Gods prachtig geschenk voor iedereen!

een radiopreek van pastor T. J. de Ruiter, 21 december 2008

‘Gods prachtig geschenk voor iedereen’ is de titel van de preek en de tekst is Matteüs 1:21. “Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.”
 

Inleiding

Beste luisteraars bij de radio, broeders en zusters hier in de kerk. Niet lang geleden kreeg ik opnieuw een geboortekaart in de brievenbus. Altijd leuk om zo'n bericht te ontvangen, vindt u ook niet? De jonge ouders hadden in de kaart laten zetten: "Een groot geschenk, ons eerste kind, een dochter, is geboren." Omdat de jonge ouders gelovigen zijn hadden ze erbij gezet: "We danken God voor dit prachtige geschenk. Wat zijn we blij en rijk geworden." Vandaag gaat het over een kind dat een zeer bijzonder geschenk bleek te zijn, heel belangrijk en waardevol. Dit geschenk werd door de apostel Paulus in zijn 2e brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9 vers 15 een 'onbeschrijfelijk geschenk' genoemd.

Het geslacht van het kind

Ik wil even nadenken over het geslacht van een nog niet geboren kind. Vroeger was dat altijd een verrassing tot het moment van de geboorte. Maar nu - o.a. door de echo's tijdens de zwangerschap - kan men voor de geboorte al weten of het een jongen of een meisje wordt. Bij de aankondiging van Jezus gebeurt er iets dat heel bijzonder is en niet onopgemerkt mag blijven, het geslacht van het kind werd al aan Maria bekend gemaakt voordat het verwekt was, want toen de engel bij Maria op bezoek kwam was zij nog niet zwanger, zo lezen we in het evangelie naar Lucas hoofdstuk 1. Heel bijzonder is het ook dat een engel wist dat Maria een zoon zou krijgen. Hoe kwam die engel aan die informatie? We behoeven er niet aan te twijfelen, die had hij van de Here God zelf ontvangen.

De naam van het kind

We denken nu ook even na over de naamgeving van een baby. Bij een kraambezoek - niet gelijk bij het eerste - vraag ik wel eens hoe de ouders aan de naam voor hun kind waren gekomen, want soms is het geen naam die in hun familie voorkomt. Mijn vrouw en ik hebben bij het kiezen van de namen voor onze kinderen zowel de Bijbel geraadpleegd alsook boekjes over namen. Veel jonge ouders kiezen een naam die zij gewoon leuk vinden voor hun nieuwe dochter of zoon. Ze gaan daarvoor heel ver weg - bij wijze van spreken. Naar Italië of Spanje of Engeland want een Nederlandse naam is te gewoon. Grootmoeders die Greetje of Riet of Corrie heten hebben dikwijls niet zoveel kans dat hun kleindochtertje die naam zal krijgen. Dit geldt ook voor grootvaders die Teun of Klaas of Jan heten. Als het Jan zal worden zal het Engels zijn 'John'. En het is geen Teun meer, maar 'Tony.’
De engel zei dat het kind ‘Jezus’ moest worden genoemd. Laat ons eerlijk zijn: als het u was overkomen dat u als ouders niet zelf de naam van uw kind kon bepalen, zou u er waarschijnlijk moeite mee hebben gehad. Kwam die naam Jezus eigenlijk voor in de geslachtsregisters die we in de Bijbel vinden? We zullen zien of Jezus naar zijn grootvader of overgrootvader werd genoemd. In het geslachtsregister in het evangelie naar Matteüs komt de naam Jezus niet voor. Pas als we 27 geslachten teruggaan in het geslachtsregister van Lucas - dat is een lange tijd terug - komen we de naam 'Jozua' tegen. Het is interessant om te weten dat Jozua de Hebreeuwse naam is die via het Griekse ‘Jesous’ voor ons in het Nederlands ‘Jezus’ is geworden. Overigens weten we niets over deze Jozua in het geslachtsregister - hij was in elk geval niet de bekende Jozua die de opvolger van Mozes werd. Deze Jozua heeft geen opvallende gebeurtenissen of daden achtergelaten. Neen, in de geslachtsregisters zien wij geen reden op grond waarvan de engel voorschreef het kind 'Jezus' te noemen. Met de naam Jezus werd er geen beroemde voorvader geëerd. De engel gaf zelf de reden waarom het kind 'Jezus' moest worden genoemd. Hij zei: "Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden." (Matteüs 1:21b). De naam Jezus betekent inderdaad Verlosser, Bevrijder, Heiland.

