? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter kunt u een bijdrage storten op rekening 48.13.69.376 van T. J. de Ruiter bij de Abn-Amrobank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site 'Informatie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / pagina vernieuwd 29 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands