T. J. de Ruiter, a ministry of preaching, teaching and coaching (Dutch & English)


Jesus Christ, the Theme in each Biblebook
The Kingdom of God

Power through the Baptism with the Holy Spirit

Teaching on the Nine Ministries in the Church
Teaching on the Nine Gifts of the Spirit

Principal laws, governing the use of the Gifts of the Spirit

Evaluating the use of spiritual gifts and manifestations

Teaching on Divine Healing
About the crave for miracles

About a call to the ministry

Instructions with regard to the 2nd coming of Christ (Study in the letters to the Thessalonians)

The doctrines of the Millennial Reign of Jesus Christ (chiliastic teaching)

Jesus Christ, the Great Theme of each Biblebook
Trinitarianism versus Unitarianism (short treatise)
Life after death...! (Easter message 2007)
He was dead, but saw heaven & hell and came back to tell us about it.

After death (biblical teaching, supported by actual experience)
The Restraining Force
Eternal Security, or....?
Renewal in the Church
Strange behavior normal in church?
Make the best decision of your whole life!


INFO Pinkstergemeente Elim, Hilversum


Discipelschapcursus

Artikelen, Studies & Onderwijzingen(1)
Jezus Christus

                   
Fantastisch nieuw leven na de dood!


     Prediking van T. J. de Ruiter op Paaszondag, 12 april 2009 in de Pinkstergemeente Elim te Hilversum


De mannen (engelen) zeiden tegen hen“Wat zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet, hij is uit de dood opgewekt.”

Lucas 24:5b en 6 (NBV)


Inleiding

“Dood is dood”, zei iemand laatst opnieuw in een gesprek over het hiernamaals. “Dood is dood, dan is het afgelopen. Maak er hier nu iets moois van. Geniet, want straks is het afgelopen.” Dit is de mentaliteit van mensen die leven in een vervallen, materialistische, goddeloze maatschappij zoals die voor de zondvloed er was en die in de eindtijd er ook zal zijn en er nu reeds is. Jezus heeft er over gesproken, Hij vatte die mentaliteit en levenshouding kernachtig samen: “Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij.”

In de materialistische, intellectuele cultuur en maatschappij blijft de discussie actueel: Is er leven na de dood? Veel mensen vragen: "Welke bewijzen hebben wij van menselijk voortbestaan na de dood? Ook bij de huidige stand van de wetenschap over de psyche en geest van de mens is er nog niets ontdekt dat erop wijst dat er een onsterfelijke geest in hem is. De dood veroorzaakt het afsterven van alle cellen, ook van de hersenen. Klinisch dood is echt, helemaal dood, zo weten artsen. Voorlopig blijven dan ook heel veel mensen redeneren: “Dood is dood, als er na de dood nog iets is, zien we dat dan wel weer.” Dood is dood, stilte, duisternis, niets meer. Of is er wel nog iets? De opstanding van Jezus Christus bewijst dat het met de dood niet afgelopen is.


Opgestaan uit de dood

Jezus was vreselijk toegetakeld. Eerst door de diverse kwellingen bij de verhoren, dan door de geseling en tenslotte door de kruisiging. Tenslotte werd voor de controle of hij wel echt dood was, een speer in zijn zij gestoken die zeker tot bij het hart doorgestoken moet zijn geweest. Daarna in een rotsgraf gelegd waar het lichaam minstens een etmaal en tien uur heeft gelegen, van vrijdagmiddag, voor zessen tot zondagochtend, mogelijk een uur of vier, totaal misschien 35 uur.

Na de rustdag, de Sabbat hadden de vrouwen hem op Joodse wijze willen gereedmaken voor de permanente begrafenis. Het lichaam werd dan met specerijen behandeld en omwikkeld met doeken.

