Hoor de stem van God!

een prediking van pastor T. J. de Ruiter, november 2008
 
 

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon.

Hebreeën 1:1 (NBV)

Inleiding

De schrijver van de brief aan de Hebreeën stelt dat God op velerlei wijzen en langs velerlei wegen tot de voorouders van Israël had gesproken. Ik zal in deze prediking  de vraag trachten te beantwoorden hoe God tot hen had gesproken en welke wegen of/en middelen gebruikte Hij daarvoor. Hoe ontvingen zij de woorden van God? Een belangrijke vraag toch, vind je ook niet?” God is tenslotte geen mens die men dagelijks in levenden lijve ontmoet en wiens woorden uit een mond worden gehoord. God is geest, onzichtbaar, onstoffelijk, hemels, maar wij leven in dit stoffelijk lichaam en zijn afhankelijk van de zintuigen en onze geestelijke vermogens om Gods spreken te kunnen horen. Dus, hoe maakte God duidelijk wat Hij wilde zeggen tot hen. Hoe sprak God tot mensen vroeger? We willen in deze prediking vanuit de bezinning op het spreken van God in het verleden komen tot een vernieuwd herkennen van het spreken van God tot ons en ons opnieuw wijden aan het gehoorzaam zijn aan zijn openbaring en woord.

We denken na over de verschillende wijzen waarop God tot mensen heeft gesproken.

1. God kwam soms in een menselijke gedaante en sprak

God kwam soms in een menselijke gedaante en sprak tot mensen. We noemen dit in de theologie een ‘theofanie’ een verschijning van God in lichamelijke gedaante. De woorden die Hij sprak werden opgeschreven en zo kwamen ze in onze Bijbel. God kwam op deze wijze o.a. tot Adam en Eva in de hof. Hij wandelde met de mens en moet hem allerlei belangrijke instructies hebben gegeven. God kwam uiteraard niet om met hen alleen over koetjes en kalfjes te praten. In Genesis 18 lezen we dat God begeleid door twee engelen bij Abraham op bezoek kwam. Hij kondigde de geboorte van Isaäk en de verwoesting van Sodom en Gomorra aan.

De HEER verscheen ook aan Mozes bij de wetgeving op de berg. Bij de ervaringen van Mozes wil ik even stilstaan. We lezen in Handelingen 7:53 dat Stefanus in zijn lange  rede voor het Sanhedrin zei dat hij de wet ontvangen had door tussenkomst van engelen. Er staat echter in Exodus 31:18 dat de stenen tafelen waren beschreven door de vinger van God. Hoe moeten we ons dit voorstellen? Zat Mozes erbij toen God in stenen tafelen met zijn vinger de geboden opschreef? Dat is niet waarschijnlijk, meer waarschijnlijk is dat een engel lichamelijk aanwezig was. Want toen Mozes de tweede keer de berg op moest gaan omdat hij de stenen tafelen uit zijn hand had geworpen bij het afdalen van de berg vanwege de afgoderij die hij het volk zag bedrijven met het gouden kalf, verlangde hij er hevig naar om God echt te zien (Exodus 33:18). God beloofde aan hem voorbij te trekken. Maar – zo zei hij – “mijn aangezicht zul je niet kunnen zien. “ In Exodus 34:6 lezen we over die indrukwekkende ontmoeting met God: “De HEER ging voor hem langs en riep uit: De HEER!” Toen volgde er de karakterbeschrijving van de grote almachtige God.
 

2. God sprak tot profeten in dromen, nachtelijke gezichten en in visioenen of in hun hart

God sprak tot profeten in dromen, nachtelijke gezichten en in visioenen en soms ook hoorden zij een stem hoewel ze niemand zagen. Ze schreven dikwijls zijn woorden op.