Jezus, de koninklijke Bevrijder

Jezus, de Zoon van de allerhoogste God, werd dus de grote Bevrijder, de grote Heiland. De engel had bovendien aan Maria aangekondigd dat haar kind de grote koning zou worden. We lezen dit in het evangelie naar Lucas hoofdstuk 1 vers 31 en 32: “Maar de engel zei tegen haar: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.”' Het zou dus zijn roeping worden om een koning te zijn die bevrijding brengt. Bevrijding resulteert in vrede. Daarom noemde de profeet Jesaja hem ook ‘ Vredevorst.’ Het waren de wijzen uit het Oosten die ook hadden begrepen dat er ergens in Israël een groot koningskind was geboren. Jezus zou dus de grote koning worden die bevrijding en vrede zou brengen.

Later bleek dat zijn volksgenoten dachten dat hij was gekomen om Israël van de Romeinse overheersing te bevrijden. Dat dachten zelfs zijn discipelen nog, na ruim drie jaar met hem te zijn omgegaan en zijn bediening van genezing en onderwijs te hebben meegemaakt. Maar vooral na zijn dood en opstanding werd het duidelijk dat die politieke bevrijding niet het eerste doel was geweest. Het ging Jezus allereerst om een veel belangrijker bevrijding, die van de kwade heerschappij van de zonde en de gevolgen die de zondemacht over de mensen heeft.

Bevrijding voor alle mensen

Die bevrijding van de zonden is er voor alle mensen, overal ter wereld en van alle tijden. Waarom kan ik dit zo zeker stellen? Omdat Jezus als persoon van de Godheid alles geschapen heeft en alle mensen zijn daarom van Hem. Jezus kwam niet voor één volk, maar voor mensen van alle volken. Ik kan dit uit de evangeliën zelf onderbouwen. Ik ga hiervoor eerst naar het bekende verhaal in het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk vier, waar we Jezus in de provincie Samaria aantreffen.

Het verhaal is heel bijzonder want de Joden van toen beschouwden de Samaritanen als verachtelijke heidenen en gingen niet met hen om. De Samaritanen waren geen afstammelingen van Abraham maar enkele eeuwen eerder door Assyrië uit andere landen geïmporteerd. In de tijd van Jezus reisden de Joden, zeker als zij naar Jeruzalem gingen nooit door Samaria maar gingen er omheen, ook al betekende dat een langere reis en moesten ze de Jordaan er tweemaal voor oversteken. Jezus ging echter wel door Samaria en tijdens een middagpauze zat hij bij een dorpsput wat uit te rusten want hij was vermoeid van de reis. Zijn leerlingen, de discipelen, waren naar het dorp gegaan om eten te kopen. Toen hij daar zo alleen zat kwam er een vrouw om water uit de put te scheppen. Dit was merkwaardig want de zon stond op zijn hoogst en het was ongetwijfeld heet. Jezus had dorst en vroeg haar of ze hem wat te drinken wilde geven. Dit werd de aanleiding tot een diepgaand en onthullend gesprek. De vrouw had een vervelende reden om op dit tijdstip water te komen halen. Ze schaamde zich blijkbaar voor de andere vrouwen en wilde contact met haar vermijden. Zij leefde namelijk samen met een man waarmee zij niet was getrouwd - hij was haar zesde partner. Jezus zei haar onomwonden dat hij dit wist ofschoon ze het hem niet had verteld en toen begreep ze onmiddellijk dat ze met een bijzondere man te maken had. Toen ze zelf over de beloofde Messias begon te praten zei Jezus dat Hij die beloofde Verlosser was. De vrouw was er diep van onder de indruk dat zij hem had ontmoet en dat hij haar leefstijl kende. Vol enthousiasme liep ze terug naar het dorp om de mensen te vertellen dat ze de Messias had ontmoet en dat hij buiten het dorp bij de put zat. Het hele dorp liep uit en ontmoette Jezus. De mensen raakten diep onder de indruk van Hem en aanvaardden Hem als de beloofde Messias. Het verhaal in hoofdstuk 4 besluit in vers 42 met een prachtige erkenning van Jezus als Redder van de wereld. De verachte mensen van dat dorp in Samaria verwelkomden Jezus als het prachtige geschenk van God: de 'Redder van de wereld,' of zoals de oudere Bijbelvertaling het zegt als 'Heiland der wereld.'