 Toch gebeurde er iets waarop niemand had gerekend -zelfs zijn leerlingen niet. Toen zij, vroeg op de eerste dag van de week, bij het graf arriveerden was hij weg. De steen voor het graf was weggerold, het graf was leeg, de Romeinse soldaten waren verdwenen. De doeken waarin zij hem tijdelijk hadden gewikkeld lagen er netjes opgerold bij. Maar Hij, althans het lichaam, was er niet. Wat kon er toch gebeurd zijn? Zij kregen het antwoord van engelen die er ontspannen stonden: “Hij is opgestaan, Hij is hier niet.” En: "Hij gaat u voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien." Maar, waar was Hij dan? Het antwoord kwam even later: Maria in de hof, huilende, hoorde iemand achter haar zeggen: “Vrouw, waarom ween je?” (Johannes 20:15). Zij dacht dat het de tuinman was. Hij zei: “Maria” De stem met de tedere intonatie herkende ze onmiddellijk: Het was Hem! Later zagen enkele discipelen Hem en nog later alle discipelen; ze konden hun ogen niet geloven! Ook anderen zagen hem, zo vertellen de verslagen die ongetwijfeld dateren uit die tijd, ook al beweren theologische figuren als Kuitert dat ze pas veel later - mogelijk enkele eeuwen later - in de huidige literaire vorm zijn opgeschreven en daarom dus niet letterlijk opgevat moeten worden en geen enkele historische betrouwbaarheid bezitten.

Er zijn twee hardnekkige beweringen, waarmee de opstanding van Jezus wordt ontkend. Tot op de dag van vandaag houden zij stand hoewel zij eigenlijk geen grond hebben:

1. Jezus was niet echt dood

2. Jezus stond niet echt op als een mens

Bewering 1. Jezus was niet echt dood

Sommigen opperen serieus: "Hij was waarschijnlijk niet echt dood en is in de koelte van het rotsgraf weer bij bewustzijn gekomen?"  Er zijn zelfs theologen die dit durven te veronderstellen. Zij gaan er dan vanuit dat de verslagen van de evangeliën toch niet geheel met de werkelijkheid overeenstemmen. Die verslagen zijn later, toen zij van mond tot mond gingen, veranderd en pas veel later hebben zij hun huidige inhoud gekregen.

Maar als het verhaal over de geseling, de kruisiging, zijn sterven, de speerstoot in zijn zij en over de lengte van het verblijf in het spelonkgraf waar zijn dan is het volgens medische experts vrijwel geheel- indien niet geheel uitgesloten dat er nog een greintje leven in hem was.

De Romeinen hadden zich ervan overtuigd dat Hij dood was, daarom nog een speerstoot in zijn zij. Jozef van Arimatea, een vooraanstaand persoon, geheime gelovige, was er zeker van anders had hij Hem geen voorlopige begrafenis gegeven. Artsen die deze verhalen grondig hebben bestudeerd weten het: Jezus moet dood zijn geweest, het is uitgesloten dat Hij nog leefde en dat er nog enige hersenactiviteit zou zijn geweest. Hij was dood - waarom dan beweren dat Hij ‘schijndood’ zou zijn geweest? Wat voor zin heeft het nog om daarover te discussiëren. Wie houden deze discussie gaande? Ik kan hier duidelijk over zijn: Deze discussie wordt gaande gehouden door hen die weigeren te geloven dat Hij uit de dood opstond.

Bewering 2.  Jezus is tot leven gekomen als een geesteswezen, niet in zijn lichaam