Als ik het boek Jesaja opensla lees ik in hoofdstuk 1:1 (NBV): “Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over Jeruzalem gezien heeft.” We mogen dus concluderen dat Jesaja bijzondere, geestelijke ervaringen kreeg waarin hij het woord van God hoorde. Hoe aangrijpend, zelfs lichamelijk uitputtend een visioen kan zijn lezen we in hoofdstuk 21:2-4. Jesaja zag de inname van Babel door de Meden en de Perzen, die 176 jaar later zou plaats vinden. Het was een avondvisioen en Jesaja zag het juist toen hij wilde gaan rusten. Wat hij visionair zag deed hem trillen op zijn benen. Hij kreeg er pijn in zijn buik van die hij het beste kon beschrijven als de weeën van een barende vrouw. Uiteraard geeft God ook visioenen die juist vreugde en rust geven.

Als ik het boek Jeremia opensla lees ik over een jonge man uit een priesterlijk geslacht tot wie de HEER zich richtte. Waarschijnlijk hoorde hij de stem van God in zijn hart. Jeremia kreeg echter ook visionaire ervaringen. In zijn roeping – we lezen erover in het eerste hoofdstuk - liet de HEER hem twee dingen zien – het moet ook in een gezicht zijn geweest -, een bloeiende amandeltwijg en een gloeiend hete kookpot die vanuit het noorden overhelde. Jeremia liet de godsspraken opschrijven in het boek dat zijn naam draagt. Alle profeten hadden zulke ervaringen.

Ezechiël, had zeer bijzondere visionaire ervaringen. Het boek opent met een indrukwekkende beschrijving van de heerlijkheid en de grootheid van de HEER. Het gehele boek dat zijn naam draagt staat vol van gezichten en visioenen en de ontvangen boodschappen.

Over Daniël kan hetzelfde worden gezegd: Indrukwekkende, van God ontvangen dromen en gezichten. Daniël legde het fundament voor wat we noemen ‘de leer van de eindtijd,’ de eschatologie, waarop in het boek ‘Openbaring’ wordt voortgebouwd. In hoofdstuk 10 lezen we dat hij een geweldige verschijning zag die hem zo van zijn stuk bracht dat hij voorover op de grond viel en het bewustzijn verloor. Toen hij met behulp van de engel weer opstond stond hij te trillen op zijn benen.

Zacharia. Uit de vele kleinere profetische boeken selecteer ik dat van de profeet Zacharia. Het boek wordt geopend met het getuigenis dat het woord des HEREN tot de profeet Zacharia kwam. De Nieuwe Bijbel heeft het zo: “De HEER richtte zich tot de profeet Zacharia.” Hij kreeg ook een aantal gezichten of visioenen. Hoofdstuk twee opent bijv. met: “Weer sloeg ik mijn ogen op en daar zag ik vier horens.” Er stond een engel bij hem, want hij vroeg de engel die met hem sprak wat dit betekende. Blijkbaar liet de engel hem bijzondere, betekenisvolle beelden zien die uitleg nodig hadden. De engel legde daarna uit wat het beeld dat Zacharia zag betekende.

Alle profeten herkenden de stem van God als Hij sprak in hun hart of door middel van een gezicht of visioen, hetzij overdag of in de nacht en schreven op wat zij hoorden en zagen.

Ervaringen zoals de profeten hadden komen nog steeds voor. Er zijn gelovigen die in dromen, visioenen, gezichten of in hun hart de Heer duidelijk tot hen horen spreken en sommigen hebben opgeschreven wat hij tot hen zei. Nu begrijpen we beter wat er in Hebreeën 1:1 staat: “Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten.”

Nu denken we na over hoe Jezus de stem van God verstond en heeft ervaren.