Jezus was een groot geschenk voor deze eenzame vrouw. Hij hielp haar het leven op orde te zetten. Hij bevrijdde haar van een diep besef van schaamte en van een vastgelopen ontwikkeling in haar leven. Hij zei niet dat zij een zondares was maar verloste haar wel van de zonde. De vrouw kreeg een overweldigend besef van vrijheid en geluk en van nuttig te zijn. Dankzij Jezus zag ze haar leven opeens weer zitten. Ze kreeg ineens weer zin in het leven. Door haar werd Jezus en zijn bevrijdend, vernieuwend heil een prachtig geschenk aan de gehele samenleving van dat dorp.

Luisteraars in de kerk of aan de radio, kan het zijn dat iemand die naar mij luistert een diep verlangen heeft dat zijn of haar leven weer op de rails gezet wordt? Misschien loopt u rond - zoals die vrouw - met een diep gevoel van schaamte vanwege de zonde die uw leven in haar greep heeft. U vermijdt liever teveel contact met anderen, familie en buren omdat ze alleen maar boze, afkeurende blikken naar u werpen en achter uw rug verachtelijk over u spreken. Let erop dat Jezus deze vrouw uit zo'n isolement haalde en haar een vernieuwde sociale status gaf en een heerlijk nieuw begin in het leven. Als u zo’n bevrijding en vernieuwing nodig heeft wil Hij dat ook voor u bewerken.

Ik zal vanuit een ander verhaal ook aantonen dat Jezus de Redder van de mensen van alle volken wil zijn. In het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 15, lezen we dat Jezus een reisje naar het buitenland maakte. Hij ging even over de grens naar het gebied van de stad Tyrus. De mensen hadden blijkbaar al over hem gehoord want een vrouw die een bezeten dochtertje had bleef achter hem lopen terwijl ze voortdurend om zijn hulp riep. Jezus reageerde echter niet en de discipelen ergerden zich aan haar. Eindelijk keerde Jezus zich om en zei tot haar: "Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden voeren." Maar zij reageerde moedig: "Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen." Waarop de Heer zei dat ze een groot geloof had en daarom gebeurde wat zij hem vroeg. En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Wat een ontroerend verhaal, vindt u niet luisteraars? Jezus toonde ook hier dat Hij niet alleen een Heiland en Verlosser voor Israël was maar ook voor mensen die tot een ander volk behoorden. Jezus was die dag een prachtig geschenk van God voor deze vrouw.
tijd: 14.13
Ook vandaag, gemeente en beste luisteraars bij de radio, wil Jezus onze Bevrijder zijn, geen macht is hem te duister of te demonisch. Hij kent de diepste oorzaken van problemen die het leven van velen ernstig beschadigen. Wat Hij deed voor die vrouw en haar dochtertje, kan en wil Hij ook vandaag doen. Als u hem aanroept in uw nood vindt u zijn gunst oneindig groot. Jezus is de machtige Bevrijder - ook vandaag.

Jezus is God met ons, Immanuël

Kerstfeest verkondigt de boodschap dat God alle mensen liefheeft, wil bevrijden van het kwaad en met hen wil zijn. Door Jezus mogen we weten en ervaren dat God met ons is, ‘Immanuël.’ Met die naam verbond de engel een heel oude profetie aan de baby. De naam 'Immanuël' komt voor in het boek van de profeet Jesaja onder andere in het gedeelte dat we hebben gelezen, hoofdstuk 7:14: "De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen."

Als we in gedachten staan bij de kribbe, aanbidden we: "Jezus is Immanuël, God met ons."

Als we de evangeliën lezen, aanbidden we: ”Jezus is Immanuël, God met ons."

Als we zijn dood overdenken en de reden waarom hij stierf, aanbidden we: "Jezus is Immanuël, God met ons."

Als we Hem leren kennen als de opgestane en verheerlijkte Heer en ons leven aan Hem toevertrouwen, weten we op grond van onze eigen ervaring en aanbidden we: "Jezus is Immanuël, God met ons."