De leer dat Jezus niet echt gewoon als mens zou zijn opgestaan duikt al vroeg in de kerkgeschiedenis op. De kerk heeft hem altijd met kracht bestreden. De evangeliën zij er zo duidelijk over dat Jezus in zijn eigen lichaam van vlees en bloed was opgestaan. In het Lucas evangelie lezen we in 24:39, dat Hij zei: “Raak mij aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb." We lezen dat Hij at en dronk. In het evangelie naar Johannes lezen wij het kostelijke verhaal van de ontmoeting op het strand van het meer van Galilea. Hij at met hen een gebakken visje. Wees eerlijk, Hij was geen geest maar een echt mens. Sinds wanneer leggen geesten zelf een vuurtje aan, bakken hun eigen visje, eten het en vinden het lekker? Lees het laatste hoofdstuk in het evangelie van Johannes. Jezus was echt geen geestespersoon. Toch, ondanks dergelijke verslagen in het Nieuwe Testament blijft in sommige religieuze organisaties de leer hardnekkig voortleven dat Hij niet lichamelijk maar als een geestespersoon opstond. Er wordt beweerd dat Jezus zijn lichaam in het graf achterliet en dat Jehovah God dat lichaam vernietigd of verborgen heeft. Er wordt door sommigen zelfs gespeculeerd dat Jehovah het lichaam in het Millennium ten toon zal stellen. Om zijn discipelen te laten zien dat Hij leefde verscheen Jezus in verschillende lichamen die Hij als geest voor deze gelegenheden materialiseerde. Als geesteswezen is Hij tenslotte ook naar de hemel gegaan. Laat ons er duidelijk over zijn: Deze leer loochent de lichamelijke opstanding van Jezus en is niet in overeenstemming met de verslagen in het Nieuwe Testament. Opstaan als een geest is in feite geen opstanding.

Opgewekt met een opstandingslichaam

Hij werd opgewekt op met een opstandingslichaam.? Uit de voorvallen, die in de evangeliën en in enkele andere boeken, zoals Handelingen zijn opgeschreven en de leer in het 15e hoofdstuk van de 1e brief aan de Korintiërs kunnen we interessante details vinden die ons verbazen, zoals zij de discipelen moeten hebben verbaasd.

 a. Het lichaam van de opstanding is een gezond lichaam

 Hoewel vreselijk toegetakeld was door geseling, kruisiging, de speerstoot en mogelijk andere verwondingen was Hij na zijn opstanding onmiddellijk geheel gezond en zelfs ongewoon vitaal. Hij had wel de littekenen, Hij was de gekruisigde, maar Hij liep er niet bij als een uitgeput, door pijn gekweld en getraumatiseerd mens – wonderlijk!

  b. Het opstandingslichaam is niet onderworpen aan de wetten van de huidige natuur en omstandigheden

Hoewel niet van wezenlijk belang in onze verkondiging noem ik het toch: Hij droeg bij zijn verschijning kleding en mogelijk had Hij bij de verschillende verschijningen telkens andere kleding aan. Dit zou één van de oorzaken kunnen zijn waardoor zij hem niet onmiddellijk herkenden. Wij zeggen toch ook: Kleren maken de man? Maar hier is het raadselachtige: Hij werd naakt in doeken in het graf gelegd. Waar kwam dan die kleding vandaan die Hij als de Opgestane droeg? De kracht van God maakte kleding uit het niets.
We zijn allen in dit leven onderworpen aan de wetten van de natuur. Om ergens aanwezig zijn moeten we naar die locatie gaan, maar Hij verscheen en verdween plotseling op onbegrijpelijke wijze. Hij was er ineens, zelfs in een gesloten kamer, en dan was Hij weer weg. En, uiteindelijk voer Hij ten hemel voor hun ogen en verdween voorgoed uit hun gezicht. Hij scheen niet meer onderworpen te zijn aan de fysieke krachten en beperkingen, die bij ons mens-zijn aan deze zijde van het graf behoren.