3. Jezus kende de stem van God, als die van zijn hemelse Vader

Jezus kende de stem van zijn Vader vanaf zijn jongste jaren. Dit mogen we vaststellen en zien dit bevestigd in het verhaal van zijn ervaring als twaalfjarige jongen in Jeruzalem. Hij zei tot Jozef en Maria toen ze na enig zoeken hem in de tempel vonden (Lucas 2:49): “Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” Ja, Jezus kende Gods stem perfect en gehoorzaamde Hem altijd. De Vader was blij met Jezus en sprak enkele malen zelfs hoorbaar uit de lucht of de ruimte over het plezier dat Hij in Jezus, zijn Zoon, had. Hij sprak God uit de hemel bij de doop in de Jordaan, Matteüs 3:17, bij de verheerlijking op de berg, Matteüs 7:5 en in de lijdensweek, Johannes 12:28. Jezus kende de stem van zijn Vader en behoefde er niet aan te twijfelen dat God tot Hem sprak, zoals dit met ons helaas wel eens het geval is. Jezus geloofde dat God in de heilige geschriften van Mozes en de profeten had gesproken. Hij gebruikte de tekst van deze geschriften om de duivelse verzoekingen in de woestijn met goddelijk gezag te weerstaan. Ook citeerde hij Gods opgeschreven woorden als hij kronkelredeneringen bestreed of zijn leer wilde onderbouwen.

Het gevolg van het perfecte verstaan van Gods stem in de heilige geschriften, in zijn hart en in de bijzondere ervaringen, zoals gezichten  die hij kreeg was dat Jezus in zijn prediking, onderwijs en genezingsbediening altijd de wil van God kende en zijn woord zuiver wist door te geven. Zo kon Hij van zichzelf getuigen dat de woorden die Hij sprak en de daden die Hij deed van de Vader kwamen en niet uit Hemzelf (Johannes 12:49,50).

God spreekt door middel van de prediking en het onderwijs van het evangelie

Jezus droeg de taak om in opdracht van God het evangelie te verkondigen en te onderwijzen op zijn discipelen over en daarna op allen die Hij tot die bediening riep. De apostelen wisten dus dat zij de prediking van Jezus moesten voortzetten en ze ontvingen daarvoor inspiratie en kracht door de Heilige Geest. Die inspiratie en kracht is in beginsel voor allen beschikbaar die door God tot prediking en bijbels onderwijs worden geroepen.

Zo schreef Paulus over zijn prediking dat het een woord van God was. Hij was er heel dankbaar voor dat ook de heidenen zijn prediking als het woord van God aannamen. Hij schreef in 1 Tessalonicenzen 2:13: “Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God.”

Paulus behoorde tot de eerste generatie van predikers en hoewel hij zelf niet tot hen behoorde die Jezus tijdens zijn leven hadden gevolgd, had zijn prediking en onderwijs van Jezus bij bijzondere openbaring ontvangen. Hij had zijn prediking vergeleken met die van de andere apostelen die Jezus wel hadden gekend en van hem persoonlijk hadden geleerd.

Tot op de dag van vandaag wil God dus door mensen tot ons spreken in prediking en bijbels onderwijs. Hiermee moeten we als predikers en pastors in onze tijd wel voorzichtig en zorgvuldig omgaan. Ik heb predikers en voorgangers gekend die voor hun preken van a tot z goddelijke inspiratie en onfeilbaarheid opeisten en als iemand hen op een foutje wees of kritiek op hun prediking bestraften zij die persoon streng met een “Pas op dat God je niet straft want je hebt kritiek op het woord van God.” In mijn onderwijs aan studenten die zich geroepen voelden tot prediking heb ik altijd gewezen op deze verkeerde instelling en handelwijze. Ook heb ik predikers in onze gemeenten die een dergelijke verkeerde opvatting over hun prediking hadden op deze misvatting gewezen. Ik heb erop gewezen dat een preek een stuk menselijk werk is, maar als het goed is bevat het in de kern ervan een stuk woord van God. Ik heb het wel eens zo geprobeerd duidelijk te maken: “De preek is een pakketje waarin het woord van God aanwezig is en dat vraagt om erkenning en gehoorzaamheid.”