Terwijl u nu naar me luistert zit u misschien midden in een ernstige, persoonlijke crisis. U voelt u eenzaam, ellendig en depressief. U zoekt de Heer en zijn tegenwoordigheid maar u begrijpt niets van uw leven omdat het vol van pijn en onbegrepen ontwikkelingen is. Juist ook u wil ik op grond van de openbaring van God, zoals die in Jezus Christus ons is gegeven, bemoedigen: God is bij u, midden in uw pijn en strijd, midden in uw verdriet en moeite. Ook al begrijpt u niet waarom u al die pijn, al die zorg, al die moeite, moet doorstaan. God weet ervan en als u het accepteert zult u het eens ervaren dat Hij in staat is alles ten goede te laten meewerken. Jezus is gekomen om u, jou en mij van Gods tegenwoordigheid te verzekeren. Op grond van deze waarheid kon de apostel Paulus in Romeinen 8:31,32 met grote zekerheid schrijven: "Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?" Dit bijbelvers bepaalt ons erbij dat God die zijn zoon voor ons liet komen en sterven altijd graag bij ons wil zijn en ons wil zegenen met alles wat - naar zijn wil - goed voor ons is. Een kerstlied heeft de regel: "Hij kwam om te sterven voor u en voor mij." Jezus, de Immanuël, werd geboren en stierf voor u en voor mij. Zijn leven ging van de kribbe naar het kruis, dat moeten we op de Kerst niet vergeten en we moeten dat ook niet weg willen romantiseren omdat we bij een geboorte niet aan de dood willen denken. Want dit is zeker: we zouden nooit Kerst hebben kunnen vieren als Hij niet aan het kruis was gestorven en daarna opgestaan uit de dood.

Samenvatting

Gemeente en luisteraars, ik zal de boodschap als volgt willen samenvatten: Jezus Christus is Gods grote Bevrijder voor alle mensen, ook voor u en mij. Hij die onze Bevrijder is wil ook elke dag van ons leven bij en met ons zijn. Hij is Immanuël, God met ons. Het evangelie demonstreert en proclameert deze boodschap op overtuigende wijze, zoals we in de twee verhalen hebben gehoord. Op grond van het door God bevestigde evangelie dat in talloze levens zijn verlossende kracht heeft bewezen stel ik dat Jezus ook uw leven dat misschien dramatisch is vastgelopen een bevrijdende en vernieuwende wending wil geven.
 
Slot

Beste luisteraar hier in de kerk en bij de radio. Als u Jezus nog niet kent als uw persoonlijke Bevrijder en Heiland, zou u hem dan niet vandaag uw geloof willen schenken? Ik nodig u gaarne daartoe uit. Als u dat wilt doen kunt ook u met uw gehele hart blij zingen: “Ja, Jezus is geboren. Ja, Jezus is geboren, Ja, Jezus is geboren, geboren ook voor mij." Zo verrast u deze Kerst uzelf met een prachtig geschenk, dat uw leven krachtig bevrijdt en heerlijk vernieuwt. Mag ik u voorgaan in een gebed dat u misschien als uw eigen gebed herkent en waarop u dus van harte ook ‘amen’ wilt zeggen.

Gebed

Jezus Christus, ik wil tegen u zeggen dat ik heel dankbaar ben dat u geboren wilde worden en mens bij ons wilde zijn. Ik belijd dat ook ik u nodig heb om van mijn zondelast en zondeschuld bevrijd te worden. Ik geloof dat u ook voor mij aan het kruis bent gestorven om mij ervan te bevrijden. Ik aanvaard uw bevrijding en geloof dat mijn zonde vergeven is en dat ik u nu heel persoonlijk kan gaan leren kennen als mijn Bevrijder en Heer. Vandaag heb ik het gevoel dat u heel dichtbij me bent en mij bevrijdt hebt van de zondemacht. Dank u voor dit prachtige geschenk van bevrijding vandaag. Ik zie er echt met grote verwachting naar uit verder met u door het leven te gaan. Amen.

~~~~~~

Vragen of aangesproken? Contacteer: Pastor T. J. de Ruiter

Voor de ondersteuning en instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter. Stort uw bijdrage op rekening 44.71.11.973 ten name van Stichting Christian Revival Ministries te Leusden.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Site Ministry, sinds 2005 / preek gepubliceerd 21 december 2008  / T. J. de Ruiter / The Netherlands