c. Het opstandingslichaam is een verheerlijkt lichaam

In Filippenzen 3:21 weet de apostel Paulus  dat Christus nu een verheerlijkt lichaam heeft. Het Griekse basiswoord betekent 'glanzend' of ' stralend.' In deze verheerlijkte staat is - zo kunnen wij in de Bijbel vaststellen - het lichaam niet meer onderworpen aan de wetten en krachten van de natuur, maar wordt beheerst door de kracht van de geest. Zijn opstandingslichaam had vlees en beenderen, maar het was niet meer bindend onderworpen aan de wetmatigheden en krachten van het natuurlijke leven. De kracht van de opstandinggeest had de wetmatigheden van het vroegere, aardse bestaan overwonnen. Jezus heeft als eerste mens deze nieuwe wijze van menselijk bestaan als beloning voor zijn voorbeeldig leven en offervaardige dood ontvangen. In Efeziërs 5:27 schreef Paulus dat Christus zijn gemeente voor zich zal stellen, stralend en zonder vlek of rimpel. In Filippenzen 3:21 noemde Paulus ons huidig lichaam 'een vernederd lichaam.' Hoe mooi we ons lichaam ook maken het blijft een vernederd lichaam, de 'glans is eraf.' Met anderen denk ik ook dat de lichamen van Adam en Eva stralende lichamen waren maar door de zondeval verdween de straling en toen zagen zij dat zij 'naakt'  waren. Onze opstandingslichamen zullen stralen. De gehele gemeente, gereinigd door het bloed van Jezus, bekrachtigd door de Geest van God, zal stralend voor Christus staan.

Slot met oproep

Hier is iets om echt naar uit te zien: verlost te zijn van dit vernederde lichaam, dat door de zonde ernstig beschadigd is en slechts een tijdelijk bestaan heeft, want haar krachten nemen met het klimmen van de jaren voortdurend af, en in de opstanding een verheerlijkt, stralend, eeuwig lichaam te ontvangen. Kijk oplettend naar de opgestane Christus en zie de mogelijkheden die zijn opstandingslichaam had en waaraan we straks ook deel zullen hebben. Fantastisch, het opstandingsleven! 

Hier is het geweldige nieuws voor een ieder die wil geloven: een ieder die zijn geloof aan Jezus Christus geeft, gelooft in de vergeving van zijn zonden door het offer van Golgota en zich erdoor verzoend weet met de Allerhoogste God zal deel krijgen aan dit opstandingsleven met een verheerlijkt lichaam. Christus geeft deze nieuwe, verheerlijkte wijze van bestaan als een erfenis aan allen, die in Hem geloven. Paulus schreef erover in 1 Korintiërs 15 en in Filippenzen 3:21.

Denk even na. Wat een energie is er nu nodig om ons in de lucht te verheffen en daar te zweven? Straks doe je het zo, zonder enige voelbare inspanning met een handeling van je wil, de kracht van de geest in je doet de rest. Dan is het echt waar, wat we nu zingen: “Dan zweef ik op de wind, gedragen door de Geest en de kracht van uw liefde...” Laat me duidelijk zijn: Sommigen als zij deze regels zingen, krijgen een zweverig gevoel en zij zeggen: Ik zweef.” Mensen, luister, alstublieft, dat is niets, helemaal niets vergeleken met wat u straks zult beleven.

 Ik leef in de hoop op een nieuw leven – jij ook? Ja, ik leef in de hoop op het krijgen van een nieuw, verheerlijkt lichaam – jij ook? Ik word er nu reeds opgewonden van, als ik denk aan alle nieuwe fantastische mogelijkheden. Dat opstandingslichaam met zijn nieuwe kracht en vrijheid, dat nieuwe bestaan bij Jezus, dat is iets zeer bijzonders. Mis het straks niet! Ga geloven en als u reeds gelooft, blijf geloven!

 
Want nu de Heer is opgestaan,
Nu vangt het nieuwe leven aan,
Een leven in zijn heerlijkheid.
Een leven door zijn dood bereid!

 Amen

~~~~~~

Vragen of aangesproken? Contacteer: Pastor T. J. de Ruiter

Voor de ondersteuning en instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter. Stort uw bijdrage op rekening 44.71.11.973 ten name van Stichting Christian Revival Ministries te Leusden.INFO Pinkstergemeente Elim, Hilversum


Discipelschapcursus

Artikelen, Studies & Onderwijzingen(1)
Jezus Christus


Site 'Dynamic Ministry' sinds 1997 / pagina geplaatst 13 april 2009 / T. J. de Ruiter, The Netherlands