God spreekt uit de Bijbel

Ik wil nog even nadenken in het kader van dit onderwerp over het spreken van God uit de Bijbel. De Israëlieten geloofden dat God tot hen sprak door de woorden die Mozes had opgeschreven en het is duidelijk dat Jezus dit ook met heel zijn hart geloofde. Tot op de dag van vandaag geloven de orthodoxe Joden dat de woorden van God zijn opgeschreven in hun boeken en rollen. Als zij die boeken lezen behandelen zij dan ook de rollen en boeken met groot respect.

Christenen ervaren ook dat God echt tot hen spreekt vanuit de Heilige Schrift. De meeste christenen respecteren de Bijbel als het woord van God. De Bijbel lezen we met grote eerbied en dankbaarheid. Als we de Bijbel lezen bidden we dat we Gods woord zullen verstaan. Talloze gelovigen hebben ervaren dat God hen dagelijks bemoedigt en onderwijst vanuit de Bijbel en soms hen ook op bijzondere wijze leidt en onderwijst.

Ook wij, Tessa en ik, hebben ervaren dat God dikwijls op onmiskenbare wijze tot ons uit de Bijbel sprak. Op mijn gebed: “God spreek alstublieft tot mij vanuit uw woord, de Bijbel,” heb ik meerdere malen op frappante, zeer opvallende wijze het antwoord van God gekregen dat ik op dat moment echt nodig had.

Ik geef hier een persoonlijk getuigenis. Mijn eerste bevestiging van de roeping tot prediken ontving ik uit de Bijbel. Het  vond plaats in 1959 op de vliegbasis Soesterberg. Ik kreeg een steeds sterker wordende aandrang om te gaan prediken en daarvoor ook een opleiding te gaan volgen. Op een avond opende ik wandelend op weg naar een bijeenkomst die door de geestelijke verzorger van ons squadron zou worden gehouden mijn Bijbel nadat ik gebeden had: “God spreek alstublieft tot me en bevestig wat ik ervaar.” Ik opende mijn Bijbel en las tot mijn grote verbazing het volgende: “Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft (slechts) hem te voldoen, door wie hij aangeworden is.” Weet u waar dit staat? Het staat in 2 Timoteüs 2:3,4. Ik kon m’n ogen niet geloven dat ik dit echt las. Maar toen nam ik het besluit de schriftelijke cursus werktuigbouwkunde te stoppen en mij geheel te gaan richten op de voorbereiding tot prediken. Volgend jaar lente is het vijftig jaar geleden dat ik deze ervaring kreeg en ik heb deze roeping gevolgd. Heb ik het wel eens moeilijk mee gehad? Uiteraard, want ik ben ook een mens die aanvechtingen kent, die twijfels had en aarzelingen. Toch kan ik desondanks getuigen dat ik die roeping heb gehoorzaamd tot op de dag van vandaag, want daarom sta ik vandaag hier en spreek tot jullie. Dergelijke opmerkelijke ervaringen van Gods spreken uit de Bijbel heb ik meerdere malen tijdens mijn leven gehad, zelfs recentelijk.

Slot met oproep

Voor de meesten hier geldt – misschien voor een ieder – dat je gehoorzaam bent aan het woord van het evangelie. Je hebt het evangelie herkend als het woord van God dat je gered en geheiligd heeft.

Als God over bijzondere aangelegenheden persoonlijk tot je heeft gesproken hoop ik dat je daaraan ook gehoorzaam bent. Ik roep je op om wanneer God tot je spreekt in je hart, of via een Bijbelwoord, of door middel van een profetie of een visioen of een gezicht, dat je dat als Gods woord wilt herkennen en aan dat woord gehoorzaam zult zijn. Amen

~~~~~~

Vragen of aangesproken? Contacteer: Pastor T. J. de Ruiter

Voor de ondersteuning en instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter. Stort uw bijdrage op rekening 44.71.11.973 ten name van Stichting Christian Revival Ministries te Leusden.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
site Ministry, sinds 2005 / preek gepubliceerd 2 november 2008  / T. J. de Ruiter / The Netherlands